ทัวร์สงกรานต์ : จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น เฟิ่งหวง 6 วัน 5 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

พิชิตยอดเขาเทียนเหมินซาน

ตะลุยเขาอวตาร ล่องเรือชมเมืองโบราณฟ่งหวง

มื้อพิเศษ..สุกี้เห็ด หมูย่างเกาหลี บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ด

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 31999 ประเทศ : ทัวร์จีน,ทัวร์จางเจียเจี้ย,ทัวร์เอเชีย,ทัวร์สงกรานต์ จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : ทัวร์สงกราน 11-16 เมษายน 2567 สายการบิน : N/A

วันที่ 1 - สนามบินดอนเมือง-เมืองฉางซา – ฉางเต๋อ - ถนนโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย

06.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2  เคาน์เตอร์ สายการบิน LION AIR (ไลอ้อนแอร์) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่อง

09.35 น.

นำท่านเหิรฟ้าสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบิน LION AIR (ไลอ้อนแอร์) เที่ยวบินที่ SL934  

13.35 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองฉางซา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองฉางเต๋อ 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ถนนโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย ที่สร้างตามแบบโบราณบอกเล่าถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเมืองฉางเต๋อ อิสระให้ท่านถ่ายรูป เดินเล่น ช้อปปิ้ง และยังเป็นแหล่งรวมอาหารพื้นเมืองให้ท่านได้เลือกชิมและเลือกซื้อเป็นฝาก สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่  TANGCHEN WAN HAO HOTEL*4 หรือเทียบเท่า   



วันที่ 2 - ฉางเต๋อ-จางเจียเจี้ย-ลำธารแส้ม้าทอง-เทียนจื่อซาน (ขึ้นลิฟต์แก้ว+ลงกระเช้าหยางเจียเจี้ย)-สะพานหนึ่งในใต้หล้า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย ให้ท่านได้ชมวิวธรรมชาติระหว่างการเดินทาง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่อุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย (หวู่หลิงหยวน) จากนั้นนั่งรถบัสของเขตอุทยานเพื่อขึ้นสู่ เขาอวตาร หรือ เขาเทียนจื่อซาน ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพบนเขาเทียนจื่อซาน บนความสูงถึง 1,250 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล นำท่านขึ้นเขาเทียนจื่อซานด้วย ลิฟท์แก้วไป่หลง อาทิ ยอดเขาฮาลีลูยา ภูเขาลอยฟ้าโด่งดังที่เป็นฉากถ่ายทำภาพยนต์เรื่องอวตาร นำท่านชม เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว สะพานหนึ่งในใต้หล้า (สะพานใต้ฟ้าอับดับ 1)

นำท่านเที่ยวชมความงามของ ลำธารจินเปียนซี (ลำธารแส้ทองคำ) 金鞭溪ลำธารที่ไหลคตเคี้ยวผ่านเหวลึกและแนวหุบเขา ท่านที่ชื่นชอบเดินชมทิวทัศน์จากมุมต่ำมองไปยังมุมสูง ขณะเดินเอื่อยเฉื่อยอยู่ริมลำธาร ยอด เขาหินประหลาดสูงเสียดฟ้า ช่างเป็นภาพที่แปลกตาและหาชมยาก ที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่พลาดไม่ได้ สมควรแก่เวลานำท่านโดยสารกระเช้าลอยฟ้า กระเช้าหยางเจียเจี้ย ลงจากเขาเทียนจื่อซาน

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร ... เมนูปิ้งย่างเกาหลี สมควรแก่เวลาเดินทางเข้าที่พัก 

พักที่  DONGYUE XINYUE  HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 



วันที่ 3 - บ้านเจ้าเมืองถัวเจีย-พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย-ยอดเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) - ทางระเบียงกระจกใสหน้าผา – ถ้ำประตูสวรรค์ (บันไดเลื่อน) – Option โชว์นางจิ้งจอกขาว

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก นำท่านเที่ยวชม เมืองถู่ซือเฉิง 土司城 หรือ เมืองอ๋องถู่ซือ ภายในเมืองเป็นที่ตั้งของบ้านพักของ เจ้า(อ๋อง) ผู้ปกครองแว่นแคว้นแถบนี้  ชมบ้านโบราณที่ถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และปัจจุบันถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ชมบ้านเรือนโบราณ และห้องพักหับต่าง ๆ เช่นห้องนอน ห้องเก็บของ ห้องครัว และห้องบูชาผี ที่สะท้อนถึงขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมท้องถิ่นตั้งแต่อดีต นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย (Sand Painting Museum) หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ที่เรียกกันว่า จิตรกรรมภาพจากเม็ดทราย ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมา ล้วนได้รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปี จนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... เมนูสุกี้เห็ด  หลังอาหารนำท่าน พิชิตยอดเขาเทียนเหมินซาน โดยสารกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก (กระเช้ามีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร) อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,518 เมตร ขณะที่นั่งกระเช้าขึ้นเขาสามารถชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามของภูเขาที่มีความอลังการแห่งนี้ สามารถมองเห็นประตูสวรรค์ซึ่งเป็นโพรงหินขนาดใหญ่บนยอดเขา มองเห็นความคดเคี้ยวของ เส้นทาง 99 โค้ง และภูเขาสูงใหญ่มากมายที่ตั้งตระหง่านเสียดฟ้า เมื่อถึงยอดเขาเทียนเหมินซาน นำคณะเดินตามเส้นทางชมวิวเลียบภูเขาและหน้าผา ชมทัศนียภาพจากมุมสูงบนยอดเขา  อีกทั้งได้สัมผัสการเดินบนพื้นกระจกใสของ ระเบียงกระจกใสเลียบหน้าผา เพื่อวัดความขี้ขลาดของท่าน สำหรับนักท่องเที่ยวใจเสาะที่ไม่ต้องการเผชิญกับความหวาดเสียว สามารถนั่งรอบริเวณทางออกอีกด้านของ ระเบียงกระจกใสเลียบหน้าผา จากนั้นนำท่านสู่ ถ้ำทะลุฟ้า โดย บันไดเลื่อนที่สร้างขึ้นโดยการเจาะทะลุภูเขา มีความสูงถึง 7 ขั้น เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ล่าสุดของเขาเทียนเหมิน  ซึ่งหาดูได้ยากตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วโลก บริเวณนี้ ท่านจะได้ถ่ายภาพ ประตูสวรรค์ อย่างใกล้ชิด จากนั้นท่านสามารถทดสอบกำลังขาของท่านโดยการเดินลง บันได 999 ขั้น เพื่อลงมายังลานจอดรถและที่อยู่ด้านล่างของประตูสวรรค์ ในปี 1990 มีนักบินชาวรัสเซียขับเครื่องบิน 3 ลำบินลอดผ่านช่องโพรงหินประตูสวรรค์แห่งนี้พร้อมกัน ภาพประวัติศาสตร์นี้ถูกบันทึกและเผยแพร่ไปทั่วโลก ภูเขาเทียนเหมินซานจึงเป็นที่รู้จักของนักผจญภัยทั่วโลกที่อยากเดินทางมาสัมผัสด้วยตัวเอง จากนั้นนำท่านนั่งรถอุทยานลงจากเขาเทียนเหมินซาน ให้ท่านได้สัมผัสเส้นทาง 99 โค้ง 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก หรือท่านสามารถเลือกซื้อโปรแกรมเสริม เป็นบัตรชมการแสดง ชุด The Love Story of a Wooden man and Fairy fox หรือที่เรียกกันในหมู่นักท่องเที่ยวไทยว่า โชว์จิ้งจอกขาว  เป็นการแสดงกลางแจ้งที่ทุ่มทุนสร้างอย่างสุดอลังการ เป็นการแสดงที่น่าดูชมที่สุดในเมืองจางเจียเจี้ยะ การแสดงชุดนี้ใช้ภูเขาประตูสวรรค์เป็นฉากหลังประกอบการแสดง ซึ่งให้ความรู้สึกสมจริงเสมือนผู้ชมและนักแสดงอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ใช้ทีมงานนักแสดงหลายร้อยคน และระบบแสง สี เสียงที่ทันสมัยประกอบในการแสดง 

อัตราค่าบริการสำหรับโปรแกรมเสริมการแสดงชุด The love Story of Wooden man and Fairy Fox  

ท่านละ 2,000 บาท  ระยะเวลาที่ใช้ในการเที่ยวชมการแสดง ประมาณ 3 ชั่วโมง รวมเวลาเดินทางไป กลับ ค่าบริการรวม ค่าบัตรเข้าชม ค่ารถรับ ส่ง และค่านำเที่ยวของไกด์ท้องถิ่น  

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก พักที่ JINJIANG DUCHENG HOTEL*4หรือเทียบเท่า



วันที่ 4 - ผ่านชมตึก 72 ชั้น-เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น-โชว์วัฒนธรรมฝูหรง-เมืองโบราณเฟิ่งหวง-ชมวิวยามค่ำคืน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก นำท่านผ่านชม ตีกมหัศจรรย์  72 ชั้นแห่งเมืองจางเจียเจี้ย แลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดของเมืองจางเจียเจี้ยที่เป็นเสมือนแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน แหล่งท่องเที่ยวที่กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นโดยนำเอาจุดเด่นของเมืองจางเจียเจี้ย มารวมกัน โดยมีอาคารสูงที่สร้างจำลองถ้ำประตูสวรรค์ บ้านยกพื้นโบราณที่เป็นบ้านพื้นเมืองของชาวถู่เจีย นอกจากนี้ที่นี้ยังถูกออกแบบให้กลายเป็นแหล่งรวมของ รีสอร์ต โฮมสเตย์ ร้านอาหาร แผงสตรีทฟู้ด ผับบาร์ ร้านขายของที่ระลึก ที่ตกแต่งด้วยแสงสีสุดอลังการ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจางเจียเจี้ย นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟูหรงเจิ้น Furong Zhen หมู่บ้านโบราณริมน้ำตก ที่สวยงามดั่งภาพวาด เมืองโบราณเก่าแก่ที่ขึ้นชื่อของมณฑลหูหนาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A ซึ่งตั้งอยู่เขตปกครองตนเองเผ่าถู่เจียและเผ่าเหมียว เมืองเซียงซีที่ถูกขนานนามว่า เมืองแห่งน้ำตก เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาสูง ที่รายล้อมด้วยสายน้ำที่ไหลผ่านบ้านเรือน จนกลายมาเป็นฉากสวยๆ ในภาพยนตร์เรื่อง Hibiscus Town ที่ฉายในจีนเมืองปี1986 ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับทั้งภาพยนตร์และสถานที่แห่งนี้อย่างมาก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณ ฝูหรงเจิ้น  芙蓉古镇  เมืองโบราณเก่าแก่ที่ขึ้นชื่อ ของมณฑลหูหนานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A ทีได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคู่กับเมืองโบราณฟ่งหวง เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่อง ฝูหรงเจิ้น ทำให้สถานที่แห่งนี้ยิ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว จุดไฮไลท์ของเมืองโบราณแห่งนี้ นอกจากบ้านเรือนโบราณที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ มณฑล หูหนาน ที่นี่ยังมีน้ำตกที่สวยงามกลางเมืองที่เป็นจุดเช็คอินยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว......นำท่านล่องเรือชมความงามของเมืองโบราณและน้ำตกที่ไหลผ่านบริเวณเมืองโบราณ ซึ่งเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับเมืองโบราณแห่งนี้ จากนั้นนำท่านชมโชว์วัฒนธรรมฝูหรงโบราณ 

จากนั้นนำท่านชม น้ำตกฟูหรง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองฝูหรง เป็นน้ำตกที่อยู่ใจกลางเมือง ถ้ามองจากฝั่งตรงข้ามจะดูเสมือนว่าเมืองตั้งอยู่บนหน้าผาที่มีน้ำตกไหลอยู่ข้างล่าง น้ำตกนี้มีขนาดกว้างประมาณ 40 เมตร และสูงประมาณ 60 เมตร ซึ่งความพิเศษอีกอย่างของที่นี่คือ เราสามารถเดินผ่านด้านหลังม่านน้ำตกได้ นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฟิ่งหวง (เมืองหงส์) เมืองนี้ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองของชนเผ่าถู่เจีย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัวเจียงทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่านช่องแคบภูเขาฟ่งหวง ตั้งเด่นตระหง่านเสมือนป้อมปราการ ธารน้ำถัวเจียงใสสะอาดราวน้ำบริสุทธิ์ที่ถูกกลั่นกลองจนมองเห็นก้นลำธาร ชุมชนที่เป็นบ้านเรือนจีนโบราณแบบยกพื้นสูงเรียงรายกันริมแม่น้ำ ช่างเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมีเสน่ห์ของเมืองโบราณฟ่งหวง ราวกับดินแดนมนุษย์ที่สร้างอยู่บนสรวงสวรรค์ ชมเมืองที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ถัง เดิมมีชื่อว่า “หวงซือเฉียวกู่เฉิง” กำแพงโบราณ และบ้านเรือนโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองสร้างความโดดเด่นให้ที่นี่ บ้านเรือนโบราณในอดีตกาลบางส่วนถูกดัดแปลงเป็นร้านค้าและร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกในปัจจุบัน  

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร หลังอาหารมีเวลาให้ท่านชมแสงสียามค่ำคืนของเมืองเก่า  จุดไฮไลท์ที่ขึ้นชื่อของเมืองแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินเล่นชม ถนน SHIBAN ถนนคนเดินโบราณ ให้ท่านเดินชมถ่ายรูปบ้านทรงโบราณที่ยังคงอนุรักษ์ไว้อย่างดีและให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแฮนด์เมดที่เป็นเป็นเอกลักษณ์ของเมืองหงส์   สมควรแก่เวลาเข้าสู่ที่พัก  พักที่  FENG HUANG GUOBIN HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 


วันที่ 5 - เมืองโบราณเฟิ่งหวง - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - จตุรัสหงส์-สถานีรถไฟความเร็วสูง-ฉางซา-ตึก IFC-ช้อปปิ้งหวงซิงลู่

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก นำท่าน นั่งเรือพายล่องแม่น้ำถัวเจียง ชมบ้านเรือนโบราณห้อยขาสองฝั่งแม่น้ำถัวเจียงอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโบราณแห่งนี้ สัมผัสวิถีชีวิตที่ของชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนนี้มาช้านาน เช่นชาวบ้านที่อาบน้ำ ซักผ้า หรือล้างผักอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ บางครั้งท่านอาจได้เห็นชาวบ้านพายเรือไปร้องเพลงพื้นเมืองไป ช่างเป็นบรรยากาศที่สร้างมนต์เสน่ห์ดึงดูดผู้มาเยือนสำหรับชุมชนชลบทแห่งนี้ที่เดียว ชม สะพานหงเฉียว สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส สะพานแห่งนี้เคยเป็นด่านเก็บภาษีเกลือในสมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งยังคงรักษารูปทรงในอดีตไม่เปลี่ยนแปลง ชม จัตุรัสหงส์ ที่มีรูปนกหงส์จำลองที่ทำจากทองเหลือ อันเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองโบราณแห่งนี้

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง เพื่อโดยสารรถไฟสู่ เมืองฉางซา (บัตรโดยสารชั้นปกติ) >>หมายเหตุ !! ขอความกรุณาทุกท่านนำกระเป๋าสัมภาระขึ้นขบวนรถไฟด้วยตัวท่านเอง โปรดทราบ!!! ของมีคมทุกชนิดไม่สามารถนำขึ้นรถไฟได้ อาทิเช่นกรรไกร มีดพับ มีดปอกผลไม้ **  << เชิญทุกท่านพิสูจน์ความเร็วของรถไฟด่วนสายนี้ ซึ่งถือเป็นความเร็วอันดับหนึ่งแบบทิ้งห่างจากคู่แข่งหลายช่วงตัว โดยบริษัท Siemens, Bombardier และ Alstomได้ร่วมกันออกแบบและสร้างรถไฟระบบนี้ขึ้นมา และจากการทดลองวิ่งเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง 395 ก.ม. / ช.ม. แม้ความเร็วเฉลี่ยตลอดการเดินทาง 330 ก.ม. / ช.ม. ซึ่งก็ยังเร็วกว่าคู่แข่งอื่นๆมาก อาทิ รถไฟหัวกระสุนของญี่ปุ่น (243 ก.ม./ช.ม.), เยอรมันนี (232 ก.ม./ช.ม.), และฝรั่งเศสที่ (277 ก.ม. / ช.ม.) รถไฟสายใหม่ของจีนนี้จะเชื่อม 20 เมืองตลอดเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงภาคกลางของประเทศเข้ากับภูมิภาคที่ยังคงพัฒนาล้าหลังอีกจำนวนมาก ถึง เมืองฉางซา 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ย่านการค้าที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลหุหนาน ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้านานาชนิดตามอัธยาศัย สำหรับเป็นของฝากของที่ระลึกแก่คนทางบ้านหรือญาติมิตรสหาย จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับตึก IFS ตึกที่สูงที่สุดในมณฑล นำท่านแวะ ตึก WENHEYOU แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่สุดฮิปกับบรรยากาศสุดวินเทจ ราวกับเกาะฮ่องกงในยุค 1980 ที่รายล้อมไปด้วยร้านอาหาร ร้านค้า ที่แข่งขันกันอวดสีส้นด้วยป้ายร้านแสงนีออน สลับลดหลั่นกันไปตามชั้นต่างๆ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร มื้อพิเศษบุฟเฟต์ซีฟู้ด หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก    

        พักที่ VOCO CHANGSHA HOTELJINJIANG DUCHENG HOTEL*4หรือเทียบเท่า



วันที่ 6 - ฉางซา- CHANGSHA BAILIAN OUTLET-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก หลังอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ CHANGSHA BAILIAN OUTLET ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำและสินค้าอื่นๆอีกมากมาย 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองฉางซา

14.35 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL935  

17.15 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพทุกท่าน 


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด

- ค่าภาษีสนามบิน

- ค่าโรงแรมที่พัก   

- ค่าอาหารตามรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ  

- ค่าน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม/ ท่าน  / ท่านละ 1 ใบเท่านั้น!!


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ

-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

-ค่าทิปไกด์ , คนขับรถ , หัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท/ท่าน ตลอดการเดินทาง

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน***


เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

- การจอง มัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ 

- เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอทำการออกตั๋ว 

- ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

1. กรณีกรุ๊ปยืนยันการเดินทางแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทุกกรณี 

2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน  เก็บค่าเสียหาย ขั้นต่ำท่านละ 10,000 บาท โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร และ ค่าบริการอื่นๆ

3. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน  เก็บค่าเสียหายเต็มจำนวน โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร และ ค่าบริการอื่นๆ

4. แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจำนวนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

5. ยกเลิก 1 - 14 วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากทางบริษัทฯได้จ่ายค่าทัวร์ไปทั้งหมดแล้ว

**กรณีจองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น**


ผู้ซื้อควรศึกษา ทำความเข้าใจเงื่อนไขดังที่ระบุไว้ในเอกสาร อย่างถี่ถ้วน ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อเอง


เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด

2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช่จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น

3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกำหนด และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น   

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ หากท่านได้ชำระเงินค่าบริการมาแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและรับทราบเงื่อนไขการให้บริการข้ออื่นๆที่ได้ระบุมาทั้งหมดนี้แล้ว

5. โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน ขึ้นไปตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง



วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง-เมืองฉางซา – ฉางเต๋อ - ถนนโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย
วันที่ 2
ฉางเต๋อ-จางเจียเจี้ย-ลำธารแส้ม้าทอง-เทียนจื่อซาน (ขึ้นลิฟต์แก้ว+ลงกระเช้าหยางเจียเจี้ย)-สะพานหนึ่งในใต้หล้า
วันที่ 3
บ้านเจ้าเมืองถัวเจีย-พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย-ยอดเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) - ทางระเบียงกระจกใสหน้าผา – ถ้ำประตูสวรรค์ (บันไดเลื่อน) – Option โชว์นางจิ้งจอกขาว
วันที่ 4
ผ่านชมตึก 72 ชั้น-เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น-โชว์วัฒนธรรมฝูหรง-เมืองโบราณเฟิ่งหวง-ชมวิวยามค่ำคืน
วันที่ 5
เมืองโบราณเฟิ่งหวง - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - จตุรัสหงส์-สถานีรถไฟความเร็วสูง-ฉางซา-ตึก IFC-ช้อปปิ้งหวงซิงลู่
วันที่ 6
ฉางซา- CHANGSHA BAILIAN OUTLET-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ