บินตรงจางเจียเจี้ย นอนเมืองโบราณฝูหรงเจิ้ง 1 คืน นอนเมืองโบราณฟ่งหวง 1 คืน (5 วัน 4 คืน) เที่ยวเต็มสุข ไม่เข้าร้าน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

ข้อดีของโปรแกรมทัวร์แบบบินตรงถึงจางเจียเจี้ย 

-บินตรงอุทยานจางเจียเจี้ย ไม่ต้องอ้อมไกลถึงเมืองฉางซา ไป กลับ 800 ก.ม. 

-ประหยัดได้ทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

-เที่ยวเต็มสุข ไม่ต้องเข้าร้านยา ร้านผ้าไหม ร้านใบชา ฯลฯ

-เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ ไม่เป็นชะโงกทัวร์

-ไปครั้งเดียวเที่ยวได้ครบทุกไฮไลท์ 

-พิเศษ นอนพักที่เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น 1 คืน 

-บินกลางวัน ไม่อดนอนเหมือนเที่ยวบินกลางคืน

-โปร่งใสน่าเชื่อถือ ไม่มีค่าใช้จ่ายซ่อนเร้น 

-ไม่เก็บทิปก่อนเที่ยว เพราะมั่นใจในคุณภาพ 


รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 21999 ประเทศ : ทัวร์จีน,ทัวร์จางเจียเจี้ย,ทัวร์เอเชีย จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2566 สายการบิน : Vietjet AIR (VZ)

วันที่ 1 - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองจางเจียเจี้ย – เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น นอนฝูหรงเจิ้ง

08.35 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูหมายเลข 4  เคาน์เตอร์ เช็คอิน เกาะ E สายการบิน  THAI VIETJET  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

11.35 น.

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินต้าหยง เมืองจางเจียเจี้ย โดยสายการบิน THAI VIETJET    เที่ยวบินที่ VZ3694 (เที่ยวบินใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมงเศษ) บริการน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด และท่านสามารถเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่ม ระหว่างเที่ยวบิน

16.00 น.

เดินทางถึง สนามบินต้าหยง เมืองจางเจียเจี้ย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำคณะเดินทางสู่ภัตตาคาร

เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น芙蓉古镇 เป็นเมืองโบราณอายุกว่าพันปีที่เป็นเสมือนเมืองโบราณคู่แฝดของเมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น นอกจากจะเป็นเมืองโบราณที่สวยงามด้วยบ้านเรือนโบราณอายุหลายร้อยปี น้ำตกขนาดใหญ่ที่ไหลผ่านกลางเมืองโบราณ ที่นี่ยังมีวิวยามค่ำคืนที่ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยแสง สี อันเป็นเสน่ห์แก่ผู้ที่มาเยือน.....  

พักที่  FURONGZHEN CHAXITAI  HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่าในเมืองโบราณฝูหรงเจิ้น วันที่ 2 - เที่ยวชมเมืองโบราณฝูหรงเจิ้น– เมืองโบราณฟ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – เที่ยวชมมือง โบราณฟ่งหวง นอนฟ่งหวง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณ ฝูหรงเจิ้น  芙蓉古镇  เมืองโบราณเก่าแก่ที่ขึ้นชื่อของมณฑลหูหนาน

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคู่กับเมืองโบราณฟ่งหวง เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่อง ฝูหรงเจิ้น ทำให้สถานที่แห่งนี้ยิ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว จุดไฮไลท์ของเมืองโบราณแห่งนี้ นอกจากบ้านเรือนโบราณที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมณฑลหูหนานแล้ว ที่นี่ยังมีน้ำตกที่สวยงามกลางเมืองที่เป็นจุดเช็คอินยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว...... 


เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฟ่งหวง (เมืองหงส์) 凤凰古城  ใช้เวลาเดินทางประมาณ  2  ชั่วโมงเศษ  เมืองนี้ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองของชนเผ่าถู่เจีย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัวเจียงทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่านช่องแคบภูเขาฟ่งหวง ตั้งเด่นตระหง่านเสมือนป้อมปราการ ธารน้ำถัวเจียงใสสะอาดราวน้ำบริสุทธิ์ที่ถูกกลั่นกลองจนมองเห็นก้นลำธาร ชุมชนที่เป็นบ้านเรือนจีนโบราณแบบยกพื้นสูงเรียงรายกันริมแม่น้ำ ช่างเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมีเสน่ห์ของเมืองโบราณฟ่งหวง ราวกับดินแดนมนุษย์ที่สร้างอยู่บนสรวงสวรรค์..

นำท่าน นั่งเรือพายล่องแม่น้ำถัวเจียง 游沱江ชมบ้านเรือนโบราณห้อยขาสองฝั่งแม่น้ำถัวเจียงอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโบราณแห่งนี้ สัมผัสวิถีชีวิตที่ของชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนนี้มาช้านาน เช่นชาวบ้านที่อาบน้ำ ซักผ้า หรือล้างผักอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ บางครั้งท่านอาจได้เห็นชาวบ้านพายเรือไปร้องเพลงพื้นเมืองไป ช่างเป็นบรรยากาศที่สร้างมนต์เสน่ห์ดึงดูดผู้มาเยือนสำหรับชุมชนชลบทแห่งนี้ที่เดียว....จากนั้นนำคณะเที่ยวชมเมืองฟ่งหวง เมืองโบราณฟ่งหวง 凤凰古城 เมืองเก่าแก่อายุหลายร้อยปี  ชมเมืองที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ถัง เดิมมีชื่อว่า “หวงซือเฉียวกู่เฉิง” กำแพงโบราณ และบ้านเรือนโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองสร้างความโดดเด่นให้ที่นี่ บ้านเรือนโบราณในอดีตกาลบางส่วนถูกดัดแปลงเป็นร้านค้าและร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกในปัจจุบัน ชมจัตุรัสหงส์ ที่มีรูปนกหงส์จำลองที่ทำจากทองเหลือ อันเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองโบราณแห่งนี้…ชม สะพานหงเฉียว虹桥 สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส สะพานแห่งนี้เคยเป็นด่านเก็บภาษีเกลือในสมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งยังคงรักษารูปทรงในอดีตไม่เปลี่ยนแปลง.....


ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร

พักที่ โรงแรม FENGHUANG GUOBIN HOTEL  ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่าใน เมืองฟ่งหวง   


วันที่ 3 - เมืองโบราณฟ่งหวง-เมืองจางเจียเจี้ย-กระเช้าลอยฟ้าขึ้นภูเขาประตูสวรรค์ –ระเบียงกระจกเลียบหน้าผา-บันไดเลื่อนทะลุเขา นอนในเมืองจางเจียเจี้ย

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับเมืองจางเจียเจี้ย โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง  ระหว่างเดินทางให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพของสองข้างทางที่ต็มไปด้วยขุนเขา ผืนป่าหรือนอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัยระหว่างเดินทาง

นำท่านชม ตีกมหัศจรรย์ 72 ชั้นแห่งเมืองจางเจียเจี้ย 张家界七十二奇楼  แลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดของเมืองจางเจียเจี้ยที่เป็นเสมือนแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน แหล่งท่องเที่ยวที่กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นโดยนำเอาจุดเด่นของเมืองจางเจียเจี้ยมารวมกัน โดยมีอาคารสูงที่สร้างจำลองถ้ำประตูสวรรค์ บ้านยกพื้นโบราณที่เป็นบ้านพื้นเมืองของชาวถู่เจีย นอกจากนี้ที่นี้ยังถูกออกแบบให้กลายเป็นแหล่งรวมของ รีสอร์ต โฮมสเตย์ ร้านอาหาร แผงสตรีทฟู้ด ผับบาร์ ร้านขายของที่ระลึก ที่ตกแต่งด้วยแสงสีสุดอลังการ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจางเจียเจี้ย เหมาะแก่นักท่องเที่ยว ที่นิยมมาเดินเล่น ถ่ายภาพ เช็คอิน และนัดสังสรรค์ หรือทานอาหารของคู่รัก...... 


เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านขึ้น  พิชิตยอดเขาเทียนเหมินซาน 天门山 โดยสารกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก (กระเช้ามีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร)  อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,518 เมตร ขณะที่นั่งกระเช้าขึ้นเขาสามารถชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามของภูเขาที่มีความอลังการแห่งนี้ สามารถมองเห็นประตูสวรรค์ซึ่งเป็นโพรงหินขนาดใหญ่บนยอดเขา มองเห็นความคดเคี้ยวของ เส้นทาง 99 โค้ง และภูเขาสูงใหญ่มากมายที่ตั้งตระหง่านเสียดฟ้า เมื่อถึงยอดเขาเทียนเหมินซาน นำคณะเดินตามเส้นทางชมวิวเลียบภูเขาและหน้าผา ชมทัศนียภาพจากมุมสูงบนยอดเขา  อีกทั้งได้สัมผัสการเดินบนพื้นกระจกใสของ ระเบียงกระจกใสเลียบหน้าผา เพื่อวัดความขี้ขลาดของท่าน สำหรับนักท่องเที่ยวใจเสาะที่ไม่ต้องการเผชิญกับความหวาดเสียว สามารถนั่งรอบริเวณทางออกอีกด้านของ ระเบียงกระจกใสเลียบหน้าผา 玻璃栈道 ... จากนั้นนำท่านสู่ โพรงประตูสวรรค์ 天门洞 โดย บันไดเลื่อนที่สร้างขึ้นโดยการเจาะทะลุภูเขา 穿山手扶梯    มีความสูงถึง 7 ขั้น เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ล่าสุดของเขาเทียนเหมินซาน     ซึ่งหาดูได้ยากตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วโลก บริเวณนี้ ท่านจะได้ถ่ายภาพ ประตูสวรรค์ อย่างใกล้ชิด 

จากนั้นท่านสามารถทดสอบกำลังขาของท่านโดยการเดินลงบันได 999 ขั้น เพื่อลงมายังลานจอดรถและที่อยู่ด้านล่างของประตูสวรรค์ ในปี 1990 มีนักบินชาวรัสเซียขับเครื่องบิน 3 ลำบินลอดผ่านช่องโพรงหินประตูสวรรค์แห่งนี้พร้อมกัน ภาพประวัติศาสตร์นี้ถูกบันทึกและเผยแพร่ไปทั่วโลก ภูเขาเทียนเหมินซานจึงเป็นที่รู้จักของนักผจญภัยทั่วโลกที่อยากเดินทางมาสัมผัสด้วยตัวเอง......จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าลงจากเขาเทียนเหมินซาน .....หลังลงจากเขาเทียนเหมินซาน นำท่านสู่ภัตตาคาร  


ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก หรือท่านสามารถเลือกซื้อโปรแกรมเสริม เป็นบัตรชมการแสดง ชุด The Love Story of a Wooden man and Fairy fox หรือที่เรียกกันในหมู่นักท่องเที่ยวไทยว่า โชว์จิ้งจอกขาว  เป็นการแสดงกลางแจ้งที่ทุ่มทุนสร้างอย่างสุดอลังการ เป็นการแสดงที่น่าดูชมที่สุดในเมืองจางเจียเจี้ยะ การแสดงชุดนี้ใช้ภูเขาประตูสวรรค์เป็นฉากหลังประกอบการแสดง ซึ่งให้ความรู้สึกสมจริงเสมือนผู้ชมและนักแสดงอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ใช้ทีมงานนักแสดงหลายร้อยคน และระบบแสง สี เสียงที่ทันสมัยประกอบในการแสดง 

อัตราค่าบริการสำหรับโปรแกรมเสริมการแสดงชุด The love Story of Wooden man and Fairy Fox  ท่านละ 2,000 บาท  ระยะเวลาที่ใช้ในการเที่ยวชมการแสดง ประมาณ 3 ชั่วโมง รวมเวลาเดินทางไป กลับ ค่าบริการรวม ค่าบัตรเข้าชม ค่ารถรับ ส่ง และค่านำเที่ยวของไกด์ท้องถิ่น  

พักที่ โรงแรม MELLON CRYSTAL HOTEL ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่าใน เมืองจางเจียเจี้ย   วันที่ 4 - เมืองจางเจียเจี้ย-ลิฟท์แก้วขึ้นเขาเทียนจื่อซาน -ภูเขาฮาเลลูย่า– สะพานหนึ่งในใต้หล้า –ลำธารจินเปียนซี (นอนอุทยานหวูหลิงหยวน)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านเข้าสู่อุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย จากนั้นนั่งรถบัสของเขตอุทยานไปยังสถานีลิฟท์แก้วไป่หลง ให้ท่านโดยสารลิฟท์แก้วขึ้นสู่ เขาเทียนจื่อซาน 天子山หรือเขาอาตาร ลิฟท์แก้วไป่หลง เป็นลิฟท์แก้วสองชั้นที่สร้างขึ้นเลียบหน้าผาสูงชัน ด้วยความสูงราว 325 เมตร เป็นลิฟท์แก้วความเร็วสูงขนาดใหญ่ที่ทำลายสถิติ กินเนสบุ๊ค.....ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพบนเขาเทียนจื่อซาน บนความสูงถึง 1,250 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล อาทิ ยอดเขาฮาลีลูยา 哈利路亚山 ภูเขาลอยฟ้าโด่งดังที่เป็นฉากถ่ายทำภาพยนต์เรื่องอวตาร ชม เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว สะพานหนึ่งในใต้หล้า (สะพานใต้ฟ้าอับดับ 1) 天下第一桥ที่เป็นจุดชมวิวยอดนิยมที่ยอดเขาหินสองลูกเชื่อมเข้าหากัน เมื่อมองจากด้านข้างจะเห็นเป็นภาพคล้ายสะพานเชื่อมเขาสองลูกไว้ด้วยกัน โดยเป็นทางเชื่อมให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินจากยอดเขาลูกหนึ่งไปยังยอดเขาอีกลูกหนึ่งได้ จนเป็นที่มาของคำว่าสะพานหนึ่งในใต้หล้า..


เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหารนำท่านลงจากเขาเทียนจื่อซานด้วย ลิฟท์แก้วไป่หลง......

จากนั้นนำท่านเที่ยวชมความงามของ ลำธารจินเปียนซี (ลำธารแส้ทองคำ) 金鞭溪ลำธารที่ไหลคตเคี้ยวผ่านเหวลึกและแนวหุบเขา ท่านที่ชื่นชอบเดินชมทิวทัศน์จากมุมต่ำมองไปยังมุมสูง ขณะเดินเอื่อยเฉื่อยอยู่ริมลำธาร ยอดเขาหินประหลาดสูงเสียดฟ้า ช่างเป็นภาพที่แปลกตาและหาชมยาก ที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่พลาดไม่ได้......


ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร

พักที่  WULINGYUAN HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่าในอุทยานหวู่หลิงหยวนวันที่ 5 - อุทยานหวู่หลิงหยวน - เลือกซื้อโปรแกรมทัวร์เสริม(สะพานกระจกข้ามหุบเขาแกรนด์แคนยอน) – พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย - เดินทางกลับกรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารให้ท่านอิสระพักผ่อนในโรงแรม หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อโปรแกรมเสริมซึ่งเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวที่ไม่ได้รวมอยู่ในรายการท่องเที่ยว ได้แก่โปรแกรมเที่ยวสะพานกระจกที่ถูกสร้างคร่อมหุบเขาที่สูงที่สุดในโลก สะพานกระจกจางเจียเจี้ย (张家界大峡谷玻璃桥) ในเขตอุทยานแกรนด์แคนย้อน ท้าทายท่านด้วยการเดินผ่าน สะพานพื้นกระจกใสที่มีความสูงจากพื้น 980 ฟุต โดยมีความยาวของสะพาน 400 เมตร  สะพานที่น่าหวาดเสียวแห่งนี้ออกแบบ โดย  Haim  Dotan วิศวกรชาวอิสราเอล โดยต้องการสร้างสะพานกระจกเพื่อเชื่อมยอดเขาสองยอดเข้าไว้ด้วยกัน สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้คราวละ 800 คนพร้อมกัน สะพานนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับผู้มาเยือนจางเจียเจี้ย  อัตราค่าบริการสำหรับโปรแกรมเสริมสะพานกระจก ท่านละ 2,000 บาท ระยะเวลาที่ใช้ในการเที่ยวชมสะพาน ประมาณ 4 ชั่วโมง รวมเวลาเดินทางไป กลับ  ค่าบริการรวม ค่าบัตรเข้าชมสะพาน ค่ารถรับ ส่ง และค่านำเที่ยวของไกด์ท้องถิ่น  


เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหารเช้านำท่านชม พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทราย จวินเซิง 军生画院สถานที่จัดแสดงผลงานทางศิลปะท้องถิ่นยอดเยี่ยม ที่สร้างชื่อเสียงให้เมืองจางเจียเจี้ย โดยศิลปินหนุ่มนาม หลี่ จวิน เซิง ผู้ซึ่งเกิดและเติบโตในเมืองนี้ ท่านได้สร้างผลงานทางศิลปซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาพเขียนทัศนียภาพในอุทยานจางเจียเจี้ย โดยใช้วัสดุทางธรรมชาติ เช่น หินสี กรวด ทราย กิ่งไม้ ใบไม้ ต้นหญ้า นำมาร้อยเรียงเป็นภาพสีที่มีมิติสมจริง จนท่านกลายเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับชาติในปัจจุบัน....... 


15.00 น.

นำคณะเดินทางไปสนามบินจางเจียเจี้ย ทำการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่อง

17.00 น.

เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJET AIR  เที่ยวบินที่  VZ3695 (เที่ยวบินใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมงเศษ) บริการน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด และท่านสามารถเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่ม ระหว่างเที่ยวบิน

20.00 น.

เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.....


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด และ ค่าภาษีสนามบิน และน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 20 กิโลกรัม 

2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ ( ห้องพักได้ 2 ท่าน ในกรณีที่เดินทางด้วยกัน 3 ท่าน ทางโรงแรมจัดห้องพักให้ท่านแบบ 2 เตียงและมีเตียงเสริมให้ท่าน 1 เตียง )

3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่รายการทัวร์ระบุ

4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่รายการทัวร์ระบุ

5. ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่รายการระบุ

7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

1. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเฉพาะส่วนที่เกินจาก 20 กิโลกรัมตามที่สายการบินกำหนด

2. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการทัวร์ระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าเช่าพอกเก็ตไวไฟ ฯลฯ

4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ 1,200 บาทต่อหนึ่งผู้เดินทาง

7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ 1,500 บาทต่อหนึ่งผู้เดินทาง

** วีซ่าแบบหมู่คณะ ต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆได้  กรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี กรณีลูกค้ามีวีซ่าจีนแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 


เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

1. แจ้งจำนวนผู้เดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำงวดแรก ท่านละ 10,000.- บาท ขึ้นอยู่กับโปรแกรมทัวร์ที่ท่านเลือกจอง หากท่านยกเลิกหลังการชำระค่ามัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่ามัดจำให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาใช้สิทธิ์แทนได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ    

2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 20 วัน หากท่านยกเลิกหลังการชำระค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาใช้สิทธิ์แทนได้ โดยเสียค่าใช้จ่ายบางส่วนเพิ่ม เช่น ค่าวีซ่าสำหรับผู้ที่มาแทนท่าน และค่าเปลี่ยนชื่อที่ต้องจ่ายให้กับสาการบิน 

3. เมื่อท่านเลือกวันเดินทาง และได้วางเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ท่านไม่สามรถเลื่อนการเดินทางได้ หรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ได้ การเลื่อนหรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์เท่ากับการยกเลิกทัวร์ ซึ่งทางบริษัทฯ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ หรือเงินมัดจำทัวร์ให้ท่านได้       


เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5. รายการทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่งจากสายการบิน และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน บริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆมาทดแทน โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  8. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

9. ในกรณีที่ลูกค้าต้องซื้อตั๋วโดยสารรถทัวร์ หรือเครื่องบินภายในประเทศล่วงหน้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ พร้อมขอคำยืนยันว่ากรุ๊ปสามารถออกเดินทางได้หรือไม่ มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

หมายเหตุ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในเรื่องเอกสารการเดินทาง ซึ่งอาจยังผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางตามกำหนดได้  กรุณาส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงของผู้เดินทางมาให้บริษัทฯ ตรวจสอบและจัดเตรียมแบบฟอร์มเข้า ออกประเทศให้เรียบร้อย โดยเจ้าหน้าที่จะคืนหนังสือเดินทางให้ท่านที่สนามบินในวันเดนทาง  สำหรับท่านผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางติดตัวไปสนามบินในวันเดินทาง กรุณาตรวจเช็คอีกครั้งก่อนเดินทางไปสนามบิน ว่าไม่หยิบผิดเล่ม ไม่หมดอายุ และไม่ชำรุด บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากหนังสือเดินทางของท่านมีปัญหาดังกล่าวจนทำให้ท่านเดินทางไม่ได้  


วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองจางเจียเจี้ย – เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น นอนฝูหรงเจิ้ง
วันที่ 2
เที่ยวชมเมืองโบราณฝูหรงเจิ้น– เมืองโบราณฟ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – เที่ยวชมมือง โบราณฟ่งหวง นอนฟ่งหวง
วันที่ 3
เมืองโบราณฟ่งหวง-เมืองจางเจียเจี้ย-กระเช้าลอยฟ้าขึ้นภูเขาประตูสวรรค์ –ระเบียงกระจกเลียบหน้าผา-บันไดเลื่อนทะลุเขา นอนในเมืองจางเจียเจี้ย
วันที่ 4
เมืองจางเจียเจี้ย-ลิฟท์แก้วขึ้นเขาเทียนจื่อซาน -ภูเขาฮาเลลูย่า– สะพานหนึ่งในใต้หล้า –ลำธารจินเปียนซี (นอนอุทยานหวูหลิงหยวน)
วันที่ 5
อุทยานหวู่หลิงหยวน - เลือกซื้อโปรแกรมทัวร์เสริม(สะพานกระจกข้ามหุบเขาแกรนด์แคนยอน) – พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย - เดินทางกลับกรุงเทพฯ