ทัวร์สงกรานต์ : อู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง เขาอู่ตังซาน 5 วัน 4 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

บู๊ตึ๊ง เยือนถิ่นกำเนิดตั๋วเหล่าเอี๊ยะ 

ถิ่นมวยไท้เก๊กแบบต้นตำรับ

ขึ้นยอดเข้าจินติ่ง รวมกระเช้า

เที่ยวสตูดิโอเซียงหยาง โรงถ่ายหนังซีรี่ดังหลายเรื่อง

วัดกุยหยวน วัดเก่าแก่แห่งเมืองอู่ฮั่น

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 29999 ประเทศ : ทัวร์จีน,ทัวร์เอเชีย จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : ทัวร์สงกรานต์ 12-16 , 13-17 เมษายน 2567 สายการบิน : Air Asia (FD)

วันที่ 1 - วันแรก ดอนเมือง กรุงเทพฯ - อู่ฮั่น - จิงโจว - รูปปั้นเทพเจ้ากวนอู - กำแพงเมืองจิงโจว

04.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง  ชั้น 3 เคาน์เตอร์ แอร์เอเชีย สายการบิน AIR ASIA โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน

07.05 น.

เหินฟ้าสู่เมืองอู่ฮั่น โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 570 ( บริการอาหารบนเครื่อง )

11.35 น.

ถึง“เมืองอู่ฮั่น” ตั้งอยู่ตอนกลางของแม่น้ำแยงซีเกียงในมณฑลหูเป่ย มีพื้นที่ประมาณ 8,467 ตร.กม. อาณาเขตอยู่ในพื้นที่ของแม่น้ำ  2 สาย มีประชากรกว่า  8 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,500 ปี หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย

เที่ยง

นำท่านรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารจากนั้นเดินทางสู่เมืองจิงโจว นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ากวนอู  สร้างขึ้นในสมัยสามก๊ก  อดีตเป็นที่ทำการของกวนอู และได้มีการบรูณะซ่อมแซมมาอีกหลายสมัย จนถึง ค.ศ. 1396 ได้มีการบูรณะใหญ่อีกครั้ง เพื่อรำลึกถึงท่านกวนอู จึงถือเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองจิงโจว (เกงจิ๋ว) เพื่อให้ชนรุ่นหลังรำลึกถึงความดีของท่าน “กวนอู” - เป็นเทพสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ ความกตัญญู  จากนั้นนำท่านชม กำแพงเมืองโบราณจิงโจว (เมืองเก็งจิ๋ว) ชมด้านนอก มีความกว้าง 3.75 กิโลเมตรมีเนื้อที่ 4.5 ตารางกิโลเมตร ยาว 10.5 กิโลเมตร สูง 8.3 เมตร มี 6 ประตู ทุกประตูจะมีป้อมหรือซุ้มอยู่ด้านบน ซึ่งได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี พร้อมชมทัศนียภาพโดยรอบหรือเก็บภาพเป็นที่ระลึก  

เย็น

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พักโรงแรม  

พักที่  JING ZHOU AN SHENG HOTEL หรือเทียบเท่า 4วันที่ 2 - วันที่สอง จิงโจว - พิพิธภัณฑ์จิงโจว - วิวทะเลสาบ MOCHOU - ภูเขาอู่ตังซาน - เรียนมวยไท้เก๊ก ฟรี 1 ชั่วโมง

เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์จิงโจว เป็นที่เก็บวัตถุโบราณหลายยุคหลายสมัย แต่ที่โดดเด่นที่สุดก็คงเป็นมัมมี่ที่มีการขุดค้นพบที่อยู่ในโลงไม้ฝังไว้ใต้ดินแบบหลายชั้น รวมทั้งเครื่องมือ เสื้อผ้า ของใช้ที่มีอายุนานกว่า 2 พันปี ปัจจุบันมัมมี่นี้ดูแลเก็บรักษาไว้อย่างดีไว้ในโลงแก้วสุญญากาศ 

กลางวัน

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมวิว ทะเลสาบ MOCHOU จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อู่ตังซาน (เขาบู๊ตึ้ง) เป็นเทือกเขาที่มีความสำคัญของลัทธิเต๋า ที่เล่าสืบมาว่าปรมาจารย์เจินอู่หรือเทพเจ้าเสวียนอู่ ที่ศาสนาเต๋าเคารพนับถือได้บำเพ็ญตบะบนยอดเขาแห่งนี้ ตั้งแต่เริ่มฝึกฝนจนสำเร็จวิชาขั้นสูงสุดที่นี่ ท่านได้ใช้วิชาทั้งบุ๋นและบู๊ต่อกรกับภิกษุหลายรูปของฝ่ายพุทธจนได้รับชัยชนะ จนสามารถยึดเขาแห่งนี้มาเป็นที่พำนักสืบมา เขาบู๊ตึ๊งได้กลายมาเป็นแหล่งฝึกวิชาและเข้าฌานของนักพรตลัทธิเต๋าหลายสำนักมาหลายยุคหลายสมัย และยังเป็นที่กำเนิดสุดยอดวิชากังฟูที่โด่งดังตามที่เราเคยคุ้นหูคุ้นตาในนิยายกำลังภายในด้วย เขตโบราณสถานบนเขาบู๊ตึ๊ง มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 321 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยส่วนที่เป็นหมู่ตึกโบราณซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และส่วนที่เป็นทิวทัศน์ธรรมชาติ อาทิ สระน้ำ, บ่อน้ำพุร้อน, ถ้ำ, หน้าผาและยอดเขารวมกว่าร้อยแห่ง สิ่งที่น่าอัศจรรย์ คือ ยอดเขาทั้งหลายได้หันเหเข้าหากันที่จุดศูนย์รวมดั่งกลีบดอกบัวสวรรค์ วัดนี้เริ่มต้นสร้างสมัยราชวงศ์ถัง กษัตริย์ถังไถ่จง ขอพรให้ฝนตกตามฤดู และได้สมปราถนาได้เริ่มต้นสร้างวัดขึ้นมา สมัยราชวงศ์หมิง เจริญที่สุดถือเป็นศาสนาแห่งชาติ และเป็นสถานที่ฮ่องเต้ใช้ติดต่อกันสวรรค์ วัดแห่งนี้สร้างก่อนพระราชวังที่ปักกิ่งประมาณ 5 ปี และในปี ค.ศ. 1997 ได้รับรางวัลมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติจากองค์การยูเนสโก้  ปัจจุบันข้างบนมีหมู่บ้าน ชาวบ้านปลูกชาเขียวอู่ตังฉา ที่เป็นชาที่โด่งดังของที่นี่ บนภูเขาแห่งนี้ยังมีสมุนไพรกว่าร้อยชนิด ตามธรรมเนียมของที่นี่นักท่องเที่ยวไม่ควรถ่ายรูปกับนักบวชถ้าไม่ได้รับอนุญาติ และไม่ควรเหยียบธรณีประตู เพราะธรณีประตูเปรียบเสมือนไหล่เทวดา และอีกอย่างคนจีนเชื่อถือว่าเป็นการสร้างธรณีประตูไว้ป้องกันภูติผีปิศาจด้วย ... พิเศษให้ท่านได้เรียนมวยไท้เก๊กกับอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงประมาณ 1 ชั่วโมงเพื่อเป็นพื้นฐานการออกกำลังกายและสุขภาพที่ดี  

เย็น

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   หลังอาหาร นำท่านเดินทางเข้าที่พักโรงแรม  

พักที่  WUDANG YINXIANG   HOTEL หรือเทียบเท่า วันที่ 3 - วันที่สาม บู๊ตึ๊ง (อู่ตังซาน) - ยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้า) - วิหารทอง เสวี๋ยนอู่ เขาจินติ่ง - วังหนานเหยียนกง

เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านนั่งกระเช้าสู่ ยอดเทียนจู้ ยอดเขาที่สูงที่สุด (สัญลักษณ์ของเขาบู๊ตึ้ง) มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,612 เมตร เป็นที่ตั้งของวิหารใหญ่แห่งศาสนาเต๋า ถ้ามองมุมสูงจะเหมือนกับหอทองตั้งอยู่บนหลังเต่า ถือว่าเป็นจุดที่ฮวงจุ้ยดีที่สุด ผ่านหนานเหมินไท่กง (เชื่อว่าผ่านจุดนี้แล้วก็เปรียบเสมือนผ่านเข้าเขตสวรรค์แล้ว)  เข้าสู่เขต  จินเตี้ยน (วิหารทอง) สร้างขึ้นเมื่อปีที่ 14 (ค.ศ.1416)ในรัชสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ แห่งราชวงศ์หมิง มีความสูง 5.5 เมตร กว้าง 5.8 เมตร น้ำหนักทองเหลืองชุบทองคำ 360 กว่าชั่ง ฝีมือการสร้างของช่างโบราณจากปักกิ่ง แล้วล่องเรือจากปักกิ่งมาตามคลองจิน-หาง และส่งมาตามคลองสาขาย่อย ซึ่งเป็นตำหนักที่เชื่อกันว่าจะนำแต่โชคลาภมาให้ ภายในวิหารงามวิจิตรด้วยลวดลายบนเสาเอกและเพดานประดับมุข เป็นที่ประดิษฐานรูปสำริดของเทพเจ้าเจินอู่(เสวียนอู่) น้ำหนัก 10 ตัน ข้างในมีตะเกียงโบราณ 600 ปีมาแล้วไม่เคยดับ เพราะลมจากภายนอกเข้ามาภายในตำหนักไม่ได้ มีหีบทอง 1.4ชั่ง และสิ่งมงคลในหอทอง ด้านนอกวิหาร เป็นกำแพงเมืองจื่อจินเฉิง มีความยาว 1,500 เมตร ก่อขึ้นเป็นรูปทรงภูเขานอกจากนี้ยังมีพระราชวังจื่อเซียว ที่สร้างขึ้นในสมัยหย่งเล่อ ปีที่ 11 (ค.ศ.1413) ที่สามารถอนุรักษ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดมาจนถึงวันนี้ จากนั้นนำท่านสู่ หนานเหยียนกง (ตำหนักผาใต้) สถานที่สำเร็จเป็นเซียนของพระเจ้าเสวียนอู่ ปลูกสร้างขึ้นบนหน้าผางามที่สวยสุดในบรรดา 36 หน้าผาบนเขาบู๊ตึ้ง ตำหนักสร้างอิงแนบหน้าผาทางทิศใต้ มีทางเดินเลียบริมผาเพื่อไปยังตำหนักยาวหลายร้อยเมตร สาธุชนผู้มีศรัทธาแรงกล้าจะเดินทางมาสงบจิตปักธูปบนหัวมังกร ซึ่งเชื่อกันว่าจะนำพาผู้หาญกล้า ก้าวสู่สรวงสวรรค์และนิพพาน เพราะจุดนี้จะอยู่ตรงกันข้ามกับตำหนักทองจินเตี้ยนบนยอดเขาเทียนจูเฟิง ที่อยู่ห่างออกไปในแนวตรงที่ 10 กิโลเมตรพอดี  ฝั่งซ้ายมือมีตำหนักต่างๆให้ขอพร เช่นตำหนักพ่อ-แม่ องค์เสวียนอู่ และเทพเจ้าในลัทธิเต๋าองค์ต่างๆ เช่นเทียนอี่เจินชิ้นกง / เทพเจ้าฟ้า-ดิน / เทียนจื่อว่านเหนียน

กลางวัน

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ ตำหนักจื่อเซียวกง หรืออารามเมฆม่วง สถานที่ทำพิธีขอพร สถานที่ศักดิ์สิทธ์แห่งที่ 9 ของจีน เก่าแก่สุดในภูเขาอู่ตังซาน สร้างโดยกษัตริย์ ซ่งฮุยจง ฮ่องเต้ สมัยซ่งเหนือ แต่ปัจจุบันสิ่งก่อสร้างเป็นสมัยหมิงๆคนทั่วไปเข้าได้แค่ตำหนัก 2 จากทั้งหมด 4 ตำหนัก เลียนแบบก่อสร้างจากกู้กง ตำหนักที่สอง ไหว้องค์เสวียนอู่ หลังองค์เสวียนอู่ เป็นภาพนิทานเรื่องสอนเรื่องความกตัญญู รูปปั้นฝั่งซ้ายมือคือ จางซานฟง ฝั่งขวาคือ หลี่ต้งปิง 1 ใน 8 เซียน ส่วนตำหนักที่สามเป็นสถานที่ไหว้เทพเจ้าเสวียนอู่ของฮ่องเต้  วัดแห่งนี้เป็นวัดที่อลังการที่สุดในภูเขาแห่งนี้และมีฮวงจุ้ยดีที่สุด เป็นสถานที่ทำพิธีของลัทธิเต๋าในปัจจุบันด้วย  จากนั้นนำท่านชม ตำหนักยูซู่กง  ปัจจุบันได้ปรับเป็นสถานบันสอนมวยไท้เก๊ก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งชื่อเสียงของภูเขาบู้ตึ้ง วิชามวยไท้เก๊กนอกจากจะเป็นวิชาป้องกันตัวแล้วยังสามารถฝึกเพื่อรักษาสุขภาพได้ด้วย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางลงจากภูเขาบู้ตึ้ง

เย็น

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

พักที่  WUDANG YINXIANG   HOTEL หรือเทียบเท่า 4*วันที่ 4 - วันที่สี่ เซียงหยาง - เมืองโบราณเซียงหยาง - โรงถ่ายหนังถังเฉา - อู่ฮั่น - ถนนคนเดินเจียงฮั่น

เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองเซียงหยาง ตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูเป่ยเป็นเมืองโบราณสมัย 2500 ปีก่อนในสมัยราชวงค์ชุนชิว เป็นเมืองเก่าของเกงจิ๋ว และเป็นเมืองทางยุทธศาสตร์ที่ขงเบ้งยุในยึดครองเป็นฐานที่มั่นจากซุนกวน กำแพงเมืองยาว 6 กิโลเมตร 4 ด้าน 6 ประตู ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำฮั่นสุ่ยซึ่งไหลผ่านประตูเหนือ ภาคใต้มีภูเขาเจี้ยนซาน ฝั่งตะวันออกมีภูเขาฉู่ซาน เป็นกำบัง ซึ่งมีฉายาว่า เมือง “ฟูหยิน” (คุนหมิง) ลือกันว่า สร้างโดยมารดาของพระเจ้า “จูลี่” สมัยราชวงค์ “จิ่น” ยุคจ้านกว๋อ 

กลางวัน

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม เมืองโบราณเซียงหยาง มุมมองจากบนกำแพงเมือง ในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ เมืองเซียงหยางถือเป็นชัยภูมิสำคัญต่อความอยู่รอดของราชวงศ์ เพราะล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองป้อมปราการอันแข็งแกร่ง อีกทั้งยังมีคูเมืองที่กว้างดั่งทะเล แล้วยังเป็นเมืองหน้าด่านทางน้ำของซ่งใต้ เพราะหากกองทัพมองโกลข้ามแม่น้ำฮั่นสุ่ยนี้ลงมาทางตอนใต้ได้ ก็จะเข้าสู่แม่น้ำแยงซีและแผ่นดินจีนภาคกลางได้ หากมองโกลตีเซียงหยางแตก ราชวงศ์ซ่งใต้ก็มิอาจอยู่รอดได้อีกต่อไป ชาวเมืองเซียงหยางยันทัพมองโกลได้อยู่นานถึง ๔ ปี หลังเซียงหยางแตก ๖ ปีต่อมา ราชวงศ์ซ่งใต้ก็ถึงกาลอวสาน แผ่นดินจีนอันกว้างไพศาล ก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของมองโกลและราชวงศ์หยวนในที่สุด นำท่านชมสตูดิโอซิตี้เซียงหยาง หรือเมืองจำลองราชวงศ์ถัง ถือว่าเป็นเมืองจำลองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ภายในเมืองจำลองประกอบด้วยบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างสมัยราชวงศ์ถังไว้ นอกจากจะให้นักท่องเที่ยวเข้าชมแล้ว ปัจจุบันนี้กำลังใช้ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Legend of the Demon Cat  ของผู้กำกับชื่อดังเฉินข่ายเกอโดยใช้เงินลงทุนกว่า 1,300 ล้านหยวนมีกำหนดการเข้าฉายในปลายปี 2017 นี้ที่ประเทศจีน  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองอู่ฮั่น อิสระช้อปปิ้งบนถนนคนเดินเจียงฮั่น ที่ซึ่งรวมสินค้าไว้มากมาย ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าหลากหลาย และสินค้าพื้นเมืองในราคาถูกใจ

ค่ำ

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พักโรงแรม  

พักที่  SHANGRI-LA WUHAN HOTEL หรือเทียบเท่า 5*วันที่ 5 - วันที่ห้า อู่ฮั่น - วัดกุยหยวน - ดอนเมือง กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านชม วัดกุยหยวน (Guiyuan Temple) วัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง 1 ใน 4 ของเมืองอู่ฮั่น สร้างขึ้นในราวปลายราชวงศ์หมิงต่อเนื่องถึงต้นราชวงศ์ชิง ภายในมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ที่ชาวจีนนิยมไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล มีวิหารพระอรหันต์ 500 องค์ที่ปั้นจากดินเหนียวเคลือบทอง ซึ่งแต่ละองค์มีรูปร่างหน้าตาและอากัปกริยาที่ไม่ซ้ำกันเป็นวัดที่โด่งดังและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเมืองอู่ฮั่น ซึ่งชาวจีนนิยมมาไหว้พระขอพรกับพระอรหันต์ 500 รูป เพื่อให้เกิดโชคลาภ วาสนา การค้าเจริญรุ่งเรือง การเสี่ยงทาย ขอพรพระอรหันต์ 500 องค์ คือให้เดินเข้าไปในวิหารพระอรหันต์  จากนั้นนำท่านสู่ เขตทิวทศัน์ทะเลสาบตงหู ตั้งอยู่ ทางตะวันออกของเมืองอู่ฮั่นในปี 1982 รัฐบาลได้จัดให้ที่นี่เป็น จุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเมืองอู่ฮั่นมีพื้นที่ 88 ตร.กม. และคิด เป็นพื้นที่ 1 ใน 4 ของเมือง ที่ทะเลสาบตงหูท่านสามารถชมได้ ทั้ง 4 ฤดู ซึ่งจะเห็นได้ถึง ความแตกต่างทั้งทางธรรมชาติ ดอกไม้ อุณหภูมิและวิวทิวทัศน์ เป็นต้น ถ้าเปรียบความงามของซีหูเหมือนสีสันแบบโลกตะวันตก ตงหูก็เปรียบเหมือนความเรียบง่ายนุ่มนวลแห่งโลกตะวันออก   สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินอู่ฮั่น

12.40 น.

เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD 571

15.15 น.

ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด

- ค่าภาษีสนามบิน

- ค่าโรงแรมที่พัก   

- ค่าอาหารตามรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ  

- ค่าน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม/ ท่าน 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ***ส่งหน้าพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วันสำหรับวีซ่ากรุ๊ป***


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ

-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

-ค่าทิปไกด์ , คนขับรถ  1,500 บาท ตลอดการเดินทาง **หัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่สินน้ำใจ**


เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

การจอง มัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ 

- เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน 

- ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

1. กรณีกรุ๊ปยืนยันการเดินทางแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทุกกรณี 

2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน  เก็บค่าเสียหาย ขั้นต่ำท่านละ 10,000 บาท โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร และ ค่าบริการอื่นๆ

3. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน  เก็บค่าเสียหายเต็มจำนวน โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร และ ค่าบริการอื่นๆ

4. แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจำนวนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

5. ยกเลิก 1 - 14 วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากทางบริษัทฯได้จ่ายค่าทัวร์ไปทั้งหมดแล้ว

**กรณีจองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น**

ผู้ซื้อควรศึกษา ทำความเข้าใจเงื่อนไขดังที่ระบุไว้ในเอกสาร อย่างถี่ถ้วน ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อเอง


เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด

2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช่จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น

3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกำหนด และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น   

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ หากท่านได้ชำระเงินค่าบริการมาแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและรับทราบเงื่อนไขการให้บริการข้ออื่นๆที่ได้ระบุมาทั้งหมดนี้แล้ว

5. โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน ขึ้นไปตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

- วันเดินทาง “กรุณาเตรียมหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือ 6 เดือน ขึ้นไป” และต้องเป็นหนังสือเดินทางเล่มเดียวกันกับที่ส่งให้บริษัททัวร์

- หากท่านมีเที่ยวบินภายในประเทศ กรุณาเช็คเที่ยวเวลากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายให้ชัดเจนก่อนทำการออกตั๋วของท่าน เผื่อเวลาในการเดินทางอย่างน้อย 4 ชั่วโมง 

- โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมของหน้างาน อาทิ หากมีฝน ตก หรือ รถติด อาจปรับโปรแกรม (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หน้างาน ) ไกด์และหัวหน้าทัวร์ จะแจ้งให้ทราบในแต่ละวัน

- ร้านช้อปปิ้งที่ทางรัฐบาลให้ทัวร์ลง ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ขอความร่วมมือลูกทัวร์ลงทุกร้าน โดย 1 ร้าน จะใช้เวลาประมาณ 45-90 นาที

- ทัวร์นี้จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น


บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาทวันที่ 1
วันแรก ดอนเมือง กรุงเทพฯ - อู่ฮั่น - จิงโจว - รูปปั้นเทพเจ้ากวนอู - กำแพงเมืองจิงโจว
วันที่ 2
วันที่สอง จิงโจว - พิพิธภัณฑ์จิงโจว - วิวทะเลสาบ MOCHOU - ภูเขาอู่ตังซาน - เรียนมวยไท้เก๊ก ฟรี 1 ชั่วโมง
วันที่ 3
วันที่สาม บู๊ตึ๊ง (อู่ตังซาน) - ยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้า) - วิหารทอง เสวี๋ยนอู่ เขาจินติ่ง - วังหนานเหยียนกง
วันที่ 4
วันที่สี่ เซียงหยาง - เมืองโบราณเซียงหยาง - โรงถ่ายหนังถังเฉา - อู่ฮั่น - ถนนคนเดินเจียงฮั่น
วันที่ 5
วันที่ห้า อู่ฮั่น - วัดกุยหยวน - ดอนเมือง กรุงเทพฯ