CTU03 : เฉิงตู จิ่วไจ้โกว อุทยานเทพเทวดา 6 วัน 5 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

จิ่วจ้ายโกว มรดกโลกทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ ชมความงามใบไม้เปลี่ยน

ใหม่ !!! อุทยานเทพเทวดา “รวมความงาม จิ่วไจ้+ภูเขาหวงหลง” ไว้ที่เดียว

ตูเจียงเอี้ยน สะพานโบราณน่านเฉียว “ชมปรากฎการณ์บลูเทียร์” 

จุดเช็คอิน ณ เฉิงตู รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ , วัดต้าฉือ , ถนนโบราณไท่กู่หลี่

พิเศษ...*ที่พัก 4-5 ดาว * นั่งรถไฟความเร็ว “ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง” 


รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 31999 ประเทศ : ทัวร์จีน,ทัวร์จิ่วจ้ายโกว,ทัวร์เอเชีย จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : เดือนตุลาคม 2567 สายการบิน : China Eastern Airlines (MU)

วันที่ 1 - กรุงเทพฯ-เฉิงตู

16.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8  เคาน์เตอร์สายการบิน ไชน่าอิสเทิร์น แอร์ไลน์ (MU) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน

19.15 น.

เหินฟ้าสู่เมืองเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่  MU5036 *บริการอาหารและเครื่องดื่ม*

23.00 น.

ถึง เมืองเฉิงตู (Chengdu) เป็นเมืองเอกอันยิ่งใหญ่ตั้งอยู่ใจกลาง มณฑลเสฉวน ประเทศจีน ซึ่งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมิน ที่อุดมสมบูรณ์ มีประชากรราว 14 ล้านคน  เมืองเฉิงตูนั้นนอกจากจะเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร การศึกษา การคมนาคม และอุตสาหกรรมแห่งภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้แล้ว ยังพรั่งพร้อมไปด้วยวัฒนธรรมโบราณ และศิลปะที่หลากหลายที่สืบทอดมายาวนานนับพันปี คู่ขนานไปกับเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนำสมัยได้อย่างลงตัว ซึ่งเราจะพบเห็นได้ที่เมืองเฉิงตู หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว 

นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก  พักที่เฉิงตู HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4*วันที่ 2 - เฉิงตู – รถไฟความเร็วสูงสู่สถานีเจิ้นเจียงกวน – ชมเมืองโบราณซงพาน – ฉวนจู่ซื่อ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม   หลังอาหาร  นำท่านสู่เดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูงเฉินตู โดยสารรถไฟความเร็วสูงขบวนพิเศษ ที่ใช้เวลาสร้างอย่างยาวนานเป็นพิเศษเนื่องจากภูมิประเทศของเส้นทางนำท่านเดินทางสู่สถานีเจิ้นเจียงกวน ซึ่งจะทำให้ท่านประหยัดเวลาในการเดินทางจากการนั่งรถสู่อุทยานจิ่วไจ้โกวได้ถึง 4 ชม.เลยทีเดียว  

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้น แวะถ่ายรูปและชม เมืองโบราณซงพาน เมืองชายแดนจีน-ทิเบตในสมัยโบราณเป็นเมืองที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าชาวฮั่นและชาวทิเบตซึ่งชาวฮั่นนิยมนำใบชา ผ้าแพร เกลือและของใช้ประจำวันมาแลกเปลี่ยนม้าแกะ ขนแกะ และหนังสัตว์ของชาวทิเบต กำแพงเมืองซงพาน สร้างในสมัยราชวงศ์หมิงมีพลเมือง 1 แสนกว่าคน ปี ค.ศ. 1933 ทหารจีนแดงเดินทางไกลผ่านซงพานนายพลหลิวป๋อเฉิง สาบานผูกมิตรกับหัวหน้าชาวเผ่าทิเบต เชียงอิสลาม และได้รับการสนับสนุนและได้ข้ามแดนไปทางภาคเหนือเพื่อต่อต้านชาวญี่ปุ่นที่รุกราน   จากนั้นเดินทางสู่ จิ่วไจ้โกว 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก  

 พักที่จิ่วไจ้โกว  โรงแรม JI SHENG HOTEL หรือเทียบเท่า 4*วันที่ 3 - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ( รวมรถประจำทางในอุทยาน )

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม   หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว”     “เหมารถเฉพาะคณะของเรา” เพื่อชม มรดกโลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ “จิ่วจ้ายโกว” ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอหนานปิง อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตัวเมืองเฉิงตู ประมาณ 500 กิโลเมตร และอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ เทือกเขาเหล่านี้ มียอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะอยู่หลายยอด    พื้นที่ป่าเขียวขจีสลับกับทุ่งหญ้า , ทะเลสาบ แม่น้ำและน้ำตกรูปร่างแปลกตาชาวธิเบตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ มีตำนานเกี่ยวกับการเกิดของภูมิประเทศจิ่วไจ้โกว “ ต้าเกอ   ผู้มีชีวิตอันเป็นอมตะและนางฟ้าอู่นัวเซอโหม่ ที่อาศัยอยู่ในเทือกเขาลึกนี้ได้ตกหลุมรักซึ่งกันและกัน ต้าเกอจึงได้ขัดกระจกบานหนึ่งจนวาววับด้วยกระแสลมและหมู่เมฆ และมอบให้กับอู่นัวเซอโหม่เป็นของกำนัล แต่โชคร้ายที่อู่นัวเซอโหม่ทำหล่นและแตกเป็นชิ้นเล็ก ชิ้นน้อยถึง 108 ชิ้น ซึ่งภายหลังจึงกลายเป็นทะเลสาบทั้ง 108 แห่งในหุบเขาเก้าหมู่บ้านแห่งนี้ ”  

ภายในอาณาบริเวณอุทยานจิ่วจ้ายโกว ประกอบด้วยภูเขาและหุบเขาอันสลับซับซ้อน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีระดับพื้นดินที่ลดหลั่นจึงทำให้เกิดแอ่งน้ำน้อยใหญ่มากมายถึง 114 แอ่ง และกลุ่มน้ำตกใหญ่น้อยรวมถึง  17 กลุ่ม และแม่น้ำซึ่งไหลมาจากหุบเขารวม 5 สาย ท่านจะได้พบกับความหัศจรรย์ของอุทยานแห่งนี้ ชมสภาพของน้ำในทะเลสาบมีสีสันที่พิสดารหลากหลาย ประกอบด้วยฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงจนทำไห้เกิดสีสัน อันมหัศจรรย์จนได้ฉายาว่า “ 7 แดนเทพนิยาย ” ท่านจะได้เดินลัดเลาะเริ่มตั้งแต่ป่าดึกดำบรรพ์ท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติของป่าที่ยังคงสภาพเหมือนป่าดึกดำบรรพ์ เสมือนหนึ่งท่านกำลังสำรวจป่าดึกดำบรรพ์ ต่อด้วยทะเลสาบกระจกเงาและทะเลสาบหงส์ ชมความใสสะอาดของน้ำในทะเลสาบ  จากนั้นแวะชม ทะเลสาบหมีแพนด้า และทะเลสาบไผ่ลูกศร ซึ่งท่านจะตลึงกับความงดงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้อย่างวิจิตพิสดาร ดั่งภาพวาดในจินตนาการ จากนั้นผ่านบึงหญ้า ดาดน้ำ ชั้นของน้ำตกน้อยใหญ่ ไหลลัดเลาะ ซึ่งท่านสามารถได้ยินเสียงของน้ำไหลภายใต้บรรยากาศที่แสนสงบเงียบและงดงาม ซึ่งท่านสามารถมาเยือนได้ในทุกฤดูกาล    


เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายในอุทยาน นำท่านชมความงดงามของ “ น้ำตกธารไข่มุก ” ซึ่งเป็นน้ำตกที่ไหลผ่านถ้ำลำธารใหญ่สลับซับซ้อนดุจดังวังบาดาล มีสายน้ำที่ทอดธารลดหลั่นยาวเป็นระยะยาวถึง 310 เมตร ไม่ขาดสายส่องประกายระยิบระยับ เป็นน้ำตกที่มีความงามราวกับเส้นไข่มุก ให้ท่านได้อิสระกับการบันทึกถ่ายภาพและดื่มด่ำกับธรรมชาติ ที่สวยสดงดงามได้อย่างเต็มที่ จนได้เวลาสมควรนำท่านออกจากอุทยาน

หมายเหตุ : กรณีอุทยานปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ทางบริษัทขออนุญาตเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงให้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 พักที่จิ่วไจ้โกว  โรงแรม JI SHENG HOTEL หรือเทียบเท่า 4*วันที่ 4 - จิ่วไจ้โกว – อุทยานเทพเทวดา (รวมรถแบตเตอรี่ ) – ทะเลสาบเตี๋ยซี - ตูเจียงเอี้ยน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม   หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานเทพเทวดา “เซินเชียนฉือ”    จุดชมวิวเซินเซียนฉี ซึ่งมีชื่อ "เนเน็น ซางชัว" ในภาษาทิเบต แปลว่า “สถานที่นางฟ้าอาบน้ำ” ตั้งอยู่ในเมืองต้าหลู่ ห่างจากจุดชมวิวจิ่วไจ้โกว 40 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอจิ่วไจ้โกว 80 กิโลเมตร พื้นที่สวยงามมีภูเขาและหุบเขาหลายแห่ง มีความสูงเฉลี่ย 2,478 เมตร และพื้นที่ป่าปกคลุมมากกว่า 70% นอกจากนี้ยังมีทุ่งหญ้าจำนวน 10,000 เอเคอร์ ทุกหมู่บ้านที่เกี่ยวข้องมีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ แกะ และม้า และสัตว์อื่นๆ ได้รับการเลี้ยงดู ทรัพยากรป่าไม้และทุ่งหญ้าอุดมสมบูรณ์มาก สิ่งที่พิเศษที่สุดของจุดชมวิวแห่งนี้ก็คือที่นี่เป็นหนึ่งในจุดชมวิวไม่กี่แห่งในโลกที่คุณสามารถมองเห็นทะเลสาบบนภูเขาและสระน้ำหลากสีสันที่กลายเป็นหินปูนในเวลาเดียวกัน หรือจะกล่าวได้ว่าธรรมชาติได้จับรวมความงามของน้ำสีเขียว-ฟ้าของจิ่วจ้ายโกว มาบวกรวมกับเกร็ดสันหลังมังกรของอุทยานหวงหลงมารวมกันไว้ ณ ที่แห่งนี้  

นำท่าน นั่งรถแบตเตอรี่ ชมความงาม ดินแดนมหัศจรรย์เล็กๆ อันวิจิตรงดงาม และสถานที่แห่งภูเขาศักดิ์สิทธิ์และผืนน้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบตท้องถิ่น แวะชมวิวหลักที่สวยงาม เช่น ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ อินทรีศักดิ์สิทธิ์ ที่ราบศักดิ์สิทธิ์ ป่าหลากสี หินสีแดง ทะเลดอกไม้ ฉากหิมะ คูน้ำที่สวยงามมีความยาว 5 กิโลเมตร  สระน้ำนางฟ้า, ทะเลกบศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น 

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับเมืองตูเจียงเอี้ยน เมืองตูเจียงเอี้ยน ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมืองเฉิงตู ที่ตั้งของเขื่อนตูเจียงเยี่ยน แม่น้ำหมินเจียง มรดกโลกทางวัฒนธรรมที่สร้างคุณาปการอันยิ่งใหญ่ให้กับมณฑล เสฉวนมานานกว่า 2,000 ปี  ระหว่างทางให้ท่านแวะพักผ่อนอิริยาบท ณ  ทะเลสาบเต๋อซี ตั้งอยู่ระดับความเกือบ 3,000 เมตร เป็นทะเลสาบสีเขียวเทอร์คอยซ์ แต่เลี้อยยาวไปตามแอ่งหุบเขา เป็นภูมิภาพอันยิ่งใหญ่ตระการตาผิวดำราบเรียบ ปราศจากริ้วคลื่น หรือแท่งตอไม้ และสีของทะเลสาปเข้มสดไร้เงาสะท้อนจนดูราวเป็นกระเบื้องยาว ทะเลสาบเต๋อซี เป็นผลพวง จากการเกิดแผ่นดินใหวเมื่อปี พ.ศ. 2478 ซึ่งคราวนั้นได้กลืนสิ่งก่อสร้าง และทุกสรรพชีวิตให้หายไปในพริบตา ความงามของธรรมชาติบางครั้งก็แฝงด้วยความโหดร้าย  อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบท หรือถ่ายรูปคู่กับจามรีสีขาวงามตัดกับฟ้าสีครามและน้ำสีเขียวมรกต  

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

       พักที่ตูเจียงเอี้ยน โรงแรม ZHONG YAN INTL HOTEL หรือเทียบเท่า 5*วันที่ 5 - รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ – เฉิงตู – ถนนโบราณจิ่นหลี่ – สะพานโบราณเก้าตา บลูเทียร์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม    จากนั้นนำท่านสู่ จตุรัสหย่างเทียนวู่ ที่เขื่อนตูเจียงเยี่ยนได้เปิดต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการ ชมรูปปั้นผลงานศิลปะรูปแพนด้าถ่ายเซลฟี่ ที่ตั้งอยู่กลางจตุรัส ซึ่งออกแบบโดยนักออกแบบชื่อดัง Florentijn Hofman ก็ได้รับการเปิดตัวพร้อมกันด้วย รูปลักษณ์ที่น่ารักของประติมากรรมชิ้นนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้มา “เช็คอิน” “แพนด้า” ตัวนี้มีความยาว 26 เมตร กว้าง 11 เมตร สูง 12 เมตรและหนัก 130 ตัน  มันนอนหงายอยู่บนพื้น เท้ายกขึ้นจับไม้เซลฟี่สีชมพู เล่นถ่ายเซลฟี่อย่างสบายอารมณ์ น่ารักน่าเอ็นดูมาก นักออกแบบ Hofman แนะนำว่าผลงานแพนด้ายกโทรศัพท์มือถือขึ้นเพื่อถ่ายเซลฟี่มีความสนุกมาก ด้วยท่าทางสบายๆ ผ่อนคลายและมีความสุข  และเป็นการแสดงออกด้วยภาษาทางศิลปะแบบหนึ่งที่สะท้อนชีวิตในท้องถิ่น มอบความรู้สึกสนิทสนมและมีความสุขกับผู้ชมทุกท่าน 


กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  นำท่านสู่ ถนนคนเดินจิงหลี่ เป็นถนนคนเดินอยู่ติดกับศาลเจ้าสามก๊ก บริเวณถนนจิงหลี่มีสินค้าพื้นเมืองและขนมต่าง ๆ รวมทั้งของฝากของขายเป็นจำนวนมาก ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามใจชอบ


ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สะพานโบราณหนานเฉียว จุดเช็คอินแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยว สัมผัสอากาศเย็นสบายของฤดูใบไม้ร่วง พร้อมรอชม “น้ำตาสีฟ้า” ปรากฎการณ์ธรรมชาติ “บลูเทียร์” ท่านจะได้พบกับแสงสีส้มจากสะพานเทียนฟู่หยวน และสีฟ้าอมเขียวที่สะท้อนมาจากท้องน้ำ ได้วิวอันตระการตา 

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก   XU YUE HOTEL หรือเทียบเท่า 5* ท้องถิ่น วันที่ 6 - วัดต้าฉือ – ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ –PoP Mart เฉิงตู - กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง เมืองเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ธิเบต เมี้ยว หุย เชียง   

เดินทางสู่ วัดต้าสือ หรือวัดต้าฉือ เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า 1,600 ปี ตั้งอยู่ในใจกลางของ Chengdu ที่นี่ถือเป็นสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ เพราะเป็นวัดที่พระถังซัมจั๋งบวชเป็นพระภิกษุ ก่อนจะย้ายไปจำพรรษายังวัดอื่น ภายในวัดต้าสือนั้นเงียบสงบ กว้างขวาง เหมาะแก่การไปสักการะขอพรอย่างมาก   จากนั้นนำท่านไปช้อบปิ้งที่ ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ แต่เดิมที่ตรงนี้คือวัดต้าฉือ ที่พระเสวียนจ้าง (พระถังซำจั๋ง) เคยจำพรรษาก่อนเดินทางไปชมพูทวีป ปัจจุบันี้ได้มีโครงการอนุรักษ์อาคารบางส่วนและปรับปรุงพื้นที่รอบ ๆ ขึ้นโดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง ปัจจุบันไท่กู๋หลี่เป็นที่ตั้งของวัด ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าใต้ดิน โรงภาพยนตร์ จัตุรัส และโรงแรมหรูอย่าง The Temple House ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตสไตล์จีนโมเดิร์น ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ที่นี่มีทั้งสินค้ายี่ห้อดัง สินค้าของจีนและของที่ระลึกให้ท่านเลือกสรร  

จากนั้นมีเวลานำท่านเดินทางสู่ ร้าน POP MART สาขาเฉิงตู  ร้านขายทอยซ์อาร์ตกล่องสุ่มที่กำลังโด่งดังในทุกพื้นที่ ท่านสามารถหาเลือกซื้อตุ๊กตาสไตล์หมีแพนด้า ที่มีเฉพาะเมืองนี้เท่านั้น 


เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร *อาหารกวางตุ้ง   สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเฉิงตู

16.05 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  MU5035 *บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม

18.10 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันที่ระบุในรายการ

- ค่าน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน

- ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้เครื่องท่านละ 23 กิโลกรัม / ท่าน / 1 ใบเท่านั้น!!

- ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

- ค่าที่พักตามรายการที่ระบุ พักห้องละ 2 ท่าน หรือ พักห้องละ 3 ท่าน (เสริมเตียง)    กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ

- ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 

- ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทาง

- ค่าน้ำมันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX 


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

- ค่าทำหนังสือเดินทางประเทศไทย และเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว

- ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงในกรณีที่สายการบินมีประกาศเก็บเพิ่มเติม

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการตรวจ Covid -19 ตามกฏระเบียบการเข้าประเทศต้นทางและปลายทาง

- ค่าอาหารบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน

- ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุเช่นค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด ฯลฯ

- ค่าอาหารพิเศษสั่งเพิ่มเติม เช่น อาหารเจ, มังสวิรัติ, อาหารฮาลาล หรือ อาหารพิเศษทางโภชนาการ

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การ

        นัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

- ค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ  

- ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี) 

-ค่าทิปไกด์ , คนขับรถ , หัวหน้าทัวร์ จำนวน 2,000 ตลอดการเดินทาง 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนกรณีที่ประจีนมีประกาศให้ทำวีซ่าก่อนเข้าประเทศจีน 


เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

- การจอง มัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ 

- ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน


เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

1. กรณีกรุ๊ปยืนยันการเดินทางแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทุกกรณี 

2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน  เก็บค่าเสียหาย ขั้นต่ำท่านละ 10,000 บาท โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร และ ค่าบริการอื่นๆ

3. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน  เก็บค่าเสียหายเต็มจำนวน โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร และ ค่าบริการอื่นๆ

4. แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจำนวนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

5. ยกเลิก 1 - 14 วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากทางบริษัทฯได้จ่ายค่าทัวร์ไปทั้งหมดแล้ว

**กรณีจองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น**

ผู้ซื้อควรศึกษา ทำความเข้าใจเงื่อนไขดังที่ระบุไว้ในเอกสาร อย่างถี่ถ้วน ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อเอง


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

- วันเดินทาง “กรุณาเตรียมหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือ 6 เดือน ขึ้นไป” และต้องเป็นหนังสือเดินทางเล่มเดียวกันกับที่ส่งให้บริษัททัวร์

- หากท่านมีเที่ยวบินภายในประเทศ กรุณาเช็คเที่ยวเวลากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายให้ชัดเจนก่อนทำการออกตั๋วของท่าน เผื่อเวลาในการเดินทางอย่างน้อย 4 ชั่วโมง 

- โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมของหน้างาน อาทิ หากมีฝน ตก หรือ รถติด อาจปรับโปรแกรม (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หน้างาน ) ไกด์และหัวหน้าทัวร์ จะแจ้งให้ทราบในแต่ละวัน

- ร้านช้อปปิ้งที่ทางรัฐบาลให้ทัวร์ลง ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ขอความร่วมมือลูกทัวร์ลงทุกร้าน โดย 1 ร้าน จะใช้เวลาประมาณ 45-90 นาที

- ทัวร์นี้จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น


บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาทวันที่ 1
กรุงเทพฯ-เฉิงตู
วันที่ 2
เฉิงตู – รถไฟความเร็วสูงสู่สถานีเจิ้นเจียงกวน – ชมเมืองโบราณซงพาน – ฉวนจู่ซื่อ
วันที่ 3
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ( รวมรถประจำทางในอุทยาน )
วันที่ 4
จิ่วไจ้โกว – อุทยานเทพเทวดา (รวมรถแบตเตอรี่ ) – ทะเลสาบเตี๋ยซี - ตูเจียงเอี้ยน
วันที่ 5
รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ – เฉิงตู – ถนนโบราณจิ่นหลี่ – สะพานโบราณเก้าตา บลูเทียร์
วันที่ 6
วัดต้าฉือ – ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ –PoP Mart เฉิงตู - กรุงเทพฯ