CSX02 : ฉางซา จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น เฟิ่งหวง 6 วัน 5 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

·       เที่ยวเส้นทางไฮไลท์จางเจียเจี้ย ภูเขาอวตารอวตารเทียนจื่อซาน

·       ภูเขาเทียนเหมินซาน-ถ้ำประตูสวรรค์-สะพานแก้วริมหน้าผา  

·       ไนท์ทัวร์เมืองฟ่งหวง ชมแสง-สี หมู่บ้านโบราณ, ล่องเรือชมความงามสองฝั่งน้ำ

·       ที่เที่ยวใหม่ “ฟูหรงเจิ้น” ชมแสง-สี หมู่บ้านริมน้ำตกงดงามดังภาพวาด

·       พิเศษ ... นั่งรถไฟความเร็วสูง ฉางซา-ฟ่งหวง (ไม่ต้องลากกระเป๋าขึ้นรถไฟ)

·       มื้อพิเศษ สุกี้เห็ด , หมูประธาน , บุฟเฟต์ซีฟู๊ด , หมูย่างเกาหลี 

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 27999 ประเทศ : ทัวร์จีน,ทัวร์จางเจียเจี้ย,ทัวร์เอเชีย จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2567 สายการบิน : N/A

วันที่ 1 - สนามบินดอนเมือง-เมืองฉางซา-หยางฟานไนท์บาซาร์ใหญ่ที่สุดของมณฑลหูหนาน

12.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2  เคาน์เตอร์ สายการบิน OKAY AIRWAYS  (โอเค แอร์เวย์) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่อง

15.10 น.

นำท่านเหิรฟ้าสู่ เมืองฉางซา โดยเที่ยวบินที่ BK 2982 *บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

19.25 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองฉางซา  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศนำท่านเดินทางสู่ เมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนาน ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของมณฑลหูหนานด้วย มีคำกล่าวว่า “หากมาจางเจียเจี้ยแล้วไม่ได้มาฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน”

นำท่านเยี่ยมชม ตลาดไนท์บาซาร์หยางฟาน ตลาดกลางคืนที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดในมณฑลหูหนาน ตั้งอยู่ย่านธุรกิจว่านเจียลี่  แต่ละวันมีผู้มาเยี่ยมชม จับจ่ายซื้อของ นัดพบสังสรรค์ยามค่ำคืน กว่าแสนคน ศูนย์รวมสินค้าประเภทอาหาร ของที่ระลึก เสื้อผ้า และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย  อิสระให้ท่านเลือกชิมอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อของหูหนาน หรือจะเลือกช้อปปิ้งอย่างอื่นได้ตามอัธยาศัย   สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก 

พักที่ฉางซา   ECHARM HOTEL*4 หรือเทียบเท่า วันที่ 2 - ฉางซา – เฟิ่งหวง *นั่งรถไฟความเร็วสูง – เมืองเก่าฟ่งหวง - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – จตุรัสหงส์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

เดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง เพื่อโดยสารรถไฟสู่ เมืองเฟิ่งหวง (บัตรโดยสารชั้นปกติ) 

>>หมายเหตุ !!  กรุณาเตรียมสิ่งของจำเป็นต้องใช้ติดตัว กระเป๋าใบใหญ่จะเดินทางไปพร้อมรถบัส ... 

โปรดทราบ!!! ของมีคมทุกชนิดไม่สามารถนำขึ้นรถไฟได้ อาทิเช่นกรรไกร มีดพับ มีดปอกผลไม้ **  << เชิญทุกท่านพิสูจน์ความเร็วของรถไฟด่วนสายนี้ ซึ่งถือเป็นความเร็วอันดับหนึ่งแบบทิ้งห่างจากคู่แข่งหลายช่วงตัว โดยบริษัท Siemens, Bombardier และ Alstomได้ร่วมกันออกแบบและสร้างรถไฟระบบนี้ขึ้นมา และจากการทดลองวิ่งเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง 395 ก.ม. / ช.ม. แม้ความเร็วเฉลี่ยตลอดการเดินทาง 330 ก.ม. / ช.ม. ซึ่งก็ยังเร็วกว่าคู่แข่งอื่นๆมาก อาทิ รถไฟหัวกระสุนของญี่ปุ่น (243 ก.ม./ช.ม.), เยอรมันนี (232 ก.ม./ช.ม.), และฝรั่งเศสที่ (277 ก.ม. / ช.ม.) รถไฟสายใหม่ของจีนนี้จะเชื่อม 20 เมืองตลอดเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงภาคกลางของประเทศเข้ากับภูมิภาคที่ยังคงพัฒนาล้าหลังอีกจำนวนมาก ถึง เมืองฉางซา 

เดินทางถึงเมืองโบราณฟ่งหวงเมืองเฟิ่งหวง (เมืองหงส์) เมืองนี้ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองของชนเผ่าถู่เจีย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัวเจียงทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่านช่องแคบภูเขาฟ่งหวง ตั้งเด่นตระหง่านเสมือนป้อมปราการ ธารน้ำถัวเจียงใสสะอาดราวน้ำบริสุทธิ์ที่ถูกกลั่นกลองจนมองเห็นก้น     ลำธาร ชุมชนที่เป็นบ้านเรือนจีนโบราณแบบยกพื้นสูงเรียงรายกันริมแม่น้ำ ช่างเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมีเสน่ห์ของเมืองโบราณฟ่งหวง ราวกับดินแดนมนุษย์ที่สร้างอยู่บนสรวงสวรรค์ ชมเมืองที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ถัง เดิมมีชื่อว่า “หวงซือเฉียวกู่เฉิง” กำแพงโบราณ และบ้านเรือนโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองสร้างความโดดเด่นให้ที่นี่ บ้านเรือนโบราณในอดีตกาลบางส่วนถูกดัดแปลงเป็นร้านค้าและร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกในปัจจุบัน  

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เปลี่ยนเป็นรถของอุทยานฟ่งหวง นำท่าน นั่งเรือพายล่องแม่น้ำถัวเจียง ชมบ้านเรือนโบราณห้อยขาสองฝั่งแม่น้ำถัวเจียงอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโบราณแห่งนี้ สัมผัสวิถีชีวิตที่ของชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนนี้มาช้านาน เช่นชาวบ้านที่อาบน้ำ ซักผ้า หรือล้างผักอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ บางครั้งท่านอาจได้เห็นชาวบ้านพายเรือไปร้องเพลงพื้นเมืองไป ช่างเป็นบรรยากาศที่สร้างมนต์เสน่ห์ดึงดูดผู้มาเยือนสำหรับชุมชนชลบทแห่งนี้ที่เดียว ชม สะพานหงเฉียว สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส สะพานแห่งนี้เคยเป็นด่านเก็บภาษีเกลือในสมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งยังคงรักษารูปทรงในอดีตไม่เปลี่ยนแปลง ชม จัตุรัสหงส์ ที่มีรูปนกหงส์จำลองที่ทำจากทองเหลือ อันเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองโบราณแห่งนี้


ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร หลังอาหาร มีเวลาให้ท่านชมแสงสียามค่ำคืนของเมืองเก่า  จุดไฮไลท์ที่ขึ้นชื่อของเมืองแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินเล่นชม ถนน SHIBAN ถนนคนเดินโบราณ ให้ท่านเดินชมถ่ายรูปบ้านทรงโบราณที่ยังคงอนุรักษ์ไว้อย่างดีและให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแฮนด์เมดที่เป็นเป็นเอกลักษณ์ของเมืองหงส์   สมควรแก่เวลาเข้าสู่ที่พัก 

พักที่เมืองจี๋โสว่   THE CULTURAL CENTRE OF MOVIE HOTEL JISHOU

ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า วันที่ 3 - จี๋โส่ว - เมืองโบราณเฉียนโจว - เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น - ล่องเรือชมน้ำตกฟูหรง - อู่หลิงหยวน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเฉียนโจว ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าสี่พันปี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำว่านหรง ปัจจุบันถูกยกให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 4A จุดชมวิวเพิ่งเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 31 ธ.ค. 2022 ที่ผ่านมา  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟูหรงเจิ้น Furong Zhen หมู่บ้านโบราณริมน้ำตก ที่สวยงามดั่งภาพวาด เมืองโบราณเก่าแก่ที่ขึ้นชื่อของมณฑลหูหนาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A ซึ่งตั้งอยู่เขตปกครองตนเองเผ่าถู่เจียและเผ่าเหมียว เมืองเซียงซีที่ถูกขนานนามว่า เมืองแห่งน้ำตก เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาสูง ที่รายล้อมด้วยสายน้ำที่ไหลผ่านบ้านเรือน จนกลายมาเป็นฉากสวยๆ ในภาพยนตร์เรื่อง Hibiscus Town ที่ฉายในจีนเมืองปี1986 ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับทั้งภาพยนตร์และสถานที่แห่งนี้อย่างมาก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณ ฝูหรงเจิ้น  芙蓉古镇  เมืองโบราณเก่าแก่ที่ขึ้นชื่อ ของมณฑลหูหนานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A ทีได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคู่กับเมืองโบราณฟ่งหวง เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่อง ฝูหรงเจิ้น ทำให้สถานที่แห่งนี้ยิ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว จุดไฮไลท์ของเมืองโบราณแห่งนี้ นอกจากบ้านเรือนโบราณที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ มณฑล หูหนาน ที่นี่ยังมีน้ำตกที่สวยงามกลางเมืองที่เป็นจุดเช็คอินยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว......นำท่านล่องเรือชมความงามของเมืองโบราณและน้ำตกที่ไหลผ่านบริเวณเมืองโบราณ ซึ่งเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับเมืองโบราณแห่งนี้ จากนั้นนำท่านชมโชว์วัฒนธรรมฝูหรงโบราณ 

จากนั้นนำท่านชม น้ำตกฟูหรง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองฝูหรง เป็นน้ำตกที่อยู่ใจกลางเมือง ถ้ามองจากฝั่งตรงข้ามจะดูเสมือนว่าเมืองตั้งอยู่บนหน้าผาที่มีน้ำตกไหลอยู่ข้างล่าง น้ำตกนี้มีขนาดกว้างประมาณ 40 เมตร และสูงประมาณ 60 เมตร ซึ่งความพิเศษอีกอย่างของที่นี่คือ เราสามารถเดินผ่านด้านหลังม่านน้ำตกได้  

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร หลังอาหารมีเวลาให้ท่านชมแสงสียามค่ำคืนของเมืองเก่า  จุดไฮไลท์ที่ขึ้นชื่อของเมืองแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก เมืองจางเจียเจี้ย เขตอู่หลิงหยวน 

พักที่เมืองอู่หลิงหยวน WULING YUAN HOTEL  โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า วันที่ 4 - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ลำธารแส้ม้าทอง-เทียนจื่อซาน (ขึ้นลิฟต์แก้ว+ลงกระเช้าหยางเจียเจี้ย)-สะพานหนึ่งในใต้หล้า – ผ่านชมตึก 72 ชั้น (ไม่รวมบัตรเข้าชม) **Option โชว์นางจิ้งจอกขาว 400 หยวน**

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

นำท่านเข้าสู่อุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย (หวู่หลิงหยวน) จากนั้นนั่งรถบัสของเขตอุทยานเพื่อขึ้นสู่ เขาอวตาร หรือ เขาเทียนจื่อซาน ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพบนเขาเทียนจื่อซาน บนความสูงถึง 1,250 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล นำท่านขึ้นเขาเทียนจื่อซานด้วย ลิฟท์แก้วไป่หลง อาทิ ยอดเขาฮาลีลูยา ภูเขาลอยฟ้าโด่งดังที่เป็นฉากถ่ายทำภาพยนต์เรื่องอวตาร นำท่านชม เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว สะพานหนึ่งในใต้หล้า (สะพานใต้ฟ้าอับดับ 1)


เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเที่ยวชมความงามของ ลำธารจินเปียนซี (ลำธารแส้ทองคำ) 金鞭溪ลำธารที่ไหลคตเคี้ยวผ่านเหวลึกและแนวหุบเขา ท่านที่ชื่นชอบเดินชมทิวทัศน์จากมุมต่ำมองไปยังมุมสูง ขณะเดินเอื่อยเฉื่อยอยู่ริมลำธาร ยอด เขาหินประหลาดสูงเสียดฟ้า ช่างเป็นภาพที่แปลกตาและหาชมยาก ที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่พลาดไม่ได้ สมควรแก่เวลานำท่านโดยสารกระเช้าลอยฟ้า กระเช้าหยางเจียเจี้ย ลงจากเขาเทียนจื่อซาน


ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร ... เมนูปิ้งย่างเกาหลี สมควรแก่เวลาเดินทางเข้าที่พัก 

พักที่  MELLOW CRYSTAL HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

OPTION : รายการแนะนำ 
ท่านสามารถเลือกซื้อโปรแกรมเสริม เป็นบัตรชมการแสดง ชุด The Love Story of a Wooden man and Fairy fox หรือที่เรียก
กันในหมู่นักท่องเที่ยวไทยว่า โชว์จิ้งจอกขาว  เป็นการแสดงกลางแจ้งที่ทุ่มทุนสร้างอย่างสุดอลังการ เป็นการแสดงที่น่าดูชมที่สุด
ในเมืองจางเจียเจี้ยะ การแสดงชุดนี้ใช้ภูเขาประตูสวรรค์เป็นฉากหลังประกอบการแสดง ซึ่งให้ความรู้สึกสมจริงเสมือนผู้ชมและ
นักแสดงอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ใช้ทีมงานนักแสดงหลายร้อยคน และระบบแสง สี เสียงที่ทันสมัยประกอบในการแสดง 
อัตราค่าบริการสำหรับโปรแกรมเสริมการแสดงชุด The love Story of Wooden man and Fairy Fox
ท่านละ 400 หยวน ระยะเวลาที่ใช้ในการเที่ยวชมการแสดง ประมาณ 3 ชั่วโมง รวมเวลาเดินทางไป กลับ 
ค่าบริการรวม ค่าบัตรเข้าชม ค่ารถรับ ส่ง และค่านำเที่ยวของไกด์ท้องถิ่น


วันที่ 5 - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) – ทางระเบียงกระจกใสหน้าผา-ถ้ำประตูสวรรค์ – ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ขึ้นตึก IFC - ร้าน POP MART **แถมฟรีเครื่องดื่มขึ้นชื่อร้าน SEX TEA คนละแก้ว

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

นำท่าน พิชิตยอดเขาเทียนเหมินซาน โดยสารกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก (กระเช้ามีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร) อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,518 เมตร ขณะที่นั่งกระเช้าขึ้นเขาสามารถชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามของภูเขาที่มีความอลังการแห่งนี้ สามารถมองเห็นประตูสวรรค์ซึ่งเป็นโพรงหินขนาดใหญ่บนยอดเขา มองเห็นความคดเคี้ยวของ เส้นทาง 99 โค้ง และภูเขาสูงใหญ่มากมายที่ตั้งตระหง่านเสียดฟ้า เมื่อถึงยอดเขาเทียนเหมินซาน นำคณะเดินตามเส้นทางชมวิวเลียบภูเขาและหน้าผา ชมทัศนียภาพจากมุมสูงบนยอดเขา  อีกทั้งได้สัมผัสการเดินบนพื้นกระจกใสของ ระเบียงกระจกใสเลียบหน้าผา เพื่อวัดความขี้ขลาดของท่าน สำหรับนักท่องเที่ยวใจเสาะที่ไม่ต้องการเผชิญกับความหวาดเสียว สามารถนั่งรอบริเวณทางออกอีกด้านของ ระเบียงกระจกใสเลียบหน้าผา จากนั้นนำท่านสู่ ถ้ำทะลุฟ้า โดย บันไดเลื่อนที่สร้างขึ้นโดยการเจาะทะลุภูเขา มีความสูงถึง 7 ขั้น เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ล่าสุดของเขาเทียนเหมิน  ซึ่งหาดูได้ยากตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วโลก บริเวณนี้ ท่านจะได้ถ่ายภาพ ประตูสวรรค์ อย่างใกล้ชิด จากนั้นท่านสามารถทดสอบกำลังขาของท่านโดยการเดินลง บันได 999 ขั้น เพื่อลงมายังลานจอดรถและที่อยู่ด้านล่างของประตูสวรรค์ ในปี 1990 มีนักบินชาวรัสเซียขับเครื่องบิน 3 ลำบินลอดผ่านช่องโพรงหินประตูสวรรค์แห่งนี้พร้อมกัน ภาพประวัติศาสตร์นี้ถูกบันทึกและเผยแพร่ไปทั่วโลก ภูเขาเทียนเหมินซานจึงเป็นที่รู้จักของนักผจญภัยทั่วโลกที่อยากเดินทางมาสัมผัสด้วยตัวเอง จากนั้นนำท่านนั่งรถอุทยานลงจากเขาเทียนเหมินซาน ให้ท่านได้สัมผัสเส้นทาง 99 โค้ง 


เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... เมนูสุกี้เห็ด   หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองฉางซา โดยรถบัสปรับอากาศ อิสระให้ท่านพักผ่อนชมวิวบนรถ

นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ย่านการค้าที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลหุหนาน ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้านานาชนิดตามอัธยาศัย สำหรับเป็นของฝากของที่ระลึกแก่คนทางบ้านหรือญาติมิตรสหาย จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับตึก IFS ตึกที่สูงที่สุดในฉางซา  แวะรับเครื่องดื่มฟรี ท่านละ 1 แก้วที่ร้านชาที่ดังที่สุดในฉางซา “SEX TEA”  จากนั้นนำท่านแวะร้าน POP MART ร้านทอยอาร์ต กล่องสุ่มชื่อดังให้ท่านเลือกซื้อตุ๊กตากล่องสุ่มซีรี่ย์ใหม่ๆ เป็นของฝากคนทางบ้าน 


ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร มื้อพิเศษบุฟเฟต์ซีฟู้ด หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก    

        พักที่ HOWARD JOHNSON AIRPORT HOTEL CHANGSHA *5 หรือเทียบเท่าวันที่ 6 - ฉางซา - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองฉางซา

11.50 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ BK 2981 *บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

14.10 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพทุกท่าน 


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด

- ค่าภาษีสนามบิน

- ค่าที่พักตามรายการที่ระบุ พักห้องละ 2 ท่าน หรือ พักห้องละ 3 ท่าน (เสริมเตียง)    กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ

- ค่าอาหารตามรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ  

- ค่าน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม/ ท่าน  / ท่านละ 1 ใบเท่านั้น!!


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ

-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

-ค่าทิปไกด์ , คนขับรถ , หัวหน้าทัวร์ 1,800 บาท/ท่าน ตลอดการเดินทาง

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนในกรณีประเทศจีนประกาศให้พาสปอร์ตไทยยื่นวีซ่าก่อนเข้าประเทศ ***


เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

- การจอง มัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ 

- เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอทำการออกตั๋ว 

- ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน


เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

1. กรณีกรุ๊ปยืนยันการเดินทางแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทุกกรณี 

2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน  เก็บค่าเสียหาย ขั้นต่ำท่านละ 10,000 บาท โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร และ ค่าบริการอื่นๆ

3. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน  เก็บค่าเสียหายเต็มจำนวน โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร และ ค่าบริการอื่นๆ

4. แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจำนวนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

5. ยกเลิก 1 - 14 วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากทางบริษัทฯได้จ่ายค่าทัวร์ไปทั้งหมดแล้ว

**กรณีจองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น**


ผู้ซื้อควรศึกษา ทำความเข้าใจเงื่อนไขดังที่ระบุไว้ในเอกสาร อย่างถี่ถ้วน ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อเอง


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ 

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลังกาและเวียดนามที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางราชการ ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่สามารถขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดังกล่าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า ต้องยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลที่ประจำในต่างประเทศหรือสำนักงานเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่าง ประเทศที่ประจำ  ค่าใช้จ่ายยื่นวีซ่า 1,200 บาท

*** สำคัญมาก!!  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากกองตรวจคนเข้าเมืองไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศจีน ไม่อนุญาตให้เข้าเมือง ***วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง-เมืองฉางซา-หยางฟานไนท์บาซาร์ใหญ่ที่สุดของมณฑลหูหนาน
วันที่ 2
ฉางซา – เฟิ่งหวง *นั่งรถไฟความเร็วสูง – เมืองเก่าฟ่งหวง - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – จตุรัสหงส์
วันที่ 3
จี๋โส่ว - เมืองโบราณเฉียนโจว - เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น - ล่องเรือชมน้ำตกฟูหรง - อู่หลิงหยวน
วันที่ 4
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ลำธารแส้ม้าทอง-เทียนจื่อซาน (ขึ้นลิฟต์แก้ว+ลงกระเช้าหยางเจียเจี้ย)-สะพานหนึ่งในใต้หล้า – ผ่านชมตึก 72 ชั้น (ไม่รวมบัตรเข้าชม) **Option โชว์นางจิ้งจอกขาว 400 หยวน**
วันที่ 5
ยอดเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) – ทางระเบียงกระจกใสหน้าผา-ถ้ำประตูสวรรค์ – ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ขึ้นตึก IFC - ร้าน POP MART **แถมฟรีเครื่องดื่มขึ้นชื่อร้าน SEX TEA คนละแก้ว
วันที่ 6
ฉางซา - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ