เส้นทางใหม่!! : กุ้ยโจว หวงกว่อซู่ ซากุระหมื่นลี้ 5 วัน 4 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

Pingba Farm สวนซากุระ บนพื้นที่กว่าหมื่นไร่ มีมากกว่า 700,000 ต้น เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในโลก!!

อลังการน้ำตกใหญ่ที่สุดในแดนมัง หวงกว่อซุ่

ดื่มด่ำกับธรรมชาติ น้ำตกร้อยสาย หม่าหลิงเหอ

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 25999 ประเทศ : ทัวร์จีน จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : 25-29 มีนาคม 2567 สายการบิน : N/A

วันที่ 1 - กรุงเทพฯ ดอนเมือง - กุ้ยหยาง – ผิงป้า - Pingba Farm สวนซากุระหมื่นลี้ ใหญ่ที่สุดในโลก - ช้อปปิ้งถนนคนเดินซินหยุน

01.30 น.

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออก ประตู 5-6 เคาน์เตอร์ สายการบิน 9AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

04.30 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองกุ้ยหยาง โดยสายการบิน 9AIR เที่ยวบินที่ AQ1206  

08.30 น.

ถึงสนามบินกุ้ยหยาง เมืองเอกของมณฑลกุ้ยโจว อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน  ซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งขุนเขา ไม่มีทางออกสู่ทะเล อีกทั้งมณฑลกุ้ยโจวยังเป็นหนึ่งในมณฑลที่ยากจนที่สุดในจีนมีค่า GDP ต่ำมาก แต่ด้วยนโยบายแก้จนของทางการจีน ได้พัฒนากุ้ยโจวให้เริ่มมีเศรษฐกิจขยายตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ จาก “การท่องเที่ยว”กุ้ยโจว อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรม กุ้ยโจวจึงมีสถานที่ท่องเที่ยวระดับ AAAAA ซึ่งเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในประเทศจีน  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

บริการท่านด้วยอาหารว่างระหว่างการเดินทาง

เดินทางสู่อุทยานซากุระกุ้ยโจว ตั้งอยู่ที่เมืองผิงป้า 


เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านชม Pingba Farm เข้าชมสวนซากุระหมื่นลี้ (รวมรถแบตเตอรี่) ที่ตั้งสวนซากุระแห่งนี้ตั้งอยู่ในมณฑลกุ้ยโจว อยู่ริมทะเลสาบหงเฟิ่ง ครอบคลุมพื้นที่ถึงสองเมืองด้วยกันคือ เมืองอันซุ่นและเมืองกุ้ยหยาง ทำให้พื้นที่ของอุทยานมีขนาดใหญ่กว่าหมื่นไร่ ภายในบริเวณอุทยานแห่งนี้เต็มไปด้วยต้นซากุระที่กำลังบานสะพรั่งต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม ปัจจุบันสวนดอกซากุระกุ้ยโจวเป็นฐานดอกซากุระที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนโดยมีดอกซากุระมากกว่า 700,000 ต้น  สวนซากุระแห่งนี้เป็นสวนชมซากุระที่ดีที่สุดในมณฑลกุ้ยโจว ดอกซากุระส่วนใหญ่จะเป็นสีชมพูกับสีขาว บานให้ชมในเดือนมีนาคม  อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชื่อชมความงาม

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร ให้ท่านเดิน ช้อปปิ้งถนนคนเดินซินหยุน สัมผัสวัฒนธรรมและบรรยากาศของคนท้องถิ่น นำท่านเดินทางเข้าที่พัก 

YUN LU HOTEL  ⭐⭐⭐⭐ หรือเทียบเท่าวันที่ 2 - ซิงยี่ – สะพานเป่ยผานเจียง (สะพานขึงที่สูงที่สุดในโลก) – หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองซิงยี่ เมืองตอนใต้สุดของมณฑลกุ้ยโจว บนที่ราบสูงหินปูนยูนนาน-กุ้ยโจว-กวางสี ซึ่งที่ราบสูงแห่งนี้มีขนาดใหญ่กินพื้นที่เกือบหมดภาคไต้ตอนกลางทั้งหมด เป็นบริเวณที่มีภูมิทัศน์ที่มหัศจรรย์แห่งหนึ่งของโลก ผ่านชม สะพานเป่ยผานเจียง เป็นสะพานขึงแห่งหนึ่งในประเทศจีน เปิดใช้ในปี 2016 สะพานเป่ยผานเจียงเป็นสะพานข้ามระหว่างช่องเขาข้ามแม่น้ำหนี่จู หรือแม่น้ำเป่ย์ผาน ได้ชื่อว่าเป็นสะพานขึงที่มีความสูงที่สุดในโลก ด้วยความสูง 565 เมตร มีความยาว 1,328 กม.มีช่องทางการจราจรแบ่งออกเป็น 4 ช่องตัวสะพานมีสายเคเบิ้ลขึงโยงกับหอคอย 2 หอ ทำหน้าที่พยุงสะพาน 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่าน หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ หรือ "หุบผาแห่งสายน้ำร้อยสาย" จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่งของประเทศจีน อยู่ห่างจากเมืองซิ่งยี่ประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นหุบเหวน้ำตกที่มีความสวยงาม และเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ (MALING RIVER CANYON) ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกุ้ยโจว ทางตะวันออกของมณฑลยูนนาน สถานที่แห่งนี้มีลักษณะเป็น หุบเหวหินปูน ที่แม่น้ำหม่าหลิงใช้เวลาล้านๆปี กัดเซาะส่วนหนึ่งของป่าภูเขาหมื่นยอด เกิดเป็นหุบเหวขนาดมโหฬาร ระยะทางยาวกว่า 15 กิโลเมตรมีความสูงประมาณเกือบ 200 เมตร มีน้ำตกชั้นเล็ก ชั้นน้อย กว่าร้อยสาย และนอกจานี้ยังมี เสน่ห์ของหินงอก หินย้อย มอส เฟิร์น เกาะกันแน่นพราว ถ้าฤดูน้ำน้อยก็คล้ายกับ มีน้ำตกทีลอจ่อ นับพันสายเรียงราย อยู่ในหุบเขา ถ้าฤดูน้ำมากก็คล้ายมีน้ำตกทีลอซูนับร้อยๆ สาย เรียงรายสุดแนวผา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกของจีน ที่นักท่องเที่ยวจะต้องตื่นตะลึงในความมหัศจรรย์  

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก 

 BEST DREAMLAND HOTEL ⭐⭐⭐⭐ หรือเทียบเท่าวันที่ 3 - ป่าภูเขาหมื่นยอด (ว่านฟงหลิน) – ล่องทะเลสาบว่านเฟิงหู - อันซุ่น

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่ ป่าภูเขาหมื่นยอด (ว่านฟงหลิน) เป็นพื้นที่สำคัญของแคนยอนแห่งลุ่มน้ำหม่าหลิ่ง (Maling River Canyon) มีความกว้าง 30-50 กิโลเมตร ความยาว 200 กิโลเมตร และครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศของว่านเฟิงหลินมีลักษณะแบบคาสต์ (karst) หรือหินปูน ซึ่งกอปรรวมเป็นยอดเขาและที่ราบสีเขียวขจี โดยจัดเป็นหนึ่งใน “ป่ายอดเขาที่สวยที่สุดในจีน” และอุทยานธรณีแห่งชาติด้วยชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขารูปปิรามิดกว่าหมื่นๆลูกตั้งเรียงรายอย่างมีระเบียบเหมือนมีคนมาจัดวางให้เป็นทิวทัศน์ที่งดงามยาวสุดลูกหูลูกตา พร้อมขึ้นไปชมวิวไร่นา หมู่บ้านและสายน้ำที่ผสมผสานกันออกมาได้อย่างลงตัว (รวมนั่งรถแบตเตอรี่) 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบว่านฟงหู ให้ท่านชมอีกบรรยากาศของวิวทิวทัศน์ของป่าภูเขาหมื่นยอดที่จะได้วิวที่งดงามไปอีกแบบ  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอันซุ่น 

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก

  XA NA HOTEL ⭐⭐⭐⭐ หรือเทียบเท่าวันที่ 4 - น้ำตกหวงกว่อซู่ - สะพานเทียนชิงเฉียว - ถ้ำเทียนชิง – น้ำตกโต่วโพถาง - กุ้ยหยาง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานน้ำตกหวงกว่อซู่ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สูง 68 เมตร กว้าง 84 เมตรอันตระการตา และจุดเด่นของน้ำตกหวงกว่อซู่ คือเป็นน้ำตกที่สามารถชมวิวได้ทั้งจากทั้งด้านหน้าและด้านหลังน้ำตก เป็นอีกความงามที่ธรรมชาติได้บรรจงไว้ให้ น้ำตกหวง กว่อซู่ ประกอบด้วย 3 อัศจรรย์ คือเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย วิวสวยมหัศจรรย์ชมได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ฟองของน้ำใสกระจายดุจดังสำลี ยามกลางวันจะเกิดสีรุ้ง และสายหมอกบางๆ ในยามเย็น น้ำตกมีหลายชั้นจะเป็นน้ำตกซ้อนน้ำตก ถ้ำสุ่ยเหลียน ถ้ำที่อยู่ด้านหลังของน้ำตก และมีน้ำตกลูกอยู่ด้านในถ้ำอีกที ซึ่งใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องไซอิ๋ว นำท่านเดินผ่านม่านน้ำตก ชมสายน้ำที่ตกย้อยผ่านหน้าท่านประดุจม่านผืนใหญ่ 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ เทียนชิงเฉียว หรือสะพานข้ามดวงดาว เดินสะพานข้ามดาว ชม สวนป่าหินธรรมชาติขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนแม่น้ำใต้ดิน หินก้อนที่นำมาเรียงเป็นสะพานจะระบุวันเดือนปี ค้นหาก้อนหินที่ตรงกับวันเดือนปีเกิดของท่านให้เจอแล้วอธิษฐานขอพรกับดวงดาว  นำท่านชมถ้ำเทียนชิง และสะพานฟ้า จากนั้นชม น้ำตกป่าหินน้ำ ให้ท่านชมป่าหินที่ตั้งอยู่ในน้ำ ในสมัยหลายร้อยปีก่อนป่าหินยังคงจมอยู่ใต้น้ำมาเป็นเวลากว่าพันปี และเปลือกโลกได้เคลื่อนตัวดันให้ป่าหินผุดขึ้นมาจากใต้น้ำ ท่านจะได้ชมป่าหินที่มีเอกลักษณ์ของกุ้ยโจว จนได้รับขนามนามว่า “ถ้าจะดูความยิ่งใหญ่อลังการของป่าหินต้องไปยูนนาน แต่ถ้าจะดูความงดงามของป่าหินต้องมาดูที่กุ้ยโจว”  นำท่านชม น้ำตกโต่วโพถาง เป็นน้ำตกที่เกิดจากแม่น้ำสายเดียวกันกับน้ำตกหวงกว่อซู่ โดยน้ำตกที่ตกลงมาจากหน้าผาลาดชัน มีลักษณะเหมือนกับผ้าม่านขนาดใหญ่ ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก 

 YUN LU HOTEL⭐⭐⭐⭐ หรือเทียบเท่า 


วันที่ 5 - เฉียนหลินซาน - วัดหงฝู – เจี่ยซิวโหลว - ถนนคนเดินชิงหยวน – กุ้ยหยาง - สนามบินดอนเมือง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เฉียนหลินซาน สวนสาธารณะบนเขาที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงของเมืองกุ้ยหยาง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1957 ด้านบนเป้นที่ตั้งวัดหงฝู ระดับความสูง 1,300 เมตร เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง ปัจจุบันเป็นวัดที่ประกาศให้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่ง อิสระให้ท่านนมัสการพระอารามศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นที่เคารพนับถือจากคนทั่วสารทิศ  นำท่านเดินทางสู่ เจี่ยซิ่วโหลว จวนเจ้าเมืองเก่า เป็นหอสูง 3 ชั้น ตั้งอยู่บนโขดหินใหญ่กลางแม่น้ำหนานหมิง สร้างโดยผู้ว่าการเมืองกุ้ยหยางสมัยราชวงศ์หมิง ในปี ค.ศ.1597เพื่อที่จะเชิดชูและเพิ่มขวัญกำลังใจในการเรียนการศึกษาให้กับนักปราชญ์และราชบัณฑิตในสมัยนั้น  

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชิงหยวน ถนนสายอาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองกุ้ยหยาง  เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวควรค่าแก่การไปสัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในท้องถิ่น

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน 

23.45 น.

ออกเดินทางกลับสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน 9AIR เที่ยวบินที่ AQ1205 

01.40 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด

- ค่าภาษีสนามบิน

- ค่าโรงแรมที่พัก   

- ค่าอาหารตามรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ  

- ค่าน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม/ ท่าน /  1 ใบเท่านั้น!!


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ

-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

-ค่าทิปไกด์ , คนขับรถ  1,500 บาท ตลอดการเดินทาง **หัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่สินน้ำใจ**

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน***


เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

- การจอง มัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ 

- เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นออกตั๋วเครื่องบิน 

- ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

1. กรณีกรุ๊ปยืนยันการเดินทางแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทุกกรณี 

2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน  เก็บค่าเสียหาย ขั้นต่ำท่านละ 10,000 บาท โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร และ ค่าบริการอื่นๆ

3. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน  เก็บค่าเสียหายเต็มจำนวน โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร และ ค่าบริการอื่นๆ

4. แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจำนวนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

5. ยกเลิก 1 - 14 วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากทางบริษัทฯได้จ่ายค่าทัวร์ไปทั้งหมดแล้ว

**กรณีจองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น**

ผู้ซื้อควรศึกษา ทำความเข้าใจเงื่อนไขดังที่ระบุไว้ในเอกสาร อย่างถี่ถ้วน ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อเอง


เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด

2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช่จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น

3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกำหนด และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น   

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ หากท่านได้ชำระเงินค่าบริการมาแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและรับทราบเงื่อนไขการให้บริการข้ออื่นๆที่ได้ระบุมาทั้งหมดนี้แล้ว

5. โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน ขึ้นไปตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง


*** สำคัญมาก!!  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศจีน ไม่อนุญาตให้เข้าเมือง ***


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

- วันเดินทาง “กรุณาเตรียมหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือ 6 เดือน ขึ้นไป” และต้องเป็นหนังสือเดินทางเล่มเดียวกันกับที่ส่งให้บริษัททัวร์

- หากท่านมีเที่ยวบินภายในประเทศ กรุณาเช็คเที่ยวเวลากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายให้ชัดเจนก่อนทำการออกตั๋วของท่าน เผื่อเวลาในการเดินทางอย่างน้อย 4 ชั่วโมง 

- โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมของหน้างาน อาทิ หากมีฝน ตก หรือ รถติด อาจปรับโปรแกรม (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หน้างาน ) ไกด์และหัวหน้าทัวร์ จะแจ้งให้ทราบในแต่ละวัน

- ร้านช้อปปิ้งที่ทางรัฐบาลให้ทัวร์ลง ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ขอความร่วมมือลูกทัวร์ลงทุกร้าน โดย 1 ร้าน จะใช้เวลาประมาณ 45-90 นาที

- ทัวร์นี้จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น

บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาทวันที่ 1
กรุงเทพฯ ดอนเมือง - กุ้ยหยาง – ผิงป้า - Pingba Farm สวนซากุระหมื่นลี้ ใหญ่ที่สุดในโลก - ช้อปปิ้งถนนคนเดินซินหยุน
วันที่ 2
ซิงยี่ – สะพานเป่ยผานเจียง (สะพานขึงที่สูงที่สุดในโลก) – หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ
วันที่ 3
ป่าภูเขาหมื่นยอด (ว่านฟงหลิน) – ล่องทะเลสาบว่านเฟิงหู - อันซุ่น
วันที่ 4
น้ำตกหวงกว่อซู่ - สะพานเทียนชิงเฉียว - ถ้ำเทียนชิง – น้ำตกโต่วโพถาง - กุ้ยหยาง
วันที่ 5
เฉียนหลินซาน - วัดหงฝู – เจี่ยซิวโหลว - ถนนคนเดินชิงหยวน – กุ้ยหยาง - สนามบินดอนเมือง