ทัวร์สงกรานต์ 2567 : บินตรง จางเจียเจี้ย เทียนเหมือนซาน ฝูหรงเจิ้น 6 วัน 5 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

บินตรงจางเจียเจี้ย…ไฮไลท์น่าเที่ยว 

*ลงเครื่องแล้วได้เที่ยวดินแดนอวตารเลย ไม่เสียเวลาเดินทาง

*เที่ยวภูเขาอวตารเทียนจื่อซาน “อัลเลลูย่า” จุดชมวิวหยวนเจียเจี้ย

*เที่ยวภูเขาเทียนเหมินซาน “ประตูสวรรค์” นั่งกระเช้ายาวที่สุดในโลก ลงบันไดเลื่อนบนเขาสูง

*ชม “อลังการโชว์จิ้งจอกขาว” โชว์ที่สวยที่สุดของจางอวี้โหมว ในมณฑลหูหนาน

*จุดเช็คอินสุดฮิต “ฝูหรงเจิ้น” ชมน้ำตก+วิวกลางคืน+ชมโชว์วัฒนธรรมฝูหรงเจิ้น 

*เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองโบราณเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง

*เที่ยวเต็มอิ่ม..ไม่เข้าร้านช้อปปิ้งส่งเสริมการท่องเที่ยว***


รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 30999 ประเทศ : ทัวร์จีน,ทัวร์จางเจียเจี้ย,ทัวร์เอเชีย,ทัวร์สงกรานต์ จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : ทัวร์สงกรานต์ 12-17 เม.ย. 67 สายการบิน : Vietjet AIR (VZ)

วันที่ 1 - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองจางเจียเจี้ย – ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น

08.30 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูหมายเลข 4  เคาน์เตอร์ เช็คอิน เกาะ E สายการบิน  THAI VIETJET  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 

11.50 น.

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินต้าหยง เมืองจางเจียเจี้ย โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ3694 (เที่ยวบินใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมงเศษ)

16.15 น.

เดินทางถึง สนามบินต้าหยง เมืองจางเจียเจี้ย เมืองแห่งดินแดนเทพนิยาย ป่าภูเขารูปร่างแปลกตา    ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  รถบัสปรับอากาศ นำคณะเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง 

เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านชม ตีกมหัศจรรย์  72 ชั้นแห่งเมืองจางเจียเจี้ย 张家界七十二奇楼  แลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดของเมืองจางเจียเจี้ยที่เป็นเสมือนแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน แหล่งท่องเที่ยวที่กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นโดยนำเอาจุดเด่นของเมืองจางเจียเจี้ย มารวมกัน โดยมีอาคารสูงที่สร้างจำลองถ้ำประตูสวรรค์ บ้านยกพื้นโบราณที่เป็นบ้านพื้นเมืองของชาวถู่เจีย นอกจากนี้ที่นี้ยังถูกออกแบบให้กลายเป็นแหล่งรวมของ รีสอร์ต โฮมสเตย์ ร้านอาหาร แผงสตรีทฟู้ด ผับบาร์ ร้านขายของที่ระลึก ที่ตกแต่งด้วยแสงสีสุดอลังการ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจางเจียเจี้ย เหมาะแก่นักท่องเที่ยว ที่นิยมมาเดินเล่น ถ่ายภาพ เช็คอิน และนัดสังสรรค์ หรือทานอาหารของคู่รัก......  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก 

พักที่  MELLOW CRYSTAL  HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่าในเมืองจางเจียเจี้ยวันที่ 2 - ภูเขาอวตารเทียนจื่อซาน - ลำธารแส้ทอง – ทิวทัศน์หยวนเจียเจี้ย – สะพานหนึ่งในใต้หล้า (ลิฟท์แก้ว+กระเช้าเทียนจื่อ)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย เปลี่ยนนั่งรถบัสของเขตอุทยานไปยังสถานีลิฟท์แก้ว ไป่หลง ให้ท่านโดยสารลิฟท์แก้วขึ้นสู่ เขาเทียนจื่อซาน 天子山หรือเขาอาตาร ลิฟท์แก้วไป่หลง เป็นลิฟท์แก้วสองชั้นที่สร้างขึ้นเลียบหน้าผาสูงชัน ด้วยความสูงราว 325 เมตร เป็นลิฟท์แก้วกลางแจ้งความเร็วสูงขนาดใหญ่ที่ทำลายสถิติ กินเนสบุ๊ค.....ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพบนเขาเทียนจื่อซาน บนความสูงถึง 1,250 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล อาทิ ยอดเขาอัลเลย์ลูย่า 哈利路亚山 ภูเขาลอยฟ้าโด่งดังที่เป็นฉากถ่ายทำภาพยนต์เรื่องอวตาร ชม  เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว สะพานหนึ่งในใต้หล้า (สะพานใต้ฟ้าอับดับ 1) ที่เป็นจุดชมวิวยอดนิยมที่ยอดเขาหินสองลูกเชื่อมเข้าหากัน เมื่อมองจากด้านข้างจะเห็นเป็นภาพคล้ายสะพานเชื่อมเขาสองลูกไว้ด้วยกัน โดยเป็นทางเชื่อมให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินจากยอดเขาลูกหนึ่งไปยังยอดเขาอีกลูกหนึ่งได้ จนเป็นที่มาของคำว่าสะพานหนึ่งในใต้หล้า.......


เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านลงจากเขาเทียนจื่อซานด้วย ลิฟท์แก้วไป่หลง นำท่านเที่ยวชม ลำธารจินเปียนซี หรือลำธารแส้ทองคำ ที่นี่มีธารน้ำที่ใสเย็นบริสุทธิ์ ไหลผ่านหุบเขาที่รายล้อมด้วยหน้าผาหินสูงชันตระหง่านฟ้า ทัศนียภาพที่มองจากมุมต่ำไปยังเบื้องสูง เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่น่าหลงใหล 


ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร

พักที่  MELLOW CRYSTAL  HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่าในเมืองจางเจียเจี้ยวันที่ 3 - เทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ – หน้าผากระจก (รวมกระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) ภาพวาดทราย – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน - ชมโชว์จิ้งจอกขาว

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน พิชิตยอดเขาเทียนเหมินซาน โดยสารกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก (กระเช้ามีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร) อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,518 เมตร ขณะที่นั่งกระเช้าขึ้นเขาสามารถชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามของภูเขาที่มีความอลังการแห่งนี้ สามารถมองเห็นประตูสวรรค์ซึ่งเป็นโพรงหินขนาดใหญ่บนยอดเขา มองเห็นความคดเคี้ยวของ เส้นทาง 99 โค้ง และภูเขาสูงใหญ่มากมายที่ตั้งตระหง่านเสียดฟ้า เมื่อถึงยอดเขาเทียนเหมินซาน นำคณะเดินตามเส้นทางชมวิวเลียบภูเขาและหน้าผา ชมทัศนียภาพจากมุมสูงบนยอดเขา  อีกทั้งได้สัมผัสการเดินบนพื้นกระจกใสของ ระเบียงกระจกใสเลียบหน้าผา เพื่อวัดความขี้ขลาดของท่าน สำหรับนักท่องเที่ยวใจเสาะที่ไม่ต้องการเผชิญกับความหวาดเสียว สามารถนั่งรอบริเวณทางออกอีกด้านของ ระเบียงกระจกใสเลียบหน้าผา จากนั้นนำท่านสู่ ถ้ำทะลุฟ้า โดย บันไดเลื่อนที่สร้างขึ้นโดยการเจาะทะลุภูเขา มีความสูงถึง 7 ขั้น เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ล่าสุดของเขาเทียนเหมิน  ซึ่งหาดูได้ยากตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วโลก บริเวณนี้ ท่านจะได้ถ่ายภาพ ประตูสวรรค์ อย่างใกล้ชิด จากนั้นท่านสามารถทดสอบกำลังขาของท่านโดยการเดินลง บันได 999 ขั้น เพื่อลงมายังลานจอดรถและที่อยู่ด้านล่างของประตูสวรรค์ ในปี 1990 มีนักบินชาวรัสเซียขับเครื่องบิน 3 ลำบินลอดผ่านช่องโพรงหินประตูสวรรค์แห่งนี้พร้อมกัน ภาพประวัติศาสตร์นี้ถูกบันทึกและเผยแพร่ไปทั่วโลก ภูเขาเทียนเหมินซานจึงเป็นที่รู้จักของนักผจญภัยทั่วโลกที่อยากเดินทางมาสัมผัสด้วยตัวเอง จากนั้นนำท่านนั่งรถอุทยานลงจากเขาเทียนเหมินซาน ให้ท่านได้สัมผัสเส้นทาง 99 โค้ง


เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย (Sand Painting Museum) หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ที่เรียกกันว่า จิตรกรรมภาพจากเม็ดทราย ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมา ล้วนได้รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปี จนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก    จากนั้นนำท่านสู่ ถนนคนเดินช้อปปิ้ง อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของฝาก ของที่ระลึกชนเผ่า หรือเลือกชิมอาหารพื้นเมืองถูเจีย 


ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

หลังอาหารนำท่านชม การแสดง ชุด The Love Story of a Wooden man and Fairy fox หรือที่เรียกกันในหมู่นักท่องเที่ยวไทยว่า โชว์จิ้งจอกขาว  เป็นการแสดงกลางแจ้งที่ทุ่มทุนสร้างอย่างสุดอลังการ เป็นการแสดงที่น่าดูชมที่สุดในเมืองจางเจียเจี้ยะ การแสดงชุดนี้ใช้ภูเขาประตูสวรรค์เป็นฉากหลังประกอบการแสดง ซึ่งให้ความรู้สึกสมจริงเสมือนผู้ชมและนักแสดงอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ใช้ทีมงานนักแสดงหลายร้อยคน และระบบแสง สี เสียงที่ทันสมัยประกอบในการแสดง   ... จบการแสดง นำท่านเข้าสู่ที่พัก    

พักที่  MELLOW CRYSTAL  HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่าในเมืองจางเจียเจี้ยวันที่ 4 - จางเจียเจี้ย – เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น – น้ำตกฝูหรง - โชว์วัฒนธรรม - แสงสีเมืองเก่ายามค่ำคืน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง  ระหว่างเดินทางให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพของสองข้างทางที่ต็มไปด้วยขุนเขา ผืนป่า หรือนอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัยระหว่างเดิน


เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณ ฝูหรงเจิ้น  芙蓉古镇  เมืองโบราณเก่าแก่ที่ขึ้นชื่อ ของมณฑล      หูหนานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A ทีได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคู่กับเมืองโบราณฟ่งหวง เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่อง ฝูหรงเจิ้น ทำให้สถานที่แห่งนี้ยิ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว จุดไฮไลท์ของเมืองโบราณแห่งนี้ นอกจากบ้านเรือนโบราณที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ มณฑล หูหนาน ที่นี่ยังมีน้ำตกที่สวยงามกลางเมืองที่เป็นจุดเช็คอินยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว......นำท่านล่องเรือชมความงามของเมืองโบราณและน้ำตกที่ไหลผ่านบริเวณเมืองโบราณ ซึ่งเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับเมืองโบราณแห่งนี้ 


ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านชมโชว์วัฒนธรรมฝูหรงโบราณ จากนั้นมีเวลาให้ท่านชมแสงสียามค่ำคืนของเมืองเก่า  จุดไฮไลท์ที่ขึ้นชื่อของเมืองแห่งนี้   สมควรแก่เวลาเดินทางเข้าที่พัก 

พักที่  XIANGXI SUNSHINE  HOTEL โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า วันที่ 5 - ฝูหรงเจิ้น - เมืองโบราณฟ่งหวง - ช้อปปิ้ง – สะพานหงส์ - ชมแสงสียามค่ำคืน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฟ่งหวง (เมืองหงส์) 凤凰古城  ใช้เวลาเดินทางประมาณ  1  ชั่วโมง เมืองนี้ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองของชนเผ่าถู่เจีย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัวเจียงทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่านช่องแคบภูเขาฟ่งหวง ตั้งเด่นตระหง่านเสมือนป้อมปราการ ธารน้ำถัวเจียงใสสะอาดราวน้ำบริสุทธิ์ที่ถูกกลั่นกลองจนมองเห็นก้นลำธาร ชุมชนที่เป็นบ้านเรือนจีนโบราณแบบยกพื้นสูงเรียงรายกันริมแม่น้ำ ช่างเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมีเสน่ห์ของเมืองโบราณฟ่งหวง ราวกับดินแดนมนุษย์ที่สร้างอยู่บนสรวงสวรรค์..


เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำคณะเที่ยวชมเมืองฟ่งหวง เมืองโบราณฟ่งหวง 凤凰古城 เมืองเก่าแก่อายุหลายร้อยปี  ชมเมืองที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ถัง เดิมมีชื่อว่า “หวงซือเฉียวกู่เฉิง” กำแพงโบราณ และบ้านเรือนโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองสร้างความโดดเด่นให้ที่นี่ บ้านเรือนโบราณในอดีตกาลบางส่วนถูกดัดแปลงเป็นร้านค้าและร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกในปัจจุบัน ชมจัตุรัสหงส์ ที่มีรูปนกหงส์จำลองที่ทำจากทองเหลือ อันเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองโบราณแห่งนี้… 


ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร

นำท่านล่องเรือแจวชม สะพานหงเฉียว虹桥 สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส สะพานแห่งนี้เคยเป็นด่านเก็บภาษีเกลือในสมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งยังคงรักษารูปทรงในอดีตไม่เปลี่ยนแปลง ชมแสงสียามค่ำคืนเสน่ห์คู่เมืองฟ่งหวง   สมควรแก่เวลาเดินทางเข้าที่พัก

พักที่  XIANGXI SUNSHINE  HOTEL โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า วันที่ 6 - จีโส่ว – จางเจียเจี้ย – บ้านเจ้าเมืองถู่เจีย - จางเจียเจี้ย - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

 หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม เมืองถู่ซือเฉิง 土司城 หรือ เมืองอ๋องถู่ซือ ภายในเมืองเป็นที่ตั้งของบ้านพักของ เจ้า(อ๋อง) ผู้ปกครองแว่นแคว้นแถบนี้  ชมบ้านโบราณที่ถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และปัจจุบันถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ชมบ้านเรือนโบราณ และห้องพักหับต่าง ๆ เช่นห้องนอน ห้องเก็บของ ห้องครัว และห้องบูชาผี ที่สะท้อนถึงขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมท้องถิ่นตั้งแต่อดีต  


เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  หลังอาหารนำคณะเดินทางไปสนามบินจางเจียเจี้ย ทำการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่อง


14.35 น.

เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJET AIR  เที่ยวบินที่  VZ3695

17.15 น.

เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด

- ค่าภาษีสนามบิน

- ค่าโรงแรมที่พัก   

- ค่าอาหารตามรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ  

- ค่าน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม/ ท่าน 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ***ส่งหน้าพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วันสำหรับวีซ่ากรุ๊ป***


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ

-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

-ค่าทิปไกด์ , คนขับรถ  1,500 บาท ตลอดการเดินทาง **หัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่สินน้ำใจ**


เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

- การจอง มัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ 

- เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน 

- ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

1. กรณีกรุ๊ปยืนยันการเดินทางแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทุกกรณี 

2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน  เก็บค่าเสียหาย ขั้นต่ำท่านละ 10,000 บาท โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร และ ค่าบริการอื่นๆ

3. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน  เก็บค่าเสียหายเต็มจำนวน โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร และ ค่าบริการอื่นๆ

4. แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจำนวนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

5. ยกเลิก 1 - 14 วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากทางบริษัทฯได้จ่ายค่าทัวร์ไปทั้งหมดแล้ว

**กรณีจองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น**

ผู้ซื้อควรศึกษา ทำความเข้าใจเงื่อนไขดังที่ระบุไว้ในเอกสาร อย่างถี่ถ้วน ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อเอง


เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด

2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช่จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น

3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกำหนด และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น   

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ หากท่านได้ชำระเงินค่าบริการมาแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและรับทราบเงื่อนไขการให้บริการข้ออื่นๆที่ได้ระบุมาทั้งหมดนี้แล้ว

5. โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน ขึ้นไปตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

- วันเดินทาง “กรุณาเตรียมหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือ 6 เดือน ขึ้นไป” และต้องเป็นหนังสือเดินทางเล่มเดียวกันกับที่ส่งให้บริษัททัวร์

- หากท่านมีเที่ยวบินภายในประเทศ กรุณาเช็คเที่ยวเวลากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายให้ชัดเจนก่อนทำการออกตั๋วของท่าน เผื่อเวลาในการเดินทางอย่างน้อย 4 ชั่วโมง 

- โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมของหน้างาน อาทิ หากมีฝน ตก หรือ รถติด อาจปรับโปรแกรม (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หน้างาน ) ไกด์และหัวหน้าทัวร์ จะแจ้งให้ทราบในแต่ละวัน

- ร้านช้อปปิ้งที่ทางรัฐบาลให้ทัวร์ลง ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ขอความร่วมมือลูกทัวร์ลงทุกร้าน โดย 1 ร้าน จะใช้เวลาประมาณ 45-90 นาที

- ทัวร์นี้จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น


บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาทวันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองจางเจียเจี้ย – ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น
วันที่ 2
ภูเขาอวตารเทียนจื่อซาน - ลำธารแส้ทอง – ทิวทัศน์หยวนเจียเจี้ย – สะพานหนึ่งในใต้หล้า (ลิฟท์แก้ว+กระเช้าเทียนจื่อ)
วันที่ 3
เทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ – หน้าผากระจก (รวมกระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) ภาพวาดทราย – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน - ชมโชว์จิ้งจอกขาว
วันที่ 4
จางเจียเจี้ย – เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น – น้ำตกฝูหรง - โชว์วัฒนธรรม - แสงสีเมืองเก่ายามค่ำคืน
วันที่ 5
ฝูหรงเจิ้น - เมืองโบราณฟ่งหวง - ช้อปปิ้ง – สะพานหงส์ - ชมแสงสียามค่ำคืน
วันที่ 6
จีโส่ว – จางเจียเจี้ย – บ้านเจ้าเมืองถู่เจีย - จางเจียเจี้ย - กรุงเทพฯ