หังโจว จิ่วหัวซาน ผูถ่อซาน ลั่วเจียซาน 6 วัน 4 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

3 พุทธคีรี ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งแดนมังกร 

เกาะภูถ่อซาน ต้นกำเนิดเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ ค้างคืนที่เกาะ 1 คืน 

วัดผู่จี้ วัดที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในเกาะภูถ่อซาน ขอพรตำหนักเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป ตำหนักริมทะเลอายุกว่า 2พันปี          องค์หนานไห่กวนอิม 

จิ่วหัวซาน สักการะพระโพธิสัตว์ตี้จ้างหวัง ขึ้นกระเช้า ชมวิหารไป่ซุ้ยกง (วัดร้อยปี)

ลั่วเจียซาน สถานที่แห่งนี้เป็น ที่ประทับบำเพ็ญเพียรภาวนาของเจ้าแม่กวนอิม “มาผู่ถ่อซาน ไม่มาเยือนลั่วเจียซานก็              เปรียบเหมือนยังมาไม่ถึง

หังโจว ล่องทะเลสาบ “ซีหูเหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุกอริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล”

เมนูพิเศษ...ไก่ขอทาน, หมูพันปี, บุฟเฟต์ปิ้งย่างและหม้อไฟซีฟู๊ด


รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 32999 ประเทศ : ทัวร์จีน,ทัวร์เอเชีย,ทัวร์สงกรานต์ จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : มกราคม - เมษายน 2567 สายการบิน : Air China (CA)

วันที่ 1 - สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

23.55 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์ ไชน่า (CA) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน


วันที่ 2 - กรุงเทพฯ – หังโจว – ผู่โถวซาน – วัดผู่จี้ – ตำหนักเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป – องค์หนานไห่กวนอิม

03.20 น.

ออกเดินทางสู่ หังโจว โดยสายการบิน แอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA716 *บริการอาหารและเครื่องดื่ม

08.00 น.

ถึง ท่าอากาศยานเมืองหังโจว หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว   นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนิงปอ เป็นเมืองท่าที่สำคัญ เมืองหนึ่งของมณฑลเจ๋อเจียงและยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมทอผ้าและแปรรูปอาหารสำเร็จรูป

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านข้ามเรือสู่ เกาะผู่ถ่อซาน ที่ท่าเรือจูเจียซาน นำท่านสู่ วัดผู่จี้ เพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเกาะภูถ่อซาน ชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า เฉียนซื่อ หรือ วัดก่อน  สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่งตรงกับปี ค.ศ. 1080 ทำการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยจักรพรรดิเจิ้งแห่งราชวงศ์ชิง นำท่านนมัสการองค์พระโพธิสัตว์ เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป ซี่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวผู่ถ่อซาน ให้ความเคารพนับถือมากกว่า 2,000 ปี ประดิษฐานอยู่ที่ตำหนักริมทะเล วัดไผ่ม่วง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาว ซึ่งอยู่ด้านหน้าของตำหนักเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไปบริเวณรอบวัดจะปลูกต้นไผ่ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือมีลำต้นเป็นสีม่วงซึ่งสามารถปลูกได้ที่เดียวคือบนเกาะภูถ่อซานเท่านั้น จากนั้นนำท่านกราบขอพร องค์หนานไห่กวนอิม เพื่อความเป็นสิริมงคล

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่พัก หลังอาหาร  นำท่านเข้าที่พัก 

พักที่ภูถ่อซาน โรงแรม PUTUOSHAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

หมายเหตุ : ห้องพักที่ผู่ถ่อซาน ไม่มีสำหรับพัก 3 ท่าน รบกวนลูกค้านำเตียงชิดกัน หรือ หากท่านต้องการพักเดี่ยวเฉพาะที่เกาะผู่ถ่อซาน ชำระเพิ่ม 2,500 บาทต่อท่านวันที่ 3 - ผู่ถ่อซาน – ลั่วเจียซาน – หังโจว - ถนนโบราณริมแม่น้ำคลองจินหัง

เช้า

บริการอาหารเช้า  ณ ที่พัก  หลังอาหารนำท่านสู่ท่าเรือ เพื่อข้ามไปสู่ เกาะลั่วเจียซาน หรือ หลอเกียซัว ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่เมื่อมองจากระยะไกลจะดูคล้ายกับพระที่ประทับนอนอยู่บน พื้นผิวทะเลคัมภีร์ทางพุทธศาสนาของจีนได้บันทึกไว้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็น ที่ประทับบำเพ็ญเพียรภาวนาของเจ้าแม่กวนอิมก่อนที่ท่านจะได้บรรลุเป็นพระโพธิสัตว์ และยังมีเรื่องเล่ากันอีกว่าน้ำบนเกาะแห่งนี้เป็นน้ำทิพย์จากแจกันของเจ้าแม่กวนอิม   มีคำกล่าวว่า “มาผู่ถ่อซาน ไม่มาเยือนลั่วเจียซาน ก็เหมือนยังมาไม่ถึง” ไม่ไกลจากลั่วเจียซาน ยังมีประภาคารที่ปรากฎอยู่ในแผนที่การเดินเรือของโลก ได้เวลาสมควรนำท่านนั่งเรือท่าเรือเจียเจียน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่พัก หลังอาหาร นำท่านเดินเล่นชมแสงสี ถนนโบราณคลองจิน-หัง คลองโบราณกว่า 2,500 ปี ปัจจุบันพัฒนาให้เป็นที่เที่ยวเดินเล่น  สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าที่พัก 

พักที่หังโจว โรงแรม  HOLIDAY INN GONGSHU HOTEL หรือเทียบเท่า วันที่ 4 - หังโจว – จิ่วหัวซาน – วัดต้าหยวน (พระตี้จ้างหวัง) (รวมรถกอล์ฟ-หอพระ-โชว์น้ำพุ)

เช้า

บริการอาหารเช้า ที่ โรงแรม   หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ จิ่วหัวซาน  หรือภูเก้าวิจิตร แห่งมณฑลอานฮุย 1 ใน 4 พุทธบรรพตของจีน ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของจีน ตามความเชื่อท่านคือพระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์แห่งความหวัง (ตี้จังหวัง)  จิ่วหัวซาน  ตั้งอยู่ที่อำเภอซิงหยาง มณฑลอานฮุย เป็นหุบเขาที่มีความงดงามและความสำคัญในด้านพุทธศาสนา จิ่วหัวซานมีแม่น้ำไหลผ่าน 5 สาย และมียอดขุนเขาที่สวยงามมากมายถึง 99 ยอด ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองฝั่งทาง 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมสวนพุทธคีรีจิ่วหัวซาน (大愿文化园) สร้างขึ้นแล้วเสร็จเมื่อปี 2013 โดยการท่องเที่ยวมณฑลอันฮุย ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ในเขตนี้ ภายในสถานที่กว่า 2.836 ตารางกิโลเมตร จะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อ ความศรัทธาของชาวจีนที่มีต่อพุทธศาสนา นำท่านเขาชมห้องจัดแสดงประวัติความเป็นมาของเขาจิ่วหัวซาน นั่งรถแบตเตอร์รี่เพื่อเที่ยวชมความงดงามของเส้นทาง นำชมรูปหล่อโลหะของพระโพธิสัตว์ตี้จ้างหวาง ระหว่างทางผ่านชมน้ำพุดนตรี (ขึ้นอยู่กับเวลาที่เข้าชม หากโชคดีไปตรงเวลาโชว์ จะมีการแสดงน้ำพุดนตรีระหว่างทางที่นั่งรถแบตเตอร์รี่-รวมค่ารถแบตเตอร์รี่แล้ว) นำท่านจุดธูปกราบไหว้ขอพรพระโพธิสัตว์ตี้จ้างหวาง (ตี้จ้างหวางผู่สัก) จิ่วหัวซาน เป็นที่สถิตแห่งกษิติครรภโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ผู้โปรดสัตว์ในยมโลกให้พ้นทุกข์ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของสติ ปัญญา ทดสอบความศรัทธาด้วยการเดินขึ้นบันไดเพื่อขึ้นไปสัมผัสองค์พระโพธิสัตว์อย่างใกล้ชิดค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก 

พักแถวเขาจิ่วหัวซาน   โรงแรม JIUHUASHAN CENTRAL HOTEL หรือเทียบเท่า วันที่ 5 - วัดฮัวเฉิง – วันโย่วเซินเตี้ยน – ไป๋สุ่ยกง (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) – วัดทงฮุ่ย

เช้า

บริการอาหารเช้า ที่ โรงแรม   หลังอาหารนำท่านสู่ วัดหัวเฉิง เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ทีสุดเขาจิ่วหัวซาน สร้างขึ้นเป็นวัดแบบเรียบง่ายโดย ภิกษุ เป่ยตูในสมัยราชวงศ์จิน ถือเป็นวัดแรกในภูเขาจิ่วหัวซาน มีพื้น ที่3,500 ตารางเมตร ในราวปี ค.ศ. 756-758 สมยัราชวงศ์ถัง ได้มีการบูรณะอาคารวิหารครั้งใหญ่และได้ตั้งชื่อใหม่ว่า “วัดหัวเฉิง” การก่อสร้างวิหารมีลักษณะพิเศษคือใช้ไม้ล้วนประกอบแบบเข้าลิ่มไม่ใช้ตะปู ให้ท่าน ได้กราบนมัสการและขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นำท่านเดินทางสู่ วัดพระองค์แท้หรือโย่วเซินเตี้ยน วัดโบราณสร้างในสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 757) วัดแห่งนี้เป็น สถานที่ซึ่งฝังอัฐิของพระภิกษุชาวเกาหลีชื่อจินเฉียวเจวี๋ย (KIM KIAO KAK) ซึ่งชาวพุทธจีนมี ความเชื่อว่าท่านคือ ภาคหนึ่งของกษิติครรภโพธิสัตว์ “ตี้จางหวังผู่สัก” พระ โพธิสัตว์ประจำ เขาจิ่วหัวซานให้ท่านได้กราบนมัสการและขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมตั้งจิตอธิษฐานขึ้นบันไดจิตประสงค์ 81 ขั้น เดินชิดฝั่งราวบันไดด้านขวามือตั้งจิต อธิษฐานขอลาภยศความรํ่ารวยเงินทองล้นเหลือ เดินกลางบันไดยึดแนวดอกบัวบริสุทธิ์ อธิษฐานขอสุขภาพ สมบูรณ์เจ็บไข้ไม่มีโรคภัยไม่กราย เดินชิดราวบนัไดฝั่งซ้ายมือ อธิษฐานขอให้คู่ดีมีสุขครอบครัวราบรื่น

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร จากนั้นเดินต่อไปยัง จุดขึ้นกระเช้ารถรางไป่สุ่ย เพื่อขึ้นไปบนเขาตงเฟิง แล้วพาท่านเดินต่อไปตามสันเขาราว 180 เมตรจนถึง วัดไป่สุ่ยกง หรือ วัดร้อยปี  วัดแห่งนี้เริ่มสร้างขึ้นในรัชสมัยว่านลี่แห่งราชวงศ์หมิง โดยมีพระภิกษุนามว่า หวู่เสีย ได้เดินทางมาถึงที่นี่แล้วได้มาปลูกสร้างอาศรมเพื่อบำเพ็ญธรรมอยู่บนเขาแห่งนี้จนถึงอายุ 126 ปี โดยท่านกินผลไม้ป่าเป็นอาหาร ท่านใช้เวลากว่า 20 ปีในการคัดลอกพระสูตรในคัมภีร์มหายาน โดยใช้ผงทองผสมกับเลือดจากลิ้นของท่านบันทึกไว้ทิ้งเป็นมรดกธรรมถึง 81 เล่ม  ยังคงเก็บรักษาอยู่ในสภาพดีจนทุกวันนี้ และได้ถูกจัดเป็นศิลปวัตถุโบราณ ล้ำค่าของจีน นำท่านเข้ากราบสักการะขอพรเรื่องสุขภาพและอายุยืนยาวจาก สรีระสังขารหุ้มทองคำของพระเถระหวู่เสียที่ไม่เน่าเปื่อย ซึ่งตั้งประดิษฐานอยู่ภาย นามให้ว่า “โพธิสัตว์นิรมาณกาย” (อิ้งเซิงผ่อสัก) เชื่อกันว่าท่านคือ นิรมาณกายของพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ วัดนี้ถือเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งที่ชาวอันฮุยเคารพนับถือมากที่สุดบนเขาจิ่วหัวซาน สมควรแก่เวลานำท่านลงจากเขา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดทงฮุ่ย ก่อตั้งขึ้นในสมัยต้นราชวงศ์ชิงเป็นหนึ่งในเขตตะวันออกของวัดหัวเฉิง ในปี 1988 เจ้าอาวาสได้สร้างและบูรณะวัดขึ้นใหม่ วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกและประกอบด้วยอาคาร 5 หลัง ตามตำนานก่อนที่การบวชของ ภิกษุณีเรนยี่ ได้อุทิศตัวเองเพื่อการแพทย์จีนและเข้าร่วมกองทัพอาสาสมัครของคนจีนไปเกาหลีเหนือเพื่อเข้าร่วมในการทำสงครามต่อต้านสหรัฐอเมริกาและช่วยเหลือเกาหลีเหนือ หลังจากกลับมาที่ประเทศจีนเขาเดินทางไปมาที่เขาจิ่วหัวซานในปี 1995 และได้เสียชีวิตลงที่นี่เมื่ออายุ 85 ปี ลูกศิษย์ของภิกษุณีได้เก็บร่างไว้ในโกศ และในเดือนมกราคม ปี 1999 โกศของภิกษุณีได้ถูกเปิดออกและพบว่าอัฐิด้านในยังคงสภาพเดิมคราวนี้มันถูกตกแต่งด้วยทองคำและอุทิศให้กับวัดทงฮุ่ย 

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก 

พักแถวเขาจิ่วหัวซาน   โรงแรม JIUHUASHAN CENTRAL HOTEL หรือเทียบเท่าวันที่ 6 - จิ่วหัวซาน – หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – หังโจว – กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ที่ โรงแรม   หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่าน ล่องเรือ (เหมา) ชมทะเลสาบซีหู (ทะเลสาบตะวันตก) ซึ่งกวีจีนบรรยายเปรียบเปรยว่า “ซีหูเหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุกอริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมีเนื้อที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยรอบวัดได้ 15 กม. น้ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ล่องเข้าสู่เขตทะเลสาบซีหูใหม่ ลอด 3 สะพานดังเข้าสู่เขตทะเลสาบซีหูเก่า ชมทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู ซึ่งได้แก่ ต้วนฉานเสียน ซานถาน อิ้นเหยิน และหนานผิงอ่วนจง แล้วเชิญท่านพบและลิ้มลองชิมชาที่ สวนใบชาเขียวหลงจิ่ง ที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณป้องกันโรคมะเร็งและลดความอ้วนพร้อมชมวีธีการชงชาในแบบโบราณ ในอดีตชาเขียวจากไร่ชาที่นี่จะต้องมีการคัดส่งองค์จักรพรรดิทุกปี (ฟังคำบรรยายประมาณ 60 นาที) 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

22.50 น.

นำท่านเหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CA715 *บริการอาหารและเครื่องดื่ม  

02.20+1 น.

ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันที่ระบุในรายการ

- ค่าน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน

- ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้เครื่องท่านละ 23 กิโลกรัม

- ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

- ค่าที่พักตามรายการที่ระบุ พักห้องละ 2 ท่าน หรือ พักห้องละ 3 ท่าน (เสริมเตียง) ในกรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มค่าพักห้องเดี่ยว *หากห้องพัก            แบบเตียงคู่มีไม่    เพียงพอ ทางบริษัทจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นเตียงเดี่ยว

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ

- ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่              เกิน  ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 

- ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทาง

- ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนเป็นแบบหมู่คณะ 

- ** วีซ่าแบบหมู่คณะ ต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆ ได้  กรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี ลูกค้าที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถหักคืนค่าวีซ่าได้ และทางบริษัทไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวีซ่าจีนแล้ว ทุกกรณี**

- ค่าน้ำมันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX 


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

- ค่าทำหนังสือเดินทางประเทศไทย และเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว

- ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงในกรณีที่สายการบินมีประกาศเก็บเพิ่มเติม

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการตรวจ Covid -19 ตามกฏระเบียบการเข้าประเทศต้นทางและปลายทาง

- ค่าอาหารบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน

- ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุเช่นค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด ฯลฯ

- ค่าอาหารพิเศษสั่งเพิ่มเติม เช่น อาหารเจ, มังสวิรัติ, อาหารฮาลาล หรือ อาหารพิเศษทางโภชนาการ

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การ

        นัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท

- ค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ  

- ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี) 

- ***ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ 2,000 บาท ตลอดการเดินทาง*** 


เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน โดยส่งอีเมล์หรือไลน์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองที่นั่ง 

* เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได้ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

* เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

* กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

*   ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 20 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ใ

     ยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

 *   เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการที่ ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แล้ว  


เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

1. กรณีกรุ๊ปยืนยันการเดินทางแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทุกกรณี 

2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน  เก็บค่าเสียหาย ขั้นต่ำท่านละ 10,000 บาท โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร และ ค่าบริการอื่นๆ

3. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน  เก็บค่าเสียหายเต็มจำนวน โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร และ ค่าบริการอื่นๆ

4. แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจำนวนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

5. ยกเลิก 1 - 14 วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากทางบริษัทฯได้จ่ายค่าทัวร์ไปทั้งหมดแล้ว


**กรณีจองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น**


ผู้ซื้อควรศึกษา ทำความเข้าใจเงื่อนไขดังที่ระบุไว้ในเอกสาร อย่างถี่ถ้วน ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อเอง


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

- วันเดินทาง “กรุณาเตรียมหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือ 6 เดือน ขึ้นไป” และต้องเป็นหนังสือเดินทางเล่มเดียวกันกับที่ส่งให้บริษัททัวร์

- โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมของหน้างาน อาทิ หากมีฝน ตก หรือ รถติด อาจปรับโปรแกรม (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ            สถานการณ์หน้างาน ) ไกด์และหัวหน้าทัวร์ จะแจ้งให้ทราบในแต่ละวัน

- ร้านช้อปปิ้งที่ทางรัฐบาลให้ทัวร์ลง ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ขอความร่วมมือลูกทัวร์ลงทุกร้าน โดย 1 ร้าน จะใช้เวลาประมาณ 45-90 นาที

- ทัวร์นี้จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น


บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาทวันที่ 1
สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
วันที่ 2
กรุงเทพฯ – หังโจว – ผู่โถวซาน – วัดผู่จี้ – ตำหนักเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป – องค์หนานไห่กวนอิม
วันที่ 3
ผู่ถ่อซาน – ลั่วเจียซาน – หังโจว - ถนนโบราณริมแม่น้ำคลองจินหัง
วันที่ 4
หังโจว – จิ่วหัวซาน – วัดต้าหยวน (พระตี้จ้างหวัง) (รวมรถกอล์ฟ-หอพระ-โชว์น้ำพุ)
วันที่ 5
วัดฮัวเฉิง – วันโย่วเซินเตี้ยน – ไป๋สุ่ยกง (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) – วัดทงฮุ่ย
วันที่ 6
จิ่วหัวซาน – หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – หังโจว – กรุงเทพฯ