HGH01 : หังโจว เหิงเตี้ยน หุบเขาเทวดา 6 วัน 4 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

ไฮไลท์น่าเที่ยว... “ทัวร์ No Shop No Option”

เช็คอินกำแพงสุดฮิต ซีรี่ย์ดัง “ดาราจักรรักลำนำใจ” ณ โรงถ่ายภาพยนตร์     ฮอลิวูดจีน “เหงเตี้ยนสตูดิโอ” 

หุบเขาเทวดาหวั่งเชียนกู่ หมุ่บ้านริมผา แสงสีความงามดั่งแดนสวรรค์

หมู่บ้านหวงหลิง หมู่บ้านบนเขาสูงที่มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร

อู้หยวน หมู่บ้านชนบทที่สวยที่สุดในประเทศจีนสัมผัสวัฒนธรรมหุ้ยโจวโบราณ

เมืองโบราณอูเจิ้น ล่องเรือแจวชมความงามเวนิสแห่งประเทศจีน

หังโจว ล่องเรือแม่น้ำจิน-หัง มรดกโลกอีกแห่งของหังโจว สะพานกงเฉิน

ทัวร์ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง ..ที่พักหรู 4+5 ดาว 


รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 29999 ประเทศ : ทัวร์จีน,ทัวร์เอเชีย จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : 17-22 เมษายน 2567 สายการบิน : Air China (CA)

วันที่ 1 - สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

23.55 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์ ไชน่า  (CA) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านวันที่ 2 - กรุงเทพฯ – หังโจว – เหินเตี้ยนสตูดิโอ – ชมพระราชวังจำลองจิ๋นซี – พระราชวังหมิงชิง

03.20 น.

ออกเดินทางสู่ หังโจว โดยสายการบิน แอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA716 *บริการอาหารและเครื่องดื่ม

08.00 น.

ถึง ท่าอากาศยานเมืองหังโจว หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว    

สู่ เมืองเหิงเตี้ยน เมืองละครโทรทัศน์และภาพยนตร์เหิงเตี้ยน ตั้งอยู่ในเมืองเหิงเตี้ยน นครตงหยาง ตอนกลางของมณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน ห่างจากเมืองหังโจว ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑล 160 กม. ตั้งแต่ปี ค.ศ.1996 เป็นต้นมาเครือบริษัทเหิงเตี้ยน ได้ลงทุนเป็นเงินสะสมรวม 3 พันล้านในการสร้างเมืองละครโทรทัศน์และภาพยนตร์เหิงเตี้ยน ปัจจุบันได้สร้างฐานถ่ายทำละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์เสร็จแล้วจำนวน 13 แห่ง เป็นเมืองละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ณ ปัจจุบันฐานการถ่ายภาพยนตร์ได้รับการขนานนาม จากนิตยสาร “Hollywood” ของสหรัฐอเมริกาว่าเป็น “ฮอลลีวูดของจีน”  เหล่าดาราดัง หวังอี้ป๋อ เซียวจ้าน จ้าวลู่ซือ อู่เหล่ย ไป๋ลู่ เหรินเจียหลุน หยางหยาง ล้วนแต่เคยมาทำถ่ายทำซีรี่ย์ดังกันที่นี่ 


เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   หลังอาหาร  นำท่านชม เหิงเตี้ยนสตูดิโอ  เหิงเตี้ยนเวิลด์สตูดิโอ (ฮอลิวู้ดเมืองจีน) โรงถ่ายภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1996 ด้วยทุนเริ่มต้นสอง  พันล้านหยวน บนพื้นที่ 164 เอเคอร์ ประกอบด้วย 2 โรงถ่ายขนาดมหึมา สร้างฉากจำลองสถานที่สำคัญ หลายยุคสมัยของจีน เช่น พระราชวังในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง, เทศกาลชิงหมิงและ เมืองโบราณริมน้ำแห่งเจียงหนาน เป็นต้นความละเอียดเหมือนจริงและความยิ่งใหญ่ของฉากที่สร้างในสัดส่วนเท่าของจริง  ปัจจุบันซีรี่ย์ดังมากมายล้วนถ่ายทำที่ “เหิงเตี้ยน” แห่งนี้ ตามรอยดาราดังในดวงใจ ณ ที่แห่งนี้  นำท่านชม พระราชวังจำลองของกษัตริย์จิ๋นซี ที่ยิ่งใหญ่สร้างเท่าของจริงในอัตราส่วน 1: 1  จากนั้นชมพระราชวังหมิงชิงที่ความอลังการยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน มีมุมเช็คอินให้ท่านถ่ายรูปสวยๆเพื่อเก็บเป็นที่ระลึก 


ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  ** อาหารพื้นเมือง

      โรงแรม  BROADWAY BUILDING HOTEL (HENGDIAN MOVIE CITY) หรือเทียบเท่า 4*+วันที่ 3 - เหิงเตี้ยน – หุบเขาเทวดาหวั่งเชียนกู่ – ชมแสงสียามค่ำคืน

เช้า

บริการอาหารเช้า  ณ ที่พัก  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองซ่างเหรา เมืองอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ของจีน เหมืองทองแดงใหญ่ที่สุดในเอเชีย นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่เพิ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปเยี่ยมชม  “หุบเขาเทวดาหวั่งเชียนกู่” ดินแดนที่สวยดั่งเทพนิยาย หมู่บ้านในหุบ เขาที่สวยงามตระการตา

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

หลังอาหารนำท่านเยี่ยมชม หุบเขาหวั่งเซียนกู่ ดินแดนเทพนิยายบนหน้าผา สัมผัสบ้านเรือนโบราณ วัฒนธรรมพื้นบ้านที่สวยงามตลอดเส้นทางสร้างขึ้นตามหุบเขายาว โดยอาศัยหมู่บ้านดั้งเดิม และสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิม เทคนิคการก่อสร้างบ้าน พื้นบ้านทางตะวันออกเฉียงเหนือของเจียงซี ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศที่สวยงามสมดั่งคำร่ำลือ 


ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านชม ทิวทัศน์ยามค่ำคืนของหุบเขาหวั่งเซียนกู่  ซึ่งเรียกว่าเป็นจุดไฮไลท์หลักของเมืองแห่งนี้ เมื่อถึงเวลาค่ำคืนทั้งเมืองจะเปิดไฟทั่วทั้งเมือง แสงไฟวิบวับ บรรยากาศดุจดั่งเมืองสวรรค์ในแดนดิน 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก 

WANGXIANGU XIANSU HOTEL หรือเทียบเท่า 5*วันที่ 4 - หวั่งเชียนกู่ – - อู้หยวน – สุ่ยโม่ชางเหอ - หมู่บ้านหวงหลิง (นั่งกระเช้าขึ้น-ลง) ถนนโบราณเหล่าเจีย

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู้หยวน “เมืองชนบท ที่งดงามที่สุดของประเทศจีน” เป็นเมืองที่ธรรมชาติกกลมกลืนกับวิถีชาวบ้านที่เป็นอยู่อย่างเรียบง่ายได้อย่างลงตัว บ้านเก่าแก่ที่อนุรักษ์ไว้อย่างดี สีสันความงามจากธรรมชาติหมุนเวียนไปตามฤดูกาลให้ชมได้มิรู้ลืม  นำท่านสู่พื้นที่ชมวิวสุ่ยโม่ชางเหอ ที่มีประวัติศาสตร์เกือบ 1 พันปี ทำให้ผู้มาเยือนได้ก้าวเข้าสู่อดีตและค้นพบวัฒนธรรม Huizhou ในปัจจุบัน ทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามของพื้นที่ผสมผสานกับวิถีชีวิตแบบโบราณของหมู่บ้านสร้างความประทับใจให้กับภาพวาดหมึกจีนคลาสสิก เพิ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2019 และได้กลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของอู้หยวน 


เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่หมู่บ้านหวงหลิง หมู่บ้านโบราณบนเขาที่มีชื่อเสียงที่สุดในอู้หยวน ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อจุดเด่นของที่นี่คือบ้านที่ยังคงสไตล์บ้านเก่า และการนำ พืชผลออกมาตากแดด เกือบทุกหลัง กลับกลายเป็นสีสันกระจัดกระจายได้อย่างสวยงามและลงตัว ดึงดูด ให้นักท่องเที่ยวแวะเวียนมาถ่ายรูปกันได้ทุกฤดูกาล นอกจากนี้ช่วงฤดูใบไม้ผลิยังมีดอกไม้ผลิบานได้บรรยากาศสวยไปอีกแบบชมถนนน้ำฮวาซี ตลาดท้องถิ่นริมน้ำ จัดธีมยุคเกษตรกรไว้อย่างน่าชมบรรยากาศร่มรื่น เย็นสบาย  เป็นหนึ่งเอกลักษณ์ของที่นี่ มีร้านกาแฟ ร้านน้ำชา บาร์ กระจัดกระจายให้ท่านเลือกแวะเวียนเช้าไปเยี่ยมชม    ด้วยอากาศที่เย็นสบายและการจัดวางพื้นที่กับธรรมชาติไว้อย่างตัว จึงเป็นจุดเช็คอินชื่อดังของชาวเน็ตจีนอีกด้วย  


ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเดินเล่นที่ ถนนโบราณเหล่าเจีย ชมวัฒนธรรมและมนต์เสน่ห์ชุมชนท้องถิ่น ให้ท่านอิสระเลือกมุมถ่ายรูป หรือเลือกซื้อของที่ระลึก ชิมอาหารท้องถิ่น ได้ตามอัธยาศัย 

เข้าที่พัก    HUANGSHAN MACROLINK LEGEND HOTEL หรือเทียบเท่า 5*วันที่ 5 - อู้หยวน - เมืองโบราณอู้เจิ้น - ล่องเรือแจว - ชมวิวเมืองโบราณยามค่ำคืน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณอู่เจิ้น เป็นท้องถิ่นเก่าแก่ อุดมไปด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ 


เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านเมืองโบราณที่มีชื่อเสียง เป็นเมืองโบราณที่อนุรักษ์และคงสภาพบ้านเรือน  ตามแบบสมัยราชวงค์ชิง ไม่ว่าจะเป็นลวดลายการแกะสลักไม้ตามหน้าต่าง หรือการแกะสลักหินที่มีความ  ประณีตงดงาม ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองอูเจิ้น เมืองที่ได้ชื่อว่า "นครเวนิชแห่งมณฑลเจ๋อเจียง"  สภาพแวดล้อมภายในเมืองโบราณอูเจิ้นนั้นยังคงความสวยงามน่าอยู่ มีคูคลองไหลผ่านกลางหมู่บ้าน  สะพานข้ามคูคลอง โบราณสถาน โบราณวัตถุที่น่าสนใจอีกมากมาย (รวมค่าล่องเรือชมเมืองแล้ว)


ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านชมแสดงสียามค่ำคืนเมืองโบราณอูเจิ้น 

ที่พัก WATERSIDE RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า 5* วันที่ 6 - อูเจิ้น – หังโจว – วัดเซียงจี – ล่องเรือแม่น้ำจิงหัง มรดกโลกแห่งหังโจว - สะพานกงเฉิน ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย – กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ที่ โรงแรม   หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง

นำท่านสู่วัดเซียงจี วัดเก่าแก่สร้างในสมัย ราชวงศ์ซ่งเหนือ เดิมชื่อวัด Xingfu ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “วัด Xiangji” บูรณะขึ้นใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ 16855 ตารางเมตร เป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์องค์ใหญ่  ทางเข้าจากซุ้มประตู แบ่งเป็น ศาลเจ้าเต่า ศาลเจ้าพ่อใหญ่ ศาลเจ้าพ่อช้าง ศาลพระไตรปิฎก ทั้งสองด้านภายในวัดมีอาคารต่างๆ เช่น วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดวินซู หอพุเซียน หอระฆังและกลอง รูปปั้นเทพเซียน 34 องค์


เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่าน ล่องเรือคลองจักรพรรดิ์ หรือคลองขุดจิงหัง  คลองขุดโบราณความยาวกว่า 2,500 กิโลเมตร ถือว่าเป็นคลองที่ใช้แรงงานคนขุดที่ยาวที่สุดในโลก เริ่มต้นจากเมืองปักกิ่ง เชื่อมแม่น้ำ 5 สายหลักของประเทศเข้าด้วยกันเรื่อยมาจนถึงเมืองหังโจว จีงได้เชื่อว่าคลองจิน-หัง ปัจจุบันยังใช้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน คลองจินหังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ และวัฒนธรรมอันโดดเด่นในประวัติศาสตร์ เมื่อปี 2014  จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมสะพานกงเฉิน เดิมสร้างขึ้นในปี 1631 ในรัชสมัยของจักรพรรดิฉงเจิ้นแห่งราชวงศ์หมิง บูรณะขึ้นใหม่ใน      ปี 1885 ในรัชสมัยของจักรพรรดิกวางซูแห่งราชวงศ์ชิง   เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 สภาแห่งรัฐของจีนได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน "สถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งชาติที่สำคัญในเจ้อเจียง  

ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ตั้งอยู่เชิงเขาอู๋ซันของเมืองหังโจว เป็นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหางโจได้อย่างดี ถนนสายนี้มีความยาว 460 เมตร กว้าง 120 เมตร ในสมัยราชวงศ์ซ่งของจีนเมื่อ 880 กว่าปีก่อน ขณะที่เมืองหังโจวเป็นราชธานีอยู่นั้น ถนนเหอฝั่งเจียเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการค้าในสมัยนั้น ในปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสร้างโบราณส่วนหนึ่งแล้ว บ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้นใหม่ล้วนสร้างจากไม้และมุงหลังคาสีคราม มีลักษณะเรียบง่ายแบบโบราณ สองข้างถนนสายนี้ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าทั่วไป


ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

22.50 น.

นำท่านเหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CA715 *บริการอาหารและเครื่องดื่ม  

02.20+1 น.

ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันที่ระบุในรายการ

- ค่าน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน

- ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้เครื่องท่านละ 23 กิโลกรัม

- ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

- ค่าที่พักตามรายการที่ระบุ พักห้องละ 2 ท่าน หรือ พักห้องละ 3 ท่าน (เสริมเตียง) ในกรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มค่าพักห้องเดี่ยว *หากห้องพักแบบเตียงคู่มีไม่เพียงพอ ทางบริษัทจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นเตียงเดี่ยว

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ

- ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 

- ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทาง

- ค่าน้ำมันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX 


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

- ค่าทำหนังสือเดินทางประเทศไทย และเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว

- ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงในกรณีที่สายการบินมีประกาศเก็บเพิ่มเติม

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการตรวจ Covid -19 ตามกฏระเบียบการเข้าประเทศต้นทางและปลายทาง

- ค่าอาหารบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน

- ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุเช่นค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด ฯลฯ

- ค่าอาหารพิเศษสั่งเพิ่มเติม เช่น อาหารเจ, มังสวิรัติ, อาหารฮาลาล หรือ อาหารพิเศษทางโภชนาการ

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การ

                          นัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท

- ค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ  

- ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี) 

-       ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน

- ***ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ 2,000 บาท ตลอดการเดินทาง*** 


เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน โดยส่งอีเมล์หรือไลน์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองที่นั่ง 

* เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได้ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

* เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

* กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

*   ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 20 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ใ

     ยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

 *   เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการที่ ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แล้ว  


เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

1. กรณีกรุ๊ปยืนยันการเดินทางแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทุกกรณี 

2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน  เก็บค่าเสียหาย ขั้นต่ำท่านละ 10,000 บาท โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร และ ค่าบริการอื่นๆ

3. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน  เก็บค่าเสียหายเต็มจำนวน โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร และ ค่าบริการอื่นๆ

4. แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจำนวนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

5. ยกเลิก 1 - 14 วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากทางบริษัทฯได้จ่ายค่าทัวร์ไปทั้งหมดแล้ว


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด

2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช่จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น

3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกำหนด และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น   

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ หากท่านได้ชำระเงินค่าบริการมาแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและรับทราบเงื่อนไขการให้บริการข้ออื่นๆที่ได้ระบุมาทั้งหมดนี้แล้ว

5. โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน ขึ้นไปตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทางวันที่ 1
สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
วันที่ 2
กรุงเทพฯ – หังโจว – เหินเตี้ยนสตูดิโอ – ชมพระราชวังจำลองจิ๋นซี – พระราชวังหมิงชิง
วันที่ 3
เหิงเตี้ยน – หุบเขาเทวดาหวั่งเชียนกู่ – ชมแสงสียามค่ำคืน
วันที่ 4
หวั่งเชียนกู่ – - อู้หยวน – สุ่ยโม่ชางเหอ - หมู่บ้านหวงหลิง (นั่งกระเช้าขึ้น-ลง) ถนนโบราณเหล่าเจีย
วันที่ 5
อู้หยวน - เมืองโบราณอู้เจิ้น - ล่องเรือแจว - ชมวิวเมืองโบราณยามค่ำคืน
วันที่ 6
อูเจิ้น – หังโจว – วัดเซียงจี – ล่องเรือแม่น้ำจิงหัง มรดกโลกแห่งหังโจว - สะพานกงเฉิน ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย – กรุงเทพฯ