PRO!! : Canola Lover คุนหมิง หลัวผิง ทุ่งดอกคาโนล่า 4 วัน 3 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

ห้ามพลาด!!  1 ปีมีแค่ครั้งเดียว 

อลังการ ทุ่งดอกคาโนล่า...เหลืองอร่ามทั้งภูเขา

ตะลุย..น้ำตกเก้ามังกร  10 อันดับ น้ำตกที่สวยที่สุดของแดนมังกร

เที่ยวเมืองคุนหมิงสุดชิลลลล.....

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 16999 ประเทศ : ทัวร์จีน,ทัวร์คุนหมิง,ทัวร์เอเชีย จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567 สายการบิน : China Eastern Airlines (MU)

วันที่ 1 - สนามบินสุวรรณภูมิ – คุนหมิง- ลู่เหลียง - หุบทรายเปลี่ยนสี

05.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน   ไชน่า อีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน  ** สายการบินกำหนดให้โหลดกระเป๋าได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น น้ำหนักไม่เกิน 23 กก./ใบ ถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบไม่เกิน 7 กก.**


07.50 น.

เดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU 9622 *บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม*

11.25 น.

เดินทางถึง สนามบินคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน เนื่องจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปีจึงถูกขนานนามว่า "นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ" มีภูเขาล้อมรอบตัวเมือง 3 ด้าน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นคือวัดวาอารามและป่าหินอันโด่งดัง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รถบัสปรับอากาศพร้อมไกด์ท้องถิ่น 

นำท่านเดินทางสู่เมืองลู่เหลียง ระหว่างทางท่านจะได้พบกับทิวทัศน์ที่สวยงามของท้องถิ่นดอกน้ำมัน    

นำท่านชม หุบเขาทรายเปลี่ยนสี หุบเขาทรายที่เกิดจากแรงลมของสายน้ำกัดเซาะด้วยทรายและดินที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ จะเปลี่ยนสีไปตามสภาพอากาศ และยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์จีนมากกว่า 20 เรื่อง เช่น สามก๊ก,ไซอิ่ว เป็นต้น ปัจจุบันได้ปรับให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีจุดถ่ายรูปหลากหลายมุมมากขึ้นค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับที่พัก  

พักที่ลู่เหลียง  VIENNA INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าวันที่ 2 - คุนหมิง – หลัวผิง – ชมทุ่งดอกมัสตาร์ดหรือคาโนล่า (อิ่วไช่ฮัว) – น้ำตกเก้ามังกร (รวมกระเช้า) – เมืองลู่เหลียง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองหลัวผิง ระหว่างทางท่านจะได้พบกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสองข้างทางของหินรูปทรงมหัศจรรย์และนาขั้นบันไดที่สวยงาม ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง กลางเดือนมีนาคม ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศทุ่งดอกอิ่วไช่ฮัว ที่มีชื่อสากลเรียก ดอกคาโนล่าหรือดอกมัสตาร์ด ที่ปลูกเพื่อเป็นผลิตผลทางน้ำมัน แต่ให้ความงามของวิวหลักล้านเหลืองอร่ามสุดลูกหูลูกตา เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่พลาดที่จะไปเยี่ยมชมในทุกๆปี 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนำท่านสู่ น้ำตกจิ่วหลง (น้ำตกเก้ามังกร) คือ 1 ใน 6 แห่งของน้ำตกที่สวยที่สุดของจีน โดยการจัดอันดับของ Chaina National Geography Magazin  ตั้งอยู่ที่มณฑลยูนนาน มีส่วนที่กว้างที่สุดของน้ำตก 112 เมตร และสูง 56 เมตร และเสียงของน้ำตกยังดังไปไกลถึง 2 กม. (รวมนั่งกระเช้า)  

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองลู่เหลียง ผ่านชมสองข้าง

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับที่พัก  

พักที่ซิงยี่ ที่พัก VIENNA INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าวันที่ 3 - คุนหมิง – สวนดอกทิวลิป – เมืองโบราณกวนตู้

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชกลับสู่ เมืองคุนหมิง ผ่านชมเส้นทางที่สวยงามราวกับภาพวาดของเทือกเขาที่สลับซ้อนเป็นทิว ด้วยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์ที่แสนสบาย  นำท่านแวะชม ร้านหยกจีน ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีล้ำค่า เป็นสิริมงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครอง ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง โชคดี อายุยืนยาว ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค  นำท่านแวะชมสวนดอกทิวลิป ดอกไม้เมืองหนาวที่เบ่งบานตลอดช่วงหน้าหนาวถึงฤดูใบไม้ผลิ รอต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ ณ ที่แห่งนี้  

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)  หลังอาหารนำท่านชม ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรค โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ   จากนั้นพาท่านชมประตูเมืองโบราณกวนตู้ เมืองโบราณขนาดใหญ่มีอายุราวๆ หลายร้อยปี ที่แห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบจีนในสมัยโบราณ ซึ่งทุกทางสามารถสัมผัสได้ถึงมนต์เสน่ห์สไตล์เมืองโบราณ ซึมซับความงามของชาวจีนในสมัยก่อน นำทุกท่านอิสระและเพลินเพลินไปกับการช้อปปิ้งมากมาย อาทิเช่น อาหารพื้นเมือง ขนม หรือสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย 


ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (สุกี้เห็ด)   หลังอาหารนำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าที่ตลาดกลางคืน ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกและเที่ยวชมบรรยากาศตลาดกลางคืนย่านใจกลางเมืองคุนหมิง สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พักเข้าสู่ที่พัก  พักที่คุนหมิง ที่พัก MICROTEL BY WYNDHAM HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 4 - วัดหยวนทง/สวนสาธารณะหยวนทงซาน – สวนน้ำตกคุนหมิง – ตำหนักทอง – ช้อปปิ้งถนนเดิน – กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร  จากนั้นเยี่ยมชม โรงงานผ้าไหมจีน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากไหมจีนที่มีทั้งเสื้อผ้า ผ้าห่ม ใส้ผ้านวม และอื่นๆให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก  จากนั้นนำท่านสู่ วัดหยวนทง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุร่วม 1,200 ปี วัดหยวนทง ถูกสร้างในสมัยราชวงศ์ถัง วัดหยวนทงตั้งอยู่ใจกลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวัดอยู่ที่อาคารต่างๆ ภายในวัดจะสร้างอยู่บริเวณตีนเขา ซึ่งแตกต่างไปจากวัดทั่วไปของจีนที่มักสร้างไว้ในที่สูง เช่น บนยอดเขาหรือเนินเขา มีการเล่าขานกันว่าแต่เดิมวัดหยวนทงเป็นเพียงศาลเจ้าแม่กวนอิม ภายหลังจากที่มีผู้คนมากราบไหว้มากขึ้นเรื่อย ๆ ศาลเจ้าจึงถูกสร้างเป็นวัดในเวลาต่อมา วัดหยวนทงเคยถูกทำลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการซ่อมแซมในสมัยราชวงศ์ชิง ภายในวัดหยวนทงยังมีโบถส์ไทยอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองที่ท่านนายกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้อันเชิญมาจากจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างไทย – จีน นับเป็นพระพุทธรูปองค์แรกของไทยที่ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดในเมืองจีนด้วย  

***ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึงปลายเดือนมีนาคม เปลี่ยนรายการจากวัดหยวนทง เป็นสวนสาธารณะหยวนทงซานให้ท่านชมสวนซากุระที่เบ่งบานต้อนรับฤดูใบไม้ผลิ 


เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (*ก๋วยเตี๋ยวข้ามสะพาน)  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สวนน้ำตก “Kunming Waterfall Park” สวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิงแห่งนี้เปิดให้ใช้บริการเมื่อปีที่แล้ว ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิงเลยทีเดียว Kunming Waterfall Park หรืออีกชื่อนึ่งคือ Niulan River Waterfall Park เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปีด้วยกัน ภายในประกอบไปด้วยน้ำตกและทะเลสาบอีก 2 แห่ง ที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ ไฮไลท์ของสวนอย่างน้ำตกใหญ่ยักษ์นั้น กว้างกว่า 400 เมตรและมีความสูงถึง 12.5 เมตร ถือเป็นน้ำตกฝีมือมนุษย์ที่ยาวเป็นอันดับของเอเชียเลยก็ว่าได้   

นำท่านชม ตำหนักทอง หรือ จินเตี้ยน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ หมิง และได้รับการบูรณะโดยอ๋อง หวูซันกุ้ย ผู้ปกครองดินแดนแถบนี้ในสมัยราชวงศ์ชิง ตำหนักหลังนี้มีความสูง 6.7 เมตร กว้างและยาว 6. 2 เมตร สร้างขึ้นด้วยทองเหลืองทั้งหลัง น้ำหนัก กว่า 250 ตัน เป็นสิ่งปลูกสร้างทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีกำแพงและป้อมล้อมรอบตำหนักเสมือนกำแพงที่ล้อมรอบเมือง มีกระบี่เจ็ดดาวน้ำหนัก 12 กิโลกรัม และดาบกายสิทธ์น้ำหนัก 20 กิโลกรัมถูกเก็บรักษาไว้ในศาลา เชื่อว่าทั้งสองเป็นอาวุธประจำกายของ อ๋อง หวูซันกุ้ย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง และของฝากคนทางบ้าน 


ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)   หลังอาหารพาท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองคุนหมิง

23.00 น.

เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ MU 9621 *บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม*

00.45 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด

- ค่าภาษีสนามบิน

- ค่าโรงแรมที่พัก   

- ค่าอาหารตามรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ  

- ค่าน้ำหนักกระเป๋า 23 กิโลกรัม/ ท่าน 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ***ส่งหน้าพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วันสำหรับวีซ่ากรุ๊ป***


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ

-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

-ค่าทิปไกด์ , คนขับรถ  1,500 บาท ตลอดการเดินทาง **หัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่สินน้ำใจ**


เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

- การจอง มัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ 

- เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน 

- ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วันเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

1. กรณีกรุ๊ปยืนยันการเดินทางแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทุกกรณี 

2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน  เก็บค่าเสียหาย ขั้นต่ำท่านละ 10,000 บาท โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร และ ค่าบริการอื่นๆ

3. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน  เก็บค่าเสียหายเต็มจำนวน โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร และ ค่าบริการอื่นๆ

4. แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจำนวนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

5. ยกเลิก 1 - 14 วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากทางบริษัทฯได้จ่ายค่าทัวร์ไปทั้งหมดแล้ว

**กรณีจองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น**

ผู้ซื้อควรศึกษา ทำความเข้าใจเงื่อนไขดังที่ระบุไว้ในเอกสาร อย่างถี่ถ้วน ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อเอง


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด

2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช่จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น

3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกำหนด และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น   

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ หากท่านได้ชำระเงินค่าบริการมาแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและรับทราบเงื่อนไขการให้บริการข้ออื่นๆที่ได้ระบุมาทั้งหมดนี้แล้ว

5. โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน ขึ้นไปตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทางวันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – คุนหมิง- ลู่เหลียง - หุบทรายเปลี่ยนสี
วันที่ 2
คุนหมิง – หลัวผิง – ชมทุ่งดอกมัสตาร์ดหรือคาโนล่า (อิ่วไช่ฮัว) – น้ำตกเก้ามังกร (รวมกระเช้า) – เมืองลู่เหลียง
วันที่ 3
คุนหมิง – สวนดอกทิวลิป – เมืองโบราณกวนตู้
วันที่ 4
วัดหยวนทง/สวนสาธารณะหยวนทงซาน – สวนน้ำตกคุนหมิง – ตำหนักทอง – ช้อปปิ้งถนนเดิน – กรุงเทพฯ