หาดใหญ่ มาเลเซีย ปีนัง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน 2.PHD-MA1


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight


ปีนังฮิลล์จุดชมวิวเมืองที่สวยที่สุด

คาเมร่อนไฮแลนด์ สไตล์อังกฤษแห่งมาเลเซีย

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 10999 ประเทศ : ทัวร์มาเลเซีย,ทัวร์ในประเทศ,ทัวร์ภาคใต้ จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : - สายการบิน : LION AIR (SL)

วันที่ 1 - กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ - ปีนัง – วัดไทย-วัดพม่า - กระเช้าปีนังฮิลล์

06.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองอาคารผู้ 2ชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบินไลออนแอร์เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารในการเดินทาง

07.40 น.

เหินฟ้าสู่หาดใหญ่ โดยสายการบินไลออนแอร์ เที่ยวบินที่SL702

09.15 น.

ถึงหาดใหญ่ รถปรับอากาศรอนำท่านเดินทางสู่อ.สะเดาพร้อมบริการของว่าง

รับประทานอาหารกลางวัน(1) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร

นำคณะเดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทยทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของประเทศมาเลเซียทีด่านบูกิตคาอีตั้ม จากนั้นออกเดินทางตามเส้นทางไฮเวย์ของมาเลเซียทีเชื่อมต่อระหว่างไทยกับสิงคโปร์

14.30 น.

เดินทางถึง รัฐปีนัง เมืองมรดกโลก เดินทางข้ามสะพานปีนัง ที่ยาวกว่า 13 กิโลเมตรนำท่านชมเมือง จอร์จทาวน์ ถ่ายรูปคู่กับป้อมปราการคอร์น, ผ่านชม State Assembly/City Hall/ Town Hall/ Court Building/ St. GeoresChurch ,ชมวัดไทย(วัดไชยมังคลาราม) กราบพระพุทธไสยาสน์ ชมและถ่ายรูปวัดพม่าอยู่ตรงข้ามกับวัดไทย

นำท่านชม วัดเค็ก ลก ซีหรือวัดเขาเต่าเป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรู้จักกันอย่างแพร่หลายในด้านการผสมผสานงานสถาปัตยกรรมในรูปแบบของพม่า จีนและไทยเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว สัญลักษณ์อันโดดเด่นภายในวัดแห่งนี้ได้แก่ เจดีย์เจ็ดชั้น ซึ่งรู้จักกันในนามเจดีย์พระพุทธเจ้าหมื่นองค์ โดยสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระโพธิสัตว์

18.00 น.

นำท่านนั่งรถรางขึ้นสู่จุดชมวิว ปีนังฮิลล์ ชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองรวมไปถึงเกาะปีนังแบบแบบกว้างไกลสุดสายตา นั่นจึงทำให้บริเวณนี้ เป็นมุมดีที่สุดในการถ่ายภาพตัวเมืองจอร์จทาวน์ในยามราตรีอีกด้วย

บริการอาหารเย็น(2)ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเข้าพักโรงแรม CITYTEL หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2 - ปีนัง – อิโปร์ – ถ้ำเปรัค – คาเมร่อน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังจากนั้น เก็บสัมภาระเดินทาง

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(4) ณ ภัตตาคารเมือง อิโป หลังจากนั้นออกเดินทาง นำท่านเที่ยวชม ถ้ำเปรัค เป็นวัดถ้ำที่สำคัญวัดหนึ่งของมาเลเซีย ภายในถ้ำมีภาพจิตรกรรมผนังถ้ำที่วาดโดยจิตรกรชาวจีนที่อาศัยอยู่ฮ่องกง เป็นภาพขนาดใหญ่มาก วัดถ้ำแห่งนี้ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีรูปปั้นพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม พระสังกัจจายน์องค์ใหญ่ วัดนี้หากจะเทียบกับบ้านเราแล้วถือว่าเป็นวัดใหม่ที่พึ่งเปิดเมื่อปี ค.ศ 1970 หรือ พ.ศ 2513 หลังจากมาเลเซียได้รับเอกราชได้เพียง 13 ปี

15.00 น.

นำท่านเดินทางถึงคาเมรอนไฮแลนด์ Cameron Highlandsสูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,500 ฟิต สถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ขึ้นชื่อที่ สุดแห่งหนึ่งของประเทศมาเลเซียนำท่านเดินทาง ตามเส้นทางที่คดเคี๊ยวตามไหล่เขาชมทัศนียภาพ ที่สวยงามของธรรมชาติสองข้างทาง ระหว่างทาง แวะให้ท่านชมน้ำตก อิสกานด้าที่สวยงามให้ท่าน ได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นขึ้นสู่คาเมรอนแวะให้ ท่านชมไร่ชาคาเมรอนที่ปลูกลดหลั่นทั่วทั้งขุนเขา เป็นทัศนียภาพที่สวยงามอิสระให้ท่านชิมชา คาเมรอนรสชาติดี และเลือกซื้อฝากคนทางบ้าน ตามอัธยาศัยระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติบน เขาอันสลับซับซ้อนเพลิดเพลินกับความงดงามซึ่งประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างและประวัติต่างๆ มากมาย คาเมรอนฯแบ่งเป็นชุมชนเมืองสามระดับ (สามชั้น)ทุกระดับจะมีร้านค้า โรงแรม ตลาด แม้แต่ธนาคารในต่างประเทศก็มาเปิดบนเขานี้ชั้นแรกชื่อRinglet ชั้นที่สอง Tanah Rata ชั้นที่สาม Bringchang

18.00 น.

บริการอาหารเย็น แบบสตีมโบ๊ท ณ ภัตตาคาร (5)หลังจากนั้นเข้าพัก โรงแรม Heritage Hotel หรือเทียบเท่า


วันที่ 3 - คาเมร่อน – DUTYFREE – ด่านสะเดา – หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ

07.00 น.

บริการอาหารเช้า(6) ณ ห้องอาหารในโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(7) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับยังด่าน จังโหลน พาท่านผ่านพิธีการผ่านแดน จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า ณ DUTY FREEให้ท่านเลือกซื้อมากมาย จากนั้นออกเดินทางสู่ หาดใหญ่อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ตลาดกิมหยงและสันติสุข ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ (อิสระอาหารเย็น)

22.05 น.

เหินฟ้าออกเดินทางจากหาดใหญ่โดยสายการบินไลออนแอร์ เที่ยวบิน SL725

23.35 น.

ถึงสนามบินดอนเมืองด้วยความสุขและความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ สายการบินไลออนแอร์

- ค่าที่พักโรงแรม 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)

- ค่ากระเช้าปีนังฮิลล์            

- ค่าอาหาร (7 มื้อ)ตามรายการ

- ค่าของว่าง+น้ำดื่ม

- ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว (ในกรณี 8 ท่าน เป็น Driver Guide)

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างตามรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ.ที่จ่าย

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ 

- ค่าอาหาร เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ 

-ค่าทิปไกด์คนขับและหัวหน้าทัวร์ท่านละ 300 บาท ตลอด 3 วัน   

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

-มัดจำท่านละ 5,000 บาท / ภายใน 3 วัน หลังจากการจอง ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

-หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

-หลักฐานประกอบการเดินทาง หนังสือเดินทาง Pass port อายุการใช้งานคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

-สิ่งที่ควรนำไปด้วย รองเท้าสวมสบาย, ครีมและแว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป, ยาประจำตัว

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญวันที่ 1
กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ - ปีนัง – วัดไทย-วัดพม่า - กระเช้าปีนังฮิลล์
วันที่ 2
ปีนัง – อิโปร์ – ถ้ำเปรัค – คาเมร่อน
วันที่ 3
คาเมร่อน – DUTYFREE – ด่านสะเดา – หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ