โปรโมชั่น...ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง 4 วัน 3 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

ชมอุทยานหินล้านปีเหย่ยหลิ่ว - ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันนทรา

วัดเหวินอู่ - ชมบ้านสีลูกกวาด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

เมนูขึ้นสชื่อ : พระกระโดดกำแพง , ปลาประธานาธิบดี , อาหารทะเลไต้หวัน

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 15888 ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : เดือน พฤศจิกายน 62 - มีนาคม 63 สายการบิน : Tiger Air (IT)

วันที่ 1 - สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรม

17.00 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกันณท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 2 เคาน์เตอร์ 5 สายการบินTIGER AIR โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ

20.00 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป โดยสายการบินTIGER AIR เที่ยวบินที่ IT506  (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

00.40 น.+1

ถึงท่าอากาศยาน เมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเถาหยวน นำท่านสู่ที่พัก

พักที่ โรงแรม CHONG YU HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


วันที่ 2 - เถาหเถาหยวน - ผูหลี่ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา –หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น นำท่านท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (Nantou) ตั้งอยู่ทางตอนกลางของไต้หวันและมีขนาดใหญ่ที่สุดในไต้หวันและเป็นเมืองเดียวที่ไม่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแบบภูเขาสูงเมืองนี้มั่งคั่งด้วยทรัพยากรและทัศนียภาพที่สวยงาม หนานโถวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเขตตอนกลางของประเทศพื่อชม จุดเยี่ยมชมสถานที่ ที่น่าสนใจคือ ทะเลสาบสุริยันจันทรา โดยใช้เวลาประมาณ 2 .30 ชั่วโมง – 3 ชั่วโมงโดยประมาณ ระหว่างให้ท่านได้แวะจุดพักรถ เพื่อผ่อนคลายอิริยาบถ

เที่ยง

รับประทานอาหาร เมนูอาหารจีน เมนู ปลาประธานาธิบดี

จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวันรอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมายทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง33 กิโลเมตร นําท่าน ล่องเรือ ชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลกพร้อมกับให้ท่านนมัสการรูปเคารพของพระถังซําจั๋ง วัดพระถังซ้าจั๋ง ที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทราให้ท่านได้ทดลงชิมไข่ต้มใบชาขึ้นชื่อ จากนั้นนำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่ เช่นนักปราชญ์ขงจื้อนักปราชญ์แห่งปัญญาและเทพกวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์รวมถึงสิงโตหินอ่อน2ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัดซึ่งมีมูลค่าตัวละ1ล้านเหรียญไต้หวันโดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา จากนั้นให้ท่านแวะชิมชาขึ้นชื่อ และชม วิธีชงชา จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง หรือเรนโบว์วิลเลจ (Rainbow Village) เป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่มากเสน่ห์ของมหานครไถจงเดิมคือมณฑลไถจงเป็นมหานครหนึ่งของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) หมู่บ้านสายรุ้งถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1940 – 1950 เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวสำหรับทหารแต่จบลงด้วยการเป็นตั้งถิ่นฐานถาวรของทหารเหล่านั้นปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ได้กลายเป็นฮอตสปอตสำหรับการท่องเที่ยวของมหานครไถจงไปแล้วหมู่บ้านแห่งความสดใสให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพ เมื่อถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจงให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งเลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจท่านที่ชื่นชอบ รองเท้าONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอนๆ

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL HALF TAICHUNG หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 3 - สาม ไทจง –ไทเป - ขนมพายสัปปะรด - อุทยานเหยหลิ่ว – ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89)-ช้อปปิ้งซีเหมินติง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น นำท่านเดินทางจาก เมืองไทจง สู่ เมืองไทเป นำท่านแวะเยี่ยมชม ขนมพายสับปะรดซึ่งพายสับปะรด เป็นขนมชื่อดังของไต้หวันมีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอิสระให้ทุกท่านได้ลองทานขนมพายสับปะรดนอกจากนี้ยังมีขนมอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชิมเช่นขนมพระอาทิตย์ขนมพายเผือกเป็นต้น

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เหย่หลิ่ว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงามซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเลลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น หินเศียรราชินี และ รองเท้าเทพธิดา รูปเทียนดอกเห็ด เต้าหู้รังผึ้ง ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวันและทั่วโลกให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยจนได้เวลาอันสมควร นำท่านสู่ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้แห่งราชวงศ์ชองจึงมีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหายผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำจนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ " เปยฉิงเฉิงชื่อ " และ " อู๋เหยียนเตอะซันซิว " ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาชื่นชมความงดงามของที่นี่นอกจากนี้ยังมีถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวันทำให้จิ่วเฟิ่นกลับมาคึกคักชีวิตชีวาอีกครั้งให้ท่านได้เพลิดเพลินในการจับจ่ายซื้อของกินที่แปลกตาอีกทั้งยังมีบัวลอยเผือกที่โด่งดังที่สุดในไต้หวันเนื่องจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนที่ไหนท่านสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากได้นอกจากนี้ยังมีสินค้าอีกมากมายที่ทำให้ท่านได้เพลิดเพลินกับถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในหมู่บ้านจิ่วเฟิ่นให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยจนได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101 (ไม่รวมชมวิวชั้น89) ตึกที่มีความสูงถึง 509 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองไทเปที่นี่ยังมี จุดชมวิวที่สูงที่สุดในไทเปอีกด้วยภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตันทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและมีลิฟต์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกด้วยความเร็วประมาณ1,008 เมตรต่อนาที บริเวณที่ตั้งของตึกนี้ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ที่เป็นที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติมีห้างสรรพสินค้าและช้อปปิ้งมอลล์อยู่ถึงสิบแห่งบริเวณนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวันเลยจากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง เปรียบเสมือน สยามสแควร์ในกรุงเทพฯแหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวันมีร้านค้าของฝากกิ๊ฟช็อปสไตล์วัยรุ่นมากมายอิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย

ค่ำ

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู พระกระโดดกำแพง

พักที่ โรงแรม CU HOTEL TAIPEI ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่าระดับ


วันที่ 4 - ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นให้ท่านสู่ ร้านสินค้าพื้นเมือง และศูนย์เครื่องประดับ เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกสินค้าเกษตรพื้นบ้านจากทุกภูมิภาคิของไต้หวันกว่า 20,000 ชนิดอาทิเช่นศูนย์ประการังไต้หวันเกรดพรีเมี่ยมอัญมณีหยิกหินตาแมวหินเป่ยโถวน้ำหอมแผ่นมาร์คหน้าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสร้อยคอเวชสำอางค์สินค้าแบรนเนมน้ำหอมเครื่องสำอางค์ราคาถูกเสื้อผ้าแว่นตาเป็นให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยนำท่านเที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผู้นำของไต้หวันสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คผู้เป็นที่รักและศรัทธาของคนไต้หวันครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตรโดยรูปปั้นเหมือนท่านเจียงไคเช็คที่สร้างจากโลหะสัมฤทธิ์จะประดิษฐานอยู่ชั้นบนด้านในของอนุสรณ์ตัวตึกสีขาวหลังคาปูด้วยกระเบื้องสีฟ้าผนังทำด้วยหินอ่อนทั้ง4 ด้านมีสนามหญ้าสวนดอกไม้สีแดงอยู่ด้านหน้าเป็น3 สีเดียวกับสีธงชาติไต้หวันเป็นตัวแทนของท้องฟ้าพระอาทิตย์และเลือดเนื้อที่สูญเสียไปเป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพความเสมอภาคและภราดรภาพ

เที่้ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารจีนเสี่ยวหลงเปา

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน

15.45 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TIGER AIR เที่ยวบินที่ IT 505

(ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) ไม่สามารถระบุที่นั่งบนเครื่องได้ สายการบินเป็นผู้กำหนด (Random Seat)

18.45 น.

ถึงท่าอากาศยาน ดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ.


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

อัตราค่าบริการนี้รวม

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ท่านต้องเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถระบุที่นั่งบนเครื่องได้สายการบินเป็นผู้กำหนดRandom Seat)

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก./ท่าน (เริ่มตั้งแต่เดือนเมษา เป็นต้นไป )

 ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

- ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 900NTD/ทริป/ต่อท่านส่วนหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความพึงพอใจ

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

เงื่อนไขการให้บริการ

1. ในการจองครั้งแรกมัดจำท่านละ 10,000 บาทหรือทั้งหมดส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน ( ไม่นับรวมวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ ) เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจำแล้วถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจำใดๆทั้งสิ้นและในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วหากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้เว้นแต่

     1.1 ผู้จองยกเลิกการเดินทางแต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบินบริษัทฯจะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่าหรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด

     1.2 ผู้จองยกเลิกการเดินทางแต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบินแต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใดบริษัทฯจะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น

     1.3 ผู้จองยกเลิกการเดินทางตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้วแต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิมผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว 2,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและบริษัทฯจะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆเฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่นค่าวีซ่าเป็นต้น

2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

การยกเลิก

1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไปยึดเงินในส่วนมัดจำ

2 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วันเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

3 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วันเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และCHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

หมายเหตุ

1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 30 ท่านขึ้นไปเที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

4.บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบินภัยธรรมชาติปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อมเช่นการเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจลหรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

6.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้อันเนื่องมาจากธรรมชาติความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบันหากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้นบริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบอาทิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษเมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

12. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

14. มัคคุเทศก์พนักงานหรือตัวแทนของทางบริษัทไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆแทนบริษัทเว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

ข้อควรระวัง : กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คเรื่องการยื่นวีซ่าเข้าประเทศไต้หวันกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้น


วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรม
วันที่ 2
เถาหเถาหยวน - ผูหลี่ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา –หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3
สาม ไทจง –ไทเป - ขนมพายสัปปะรด - อุทยานเหยหลิ่ว – ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89)-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่ 4
ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง