เส้นทางใหม่!! : กุ้ยโจว ผิงป้า ซากุระหมื่นลี้ 5 วัน 4 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

Pingba Farm สวนซากุระ บนพื้นที่กว่าหมื่นไร่ มีมากกว่า 700,000 ต้น เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในโลก!!

หมู่บ้านแม้วพันครอบครัว วัฒนธรรมเก่าที่โดดเด่น

มรดกโลก ที่ UNESCO รับรอง อุทยานต้าชี่คง เสี่ยวชี่คง

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 25999 ประเทศ : ทัวร์จีน,ทัวร์เอเชีย จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : 25-29 มีนาคม 2567 สายการบิน : N/A

วันที่ 1 - สนามบินดอนเมือง - กุ้ยหยาง – ผิงป้า - สวนซากุระหมื่นลี้ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก - ช้อปปิ้งถนนคนเดินซินหยุน

01.30 น.

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออก ประตู 5-6 เคาน์เตอร์ สายการบิน 9AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

04.30 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองกุ้ยหยาง โดยสายการบิน 9AIR เที่ยวบินที่ AQ1206  

08.30 น.

ถึงสนามบินกุ้ยหยาง เมืองเอกของมณฑลกุ้ยโจว อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน  ซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งขุนเขา ไม่มีทางออกสู่ทะเลอีกทั้งมณฑลกุ้ยโจวยังเป็นหนึ่งในมณฑลที่ยากจนที่สุดในจีน มีค่า GDP ต่ำมาก แต่ด้วยนโยบายแก้จนของทางการจีน ได้พัฒนากุ้ยโจวให้เริ่มมีเศรษฐกิจขยายตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ จาก “การท่องเที่ยว” กุ้ยโจว อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ และทาง วัฒนธรรม กุ้ยโจวจึงมีสถานที่ท่องเที่ยวระดับ AAAAA ซึ่งเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในประเทศจีน 

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

บริการท่านด้วยอาหารว่างระหว่างการเดินทาง

เดินทางสู่ อุทยานซากุระกุ้ยโจว ตั้งอยู่ที่เมืองผิงป้า 


เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  หลังอาหาร นำท่านชม Pingba Farm เข้าชมสวนซากุระหมื่นลี้ (รวมรถแบตเตอรี่) ที่ตั้งสวนซากุระแห่งนี้ตั้งอยู่ในมณฑลกุ้ยโจว อยู่ริมทะเลสาบหงเฟิ่ง ครอบคลุมพื้นที่ถึงสองเมืองด้วยกันคือ เมืองอันซุ่นและเมืองกุ้ยหยาง ทำให้พื้นที่ของอุทยานมีขนาดใหญ่กว่าหมื่นไร่ ภายในบริเวณอุทยานแห่งนี้เต็มไปด้วยต้นซากุระที่กำลังบานสะพรั่งต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม ปัจจุบันสวนดอกซากุระกุ้ยโจวเป็นฐานดอกซากุระที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนโดยมีดอกซากุระมากกว่า 700,000 ต้น  สวนซากุระแห่งนี้เป็นสวนชมซากุระที่ดีที่สุดในมณฑลกุ้ยโจว ดอกซากุระส่วนใหญ่จะเป็นสีชมพูกับสีขาว บานให้ชมในเดือนมีนาคม  อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชื่อชมความงาม

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร ให้ท่านเดิน ช้อปปิ้งถนนคนเดินซินหยุน สัมผัสวัฒนธรรมและบรรยากาศของคนท้องถิ่น นำท่านเดินทางเข้าที่พัก 

YUN LU HOTEL  ⭐⭐⭐⭐ หรือเทียบเท่าวันที่ 2 - กุ้ยหยาง – ลิโบ (จิวจ้ายโกวน้อย) – อุทยานต้าชี่คง เสียวชี่คง UNESCO World Nature Heritage

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองลีโบ (จิ่วไจ้โกวน้อย) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมณทลกุ้ยโจว เป็นจุดชมวิวที่มีป่าบริสุทธิ์ หุบเขา แอ่งน้ำ และทะเลสาบใต้ดิน ภูมิประเทศงดงามและมีมนต์ขลัง โดยเฉพาะถ้ำ Fengshen ช่องเขา Terror Gorge และ Gem Palace มีน้ำตกอยู่ในถ้ำ มีทะเลสาบอยู่ใต้น้ำตก และมีหน้าต่างอยู่ที่ทะเลสาบ แสงตะวันทอดเงาเหมือนพระอาทิตย์ พระจันทร์ และดวงดาว มีลักษณะแปลกประหลาดแปลกประหลาดน่าตื่นเต้นยิ่งนัก 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติเสี่ยวชี่คง เป็นหนึ่งในสี่สถานที่ท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติแม่น้ำจางเจียง ได้กลายเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติที่ได้รับอนุมัติจาก UNESCO ในปี 2550 ที่นี่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน ในหุบเขายาว 12 กม. กว้าง 1 กม. มีกลุ่มถ้ำ ป่าไม้ ทะเลสาบ น้ำตก นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับรูปลักษณ์ที่สดใหม่ของสถานที่นี้เสมอ มีชื่อเรียกว่า 'ซุปเปอร์บอนไซ' เพื่ออธิบายถึงความงามของมัน อุทยานแห่งชาติ ต้าชี่คง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดั้งเดิมของป่า หุบเขา แม่น้ำใต้ดิน และทะเลสาบ ห่างจากอุทยานเสียวชี่คง 5 กม.สะพานหินธรรมชาติสูง 80 เมตรในอุทยานได้รับการยกย่องว่าเป็นประตูชัยแห่งตะวันออก

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก 

         Harmony qianjin Hotel  ⭐⭐⭐⭐หรือเทียบเท่าวันที่ 3 - ลิโบ –เมืองซีเจียง – หมู่บ้านแม้วพันครอบครัว (รวมรถ) - ชมโชว์เต้นรำ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองซีเจียง หมู่บ้านแม้วซีเจียง ตั้งอยู่ในเทือกเขาแม้วที่ห่างไปทางทิศะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเหลยซาน มณฑลกุ้ยโจว เป็นหมู่บ้านชนเผ่าเมี้ยวจู๋ (ม้ง) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "หมู่บ้านแม้วพันครอบครัว" ซึ่งมีผู้อยู่อาศัยประมาณหมื่นกว่าคน และชนเผ่าเมี้ยวจู๋ (ม้ง) ถือเป็น 1 ใน 56 ชนเผ่าทั่วเมืองจีนและเป็นเผ่าที่มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมโดดเด่นมาก 


เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร ไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเมื่อมาเที่ยวหมู่บ้านแม้วซีเจียง คือ นั่งรถพ่วง ขึ้นไปที่ "จุดชมวิวบนยอดเขา" เพื่อชมวิวยามค่ำคืนของหมู่บ้านที่สร้างติดๆกันลดหลั่นไปตามไหล่เขาเมื่อยามที่ทุกบ้านเปิดไฟอย่างพร้อมเพรียงจะทำให้เห็นวิวที่งดงามไปอีกแบบ นำท่าน ชมโชว์การแสดงเต้นรำ ของชนเผ่าเหมียวจู๋(ม้ง) การแสดงที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่องประเพณีวัฒนธรรม ชาวแม้วจะใส่ชุดพื้นเมืองมาร่ายรำ ร้องเพลงต้อนรับแขกผู้มาเยือน พร้อมรินเหล้าขาวหรือเหล้าท้องถิ่นใส่จอกที่ทำจากเขาควายหรือจอกเครื่องปั้นดินเผาให้ดื่มถึง 12 ด่าน ซึ่งอาจจะทำให้คุณเมาเหมือนไอ้หนุ่มมัดเมาแบบไม่รู้ตัว รวมถึงเพลินเพลินกับการแสดง

หมายเหตุ : กรณีที่โชว์ปิดไม่ทำการแสดง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่เงินคืน และไม่เปลี่ยนแปลงรายการใดๆทดแทน


ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร

นำท่าน  เข้าสู่ที่พัก  HE XIE QIN JIN HOTEL หรือเทียบเท่า 4*วันที่ 4 - พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมชนเผ่าแม้ว - เมืองโบราณเจิ้นหยวน- อุทยานชิงหลงต้งหรือถ้ำมังกรเขียว

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่าน ชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมชนเผ่าแม้ว ภายในมีห้องจัดนิทรรศการทั้งหมด 11 ห้อง ได้แก่ ห้องโถงด้านหน้า ห้องประวิตศาสตร์ ห้องผลิต งานเทศกาล ห้องร้องเพลงและเต้นรำ ห้องศิลปะการก่อสร้าง ห้องเสื้อผ้าและเครื่องเงิน ฯลฯ ภายในมีวัตถุโบราณของชาวแม้วมากกว่า 1220  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเจิ้นหยวน 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  หลังอาหาร นำท่านพาท่านชม เมืองโบราณเจิ้นหยวน เวนิสแห่งตะวันออก ชมความงามสุดยิ่งใหญ่อลังการกับเมืองโบราณที่ถูกขนานนามว่าเป็น “เวนิสแห่งตะวันออก” ด้วยความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมโบราณในสมัยราชวงศ์หมิง ซึ่งเป็นเมืองน้ำที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและแม่น้ำ เมืองนี้เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดในบรรดาภูมิประเทศที่งดงาม สถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชนเผ่า อาคารบ้านเรือนสร้างอยู่ริมแม่น้ำอู่หยาง มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมระดับประเทศของจีน โดยเป็นศูนย์กลางการค้าทั้งเส้นทางบกและทางน้ำตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งเคยเป็นหนึ่งในเส้นทางสายไหมในอดีต เมืองโบราณเจิ้นหย่วน เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ทั้งกลางวันและกลางคืน แม้จะเป็นเมืองเล็กๆ ครอบคลุมพื้นที่เพียงไม่กี่ตารางกิโลเมตร แต่ทุกตารางเมตรของที่นี่งดงามตราตรึง พาท่านเดินลึกเข้าไปในหมู่บ้านมีสะพานหินโบราณเชื่อมต่อไปยัง อุทยานซิงหลงต้ง หรือถ้ำมังกรเขียว ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ถือเป็นสถานที่ที่มีฮวงจุ้ยดีเลิศ และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางด้านศาสนา ภายในถ้ำประกอบด้วยเรื่องราวของพุทธศาสนา ลัทธิเต๋า ลัทธิขงจื๊อ 

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก 

Fu Cheng Hotel ⭐⭐⭐⭐ หรือเทียบเท่าวันที่ 5 - ทะเลสาบเทียนเหอถาง - ล่องเรือชมถ้ำมังกร – เจี่ยซิ่วโหลว - ถนนคนเดินชิงหยวน – กุ้ยหยาง - สนามบินดอนเมือง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารพาท่านสู่ ทะเลสาบเทียนเหอถาง ภายในมีทิวทัศน์โดยรอบอันเงียบสงบและงดงามด้วยสะพานหิน น้ำตก และกังหันน้ำ ครั้งนึงเคยมีนักกวีชื่อดังในสมัจราชวงศ์หมิง ตอนปลาย และต้นราชวงศ์ชิง ได้เขียนบทกวีมากมายที่ยกย่องความงดงามของทะเลสาบแห่งนี้ ภายในยังมีจุดชมวิวเทียนเหอถางมีความงดงามและมีสิ่งอื่นๆ อีกมากมายอาทิ น้ำตก น้ำพุ สระน้ำ หิน ถ้ำ และสะพานหิน ฯลฯ...... พาท่าน ล่องเรือชมถ้ำมังกร ประกอบด้วยถ้ำดินและถ้ำน้ำ มีความยาว 1,000 เมตร กว้าง 20- 80 เมตร มีความสูงมากกว่า 50 เมตร และระดับน้ำลึกที่สุด 21 เมตร ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อย 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าเมืองกุ้ยหยาง นำท่านเดินทางสู่ เจี่ยซิ่วโหลว จวนเจ้าเมืองเก่า เป็นหอสูง 3 ชั้น ตั้งอยู่บนโขดหินใหญ่กลางแม่น้ำหนานหมิง สร้างโดยผู้ว่าการเมืองกุ้ยหยางสมัยราชวงศ์หมิง ในปี ค.ศ.1597เพื่อที่จะเชิดชูและเพิ่มขวัญกำลังใจในการเรียนการศึกษาให้กับนักปราชญ์และราชบัณฑิตในสมัยนั้น 

จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งถนนคนเดินชิงหยวน ถนนสายอาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองกุหยาง  เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวควรค่าแก่การไปสัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในท้องถิ่น


ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน 

23.45 น.

ออกเดินทางกลับสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน 9AIR เที่ยวบินที่ AQ1205 

01.40 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด

- ค่าภาษีสนามบิน

- ค่าโรงแรมที่พัก   

- ค่าอาหารตามรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ  

- ค่าน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม/ ท่าน /  1 ใบเท่านั้น!!


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ

-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

-ค่าทิปไกด์ , คนขับรถ  1,500 บาท ตลอดการเดินทาง **หัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่สินน้ำใจ**

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน***


เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

การจอง มัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ 

- เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นออกตั๋วเครื่องบิน 

- ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

1. กรณีกรุ๊ปยืนยันการเดินทางแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทุกกรณี 

2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน  เก็บค่าเสียหาย ขั้นต่ำท่านละ 10,000 บาท โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร และ ค่าบริการอื่นๆ

3. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน  เก็บค่าเสียหายเต็มจำนวน โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร และ ค่าบริการอื่นๆ

4. แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจำนวนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

5. ยกเลิก 1 - 14 วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากทางบริษัทฯได้จ่ายค่าทัวร์ไปทั้งหมดแล้ว


**กรณีจองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น**

ผู้ซื้อควรศึกษา ทำความเข้าใจเงื่อนไขดังที่ระบุไว้ในเอกสาร อย่างถี่ถ้วน ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อเอง


เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด

2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช่จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น

3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกำหนด และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น   

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ หากท่านได้ชำระเงินค่าบริการมาแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและรับทราบเงื่อนไขการให้บริการข้ออื่นๆที่ได้ระบุมาทั้งหมดนี้แล้ว

5. โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน ขึ้นไปตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง


*** สำคัญมาก!!  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศจีน ไม่อนุญาตให้เข้าเมือง ***


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

- วันเดินทาง “กรุณาเตรียมหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือ 6 เดือน ขึ้นไป” และต้องเป็นหนังสือเดินทางเล่มเดียวกันกับที่ส่งให้บริษัททัวร์

- หากท่านมีเที่ยวบินภายในประเทศ กรุณาเช็คเที่ยวเวลากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายให้ชัดเจนก่อนทำการออกตั๋วของท่าน เผื่อเวลาในการเดินทางอย่างน้อย 4 ชั่วโมง 

- โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมของหน้างาน อาทิ หากมีฝน ตก หรือ รถติด อาจปรับโปรแกรม (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หน้างาน ) ไกด์และหัวหน้าทัวร์ จะแจ้งให้ทราบในแต่ละวัน

- ร้านช้อปปิ้งที่ทางรัฐบาลให้ทัวร์ลง ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ขอความร่วมมือลูกทัวร์ลงทุกร้าน โดย 1 ร้าน จะใช้เวลาประมาณ 45-90 นาที

- ทัวร์นี้จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น


บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาทวันที่ 1
สนามบินดอนเมือง - กุ้ยหยาง – ผิงป้า - สวนซากุระหมื่นลี้ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก - ช้อปปิ้งถนนคนเดินซินหยุน
วันที่ 2
กุ้ยหยาง – ลิโบ (จิวจ้ายโกวน้อย) – อุทยานต้าชี่คง เสียวชี่คง UNESCO World Nature Heritage
วันที่ 3
ลิโบ –เมืองซีเจียง – หมู่บ้านแม้วพันครอบครัว (รวมรถ) - ชมโชว์เต้นรำ
วันที่ 4
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมชนเผ่าแม้ว - เมืองโบราณเจิ้นหยวน- อุทยานชิงหลงต้งหรือถ้ำมังกรเขียว
วันที่ 5
ทะเลสาบเทียนเหอถาง - ล่องเรือชมถ้ำมังกร – เจี่ยซิ่วโหลว - ถนนคนเดินชิงหยวน – กุ้ยหยาง - สนามบินดอนเมือง