• ซัวเถา แต้จิ๋ว อิสระเยี่ยมญาติ
  • มาเก๊า จูไห่ เที่ยวเต็ม บินเช้ากลับดึก
  • กุ้ยหลิน 6 วัน แถมเที่ยวมาเก๊า เวเนเชี่ยน
  • ล่องเรือสตาร์ครูช มาเลเซีย สิงคโปร์
  • เที่ยวอุดร เวียงจันทร์ หนองคาย บึงกาฬ

ทัวร์ไต้หวัน, เที่ยวไต้หวัน, ไต้หวัน

ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-อาลีซาน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน

ราคา: 33,999.-

อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101(ไม่รวมชมวิว)
ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ -วัดจงไถซานซื่อ
อุทยานอาลีซาน สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชมต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี

กำหนดการเดินทาง: 12-16 เมษายน 60

ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

ราคา: 14,999.-

อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101(ไม่รวมชมวิว)
ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ -วัดจงไถซานซื่อ
พิเศษ…อาบน้ำแร่ 1 คืน

กำหนดการเดินทาง: ก.พ. - มี.ค. 60

TAIWAN 3D 2N

ราคา: 19,888.-

เดินทางสายการบินประชำชาติ CHINA AIRLINES

แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก   / ไม่มีวีซ่า

หมู่บ้านสายรุ้ง ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต

ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ ซีเหมินติง

หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย๋หลิ่ว ศูนย์สร้อย germanium ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

กำหนดการเดินทาง: พ.ย.-ธ.ค. 59

TAIWAN ALISHAN EVA AIR 4D 2N

ราคา: เริ่มต้น 18,555.-

บินโดยสายการบินชั้นนำติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก EVA AIR

อาบน้ำแร่

เมืองไถจง วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ

ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึันตึก) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

กำหนดการเดินทาง: เดือน ต.ค.- ธ.ค.

TAIWAN 3 D 2 N

ราคา: 19,888

ไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ฟ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต ทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวินอู่ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย๋หลิว ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นตึก) อนุสรสถานเจียงไคเช็ค  แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก

กำหนดการเดินทาง: พ.ย. 59 - มี.ค. 60

Page 1 of 11