ทัวร์สงกรานต์ 2567 : อู่ฮั่น เสิ่นหนงเจี้ย จิงโจว 5 วัน 4 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

เที่ยวหุบเขาโอโซน..ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งแดนมังกร

บ้านเกิดหวังเจาจวิน ชมถนนลอยน้ำสร้างบนสายน้ำที่คดเคี้ยว

ย้อนตำนานสามก๊ก กำแพงเมืองโบราณเกงจิ๋ว

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 30999 ประเทศ : ทัวร์จีน,ทัวร์เอเชีย,ทัวร์สงกรานต์ จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : สงกรานต์ 2567 12-16 และ 13-17 เม.ย. 2567 สายการบิน : N/A

วันที่ 1 - วันแรก สนามบินดอนเมือง – อู่ฮั่น – จิงโจว – สวนกวนอูอวี้หยวน – กำแพงเมืองจิงโจว(ด้านนอก) – อี๋ชาง

04.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง  ชั้น 3 เคาน์เตอร์ แอร์เอเชีย สายการบิน AIR ASIA โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน

07.05 น.

เหินฟ้าสู่เมืองอู่ฮั่น  โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD 570 ( บริการอาหารบนเครื่อง )

11.35 น.

ถึง“เมืองอู่ฮั่น” ตั้งอยู่ตอนกลางของแม่น้ำแยงซีเกียงในมณฑลหูเป่ย มีพื้นที่ประมาณ 8,467 ตร.กม. อาณาเขตอยู่ในพื้นที่ของแม่น้ำ  2 สาย มีประชากรกว่า  8 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,500 ปี หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย 

กลางวัน

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองจิงโจวหรือเมืองเกงจิ๋ว เดินทางสู่ สวนกวนอูอวี้หยวน อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกำแพงเมืองเกงจิ๋ว ใช้เงินลงทุนในการก่อสร้างถึง 1,500 ล้านหยวน ใช้ความจงรักภักดีเป็นหัวข้อ ใช้วิธีต่างๆบอกเล่าชีวประวัติของท่านกวนอู ภายในสวนมีรูปปั้นเทพเจ้ากวนอูที่ใหญ่ที่สุดในโลกก่อสร้างโดยใช้แผ่นทองสัมฤทธิ์กว่า 4,000 ชิ้นมีความสูง 58 เมตร หมายถึงท่านมีอายุ 58 ปี  น้ำหนักมากกว่า 1,200 ตัน มือถือง้าวยาว 70 เมตร ไหว้ขอพร ศาลเจ้ากวนอู  สร้างขึ้นในสมัยสามก๊ก  อดีตเป็นที่ ทำการของกวนอู และได้มีการบรูณะซ่อมแซมมาอีกหลายสมัย จนถึง ค.ศ. 1396 ได้มีการบูรณะใหญ่อีกครั้ง เพื่อรำลึกถึงท่านกวนอู จึงถือเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์คู่ซื่อสัตย์ ความกตัญญู   จากนั้นนำท่านชม กำแพงเมืองโบราณจิงโจว (เมืองเกงจิ๋ว) ชมด้านนอก มีความกว้าง 3.75 กิโลเมตรมีเนื้อที่ 4.5 ตารางกิโลเมตร ยาว 10.5 กิโลเมตร สูง 8.3 เมตร มี 6 ประตู ทุกประตูจะมีป้อมหรือซุ้มอยู่ด้านบน ซึ่งได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี พร้อมชมทัศนียภาพโดยรอบหรือเก็บภาพเป็นที่ระลึก    สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองอี๋ชาง

เย็น

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พักโรงแรม  

 พักที่เมืองอี๋ชาง YI CHANG PING HU HOTEL หรือเทียบเท่า 4*วันที่ 2 - วันที่สอง อี๋ชาง–เสินหนงเจี้ย–อุทยานเสินหนงถาน–สะพานสวรรค์ (เทียนเซินเฉียว)–น้ำตกสวรรค์–หอหมีแพนด้า

เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติ เสินหนงเจี้ย  (神农架) ตั้งอยู่ในเขตภูเขาภาคตะวันตกเฉียงเหนือมณฑลหูเป่ยของจีน ได้รับการจัดตั้งเป็นเขตป่าไม้ในทศวรรษที่ 1970 มีระบบนิเวศวิทยาป่ากึ่งเขตร้อนที่ยังคงอยู่ในสภาพดีแห่งเดียวในโลก อุดมด้วยทรัพยากรป่าไม้ ได้แก่ สัตว์และพันธุ์พืชมากกว่า 5,000 ชนิด ได้รับประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโก้ แห่งใหม่ล่าสุดของจีนเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา นับเป็นมรดกโลกแห่งที่ 50 ของประเทศจีน  เสินหนงเจี้ย ยังได้ชื่อว่าเป็นอาณาเขตแห่งเทพกสิกร(神农氏)ซึ่งชาวจีนเชื่อกันว่าเป็นบูรพกษัตริย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์จีน ที่นี่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเฉลี่ยแล้วกว่า1,700 เมตร มียอดเสินหนงติ่งที่สูงสุด  ที่แห่งนี้มีระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติดั้งเดิมที่สมบูรณ์ ป่าไม้หนาแน่นตั้งแต่โบราณ มีประวัติโบราณกว่า 3,000 กว่าปี ก่อนจดบันทึกไว้ว่ามีคนป่าอาศัยอยู่ จึงเป็นปริศนาที่ไม่มีคำตอบ 1ใน 4 ของโลก  ยังมีสัตว์ป่านานาชนิด ที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือฝูงลิงขนทอง  เริงร่ากลางป่าอุทยานเสิ่นหนงเจี้ย ซึ่งเป็นสัตว์ป่าหายากของจีนมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูง และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่ง “โอโซน” (อากาศที่บริสุทิ์) ตามธรรมชาติที่หายากในโลก

กลางวัน

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเที่ยว อุทยานเสินหนงถาน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเหยียนตี้ เทพกสิกร เสินหนงถานมีความหมายต่อทุกคนที่มีเชื้อสายที่เป็นคนจีนเหยียนตี้ เป็นผู้ซึ่งทำให้คนจีนได้ตั้งรกรากในพื้นที่แห่งนี้  ซึ่งท่านเน้นเรื่องความอุดมสมบูรณ์ สอนให้คนรู้จักเพาะปลูก รู้จักการอยู่ร่วมกัน ไม่ต้องเป็นชนเผ่าเร่ร่อน จัตุรัสแท่นที่บูชาสง่างดงาม สิ่งก่อสร้างหลักคือ องค์เทพกสิกร สูง 21 เมตร กว้าง 35 เมตร พระเศียรเป็นวัว ลำตัวอยู่ในแผ่นดิน ข้างแท่นที่บูชามีหินห้าสีเป็นองค์ประกอบ หมายถึง ทอง ไม้ น้ำ ไฟ และ ดิน 5 ธาตุ สำหรับคนจีนถ้าได้มาที่เสินหนงเจี้ยต้องได้มาที่เสินหนงถานเพื่อมากราบไหว้สักการะบรรพบุรุษ นำท่านชม เขตเทียนเซินเฉียว  หรือ สะพานสวรรค์ สูงจากระดับน้ำทะเล1,200 เมตร พื้นที่ 60 ตร.กม. เขตนี้มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ และ น้ำตกสวรรค์ น้ำตกที่ไหลลอดลงมาจากช่องเขา สายน้ำสาดกระเซ็นเป็นละอองน้ำ สวยงามยามต้องแสงอาทิตย์  ท่ามกลางอากาศอันบริสุทธ์สดชื่นให้ท่านได้สูดโอโซนให้เต็มปอด นำท่านเดินทางสู่ อุทยานกวนเหมินซาน ชมหอหมีแพนด้า ชมความน่ารักของเจ้าหมีซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศจีน 

เย็น

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พักโรงแรม  

 พักที่เมืองเสินหนงเจี้ย SHEN NONG JIA HUI YUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4*วันที่ 3 - วันที่สาม อุทยานเทียนเยี่ยน – สะพานสายรุ้ง – เสินหนงติ่ง – ป่ายปี้เหยียน – แคนย่อนเสินหนง – เสี่ยวหลงถัน

เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารเดินทางสู่ เขตเทียนเยี่ยน   (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นที่ตั้งของสะพานสายรุ้ง  สะพานเหล็กที่สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมช่องเขาสองฝั่งเข้าด้วยกัน  อิสระให้ท่านได้เดินข้ามสะพานไป ชมทัศนียภาพมุมกว้างของธรรมชาติที่งดงามรายรอบตัว  

กลางวัน

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ยอดเขาเสินหนงติ่ง นำท่านเที่ยวชมตามจุดท่องเที่ยว ทะเลสาบมังกรเล็ก 小龙潭 ณ จุดนี้ท่านจะพบกับลิงขนทองสัตว์ป่าหายากอีกด้วย จากนั้นนำท่านชมธารน้ำตกที่ยังคงความสมบูรณ์และงดงามพร้อมเดินสูดอากาศบริสุทธิ์ที่หาได้ยากขึ้นทุกวัน นำท่านสู่จุดชมวิว ยอดเขาเสินหนงติ่ง 神农顶 ที่ระดับความสูงน้ำทะเล 3100 กว่าเมตร คือยอดเขาที่สูงที่สุดในมณฑลหูเป่ย ในฤดูร้อน และฤดูใบไม้ร่วง บนยอดเสินหนง สามารถมองเห็นทุกยอดหุบเขาดั่งอยู่ใต้ตัวเราได้อย่างชัดเจนให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ  จากนั้นนำท่านชมป่าหินงาม ป่ายปี้เหยียน板壁岩 จากระดับน้ำทะเลกว่า 2,500 เมตรท่านจะได้พบกับหมู่ป่าหินรูปทรงต่างๆ ตามแต่จินตนาการนำท่านถ่ายรูปจุดหินบินมา ก่อนหินที่วางทับซ้อนกันกว่าพันปีแต่ไม่หล่นลงมาตามกาลเวลา   สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองซิงซาน   

เย็น

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พักโรงแรม  

 พักที่เมืองซิงซาน XING SHAN SHAO JUN HOTEL หรือเทียบเท่า 4*วันที่ 4 - บ้านเกิดหวังเจาจวิน – ผ่านชมสะพานบนน้ำ – อู่ฮั่น – ถนนคนเดินฉู่เหอฮั่นเจีย

เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านเยี่ยมชม บ้านเก่าของหวังเจาจวิน 1 ใน 4 สาวงามยุคโบราณ ตำนานเล่าว่าเป็นหญิงสาวสวย ที่ต้องจากบ้านเกิดไปแต่งงานอยู่กินกับหัวหน้าเผ่าสงหนู (เผ่ามองโกลโบราณ) ปัจจุบันชาวบ้านที่นี่นอกจากปลูกชาและพืชสมุนไพรแล้วยังปลูกส้มเพื่อเลี้ยงชีพด้วย 

กลางวัน

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับตัวเมืองอู่ฮั่น ระหว่างเส้นทางผ่านชม ถนนลอยน้ำ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดของประเทศจีนจากนิตยสาร Discovery  เป็นทางด่วนที่สร้างอยู่เหนือแม่น้ำ ระยะทางประมาณ 10.9 กิโลเมตร สร้างขึ้นบนสายน้ำที่ไหลคดเคี้ยวไปตามช่องเขา รักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติไว้ แทนที่การทำลายป่าไม้  

เย็น

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารนำท่านสู่ ถนนฉู่เหอฮ่านเจีย (Chu River and Han Street) แหล่ง ช้อปปิ้งสำคัญของอู่ฮั่น เพราะที่นี่มีทั้งแบรนด์เนมสุดหรูให้ได้เลือกช้อปกันอย่างสะใจ หรือใครจะช้อปราคาเบาๆ สบายกระเป๋า ก็มีสินค้าพื้นเมืองให้เลือกสรร รวมถึงอาหารรสชาติอู่ฮั่นแท้ๆ ที่รอให้เราไปเลือกชิมอีกต่างหาก เหมาะกับการเปลี่ยนบรรยากาศหลังจากไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกันอย่างเต็มอิ่มแล้ว  สมควรแก่เวลาเดินทางเข้าที่พัก   

 พักที่เมืองอู่ฮั่น  DORSETT HOTEL หรือเทียบเท่า 5*วันที่ 5 - วัดกุยหยวน – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านชม วัดกุยหยวน (Guiyuan Temple) วัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง 1 ใน 4 ของเมืองอู่ฮั่น สร้างขึ้นในราวปลายราชวงศ์หมิงต่อเนื่องถึงต้นราชวงศ์ชิง ภายในมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ที่ชาวจีนนิยมไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล มีวิหารพระอรหันต์ 500 องค์ที่ปั้นจากดินเหนียวเคลือบทอง ซึ่งแต่ละองค์มีรูปร่างหน้าตาและอากัปกริยาที่ไม่ซ้ำกันเป็นวัดที่โด่งดังและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเมืองอู่ฮั่น ซึ่งชาวจีนนิยมมาไหว้พระขอพรกับพระอรหันต์ 500 รูป เพื่อให้เกิดโชคลาภ วาสนา การค้าเจริญรุ่งเรือง การเสี่ยงทาย ขอพรพระอรหันต์ 500 องค์ คือให้เดินเข้าไปในวิหารพระอรหันต์ 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินอู่ฮั่น


11.35 น.

เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน

AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD 571


15.15 น.

ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด

- ค่าภาษีสนามบิน

- ค่าโรงแรมที่พัก   

- ค่าอาหารตามรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ  

- ค่าน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม/ ท่าน 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ***ส่งหน้าพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วันสำหรับวีซ่ากรุ๊ป***


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ

-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

-ค่าทิปไกด์ , คนขับรถ  1,500 บาท ตลอดการเดินทาง **หัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่สินน้ำใจ**


เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

- การจอง มัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ 

- เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน 

- ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

1. กรณีกรุ๊ปยืนยันการเดินทางแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทุกกรณี 

2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน  เก็บค่าเสียหาย ขั้นต่ำท่านละ 10,000 บาท โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร และ ค่าบริการอื่นๆ

3. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน  เก็บค่าเสียหายเต็มจำนวน โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร และ ค่าบริการอื่นๆ

4. แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจำนวนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

5. ยกเลิก 1 - 14 วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากทางบริษัทฯได้จ่ายค่าทัวร์ไปทั้งหมดแล้ว

**กรณีจองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น**

ผู้ซื้อควรศึกษา ทำความเข้าใจเงื่อนไขดังที่ระบุไว้ในเอกสาร อย่างถี่ถ้วน ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อเอง


เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด

2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช่จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น

3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกำหนด และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น   

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ หากท่านได้ชำระเงินค่าบริการมาแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและรับทราบเงื่อนไขการให้บริการข้ออื่นๆที่ได้ระบุมาทั้งหมดนี้แล้ว

5. โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน ขึ้นไปตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

- วันเดินทาง “กรุณาเตรียมหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือ 6 เดือน ขึ้นไป” และต้องเป็นหนังสือเดินทางเล่มเดียวกันกับที่ส่งให้บริษัททัวร์

- หากท่านมีเที่ยวบินภายในประเทศ กรุณาเช็คเที่ยวเวลากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายให้ชัดเจนก่อนทำการออกตั๋วของท่าน เผื่อเวลาในการเดินทางอย่างน้อย 4 ชั่วโมง 

- โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมของหน้างาน อาทิ หากมีฝน ตก หรือ รถติด อาจปรับโปรแกรม (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หน้างาน ) ไกด์และหัวหน้าทัวร์ จะแจ้งให้ทราบในแต่ละวัน

- ร้านช้อปปิ้งที่ทางรัฐบาลให้ทัวร์ลง ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ขอความร่วมมือลูกทัวร์ลงทุกร้าน โดย 1 ร้าน จะใช้เวลาประมาณ 45-90 นาที

- ทัวร์นี้จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น


บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาทวันที่ 1
วันแรก สนามบินดอนเมือง – อู่ฮั่น – จิงโจว – สวนกวนอูอวี้หยวน – กำแพงเมืองจิงโจว(ด้านนอก) – อี๋ชาง
วันที่ 2
วันที่สอง อี๋ชาง–เสินหนงเจี้ย–อุทยานเสินหนงถาน–สะพานสวรรค์ (เทียนเซินเฉียว)–น้ำตกสวรรค์–หอหมีแพนด้า
วันที่ 3
วันที่สาม อุทยานเทียนเยี่ยน – สะพานสายรุ้ง – เสินหนงติ่ง – ป่ายปี้เหยียน – แคนย่อนเสินหนง – เสี่ยวหลงถัน
วันที่ 4
บ้านเกิดหวังเจาจวิน – ผ่านชมสะพานบนน้ำ – อู่ฮั่น – ถนนคนเดินฉู่เหอฮั่นเจีย
วันที่ 5
วัดกุยหยวน – กรุงเทพฯ