เบตง-ปีนัง-มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน 5.PHD-HM5


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

อุโมงค์ปิยะมิตร สวนหมื่นบุปผา ทะเหมอกอัยเวง

เกาะปีนัง วัดเขาเต่า ปีนังฮิลล์ อาร์ทสตีท

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 10900 ประเทศ : ทัวร์มาเลเซีย,ทัวร์ในประเทศ,ทัวร์ภาคใต้ จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : - สายการบิน : N/A

วันที่ 1 - กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – เบตง – อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน้ำร้อน – สวนหมื่นบุปผา (พักที่ เบตง)

04.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ประตู 12 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์

06.00 น.

เหิรฟ้าสู่ หาดใหญ่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7102 (อาหารเช้าบนเครื่อง 1)

07.25 น.

คณะสมาชิกเดินทางถึงหาดใหญ่ หลังรับสัมภาระ Driver Guide รอรับท่าน นำท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ สู่ อ.สะเดา 

นำคณะเดินทางสู่ ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทยทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง ตรวจคนเข้าเมือง ไทย มาเลเซีย หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ เมือง Baring

12.00 น.

ถึงด่านชายแดนเบตง ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับประทานอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหาร

นำท่านชม อุโมงค์ปิยะมิตร (Piyamit Tunnel) เดิมเคยเป็นฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา (เขต 2) อุโมงค์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 เป็นอุโมงค์คดเคี้ยวเข้าไปในภูเขายาวประมาณ 1 กิโลเมตร ความกว้างประมาณ 50-60 ฟุต ใช้เวลาในการขุด 3 เดือน มีทางเข้าออกหลายทาง ใช้เป็นที่หลบภัยทางอากาศและสะสมเสบียง นำชม สวนไม้ดอกเมืองหนาว (สวนหมื่นบุปผา) จากภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ทำให้เมือง เบตงมีศักยภาพในการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด สวนดอกไม้นี้อยู่ท่ามกลางภูเขาบริเวณหมู่บ้านปิยะมิตร 2 ซึ่งเป็นหมู่บ้านของผู้ที่เคยเข้าร่วมพัฒนาชาติไทย เมื่อครั้งในอดีต หลังจากนั้น นำชม บ่อน้ำร้อนเบตง (Betong Hot Spring) เป็นบ่อน้ำร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ความร้อนของน้ำสามารถต้มไข่ให้สุกได้ภายในเวลา 7 นาที

18.00 น.

นำท่านเข้าพัก โรงแรม เบตงเมอลิน หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐาน เก็บสัมภาระเข้าห้องพัก หลังจากนั้น รับประทานอาหารเย็น (3) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2 - เบตง – เขาอัยเยอร์เวง – มาเลเซีย – ปีนัง – วัดเขาเต่า – ปีนังฮิลล์ (พักที่ ปีนัง)

04.00 น.

อรุณสวัสดิ์ตอนเช้ามืด นำคณะเดินทางไปเที่ยวชม ทะเลหมอก อัยเยอร์เวง สถานที่ต้องมนตร์สะกดของทะเลหมอกท่ามกลางผืนป่าขนาดใหญ่ พร้อมชมพระอาทิตย์ ขึ้น ชมแสงแรกแห่งตะวัน ยามเมื่อขึ้นเหนือขอบฟ้า (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ณ.วันเดินทาง) พร้อมเก็บภาพความประทับใจไว้เป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก

08.00 น.

บริการอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหาร หลังจากนั้นเก็บสัมภาระ ออกเดินทางสู่ ประเทศมาเลเซีย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง 2 ประเทศ

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารเดินทางสู่ปีนัง

เดินทางถึง รัฐปีนัง เมืองมรดกโลก เดินทางข้ามสะพานปีนังแห่งที่2

15.00 น.

นำท่านชม วัดเค็ก ลก ซีหรือวัดเขาเต่า เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรู้จักกันอย่าง แพร่ หลายในด้านการผสมผสานงานสถาปัตยกรรมในรูปแบบของพม่าจีนและไทยเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว สัญลักษณ์อันโดดเด่นภายในวัดแห่งนี้ ได้แก่เจดีย์เจ็ดชั้นหลังจากนั้นนำท่านขึ้นเขา ปีนังฮิลล์ (Penang Hill) เป็น อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่า สนใจ โดยปีนังฮิลล์นั้นอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 830 เมตรและถือว่าเป็นจุดสูงสุดของ เกาะปีนังอีกด้วย

19.00 น.

บริการอาหารเย็น (6) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเข้าพักโรงแรม CITYTEL หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 3 - ปีนัง – จอร์จทาวน์ – อาร์ทสตรีท – ด่านสะเดา – สนามบินหาดใหญ่

07.00 น.

บริการอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหาร หลังจากนั้นเก็บสัมภาระออกเดินทาง

09.00 น.

นำท่านชมเมือง จอร์จทาวน์ ถ่ายรูปคู่กับป้อมปราการคอร์น, ผ่านชม State Assembly/City Hall/ Town Hall/ Court Building/ St. Geores Church , ชมวัดไทย(วัดไชยมังคลาราม) กราบ พระพุทธไสยาสน์ ที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก ชมและถ่ายรูปวัดพม่าอยู่ตรงข้ามกับวัดไทย

10.00 น.

นำชม Street Art ตามหาภาพวาดบนกำแพง ของ นายเออร์เนสต์ ซาคาเรวิก (Ernest Zacharevic) เป็นชาวลิธัวเนีย ทีมีอยู่หลากหลาย หลังจากนั้น

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่

19.20 น.

เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7115

20.45 น.

ถึงกรุงเทพฯด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ

- ค่าที่พักโรงแรม 3 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)

- ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามรายการ

- ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว (Driver Guide)

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ      

- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ 

- ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ท่านต้องการออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ

-ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

-มัดจำท่านละ 5,000 บาท / ภายใน 3 วัน หลังจากการจอง ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

- หลังจากชำระมัดจำแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

-หลักฐานประกอบการเดินทาง หนังสือเดินทาง Pass port อายุการใช้งานคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

-สิ่งที่ควรนำไปด้วย รองเท้าสวมสบาย, ครีมและแว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป, ยาประจำตัว

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญวันที่ 1
กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – เบตง – อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน้ำร้อน – สวนหมื่นบุปผา (พักที่ เบตง)
วันที่ 2
เบตง – เขาอัยเยอร์เวง – มาเลเซีย – ปีนัง – วัดเขาเต่า – ปีนังฮิลล์ (พักที่ ปีนัง)
วันที่ 3
ปีนัง – จอร์จทาวน์ – อาร์ทสตรีท – ด่านสะเดา – สนามบินหาดใหญ่