VICN53KE-1 : KOREA Premium Blossum 5 วัน 3 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

เกาหลี!! เที่ยวจัดเต็ม ซากุระจัดหนัก

เที่ยวครบทุกไฮไลต์

เกาะนามิ แลนด์มาร์คสุดโรแมนติค สวยปังทุกฤดูกาล

Lotte Seoul Sky ชมวิวกรุงโซล 123 ชั้น

วัดชินฮันซา วัดเซนเก่าแก่ บนอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน

พระราชวังเคียงบก เดินเล่นเที่ยวชมพระราชวังยอดฮิต

Han River Cruise ล่องเรือแม่น้ำฮัน ชมวิวกรุงโซล

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 47999 ประเทศ : ทัวร์เกาหลี,ทัวร์เอเชีย,ทัวร์สงกรานต์ จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : สงกรานต์ เมษายน สายการบิน : Korean Air (KE)

วันที่ 1 - สนามบินสุวรรณภูมิ

18.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสายขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 ประตู6เคาน์เตอร์Mสายการบิน KOREAN AIR (KE) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

21.35 น.

นำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบินKOREAN AIR (KE) เที่ยวบินที่KE658(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชม.)


วันที่ 2 - สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน

05.05 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนสาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) 

***เที่ยวบินหรือเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้กำหนด***ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากการจัดที่นั่งบนเครื่องบินเป็นสิทธิ์ของทางเจ้าหน้าที่เช็คอินซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วขอต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้จากนั้นรถโค้ชพาท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42 กม.และมียอดโดมสูง 107 เมตร

นำท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ (NAMI ISLAND)ตั้งอยู่ที่เมืองชุนชอน ห่างจากกรุงโซลไปทางตะวันออก ประมาณ 63 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกาหลีใต้ เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ลอยน้ำมีพื้นที่ประมาณ 270 ไร่ เป็นเกาะกลางแม่น้ำฮัน ซึ่งเกิดจากการสร้างเขื่อนชองพยอง เกาะนามิแห่งนี้โด่งดังจากซีรีย์ WINTER LOVE SONG ซึ่งใช้เกาะนามิเป็นสถานที่ถ่ายทำ บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มรื่น เต็มไปด้วย ต้นสน ต้นเกาลัด ต้นแปะก๊วย ต้นซากุระ ต้นเมเปิ้ล และต้นไม้ดอกไม้อื่นๆ ที่พลัดกันออกดอกเปลี่ยนสีให้ชมกันทุกฤดูกาล ทั้งเกาะไม่มีเสาไฟหรือสายไฟให้เห็นเลยซักต้นเพราะมันถูกฝั่งลงใต้ดินทั้งหมดเพื่อให้ไม่บดบังทัศนียภาพ เกาะแห่งนี้ตั้งตามชื่อของ นายพลนามิ บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์สมัย พระเจ้าเซโจ ในช่วงศตวรรษที่ 15 ที่มีความดีความชอบในเรื่องการปราบกลุ่มกบฏทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเกาหลีในสมัยก่อน แต่หลังจากที่มีการเปลี่ยนรัชกาลใหม่ เขาก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏและถูกประหารชีวิตพร้อมกันทั้งตระกูล แต่แล้วภายหลังความจริงได้ปรากฏว่าคดีที่เคยสืบสวนเป็นเท็จ จึงมีการคืนยศถาบรรดาศักดิ์กลับคืน และสร้างสุสานไว้ที่เกาะนามิแห่งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์เพื่อรำลึกถึง

อิสระให้ทุกท่านโพสต์ ท่าสวยๆถ่ายรูปกับจุดไฮไลท์ของเกาะแห่งนี้


กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (SEORAKSAN) คือ ภูเขาที่สูงที่สุดในกลุ่มเทือกเขา TAEBAEK เทือกเขาที่มีความยาวตั้งแต่ประเทศเกาหลีเหนือจนถึงอาณาเขตของประเทศเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ในจังหวัดคังวอน (GANGWON-DO) จังหวัดที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเกาหลีเหนือ ปัจจุบันได้กลายเป็นอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน เป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดที่จะแวะไปชมความสวยงามของภูเขาซอรัคซานแห่งนี้จากนั้นนำท่านแวะ วัดชินฮึงซา (SHUNHEUNGSA)กราบสักการะขอพรพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่ที่มีความสูงกว่า 15เมตร ตั้งประดิษฐานอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ซึ่งวัดแห่งนี้นั้นเป็นวัดเก่าแก่สมัยเชน เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ชาวเกาหลีที่นับถือศาสนาพุทธ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพที่สวยงามอีกด้วย

ที่พัก  โรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว


วันที่ 3 - นั่งรถไฟสายโรแมนติก - ศูนย์เครื่องสำอาง-ชมซากุระริมทะเลสาบซอกชอน -LOTTE WORLD TOWER -ล่องเรือชมแม่น้ำฮัน - ช้อปปิ้งย่านฮงแด

เช้า

บริการอาหารเช้า 

นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ ซีเทรน(SEA TRAIN) ซึ่งเป็นรถไฟที่ได้รับการจดบันทึกลง GUINNESS BOOK ว่าเป็นสถานีรถไฟที่ตั้งอยู่ใกล้มหาสมุทรมากที่สุด ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการนั่งรถไฟสายโรแมนติกนี้ โดยมีเส้นทางเรียบไปตามชายฝั่งทะเลตะวันออก รับกลิ่นอายทะเล ด้วยที่นั่งซึ่งถูกจัดให้หันหน้าเข้าสู่ทะเล พร้อมหน้าต่างบานใหญ่ที่เปิดกว้างให้ชมวิวได้อย่างเต็มที่ รถไฟสายนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่ชื่นชอบของคู่รักในเกาหลีเพราะเมื่อมองออกมาจากหน้าต่างบานใหญ่ของขบวนรถไฟก็จะได้พบกับหาดทรายสีขาวและทิวทัศน์ที่สุดแสนโรแมนติก 

จากนั้นเดินทางสู่ศูนย์เครื่องสำอางให้ท่านชมและเลือกซื้อเครื่องสำอางและเวชสำอางแบรนด์ชั้นนำของเกาหลี ที่COSMETIC ยี่ห้อคุณภาพที่ผู้หญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาวแล้วให้ความสำคัญกับเรื่องผิวหน้าค่อนข้างมากโดยเฉพาะในกลุ่มบำรุงผิวพื้นฐาน SKIN CARE และเครื่องสำอางผสมสมุนไพร

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน

นำท่าน ชมดอกซากุระเกาหลี ริมทะเลสาบซอกชอนให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพที่สวยงามในฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งถูกประดับประดา โดยธรรมชาติจากดอกพ็อก-กช (BEOJKKOCH) ในบริเวณของทะเลสาบซอกชน (SEOKCHON LAKE)**ในช่วงเดือนเมษายน จะมีดอกซากุระ หรือที่ชาวเกาหลีเรียกว่า พ็อตกต (CHERRY BLOSSOM) บานสะพรั่ง (ทั้งนี้การบานของดอกซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี)**

ใกล้กันนั้น นำท่านชมวิวที่ LOTTE SEOUL SKY บน LOTTE WORLD TOWER ซึ่งเป็นอาคารที่สูงที่สุดในเกาหลี และสูงติดอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (ปี 60) ด้านบนจะเป็นหอชมวิวชื่อว่า SEOUL SKY เป็นจุดชมวิวที่สูงเป็นอับดับ 3 ของโลกด้วยค่ะ ตัวอาคารสร้างขึ้นเพื่อฉลอง 50 ปี ของเครือ LOTTE GROUP เริ่มสร้างในปี 2011 และเสร็จปลายปี 2016 ใช้เวลาก่อสร้างร่วมกว่า 5 ปีด้วยกัน

จากนั้นนำท่าน ล่องแม่น้ำฮันกัง(HANGANG RIVER CRUISE) ให้ท่านเพลิดเพลินกับทัศนียภาพรอบๆแม่น้ำฮันกัง(HANGAN RIVER) ซึ่งไหลผ่านใจกลางกรุงโซล ระหว่างที่นั่งเรือคุณจะได้มองเห็นหมู่เกาะเล็กๆ, สวนสาธารณะโจลดูซาน(JEOLDUSAN PARK), สแควร์ 63, นัมซานทาวเวอร์(NAMSAN TOWER), ศูนย์กีฬาจามซิล(JAMSIL’S SPORTS COMPLEX) และจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอื่นๆ

นำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งย่านฮงแด (HONGDAE)หรือย่านมหาวิทยาลัยฮงอิกวอล์คกิ้งสตรีท (HONGIK UNIVERSITY STREET) เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิกศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นเด็กมหาวิทยาลัยและวัยทำงานนิยมมาเดินเล่นราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆก็ไม่แพงซึ่งจะคึกคักเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปเพราะร้านค้าแต่ละร้านจะทยอยเปิดให้บริการของที่ขายกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าแฟชั่นเช่นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าของกิ๊ฟช้อปเครื่องเขียนและที่เยอะไม่แพ้กันก็คือขนมต่างๆ

เย็น

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก  โรงแรมมาตรฐาน ระดับ 4 ดาววันที่ 4 - ชมซากุระที่ถนนยออีโด - สมุนไพรโสมเกาหลี - พระราชวังเคียงบกกุง - สมุนไพรฮอตเกนามู - DUTY FREE - ช้อปปิ้งย่านเมียงดง

เช้า

บริการอาหารเช้า 

นำท่านชมความงามของดอกซากุระ ณ ถนนยออีโด ซึ่งกำลังบานอยู่ทั่วเกาหลีเพราะไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหน สองข้างทางจะเต็มไปด้วยความงามของดอกซากุระสีชมพูอ่อนละลานตา ให้ท่านได้หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพดอกซากุระเก็บไว้เป็นที่ระลึก อีกทั้งได้เห็นภาพของคนเกาหลีออกมาปิคนิคตามสวนสาธารณะ ทั้งที่มาเป็นเพื่อนกลุ่มใหญ่ๆ คู่รัก และครอบครัว ชวนกันมาพักผ่อนทำอาหารมานั่งทานไปคุยไปดูดอกซากุระไปด้วย **ในช่วงเดือนเมษายน จะมีดอกซากุระ หรือที่ชาวเกาหลีเรียกว่า พ็อตกต (CHERRY BLOSSOM) บานสะพรั่ง (ทั้งนี้การบานของดอกซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี)**

นำท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพรโสมถูกนำมาใช้เพื่อสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000ปีในตำรายาแผนโบราณจีนระบุว่าโสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอดช่วยทำให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกำลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบำรุงหัวใจป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดเสริมประสิทธิภาพทางเพศลดและป้องกันมะเร็งและเร็วๆนี้โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์โสมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ที่คำนึงถึงสุขภาพในปัจจุบัน 

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน

จากนั้นนำท่านชม พระราชวังเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE)  เป็นทั้งสัญญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวังมีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซล สร้างขึ้นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน เดิมทีนั้นภายในพระราชวังมีอาคารและตำหนักต่างๆมากกว่า 200 หลัง แต่เมื่อมีการรุกรานของญี่ปุ่น อาคารส่วนใหญ่ก็ได้ถูกทำลายลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 หลังเท่านั้นพระราชวังเคียงบกกุงนั้นขึ้นชื่อว่า เป็นพระราชวังที่สวยงามที่สุด เนื่องจากฉากหลังของพระราชวังนั้นเป็นเขาพูกักซาน จึงทำให้ดูยิ่งใหญ่อลังการเป็นอย่างมากคำว่า “เคียงบกกุง” หมายถึง พระราชวังแห่งพรที่มีแสงสว่าง ภายในบริเวณของพระราชวังแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจคือ พระที่นั่งคึนจองวอง และ ศาลาเคียงฮเวรู  ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณสระน้ำ มีทัศนียภาพที่สวยงามมาก 

นำท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามูเป็นสมุนไพร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์
จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ณ ห้างปลอดภาษีที่ DUTY FREEให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมนำเข้าจากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิดรวมทั้งสินค้าแบรนด์เกาหลียอดนิยม

จากนั้นพาท่านช้อปปิ้งย่านเมียงดง หรือ มยองดง (MYEONG-DONG) ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล เป็นย่านช้อปปิ้งที่ฮิตและคักคักที่สุดของกรุงโซล ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่า 1 ล้านคนต่อวัน อีกทั้งยังสามารถเดินทางได้สะดวก นับว่าเป็นศูนย์กลางของการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมตลาดเมียงดงแห่งนี้เต็มไปด้วยร้านค้า และร้านอาหารนับไม่ถ้วน เป็นหนึ่งในสถานที่ยอดฮิตของนักท่องเที่ยวและนักช้อป

เย็น

บริการอาหารเย็น

ที่พัก  โรงแรมมาตรฐาน ระดับ 4 ดาววันที่ 5 - หมู่บ้านวัฒนธรรมบุกชอนฮันอก - สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - วัดโชเกซา - ซุปเปอร์มาร์เก็ต

เช้า

บริการอาหารเช้า 

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมบุกชอนฮันอก (BUKCHON HANOK VILLAGE)หมู่บ้านโบราณที่เดิมทีเป็นที่อยู่ของเหล่าขุนนางสมัยก่อน ปัจจุบันบ้านโบราณเหล่านี้ได้ถูกอนุรักษ์ไว้ และมีหลายหลังที่ถูกดัดแปลงให้เป็นแหล่งเรียนรู้แผยแพร่วัฒนธรรม เกสต์เฮ้าส์ ร้านอาหาร และโรงน้ำชา เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเพื่อสัมผัส และเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม และอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือหมู่บ้านนี้เป็นย่านที่มีคนเกาหลีอยู่อาศัยกันจริงๆ ภายในบ้าน นำท่านเยี่ยมชมและสัมผัสบรรยากาศเกาหลีแท้ๆ ด้วยกลิ่นไอความเป็นดั้งเดิมของสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนและธรรมชาติ สะท้อนถึงศิลปะและวัฒนธรรมสมัยโบราณของชาวเกาหลี

นำท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพต่อกับ น้ำมันสนเข็มแดง ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสนที่มีสรรคุณช่วยบำรุงร่างกายลดไขมันช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย

จากนั้นนำท่านชม วัดโชเกซา (JOGYESA TEMPLE)หรือที่คนไทยเรียกว่า “วัดพระยิ้ม” ในอดีตนั้นวัดแห่งนี้เป็นเหมือนศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายเซนในเกาหลี ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงเป็นอย่างยิ่ง เมื่อเดินเข้ามาในวัดนี้สิ่งแรกที่จะสังเกตุเห็นก็คือต้นไม้ใหญ่ที่ด้านหน้าประตูทางเข้า มีความสูงถึง 26 เมตรส่วนอาคารหลักของวัดนั้นมีอายุมากกว่า 500 ปี และเป็นอาคารขนาดใหญ่ ชื่อว่า DAEUNGJEON สร้างขึ้นในปี 1938 ภายในมีพระประธานสีทองขนาดใหญ่ 3 องค์ ซึ่งชาวเกาหลีเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ จึงนิยมไปนมัสการในวันสำคัญต่างๆ


กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน 

นำท่านเพลิดเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่SUPERMARKETสาหร่าย ขนมต่างๆ  ช็อกโกแล็ตหินซีเรียลช็อกโก  ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น และยังมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี)นมกล้วย 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน


18.05น.

นำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KOREAN AIR (KE) เที่ยวบินที่KE651(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชม.)

21.45น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เที่ยวบิน/ที่นั่งบนเครื่องบิน (สายการบินเป็นผู้กำหนด)

โรงแรมเมนูอาหารและโปรแกรมการเดินทางอาจมีการสลับสับเปลี่ยน

หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาติ การเมือง

สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย รวมไปถึงสถานะห้องพักของแต่ละโรงแรม

ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ


และหากลูกค้าท่านใดจะมีการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

รถโดยสารภายในประเทศ หรือรถไฟ กรุณาแจ้งและสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบก่อนจองทุกครั้ง 

ไม่เช่นนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ


***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน***
อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก. จำนวน 1 ใบ

 ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3ท่าน

แต่ละโรงแรมจะมีการวางผังห้องพักแต่ละประเภทแตกต่างกันจึงทำให้ห้องพักแต่ละประเภทไม่ได้อยู่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น บางโรงแรมอาจไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน หากต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจเป็น เตียงใหญ่ 1 เตียง และ 1 เตียงเสริมแบบพับ หรือ SOFA BED ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ 

หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเป็น พัก 2 ท่าน 1 ห้อง และ พักเดี่ยว 1 ห้อง ไม่ว่ากรณีใดใด ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มกับผู้เข้าพัก

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม

ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง

ในส่วนหัวหน้าทัวร์ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทิปไกด์และคนขับรถตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 100 บาท/ท่าน/วัน

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

 ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน K-ETA (หากต้องการให้ทางบริษัทลงทะเบียนให้มีค่าบริการ 800 บาท)

**ในกรณีถูกปฏิเสธ K-ETA หากมีการชำระเงินค่าทัวร์แล้ว ไม่คืนเงินทุกกรณี**

ค่าตรวจRT - PCR / ATK TEST / TEST & GO ทั้งของประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้กรณีทางรัฐบาลทั้ง 2 ประเทศ ประกาศให้ตรวจ

ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า


เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

1. ในการจองกรุณา ชำระค่าทัวร์มัดจำทัวร์ท่านละ 20,000 บาท(กรณีต้องการให้ทางบริษัทลงทะเบียน K-ETA ต้องชำระเพิ่ม 800 บาท พร้อมมัดจำค่าทัวร์) พร้อมหน้าพาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจากทำการจอง และชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน กรณีไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนด ไม่ว่ากรณีใดใดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

2. หากลูกค้าทำจองเกิน 20 ท่าน ท่านที่ 21 เป็นต้นไปชำระเพิ่ม 1,000 บาท หากพบว่าคณะเดียวกันจองเกิน 20 ท่าน แม้ว่าท่านจะจองทัวร์มาคนละบริษัทก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ให้ชำระเพิ่มตามเงื่อนไขของบริษัท

3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
4. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

เนื่องจากราคานี้ตั๋วเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจำหรือค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อส่งรายชื่อออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดใดทั้งสิ้น

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

โปรแกรมทัวร์ไม่มีราคาเด็กทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลับ

*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้นกรณีถือพาสปอร์ตต่างชาติชำระเพิ่ม 3,500 บาท

ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท ต่อท่าน *ชำระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง*

ในส่วนหัวหน้าทัวร์ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทิปไกด์และคนขับรถตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 100 บาท/ท่าน/วัน

หมายเหตุ

1. รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน***และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD****กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที่เป็นพนักงานบริษัททัวร์ครู อาจารย์ เด็กนักเรียน นักศึกษา  ธุรกิจขายตรง ธุรกิจเครื่องสำอางค์ ธุรกิจอาหารเสริม หมอ  พยาบาล  หรือชาวต่างชาติ จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกครั้ง**

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ ตลอดจนข้อแนะนำกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหากท่านมีความจำเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนำไปยังประเทศนั้นๆ  หรือนำกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิตเจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด

3. โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก

4. ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท้ายช่างภาพจะนำภาพถ่ายมาจำหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ เพราะทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับลูกทัวร์ซื้อแต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า

5. ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช้อปปิ้ง เช่น น้ำมันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USDต่อท่าน

6. หากลูกค้าทำจองเกิน 20 ท่าน ท่านที่ 21 เป็นต้นไปชำระเพิ่ม 1,000 บาท หากพบว่าคณะเดียวกันจองเกิน 20 ท่าน แม้ว่าท่านจะจองทัวร์มาคนละบริษัทก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ให้ชำระเพิ่มตามเงื่อนไขของบริษัทวันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน
วันที่ 3
นั่งรถไฟสายโรแมนติก - ศูนย์เครื่องสำอาง-ชมซากุระริมทะเลสาบซอกชอน -LOTTE WORLD TOWER -ล่องเรือชมแม่น้ำฮัน - ช้อปปิ้งย่านฮงแด
วันที่ 4
ชมซากุระที่ถนนยออีโด - สมุนไพรโสมเกาหลี - พระราชวังเคียงบกกุง - สมุนไพรฮอตเกนามู - DUTY FREE - ช้อปปิ้งย่านเมียงดง
วันที่ 5
หมู่บ้านวัฒนธรรมบุกชอนฮันอก - สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - วัดโชเกซา - ซุปเปอร์มาร์เก็ต