Sakura Fever : คุนหมิง หุบเขาซากุระหมื่นลี้ 4 วัน 3 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

เที่ยวมณฑลยูนนาน อลังการ..หุบเขาซากุระ

ดินแดนสุดขอบฟ้า...ซากุระบานฉ่ำ

ห้ามพลาด!! 1 ปี มีแค่ครั้งเดียวเท่านั้น!!!

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 16999 ประเทศ : ทัวร์จีน,ทัวร์คุนหมิง,ทัวร์เอเชีย จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : 10-13 , 17-20 มีนาคม 2567 สายการบิน : China Eastern Airlines (MU)

วันที่ 1 - สนามบินสุวรรณภูมิ – คุนหมิง - หยี๋เหลียง - หุบเขาซากุระ - หมีเล่อ แช่น้ำพุร้อนที่โรงแรม

05.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน 

** สายการบินกำหนดให้โหลดกระเป๋าได้ท่านละไม่เกิน 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ หิ้วขึ้นเครื่องได้ 1 ใบไม่เกิน 7 กิโลกรัม **

07.50 น.

เดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU 9622 *บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

11.25 น.

เดินทางถึง สนามบินคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน เนื่องจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปีจึงถูกขนานนามว่า "นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ" มีภูเขาล้อมรอบตัวเมือง 3 ด้าน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นคือวัดวาอารามและป่าหินอันโด่งดัง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  รถบัสปรับอากาศพร้อมไกด์ท้องถิ่น 

เดินทางเข้าสู่ เมืองหยี๋เหลียง ระหว่างทางท่านจะได้พบกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสองข้างทาง   นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาซากุระหมื่นลี้  ให้ท่านได้ชมดอกซากุระมากกว่า 60 สายพันธุ์ ที่บานสะพรั่ง ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมของการเพาะพันธุ์ จ าหน่าย และวิจัยค้นคว้าด้านซากุระ และเป็นแหล่งท่องเที่ยว อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองหมีเล่อ (Mile) ในมณฑลยูนนาน เป็นตัวอย่างเมืองที่ประสบความสำเร็จในการนำความหลากหลายของธรรมชาติ มาเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยว   นอกจากนี้ยังสร้างจุดชมวิวในพื้นที่ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวมาเยือน ยูนนานมากว่า 10 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 10,000 ล้านหยวน และยังเป็นเมืองมีชื่อเสียงในการส่งออกองุ่นอีกด้วย  

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับที่พัก อิสระให้ท่านแช่น้ำพุร้อนในบ่อของที่โรงแรมจัดเตรียมไว้ให้  (บ่อน้ำพุร้อนแยกชาย-หญิง กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วย) 

ที่พัก VIENNA INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า  4* วันที่ 2 - อุทยานศิลป์ตงเฟิงหยุ้น (รวมรถแบตเตอรี่) – หมีเล่อ – เมืองคุนหมิง – สวนดอกทิวลิป

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานศิลป์ตงเฟิงหยุ้น ชมศิลปะท้องถิ่นที่สร้างขึ้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวรูปทรงแปลกตาให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม นอกจากนี้ภายในยังมีพิพิธภัณฑ์ไวน์จีนให้ได้เรียนรุ้เพิ่มเติมอีกด้วย  (รวมรถแบตเตอรี่) 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองคุนหมิง ชม ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรค โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ   จากนั้นนำท่านแวะชมสวนดอกทิวลิป ดอกไม้เมืองหนาวที่เบ่งบานตลอดช่วงหน้าหนาวถึงฤดูใบไม้ผลิ รอต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ ณ ที่แห่งนี้  

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (สุกี้เห็ด)   หลังอาหารนำท่าน  

นำท่านเข้าที่พักเข้าสู่ที่พัก  พักที่คุนหมิง ที่พัก  DYNASTY HOTEL  หรือเทียบเท่าวันที่ 3 - วัดหยวนทง – ชมซากุระ หยวนทงซาน – เมืองโบราณกวนตู้ - ทะเลสาบเตียนฉือ ชมนกนางนวล

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านสู่ วัดหยวนทง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุร่วม 1,200 ปี วัดหยวนทงถูกสร้างในสมัยราชวงศ์ ถัง วัดหยวนทงตั้งอยู่ใจกลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวัดอยู่ที่อาคารต่าง ๆ ภายในวัดจะสร้างอยู่บริเวณตีนเขา ซึ่งแตกต่างไปจากวัดทั่วไปของจีนที่มักสร้างไว้ในที่สูง เช่น บนยอดเขาหรือเนินเขา มีการเล่าขานกันว่าแต่เดิมวัดหยวนทงเป็นเพียงศาลเจ้าแม่กวนอิม ภายหลังจากที่มีผู้คนมากราบไหว้มากขึ้นเรื่อย ๆ ศาลเจ้าจึงถูกสร้างเป็นวัดในเวลาต่อมา วัดหยวนทงเคยถูกทำลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการซ่อมแซมในสมัยราชวงศ์ชิง ภายในวัดหยวนทงยังมีโบถส์ไทยอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองที่ท่านนายกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้อันเชิญมาจากจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างไทย – จีน นับเป็นพระพุทธรูปองค์แรกของไทยที่ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดในเมืองจีนด้วย   

จากนั้นเดินทางสู่ สวนซากุระหยวนทงซัน ซึ่งเป็นสถานที่เหมาะสำหรับชมดอกซากุระมากที่สุด ภายในสวนมีต้นซากุระทั้งพันธุ์ญี่ปุ่นและพันธุ์ยูนนานหลายพันต้น พร้อมต้นไห่ถังจำนวนไม่น้อย ยามดอกไม้บาน มองแล้วเหมือนท้องทุ่งดอกไม้ที่มีเนื้อที่นับหมื่นตารางเมตร สีชมพูสลับสีขาว เป็นภาพที่สวยงามตระการตา มีการปลูกซากุระในสวนหยวนทงซันเมื่อทศวรรษ 1950 นับเป็นซากุระที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดในจีน ช่วงเดือนมีนาคม การไปชมดอกซากุระที่สวนหยวนทงซันกลายเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตลอดของชาวคุนหมิง โดยเฉพาะ ในวันสตรีสากล 8 มีนาคม ดูเหมือนว่า ชาวคุนหมิงทั้งเมืองพากันหลั่งไหลไปยังสวนแห่งนี้ กลายเป็นภาพคลื่นมนุษย์มุ่งสู่ท้องทุ่งดอกไม้ เมื่อปี 1963 นักเขียนสารคดีที่มีชื่อเสียงคือ หลี่ ไห่เถียนได้เขียนสารคดีเรื่อง "คลื่นดอกไม้" ลงในหนังสือพิมพ์เหรินหมินรึเป้า โดยบรรยายถึงสภาพที่ชาวคุนหมิงไปชมดอกซากุระ ทำให้ดอกซากุระของสวนหยวนทงซันมีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งทุกปี สวนหยวนทงซันก็จะจัดเทศกาลชมดอกซากุระ  

จากนั้นเยี่ยมชม โรงงานผ้าไหมจีน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากไหมจีนที่มีทั้งเสื้อผ้า ผ้าห่ม ใส้ผ้านวม และอื่นๆให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก  


เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารกวางตุ้ง)   

จากนั้นพาท่านชมประตูเมืองโบราณกวนตู้ เมืองโบราณขนาดใหญ่มีอายุราวๆ หลายร้อยปี ที่แห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบจีนในสมัยโบราณ ซึ่งทุกทางสามารถสัมผัสได้ถึงมนต์เสน่ห์สไตล์เมืองโบราณ ซึมซับความงามของชาวจีนในสมัยก่อน นำทุกท่านอิสระและเพลินเพลินไปกับการช้อปปิ้งมากมาย อาทิเช่น อาหารพื้นเมือง ขนม หรือสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย 

จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบเตียนฉือ หรือ ทะเลสาบคุนหมิง  ทะเลสาบแห่งนี้เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 1,886.5 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีพื้นที่ 298 ตารางกิโลเมตร มีความยาวจากริมฝั่งด้านทิศเหนือจรดทิศใต้ 39 กิโลเมตร มีความลึกเฉลี่ย 4.4 เมตร จากความงดงามของทะเลสาบนี้ ทำให้ถูกขนานนามว่า "ไข่มุกทอแสงแห่งที่ราบสูง" และยังเป็นต้นแบบในการสร้างทะเลสาบคุนหมิงภายในพระราชวังฤดูร้อนที่กรุงปักกิ่ง. ชมหมู่นกนางนวลที่หนีหนาวมาจากขั้วโลกเหนือ มีบินว่อนสร้างบรรยากาศที่งดงามและเป็นจุดเด่นให้กับทะเลสาบแห่งนี้  

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   หลังอาหาร นำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าที่ตลาดกลางคืน ประตูม้าทองไก่หยก ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกและเที่ยวชมบรรยากาศตลาดกลางคืนย่านใจกลางเมืองคุนหมิง สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พักเข้าสู่ที่พัก  พักที่คุนหมิง ที่พัก  DYNASTY HOTEL  หรือเทียบเท่า


วันที่ 4 - สวนน้ำตก - ตำหนักทอง – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน - คุนหมิง - กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ สวนน้ำตก “Kunming Waterfall Park” สวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิงแห่งนี้เปิดให้ใช้บริการเมื่อปีที่แล้ว ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิงเลยทีเดียว Kunming Waterfall Park หรืออีกชื่อนึ่งคือ Niulan River Waterfall Park เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปีด้วยกัน ภายในประกอบไปด้วยน้ำตกและทะเลสาบอีก 2 แห่ง ที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ ไฮไลท์ของสวนอย่างน้ำตกใหญ่ยักษ์นั้น กว้างกว่า 400 เมตรและมีความสูงถึง 12.5 เมตร ถือเป็นน้ำตกฝีมือมนุษย์ที่ยาวเป็นอันดับของเอเชียเลยก็ว่าได้   


เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารกวางตุ้ง)  หลังอาหารนำท่านชม ตำหนักทอง หรือ จินเตี้ยน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ หมิง และได้รับการบูรณะโดยอ๋อง หวูซันกุ้ย ผู้ปกครองดินแดนแถบนี้ในสมัยราชวงศ์ชิง ตำหนักหลังนี้มีความสูง 6.7 เมตร กว้างและยาว 6. 2 เมตร สร้างขึ้นด้วยทองเหลืองทั้งหลัง น้ำหนัก กว่า 250 ตัน เป็นสิ่งปลูกสร้างทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีกำแพงและป้อมล้อมรอบตำหนักเสมือนกำแพงที่ล้อมรอบเมือง มีกระบี่เจ็ดดาวน้ำหนัก 12 กิโลกรัม และดาบกายสิทธ์น้ำหนัก 20 กิโลกรัมถูกเก็บรักษาไว้ในศาลา เชื่อว่าทั้งสองเป็นอาวุธประจำกายของ อ๋อง หวูซันกุ้ย

นำท่านแวะชม ร้านหยกจีน ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีล้ำค่า เป็นสิริมงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครอง ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง โชคดี อายุยืนยาว ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค  

จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าที่ตลาดกลางคืน ประตูม้าทองไก่หยก ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกและเที่ยวชมบรรยากาศตลาดกลางคืนย่านใจกลางเมืองคุนหมิง


ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)   หลังอาหารพาท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองคุนหมิง

23.00 น.

เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ MU 9621 *บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม*

00.45 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจอัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด

- ค่าภาษีสนามบิน

- ค่าโรงแรมที่พัก   

- ค่าอาหารตามรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ  

- ค่าน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม/ ท่าน 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ***ส่งหน้าพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วันสำหรับวีซ่ากรุ๊ป***


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ

-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

-ค่าทิปไกด์ , คนขับรถ  1,500 บาท ตลอดการเดินทาง **หัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่สินน้ำใจ**


เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

- การจอง มัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ 

- เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน 

- ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน


เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

1. กรณีกรุ๊ปยืนยันการเดินทางแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทุกกรณี 

2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน  เก็บค่าเสียหาย ขั้นต่ำท่านละ 10,000 บาท โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร และ ค่าบริการอื่นๆ

3. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน  เก็บค่าเสียหายเต็มจำนวน โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร และ ค่าบริการอื่นๆ

4. แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจำนวนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

5. ยกเลิก 1 - 14 วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากทางบริษัทฯได้จ่ายค่าทัวร์ไปทั้งหมดแล้ว

**กรณีจองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น**

ผู้ซื้อควรศึกษา ทำความเข้าใจเงื่อนไขดังที่ระบุไว้ในเอกสาร อย่างถี่ถ้วน ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อเอง


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ 

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลังกาและเวียดนามที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางราชการ ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่สามารถขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดังกล่าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า ต้องยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลที่ประจำในต่างประเทศหรือสำนักงานเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่าง ประเทศที่ประจำ ณ ฮ่องกง ค่าใช้จ่ายยื่นวีซ่า 1,200 บาทวันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – คุนหมิง - หยี๋เหลียง - หุบเขาซากุระ - หมีเล่อ แช่น้ำพุร้อนที่โรงแรม
วันที่ 2
อุทยานศิลป์ตงเฟิงหยุ้น (รวมรถแบตเตอรี่) – หมีเล่อ – เมืองคุนหมิง – สวนดอกทิวลิป
วันที่ 3
วัดหยวนทง – ชมซากุระ หยวนทงซาน – เมืองโบราณกวนตู้ - ทะเลสาบเตียนฉือ ชมนกนางนวล
วันที่ 4
สวนน้ำตก - ตำหนักทอง – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน - คุนหมิง - กรุงเทพฯ