กระซิบรักเสมอดาว จ.น่าน 5 วัน 2 คืน 2.PHD-bus


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight


น่าน ตำนานแห่งขุนเขา เมืองเก่าที่มีชีวิต และวัฒนธรรมที่โดดเด่น

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 4900 ประเทศ : ทัวร์ในประเทศ,ทัวร์ภาคเหนือ จำนวนวัน : 5 วัน 2 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : มีนาคม - พฤษภาคม 2563 สายการบิน : N/A

วันที่ 1 - กรุงเทพฯ – น่าน

19.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่ารถ นครชัยแอร์หรือ ท่ารถสมบัติทัวร์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ

20.00 น.

ออกเดินทางด้วยรถปรับอากาศชั้น 1 เป็นรถโดย สารขนาด 32 ที่นั่ง สามารถปรับเอนได้ มีสรีระทุกส่วนอย่างสบาย มีที่พักเท้า


วันที่ 2 - น่าน–พิพิธภัณฑ์น่าน–วัดภูมินทร์–วัดพระธาตุช้างค้ำ - วัดหนองบัว – อ.ปัว

06.30 น.

ถึงขนส่งน่าน รถตู้ปรับอากาศรอรับท่าน ให้ท่านทำธุระกิจยามเช้า รับประทานอาหารเช้า(1) ณ.ห้องอาหารโรงแรม หลังจากนั้นออกเดินทาง ทำความรู้จักเมืองน่าฮักแห่งนี้ให้มากขึ้น

09.00 น.

ชมวัดภูมินทร์เป็นวัดหลวง ตามพงศาวดารของเมืองน่าน พระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์เจ้าผู้ครองนครน่านได้สร้างวัดภูมินทร์ขึ้นหลังจากที่ครองนครน่านได้ 6 ปี จุดเด่นของวัดนี้คือเป็นวัดที่สร้างทรงจตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว ภาพจิตรกรรมหรือ “ฮูบแต้ม” ในวัดภูมินทร์เป็นชาดก ภาพปู่ม่าน ย่าม่าน กระซิบรักบรรลือโลก ภาพนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่งามเป็นเยี่ยมของวัดภูมินทร์ หลังจากนั้น ชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านชมงาช้างดำ สัญลักษณ์เมืองน่านและเป็นงาช้างดำหนึ่งเดียวในไทย

11.00 น.

ชมวัดพระธาตุเจดีย์ช้างค้ำวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีลิกธาตุไว้ภายใน นับเป็น ปูชนียสถาน สำคัญ เป็นเจดีย์ ที่ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัย จากเจดีย์ทรงลังกา คือเจดีย์วัดช้างล้อม

12.00 น.

*** อิสระ อาหารกลางวัน ***

นำท่านเดินทางสู่อำเภอปัว ระหว่างทางแวะ วัดหนองบัว ซึ่งเป็นหัวใจแห่งไทลื้อ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ และเลือกซื้อผ้าซิ่นทอมือพื้นเมืองของชาวน่าน จากนั้น ชิมชิว ร้านกาแฟดังของ อ.ปัว ร้านกาแฟไทลื้อ หลังจากนั้นนำท่านชมบรรยากาศชองวัดที่มีความสวยงามทั้งสถานที่และธรรมชาต ณ.วัดศรีมงคล

17.00 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ ฮักปัว รีสอร์ท หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารเย็น (2) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 3 - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา-ชมพูภูคา – บ่อเกลือ – ภูฟ้า – น่าน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า(3) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา มีสภาพพื้นที่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่มีทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ จุดเด่นของอุยานแห่งชาติดอยภูคา คือ การได้มาชม ต้นชมพูภูคา พันธุ์ไม้ที่ได้ชื่อ ว่าหายากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง น่าจะหลงเหลืออยู่ในโลกเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ประเทศไทย ชมจุดชมวิวลานดูดาว ต้นชมพูภูคา จุดชมวิว1715 หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ บ่อเกลือ ชมการผลิตเกลือสินธุ์เทา โดยกรรมวิธีการต้มในกระทะใบบัวซึ่งหาดูได้ยากในปัจจุบัน จากนั้น รับประทานอาหารเที่ยง (4) ณ ร้านอาหาร

14.00 น.

ชม โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาในสมเด็จพระเทพฯ (ภูฟ้า) ซึ่งเป็นโครงการ ส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรชาวบ้านในพื้นที่

18.00 น.

*** อิสระ อาหารเย็น ***

หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ บ้านสวนเฮือนน่าน หรือเทียบเท่า เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอธัยาศัย


วันที่ 4 - ดอยเสมอดาว – ผาหัวสิงห์ – เสาดินนาน้อย - วัดพระธาตุเขาน้อย – วัดพระธาตุแช่แห้ง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของดอยเสมอดาวเป็นพื้นที่ที่มีลาน กว้างยนสันเขาเหมาะสำหรับการพักผ่อนชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม ชม ผาหัวสิงห์ เป็นหน้าผามีรูปร่างหมือนสิงโตนอนหมอบหันหน้าไปทางทิศตะวันออกสามารถมองเห็นทิวทัศน์ ได้ 360 องศา

11.00 น.

ชม เสาดินนาน้อย มีลักษณะเป็นหุบผาและแท่งดินผสมหินลูกรังสีแดงปนส้ม รูปทรงต่าง ๆ กันไป บ้างเป็นแท่งแหลม บ้างเป็นแท่งมนกลม แล้วแต่จะจินตนาการให้เป็นรูปอะไร กระจายอยู่ในพื้นที่ประมาณ 20 ไร่คล้ายกับแพะเมืองผีที่ จ. แพร่

12.00 น.

รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ร้านอาหาร

นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย เก็บภาพตัวเมืองน่านในมุมสูง หลังจากนั้น

15.00 น.

นำท่านกราบพระธาตุศักสิทธิ์ ณ.วัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่าน และเป็นพระธาตุประจำชีวิตของคนเกิดปีเถาะ จากพงศาวดารเมืองน่านกล่าวว่า พระยาการเมือง เจ้านครน่านได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจาก กรุงสุโขทัย มาประดิษฐานไว้ที่ดอยภูเพียงแช่แห้งแห่งนี้ หลังจากนั้นพาทุกท่านแวะซื้อของฝาก ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินน่าน

นำท่านสู่ร้าน ขนมหวานป้านิ่ม ร้านขนมหวานที่ใครที่มาถึงเมืองน่านแล้วต้องห้ามพลาด หลังจากนั้น นำท่านสู่ศูนย์โอทอ๊ปเมืองน่าน อิสระอาหารเย็น ได้เวลาสมควรนำท่านสู่ ท่ารถเมืองน่าน

19.00 น.

ออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ นครชัยแอร์ หรือ สมบัติทัวร์ พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย


วันที่ 5 - กรุงเทพฯ

05.30 น.

ถึงกรุงเทพฯ ด้วยความสุขและความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่ารถทัวร์ นครชัยแอร์ หรือสมบัติทัวร์ กรุงเทพฯ-น่าน-กรุงเทพฯ

- ค่ารถตู้ปรับอากาศ (Driver Guide)

- ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม       

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

- น้ำดื่ม

- ค่าทีพัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)

- ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ 

- ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

- ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 200 บาท ตลอดการเดินทาง 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

- มัดจำ 2,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า เนื่องจากทัวร์รายการนี้เป็นทัวร์ราคาพิเศษ


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ


วันที่ 1
กรุงเทพฯ – น่าน
วันที่ 2
น่าน–พิพิธภัณฑ์น่าน–วัดภูมินทร์–วัดพระธาตุช้างค้ำ - วัดหนองบัว – อ.ปัว
วันที่ 3
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา-ชมพูภูคา – บ่อเกลือ – ภูฟ้า – น่าน
วันที่ 4
ดอยเสมอดาว – ผาหัวสิงห์ – เสาดินนาน้อย - วัดพระธาตุเขาน้อย – วัดพระธาตุแช่แห้ง
วันที่ 5
กรุงเทพฯ