KMG09 : สุดขอบฟ้า...คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

นั่งรถไฟความเร็วสูง 

พิชิตยอดเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาไป่สุ่ยเหอ

อลังการโชว์ Impression Lijiang

สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย 

มื้อพิเศษ...สุกี้เห็ด สุกี้ปลาแซลมอน

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 31999 ประเทศ : ทัวร์จีน,ทัวร์คุนหมิง,ทัวร์เอเชีย จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : พฤษภาคม 2567 สายการบิน : China Eastern Airlines (MU)

วันที่ 1 - กรุงเทพฯ - คุนหมิง - ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่

05.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน 

** สายการบินกำหนดให้โหลดกระเป๋าได้ท่านละไม่เกิน 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ หิ้วขึ้นเครื่องได้ 1 ใบไม่เกิน 7 กิโลกรัม **


07.50 น.

เดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU 9622 

11.25 น.

เดินทางถึง สนามบินคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน เนื่องจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปีจึงถูกขนานนามว่า "นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ" มีภูเขาล้อมรอบตัวเมือง 3 ด้าน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นคือวัดวาอารามและป่าหินอันโด่งดัง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

เดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ ซึ่งได้ฉายาว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่มีทัศนียภาพอันงดงาม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ประมาณเดือนมีนาคมของทุกปีเขตภาคเหนือส่วนใหญ่ของจีนยังคงมีอากาศหนาวอยู่แต่ที่เมืองต้าหลี่ได้ย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้วท้องฟ้าปลอดโปร่งอุณหภูมิกำลังสบายไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป ดอกไม้นานาพันธุ์กำลังบานสะพรั่ง จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณต้าหลี่ เคยเป็นศูนย์กลางเมืองหลวงที่มีความเจริญรุ่งเรือง ของอาณาจักรน่านเจ้าและอาณาจักรต้าหลี่ ปัจจุบันได้กลายมาเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญ เมืองแห่งนี้มีบรรยากาศอันเงียบสงบ  รอบเมืองเราจะพบซากเมืองเก่า กำแพงโบราณ และหลักฐานทางประวัติศาสตร์สำคัญ ศิลาหนันเจาสูง 3 เมตร สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 766 ซึ่งบันทึกระบบการปกครองและเศรษฐกิจของรัฐไว้


ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก 

พักที่ต้าหลี่ REGENT HOTEL หรือเทียบเท่า 4*วันที่ 2 - ผ่านชมเจดีย์สามองค์-วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย-ลี่เจียง-สระมังกรดำ-เมืองเก่าลี่เจียง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร  นำท่านผ่านชมเจดีย์สามองค์ มีอายุกว่า 1,300 ปี        โดยสร้างเจดีย์องค์กลางเป็นองค์แรกที่มีความสูงจากพื้นประมาณ 70 เมตร พร้อมๆกับการสร้างวัดและวิหารองค์กลางอันเป็นที่ที่ตั้งประดิษฐานองค์พระสังกระจาย 

นำท่านชม วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกา ตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายโดยแบกก้อนหินให¬ญ่ไว้ข้างหลัง เพื่อขวางทางทหารมิให้รุกรานเข้าเมืองได้ ชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในราชวงศ์ถัง เป็นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่ง จากนั้นผ่านชมเจดีย์สามองค์ มีอายุกว่า 1300 ปี โดยสร้างเจดีย์องค์กลางเป็นองค์แรกที่มีความสูงจากพื้นประมาณ 70 เมตร พร้อมๆกับการสร้างวัดและวิหารองค์กลางอันเป็นที่ที่ตั้งประดิษฐานองค์พระสังกระจาย   

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง ด้วยรถบัส ลี่เจียงเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ด้วยความสวยงามของลี่เจียงที่มีลักษณะเป็นเมืองโบราณสวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 800 ปี จึงได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) เมื่อปี ค.ศ. 1977 ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ลี่เจียงเป็นเมืองที่ได้รับฉายาว่า “เวนิสแห่งตะวันออก” อันเนื่องมาจากมีลำธารและคูคลองไหลผ่านอาคารบ้านเรือนโบราณและมีสะพานเล็กๆ ข้ามฝั่งไปมามากว่า 300 สะพาน ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่เมืองเวนิส ประเทศอิตาลีนั่นเอง  จากนั้นนำท่านชม สระมังกรดำ (Heillongtan, Black Dragon Pool) หรือเฮยหลงถัน อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เรียกกันว่า สวนยู้วฉวน ตั้งอยู่ในตัวเมืองลี่เจียง ห่างจากตัวเมืองเก่าลี่เจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร เเละทางยูเนสโก ยกให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย โดยสระน้ำมังกรนี้สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ชิง (เเมนจู) จุดเด่นของที่นี่คือความใสของน้ำที่ใสราวกับมรกต สถานที่ท่องเที่ยวเเห่งนี้มีความสวยงามในด้านของศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่น, ทิเบตและน่าซีไว้ด้วยกัน  สระน้ำมังกรดำ เเห่งนี้มีเรื่องเล่าขานต่อต่อกันมาว่า ในอดีตมีคนพบเห็นมังกรดำปรากฏกายใต้น้ำบ้าง ผุดขึ้นมาจากสระน้ำบ้าง บรรยากาศภายในสวนนั้นเงียบสงบและงดงามด้วยบึงน้ำใสสะอาดสะท้อนภาพทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกได้อย่างชัดเจน ว่ากันว่าทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกที่มองจากบริเวณ สระมังกรดำเป็นหนึ่งในทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของจีน นำท่านเยี่ยมชม ศูนย์สาหร่ายเกลียวทอง ผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ  

จากนั้นนำท่านสู่ เมืองเก่าต้าหยัน หรือ เมืองเก่าลี่เจียง ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ (พ.ศ. 1670–1814) แม้ภายหลังใน พ.ศ.2492 จะมีการสร้างเมืองใหม่ แต่ชาวน่าซีก็ยังคงอนุรักษ์และอยู่อาศัยในเมืองเก่าแห่งนี้ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ราว 50,000 คน เมืองเก่านี้มีเนื้อที่ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร จึงเรียกชื่อเมืองแห่งนี้ว่า ต้าหยัน (ต้า แปลว่า ใหญ่ หยัน แปลว่า แท่นฝนหมึก) สภาพบ้านเรือนเป็นแถว 2 ชั้นกึ่งดินกึ่งไม้ปลูกชิดติดกันเรียงรายลดหลั่นไปตามเนินเตี้ยๆ ที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างเป็นระเบียบ โดยบ้านเรือนแต่ละหลังจะอยู่คู่ขนานไปกับแม่น้ำหยก อันเป็นลำธารน้ำที่ละลายไหลมาจากหิมะบนเทือกเขามังกรหยก เคียงคู่กับถนนที่ปูด้วยหินแกรนิตแดงอันเรียบลื่นราวกับถูกเจียระไน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเก่าแก่ของเมืองที่มีประวัติยาวนานกว่า 800 ปีค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก 

 พักที่ลี่เจียง LUCKY DRAGON HOTEL หรือเทียบเท่าวันที่ 3 - ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้าใหญ่ - โชว์ IMPRESSION LIJIANG - อุทยานน้ำหยก –หุบเขาพระจันทร์สีเงิน(ไป๋สุ่ยเหอ) -ลี่เจียง - จงเตี้ยน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก เปลี่ยนพาหนะเป็นรถภายในอุทยาน เพื่อเดินทางสู่จุดนั่งกระเช้าที่ระดับความสูง 3,356 เมตร นั่งกระเช้าขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยกไปยังจุดชมวิวสูงสุด จากระดับน้ำทะเล 4,506 เมตร ซึ่งท่านสามารถสัมผัสหิมะที่ปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปีอย่างใกล้ชิด ชมทิวทัศน์และดื่มด่ำกับความหนาวเย็นของธรรมชาติบนจุดที่สูงที่สุดและสวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอดเขา ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย บนพื้นสีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้นดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกันสีน้ำเงินของท้องฟ้าคล้ายมังกรขาว กำลังล่องลอยอยู่บนฟากฟ้า เขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าภูเขาหิมะมังกรหยก ชมการแสดง IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก “จาง อวี้โหมว” ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆของเมืองลี่เจียง

***โปรดทราบ โชว์นี้แสดงทีโรงละครกลางแจ้งหากมีการปิดการแสดงในวันนั้นๆ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ทำให้เข้าชมไม่ได้ผู้จัดรับผิดชอบเพียงจัดโชว์พื้นเมืองชุดอื่นทดแทน ให้เท่านั้นหากบัตรได้ถูกใช้ไปแล้วจะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ***

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (สุกี้ปลาแซลม่อน) หลังอาหารนำท่านชม อุทยานน้ำหยก ภายในอุทยานมีวัดลามะเก่าแก่มีรูปปั้นเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และบ่อน้ำพุศะกดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวน่าซี เหนือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มีรูปปั้นเทพเจ้าสีทองผู้ปกปักรักษาธรรมชาติที่ชาวน่าซีให้การเคารพสักการะ น้ำที่ใสสะอาดในสระอุดมไปด้วยวัชพืชสีเขียว ฝูงปลาคาร์พและฝูงปลาเรนโบว์เทราต์(ปลาชนิดหนึ่งในวงศ์ปลาแซลมอน) แหวกว่ายกันอย่างเพลิดเพลินทำให้เกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยงามของธรรมชาติและเมื่อน้ำในสระเอ่อล้นลงมาทำให้เกิดเป็นน้ำตก 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อว่ามังกรออกถ้ำ ชั้นที่สองมีชื่อว่ามังกรเล่นน้ำ ชั้นที่สามมีชื่อว่ามังกรโบยบิน และยังมีต้นไม้เทวดาซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่ มีอายุมากกว่า 500 ปี   

จากนั้นนำท่านชม  หุบเขาพระจันทร์สีเงิน (ไป๋สุ่ยเหอ) ภายในอุทยานท่านจะได้สัมผัสวิวตระการตาของแอ่งน้ำสีเขียวมรกตสะท้อนเงาล้อมรอบจากภูเขาหิมะมังกรหยกสวยประหนึ่งพระจันทร์สีเงินท่ามกลางขุนเขา แม่น้ำไป๋สุ่ย มีความหมายว่าแม่น้ำสีขาว เป็นแม่น้ำที่มีความยาวระยะสั้นและชื่อเสียงเป็นอย่างมากด้วยความงดงามที่ธรรมชาติรังสรรค์และยังเป็นส่วนหนึ่งของหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน แม่น้ำแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับหยุนซานผิงพื้นที่ลาดเอียงใกล้กับภูเขาหิมะมังกรหยก แม่น้ำแห่งนี้เป็นธารน้ำที่ไหลมาจากภูเขาทั้งมีความใสและเป็นกระแสน้ำเย็น ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นหินผูนขาวและหินอ่อนเมื่อมองจากริมฝั่งแม่น้ำจึงดูเป็นสีขาวจึงเป็นที่มาของชื่อไป๋สุ่ยที่แปลว่าสีขาว ความเป็นเอกลักษณ์ของแม่น้ำไป๋สุ่ยคือชั้นหินที่ไล่เรียงกันเป็นชั้น ๆ จนกลายเป็นน้ำตกเล็ก ๆ มีลักษณะใกล้เคียงกับปามุกคาเล่แห่งตุรกี อิสระให้ท่านเก็บภาพแห่งความประทับใจ จากนั้นเยี่ยมชมโรงงานผ้าไหมจีน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากไหมจีนที่มีทั้งเสื้อผ้า ผ้าห่ม ใส้ผ้านวม และอื่นๆให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน หรือ แชงกรีล่า ด้วยรถบัส จงเตี้ยนเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ มณฑลยูนนาน (Yunnan) เขตปกครองพิเศษของชาวธิเบตตี้ชิง ประเทศจีน ชื่อของเมืองมาจากการที่ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของเมืองเป็นทุ่งหญ้า ซึ่งในภาษาจีน คำว่า "จง" แปลว่า ศูนย์กลาง "เตี้ยน" แปลว่า ทุ่งหญ้า หรือ อาณาจักร รวมกันจึงมีความหมายว่าอาณาจักรแห่งทุ่งหญ้านั่นเอง หลังจากที่ได้มีการกล่าวถึงเมืองแชงกรีล่า ที่เปรียบเสมือนเป็นยูโทเปียแห่งเทือกเขาหิมาลัยใน The Lost Horizon (1933) นวนิยายชื่อดังประพันธ์โดยนักเขียนชาวอังกฤษ James Hilton ทั้งความงดงามของเมือง วัฒนธรรม และสถานที่ตั้งตรงบริเวณเทือกเขาหิมาลัยต่างก็ตรงกับเมืองจงเตี้ยนที่ประเทศจีนหลายประการ ทางจีนจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น "แชงกรีล่า" ตั้งแต่ปี 2003 เป็นต้นมา และพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

 พักที่จงเตี้ยน MOONLIGHT INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า4*วันที่ 4 - วัดลามะซงจ้านหลิน – ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมบันไดเลื่อน) - ต้าหลี่

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดลามะซงจ้านหลิน หรือ วัดโปตาลาน้อย ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1679 ในสมัยทะไลลามะองค์ที่ 5 ถือเป็นวัดพุทธทิเบตที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน และมีอีกชื่อว่า ‘วังโปตาหล่าน้อย’ เนื่องจากสร้างเลียนแบบพระราชวังโปตาลาที่ตั้งอยู่ในกรุงลาซา (Lhasa) อีกทั้งวัดซงจ้านหลินเคยถูกทำลายเสียอย่างรุนแรงในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมของจีน ในปี 1966 ด้วย หลังจากนั้นก็บูรณะวัดขึ้นมาใหม่ให้เหมือนเดิมในปี 1982 และคงอยู่สวยงามมาจนถึงปัจจุบันนี้การเข้าชมวัดจะต้องเดินขึ้นบันได 140 กว่าขั้น ซึ่งตัววัดจะมีอาคารหลักอยู่ 3 หออาคารคือ Tsongkhapa Hall, Dratsang Hall, Sakyamuni Hall โดยแต่ละอาคารจะสามารถเข้าไปเคารพกราบไหว้องค์รูปปั้นประธานได้เลย และในแต่ละหอจะมีสถาปัตยกรรม ภาพวาดฝาผนังและรูปปั้นองค์ต่างๆ ที่สวยงามมากมายให้ได้ชมกัน แต่ไม่สามารถถ่ายรูปได้และทางด้านหน้าของวัดซงจ้านหลิน จะติดกับทะเลสาบลาหมู่ยางชั่ว (Lamuyangcuo Lake)

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่สถานที่เที่ยวมรดกโลก UNESCO ช่องแคบเสือกระโจน ชมความงามของหุบเขาของแม่น้ำแยงซีที่ไหลมาจากแม่น้ำทรายทอง (จินซาเจียง) เป็นช่วงที่น้ำเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดกว้างเพียง 30 เมตรเท่านั้น ตามตำนานที่กล่าวว่ามีเสือหนีจากการตามล่าของนายพราน และได้กระโดดข้ามช่องแคบนี้หนีไป จนเป็นที่มาของชื่อสถานที่แห่งนี้    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองต้าหลี่ 

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับที่พัก 

  ที่พัก YUE TENG HOTEL หรือระดับเดียวกันวันที่ 5 - ต้าหลี่ - คุนหมิง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) – ร้านหยก – ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว ต้ากวนโหลว - ผ้าไหม เมืองโบราณกวนตู้

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง

08.40 น.

โดยสารรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ D3934

10.57 น.

เดินทางถึงสถานีรถไฟคุนหมิง  จากนั้นแวะชม ร้านหยก ชมและเลือกซื้อหินหยกจีน เครื่องประดับนำโชคที่คนจีนนิยมใส่เพื่อสุขภาพและนำโชค  

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะต้ากวนโหลว ชมอาคารเก๋งจีนต้ากวน และ สวนดอกไม้เมืองหนาวที่ออกดอกต้อนรับเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ อาทิเช่น สวนกุหลาบ , ไฮเดรนเยีย , ดอกทิวลิป ให้ท่านได้เก็บภาพเสมือนเที่ยวอยู่ในทุ่งดอกไม้แถวยุโรป  

ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของขวัญและของฝาก  จากนั้นพาท่านชมประตูเมืองโบราณกวนตู้ เมืองโบราณขนาดใหญ่มีอายุราวๆ หลายร้อยปี ที่แห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบจีนในสมัยโบราณ ซึ่งทุกทางสามารถสัมผัสได้ถึงมนต์เสน่ห์สไตล์เมืองโบราณ ซึมซับความงามของชาวจีนในสมัยก่อน นำทุกท่านอิสระและเพลินเพลินไปกับการช้อปปิ้งมากมาย อาทิเช่น อาหารพื้นเมือง ขนม หรือสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย 


ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร *เมนูสุกี้เห็ด*   หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับที่พัก 

  ที่พัก DYNASTY HOTEL หรือระดับเดียวกันวันที่ 6 - วัดหยวนทง – ตำหนักทอง - สวนน้ำตกคุนหมิง - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน - กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ วัดหยวนทง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุร่วม 1,200 ปี วัดหยวนทงถูกสร้างในสมัยราชวงศ์ ถัง วัดหยวนทงตั้งอยู่ใจกลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวัดอยู่ที่อาคารต่าง ๆ ภายในวัดจะสร้างอยู่บริเวณตีนเขา ซึ่งแตกต่างไปจากวัดทั่วไปของจีนที่มักสร้างไว้ในที่สูง เช่น บนยอดเขาหรือเนินเขา มีการเล่าขานกันว่าแต่เดิมวัดหยวนทงเป็นเพียงศาลเจ้าแม่กวนอิม ภายหลังจากที่มีผู้คนมากราบไหว้มากขึ้นเรื่อย ๆ ศาลเจ้าจึงถูกสร้างเป็นวัดในเวลาต่อมาวัดหยวนทงเคยถูกทำลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการซ่อมแซมในสมัยราชวงศ์ชิง ภายในวัดหยวนทงยังมีโบถส์ไทยอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองที่ท่านนายกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้อันเชิญมาจากจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างไทย – จีน นับเป็นพระพุทธรูปองค์แรกของไทยที่ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดในเมืองจีนด้วย  

นำท่านชม ตำหนักทอง หรือ จินเตี้ยน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ หมิง และได้รับการบูรณะโดยอ๋อง หวูซันกุ้ย ผู้ปกครองดินแดนแถบนี้ในสมัยราชวงศ์ชิง ตำหนักหลังนี้มีความสูง 6.7 เมตร กว้างและยาว 6. 2 เมตร สร้างขึ้นด้วยทองเหลืองทั้งหลัง น้ำหนัก กว่า 250 ตัน เป็นสิ่งปลูกสร้างทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีกำแพงและป้อมล้อมรอบตำหนักเสมือนกำแพงที่ล้อมรอบเมือง มีกระบี่เจ็ดดาวน้ำหนัก 12 กิโลกรัม และดาบกายสิทธ์น้ำหนัก 20 กิโลกรัมถูกเก็บรักษาไว้ในศาลา เชื่อว่าทั้งสองเป็นอาวุธประจำกายของ อ๋อง หวูซันกุ้ย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร *อาหารกวางตุ้ง*  หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สวนน้ำตก “Kunming Waterfall Park” สวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิงแห่งนี้เปิดให้ใช้บริการเมื่อปีที่แล้ว ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิงเลยทีเดียว Kunming Waterfall Park หรืออีกชื่อนึ่งคือ Niulan River Waterfall Park เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปีด้วยกัน ภายในประกอบไปด้วยน้ำตกและทะเลสาบอีก 2 แห่ง ที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ ไฮไลท์ของสวนอย่างน้ำตกใหญ่ยักษ์นั้น กว้างกว่า 400 เมตรและมีความสูงถึง 12.5 เมตร ถือเป็นน้ำตกฝีมือมนุษย์ที่ยาวเป็นอันดับของเอเชียเลยก็ว่าได้   

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินประตูม้าทองไก่หยก  อิสระให้ท่านลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง หรือเลือกชิมอาหารท้องถิ่นยูนนานได้ตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง และของฝากคนทางบ้าน 

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร     หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน 

20.45 น.

เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดย CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU9621 *บริการอาหารบนเครื่อง

22.15 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันที่ระบุในรายการ

- ค่าน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน
- ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้เครื่องท่านละ 23 กิโลกรัม / ท่าน / 1 ใบเท่านั้น!!
- ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
- ค่าที่พักตามรายการที่ระบุ พักห้องละ 2 ท่าน หรือ พักห้องละ 3 ท่าน (เสริมเตียง)    กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง
        หรือ  SOFA   BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่
        เกินท่าน   ละ 500,000  บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
- ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทาง
- ค่าน้ำมันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

- ค่าทำหนังสือเดินทางประเทศไทย และเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว

- ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงในกรณีที่สายการบินมีประกาศเก็บเพิ่มเติม

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการตรวจ Covid -19 ตามกฏระเบียบการเข้าประเทศต้นทางและปลายทาง

- ค่าอาหารบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน

- ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุเช่นค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด ฯลฯ

- ค่าอาหารพิเศษสั่งเพิ่มเติม เช่น อาหารเจ, มังสวิรัติ, อาหารฮาลาล หรือ อาหารพิเศษทางโภชนาการ

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและ

        เข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

- ค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ  

- ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี) 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน

- ค่าทิปไกด์ , คนขับรถ  1,500 บาท ตลอดการเดินทาง **หัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่สินน้ำใจ**เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

- การจอง มัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ 

- เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน 

- ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วัน

* เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได้ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

* เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

* กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

*   ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 20 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ใ

     ยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

 *   เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการที่ ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แล้ว  เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์


1. กรณีกรุ๊ปยืนยันการเดินทางแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทุกกรณี 


2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน  เก็บค่าเสียหาย ขั้นต่ำท่านละ 10,000 บาท โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร และ ค่าบริการอื่นๆ


3. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน  เก็บค่าเสียหายเต็มจำนวน โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร และ ค่าบริการอื่นๆ


4. แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจำนวนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น


5. ยกเลิก 1 - 14 วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากทางบริษัทฯได้จ่ายค่าทัวร์ไปทั้งหมดแล้ว


**กรณีจองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น**


ผู้ซื้อควรศึกษา ทำความเข้าใจเงื่อนไขดังที่ระบุไว้ในเอกสาร อย่างถี่ถ้วน ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อเอง


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

** รายการนี้จะเข้าร้านสนับสนุนการท่องเที่ยวจีน ร้านบัวหิมะ-หยก-ผ้าไหม 

เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว แต่ละร้านใช้เวลาในการนำเสนอประมาณ 60 – 90 นาที **


เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที่ยวตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการที่จะไม่ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านชำระเงินเพิ่ม 2,000 บาท ต่อวันต่อท่าน เนื่องจากราคาทัวร์ เป็นราคาพิเศษซี่งได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวจีนและร้านค้าต่างๆ


*** สำคัญมาก!!  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศจีน ไม่อนุญาตให้เข้าเมือง ***วันที่ 1
กรุงเทพฯ - คุนหมิง - ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่
วันที่ 2
ผ่านชมเจดีย์สามองค์-วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย-ลี่เจียง-สระมังกรดำ-เมืองเก่าลี่เจียง
วันที่ 3
ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้าใหญ่ - โชว์ IMPRESSION LIJIANG - อุทยานน้ำหยก –หุบเขาพระจันทร์สีเงิน(ไป๋สุ่ยเหอ) -ลี่เจียง - จงเตี้ยน
วันที่ 4
วัดลามะซงจ้านหลิน – ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมบันไดเลื่อน) - ต้าหลี่
วันที่ 5
ต้าหลี่ - คุนหมิง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) – ร้านหยก – ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว ต้ากวนโหลว - ผ้าไหม เมืองโบราณกวนตู้
วันที่ 6
วัดหยวนทง – ตำหนักทอง - สวนน้ำตกคุนหมิง - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน - กรุงเทพฯ