CKG01 ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง อู่หลิงซาน 6 วัน 5 คืน [FD] *ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง*


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

เที่ยวมรดกโลก อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์

- ชมพุทธแกะสลักต้าจุ๋

- ที่เที่ยวใหม่ หุบเขารอยยแก อู่หลิงซาน

- ฐานวิศวะนิวเคลียร์ ใหญ่ที่สุดในจีน

- ที่เช็คอินยอดฮิต  Wulong Flying Kiss

ย้ำ!!!  ไม่เข้าร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 28999 ประเทศ : ทัวร์จีน,ทัวร์ฉงชิ่ง,ทัวร์เอเชีย จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : ทัวร์สงกรานต์ 12-17 , 13-18 เมษายน 2567 สายการบิน : Air Asia (FD)

วันที่ 1 - สนามบินดอนเมือง – ฉงชิ่ง

11.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2  เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่อง

13.55 น.

นำท่านเหิรฟ้าสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 552  

18.00 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานมหานครฉงชิ่ง (Chongqing) มหานครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ครอบคลุมพื้นที่ 82,300 ตารางกิโลเมตร ในมณฑลเสฉวน และมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 5 ของแผ่นดินใหญ่ รองจากเซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง เซินเจิ้น และกวางโจว โดยเป็น 1 ใน 4 ของนครปกครองโดยตรงของรัฐบาลกลาง ด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 3,000 ปี ของฉงชิ่ง ทำให้นครแห่งนี้เป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางตะวันตกของจีน โดยเป็นที่รู้จักกันในนาม “เมืองบนภูเขา” เนื่องจากมีภูมิประเทศที่ขรุขระและช่องเขาสูงชัน เป็นเหตุให้ย่านที่อยู่อาศัยหลายแห่งจึงตั้งอยู่ระหว่างหุบเขา ปัจจุบันฉงชิ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดในภาคตะวันตกของจีน นอกจากนี้ยังมีเศรษฐกิจที่หลากหลายจากอุตสาหกรรมหลักต่างๆ อาทิ อาหารแปรรูป การผลิตรถยนต์ เคมีภัณฑ์ สิ่งทอ เครื่องจักร และอิเล็กทรอนิกส์ ขณะเดียวกันเมืองนี้ยังเป็นแหล่งผลิตรถจักรยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนด้วย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว    

ค่ำ

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านกลับที่พัก  

พักที่ฉงชิ่ง โรงแรม REZEN HOTEL หรือเทียบเท่า  4*

วันที่ 2 - ฉงชิ่ง-อู่หลิงซาน-816 ฐานวิศวกรรมนิวเคลียร์-หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ฐาน 816 ฐานวิศวกรรมนิวเคลียร์ ฐานอุตสาหกรรมวัตถุดิบนิวเคลียร์แห่งที่ 2 ของจีน เริ่มตั้งแต่สมัยนายกรัฐมนตรีโจวเอินไหล เมื่อปี 1984 โครงการ 816 เป็นโครงสร้างถ้ำเทียมใหญ่ที่สุดในโลก ใช้แรงงานก่อสร้างกว่าหกหมื่นคน ในระยะเวลา 8 ปีในการขุดถ้ำ และ 9 ปีในการติดตั้งอุปกรณ์ด้วยเงินลงทุนกว่า 746 ล้านหยวน โครงการถูกระงับในปี2527 งานก่อสร้าง 85%และงานติดตั้ง 60% เสร็จสมบูรณ์ ความยาวตามแนวแกนของโครงการทั้งหมดคือ 25 กิโลเมตรและพื้นที่ขุดรวม104,000 ตรม. ถํ้าหลักมี 12 ชั้น และสูง 79.6 เมตร อุโมงค์สูง 31.2 เมตรและซอนอยู่ในภูเขาอย่างสมบูรณ์มีถํ้าขนาดใหญ่ 18 ถํ้า ถนนกว่า 130 สาย  อุโมงค์นําร่องอุโมงค์สาขา และปล่องอุโมงค์ผังอาคารคล้ายเขาวงกต การออกแบบและก่อสร้างโครงการได้รับรางวัลรวมของรางวัลการประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในเวลานั้น แต่เนื่องจากถูกปรับยุทธศาสตร์ระดับชาติทำให้ไม่ได้ใช้งานจริง และไม่มีรังสี  ปัจจุบันได้ปรับให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A ของประเทศจีน 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) ตั้งอยู่ในเมืองอู่หลิง ห่างจากเขตฟู่หลิง เมืองฉงชิ่งไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 40 กิโลเมตร ทางตะวันตกเฉียงเหนือสุดของเขตภูเขาอู่หลิงและทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำอู่เจียงตอนล่าง แนวรอยแยกของหน้าผาที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกอย่างรุนแรง  จุดชมวิวหุบเขาแห่งนี้ ครอบคลุมพื้นที่ 29.96 ตร.กม. และประกอบด้วยหน้าผา ยอดเขาแปลกๆ และรอยแยกบนพื้นดินมากมาย ซึ่งรวมเอาภูเขา ป่าไม้ น้ำพุ ถ้ำ น้ำตก ทะเลสาบ แอ่งน้ำ ช่องเขา แกรนด์แคนย่อนที่สวยงามเอาไว้ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นจุดชมวิวเชิงนิเวศน์ 1 ใน 10 ของประเทศจีน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A อีกด้วย

ค่ำ

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารนำท่านกลับที่พัก  

พักที่อู่หลิงซาน ZHIREN HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 3 - อู่หลิงซาน-อู่หลง-อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (ลิฟต์แก้ว+นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) – ระเบียงแก้ว - อุทยานเขานางฟ้า (นั่งรถไฟเล็ก)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองอู่หลง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ เมืองฉงชิ่ง เป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสูง ทำให้เมืองนี้มีป่าไม้ และพื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศดี มีแม่น้ำอู่เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง เมืองอู่หลงอยู่ห่างจากเมืองฉงชิ่งประมาณ 130 กิโลเมตร ถนนเป็นทางด่วนพิเศษตลอดเส้นทาง นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า - สะพานสวรรค์ มรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A ที่เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทำให้เกิดเป็นบ่อหลุมขนาดใหญ่ที่ลึกประมาณ 300-500 เมตร และมีบางส่วนเป็น โพลงทะลุเหมือนกับสะพานทอดข้ามระหว่างภูเขา ภายในอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า -สะพานสวรรค์ ยังมีโรงเตียมเก่าๆ ซึ่งเป็นจุดแวะพักของคนเดินทางในสมัยก่อนตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907) และจุดนี้เองที่จางอี้โหมวใช้เป็นฉากในหนังการถ่ายทำหนังเรื่อง "ศึกโค่นบัลลังก์วังทอง  ล่าสุดใช้เป็นฉากในหนังฮอลิวู๊ดฟอร์มยักษ์ TRANFORMER4 ที่โด่งดังไปทั่วโลก 

จากนั้นนำท่านสู่ที่เที่ยวใหม่ล่าสุด กับสะพานแก้วสวรรค์ หรือ ระเบียงกระจกชมวิวที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียออกแบบโดยผู้เชี่ยวกว่า 20 คนจากทั้งในและนอกจีน ตั้งอยู่ 11 เมตรเหนือขอบหน้าผาสูงในเมืองเซียนหนู่ชาน กว้างอีก 26 เมตร หรือถ้าหากวัดจากระดับน้ำทะเลก็สูง 1,200 เมตร ว่ากันว่าน่าจะเป็นระเบียงจุดชมวิวกระจกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วยังสามารถมองชมวิวมุมสูงได้ทะลุถึงก้นอุทยานกันเลยทีเดียวให้ท่านได้วัดใจเดินชมวิวและเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย  


เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม อุทยานเขานางฟ้า อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4 A ของประเทศจีน อยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำอวู่เจียงในระดับความสูง 1900 เมตรจากระดับน้ำทะเล มียอดเขาสูงสุดที่ 2033 เมตร อุทยานเขานางฟ้ามีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามทางธรรมชาติที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู จนได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่ง 4 สิ่งมหัศจรรย์ คือ มีป่าไม้หนาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และมีลานหิมะในฤดูหนาว ปกติภูเขานางฟ้าเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อันดับ 1 ทางภาคใต้ของประเทศจีน  (รวมนั่งรถไฟเล็ก)

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารนำท่านกลับที่พัก  

พักที่อู่หลง  SAILAWEI HOTEL หรือเทียบเท่า
Option โชว์จางอวี้โหมว IMPRESSION WULONG  อีกหนึ่งผลงานของผู้กำกับดัง จางอวี้โหมว ซึ่งเนรมิตหุบเขาเถ้าหยวน ของอวู่หลง ซึ่งล้อมรอบด้วยภูเขาสูง, หุบเหวและความเงียบสงบของธรรมชาติเป็นฉากหลังบอกเล่าเรื่องราว,วิถีชีวิตและประวัตศาสตร์ของผู้คนเมืองฉงชิ่ง ผ่านตัวละครกว่า 500 ชีวิต โดยมีคนลากเรือ (ห้าวจือ) เป็นผู้เล่าประกอบการร้องเพลงสดของนักแสดงกว่า 100 ชีวิต ตลอดการแสดงกว่า 70 นาที และการใช้เลเซอร์ ระบบแสง สี เสียง ***ราคา 300 หยวน/ท่าน *** กรุณาติดต่อไกด์หรือหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า ***


วันที่ 4 - อู่หลง – ภูเขาไป๋หม่า อู่หลงฟรายอิ้งคิส - ฉงชิ่ง – หงหย๋าต้ง – ถนนคนเดินเจี้ยฟางเป่ย

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก  หลังอาหารนำท่านสู่จุดเช็คอินพิเศษ ฟลายอิ้งคิส หรือ “จูบลอยฟ้า”  ชมประติมากรรมลอยฟ้าขนาดใหญ่ของหนุ่ม-สาว สีสันสดใส สูงกว่า 50 เมตรและสร้างขึ้นบนหน้าผาที่สูงกว่า 1,000 เมตร เริ่มต้นหมุนจากพื้นดินขึ้นไปยังแท่นชมวิวโดยมีแขนสองข้างยาว 54 เมตรอยู่ทางซ้ายและขวา แท่นชมค่อยๆ ยืดจากพื้นราบขึ้นไปในอากาศและยื่นออกจากหน้าผามองเห็นแม่น้ำ Wujiang จากที่สูง ระยะ 1,200 เมตร สุดท้ายแขนทั้งสองข้างจะหุบเข้าหากันแสดงท่าจุมพิต เพิ่งเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการช่วงเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมาและได้รับความนิยมจากหมู่คนจีนเป็นอย่างมาก

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่มหานครฉงชิ่ง มหาอำนาจทางด้านอุตสาหกรรม การค้า คมนาคม และการศึกษาของภาคตะวันตกที่สำคัญของประเทศจีน มีความสำคัญมาตั้งแต่ยุคจ้านกว๋อ ปัจจุบันยกระดับเป็นมหานครใหญ่ขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง ที่สำคัญเป็นเมืองที่มีจุดท่องเที่ยวหลากหลายทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม   

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ “หงหยาต้ง” คอมเพล็กซ์ในรูปทรงอาคารโบราณขนาดใหญ่ ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร  ร้านขายสินค้าที่ระลึก ฯลฯ ที่นี่ถือเป็นจุดนัดพบพักผ่อนของชาวเมือง และจุดชมวิวชั้นดี อีกทั้งยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สำคัญของนักท่องเที่ยวอีกด้วย  จากนั้นนำท่านสู่  ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย (ถนนคนเดินเมืองฉงชิ่ง) หรือที่รับรู้กันว่าเป็นเสมือนฮ่องกง 2 มีสินค้าเบรนด์เนมให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งจุใจ ตั้งอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ปลดแอก ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงชัยชนะในการทำสงครามกับญี่ปุ่น แต่ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง  เต็มไปด้วยร้านค้า กว่า 3,000  ร้านอาหาร ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่  

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารนำท่านกลับที่พัก  

พักที่เมืองฉงชิ่ง  HONGLOU HOTEL หรือเทียบเท่า 5*

 Option ล่องเรือแม่น้ำเหลี่ยงเจียง   ล่องเรือทัศนียภาพและความงดงามของแม่น้ำแยงซีเกียง และแม่น้ำเจียหลิงในยามค่ำคืน โดยเฉพาะแม่น้ำแยงซีเกียงซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งต้นแม่น้ำอยู่ที่ทิเบตและมณฑลชิงไห่ ทางทิศตะวันตกและไหลผ่าน ฉงชิ่งไปออกทะเลจีนตะวันออก แม่น้ำแยงซีเกียงซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในเอเชีย หรือ ยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก *** 200 หยวน/ท่าน***  วันที่ 5 - ฉงชิ่ง – ต้าจู๋ – แกะสลักพระหินต้าจู๋ เขาเป๋าติ่ง (รวมรถราง) – หมู่บ้านโบราณฉือโข่ว

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองต้าจู๋ อยู่ห่างจากฉงชิ่งไปด้านตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 120 กิโลเมตร นำท่านชม ถ้ำพุทธศาสนาต้าจู๋ รวมทั้งถ้ำแกะสลักสือเหมินต้าฝอ สือเหมินซานสือเคอสือจ้วนซานสือเคอ เป่ยซาน ตวอเป่าถ่า และเป่าติ่งซาน หลายภูเขา หลายถ้ำ เป็นการแกะสลักเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา มีพระพุทธเจ้าปางต่างๆ โพธิสัตว์อรหันต์ พระและเทวดาในศาสนาเต๋า ลัทธิขงจื่อ และผู้คนที่ทำการไหว้พระในถ้ำเหล่านี้ ถ้ำตวอเป่าซานเป็นถ้ำที่ใหญ่ สวยงามและสำคัญที่สุด ทั่วทั้งภูเขาพบร่องรอยแกะสลัก 37 แห่ง รวมรูปพระ 1 หมื่นกว่าองค์ มีปางไสยาสน์ เจ้าแม่กวนอิมปางห้ามญาติ พระเจ้าอี้เซียน เป็นต้น เป็นศิลปะในสมัยราชวงศ์ซ่ง สมัย 950 ปีก่อน หินแกะสลักที่อำเภอต้าจู๋มีความสำคัญทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านศาสนา ซึ่งไม่เพียงแต่มีงานพุทธศิลป์เท่านั้น หากยังเป็นศูนย์รวมงานศิลปะของลัทธิเต๋า และแนวคิดของสำนักปรัชญา "หรูเจีย" ของขงจื๊ออยู่ด้วย หากกล่าวว่า ถ้ำผาม่อเกาคูอันยิ่งใหญ่ที่เมืองตุนหวงมณฑลกานซู่ และถ้ำผาหยุนกั่งที่เมืองต้าถง มณฑลซานซี คือสัญลักษณ์ของงานศิลปะถ้ำยุคเริ่มแรกของจีน หินแกะสลักที่ต้าจู๋ ก็นับได้ว่า เป็นตัวแทนของศิลปะถ้ำที่อ่อนหวานนุ่มนวลในยุคหลัง ซึ่งได้รวบรวมผลงานศิลปะการแกะสลักหินของจีนในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 9 ถึงยุคกลางคริสต์ศตวรรษที่ 13  ( รวมนั่งรถราง)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ นครฉงชิ่ง

จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว เป็นหมู่บ้านที่มีชนเผ่ากลุ่มน้อยหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ อาคารบ้านเรือนภายในหมู่บ้านคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว้ อิสระให้ท่านสัมผัสกลิ่นอายย้อนยุคสมัยราชวงศ์ซ่ง หมิง ชิง เลือกซื้อของที่ระลึกหรือของฝาก


ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารนำท่านกลับที่พัก  

พักที่เมืองฉงชิ่ง  HONGLOU HOTEL หรือเทียบเท่า 5*วันที่ 6 - ฉงชิ่ง – สถานีหลี่จื่อป้า – มหาศาลาประชาคม (ด้านนอก) – ฉงชิ่ง – กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารท่านเดินทางสู่ สถานีหลีจื่อป้า สถานีรถไฟสาย 2 ของฉงชิ่งที่สร้างขึ้นในตัวอาคารที่พักอาศัยของประชาชนสูง 19 ชั้นได้รับออกแบบให้ลดเสียงการทำงานได้ต่ำเฉลี่ยประมาณ 75.8 เดซิเบล เพื่อลดการรบกวนประชาชน ด้วยนครฉงชิ่งเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าจึงเป็นเรื่องยากที่จะออกแบบและสร้างระบบรถไฟฟ้าปกติธรรมดาทั่วไป จึงได้มีการแก้ปัญหาด้วยการสร้างให้รถไฟวิ่งผ่านตึกเหล่านั้นซะเลย เพื่อประหยัดพื้นที่ และไม่ต้องรื้อถอนตึกเหล่านั้นทิ้ง  

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูสุกี้หม้อไฟฉงชิ่ง นำท่านเที่ยวชม มหาศาลาประชาคม ( ต้าหลี่ถัง ) ที่สร้างโดยนายพลเฮดหลงแห่งกองทัพคอมมิวนิสต์ สร้างหลังจากการปฎิวัติสำเร็จในปี 2494 จุคนได้กว่า 4,000 คน ใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทน และโรงละครของประชาชน จำลองแบบมาจากหอฟ้าเทียนถานจากปักกิ่ง ให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศข้างนอก

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินฉงชิ่ง 

18.50 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD 553   

20.50 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพทุกท่าน 


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ  ชั้นประหยัด - ค่าภาษีสนามบิน

- ค่าโรงแรมที่พัก    - ค่าอาหารตามรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ - ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ ( ส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน )

*** ค่าน้ำหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน  กรณีที่น้ำหนักเกิน กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนน้ำหนักที่เกินเอง ***


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% -ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ 

 -ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 2,000 บาท (กรุณายื่นวีซ่ากรุ๊ปไม่ทัน) 

- ค่าทิปไกด์ , คนขับรถ  ตลอดการเดินทาง 1,500 บาท **หัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่สินน้ำใจของท่าน**


เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

- การจอง ชำระมัดจำ 10,000 บาท ส่วนเหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ 

- เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน 


เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อท่านจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจำใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่

1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด

2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช่จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น

3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกำหนด และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น     

4. กรณีที่ท่านซื้อตั๋วเพิ่ม เกินจากจำนวนตั๋วที่มีในกรุ๊ป ทางบริษัทจองตั๋วผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผู้เดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง หรือเปลี่ยนผู้เดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกำหนด จะต้องเสียค่าใช้จ่ายตั๋วเต็มใบ


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อท่านจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจำใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่

5. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด

6. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช่จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น

7. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกำหนด และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น     

8. กรณีที่ท่านซื้อตั๋วเพิ่ม เกินจากจำนวนตั๋วที่มีในกรุ๊ป ทางบริษัทจองตั๋วผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผู้เดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง หรือเปลี่ยนผู้เดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกำหนด จะต้องเสียค่าใช้จ่ายตั๋วเต็มใบ วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง – ฉงชิ่ง
วันที่ 2
ฉงชิ่ง-อู่หลิงซาน-816 ฐานวิศวกรรมนิวเคลียร์-หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน
วันที่ 3
อู่หลิงซาน-อู่หลง-อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (ลิฟต์แก้ว+นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) – ระเบียงแก้ว - อุทยานเขานางฟ้า (นั่งรถไฟเล็ก)
วันที่ 4
อู่หลง – ภูเขาไป๋หม่า อู่หลงฟรายอิ้งคิส - ฉงชิ่ง – หงหย๋าต้ง – ถนนคนเดินเจี้ยฟางเป่ย
วันที่ 5
ฉงชิ่ง – ต้าจู๋ – แกะสลักพระหินต้าจู๋ เขาเป๋าติ่ง (รวมรถราง) – หมู่บ้านโบราณฉือโข่ว
วันที่ 6
ฉงชิ่ง – สถานีหลี่จื่อป้า – มหาศาลาประชาคม (ด้านนอก) – ฉงชิ่ง – กรุงเทพฯ