มองโกเลียใน เยื่่อนถิ่นเหนือสุด พรมแดนจีน-รัสเซีย 7D 5N


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

ย่ำทะเลหิมะ ณ เขตฮูหลุนเป้ยเอ๋อร์ หรือฮูลุนเบอร์ เหนือสุดของจีน

ไฮลาเออร์ ...ศูนย์กลางการบริหารตอนเหนือสุดของเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน มีทุ่งหญ้าฮูหลุนเป้ยเออร์ 1 ใน 4 ทุ่งหญ้าใหญ่ที่สุดในโลก ได้รับยกย่องว่าเป็นทุ่งหญ้าที่ดีที่สุดในโลก

แมนจูเรีย หรือ หม่านโจวหลี่ ..ประตูสู่ยุโรป “เมืองแห่งตุ๊กตาแม่ลูกดก” เมืองด่านพรมแดนจีน-รัสเซีย และยังเป็นเมืองการค้าชายแดนที่สำคัญอีกด้วย

เกินเหอ..ในฤดูหนาวจะได้รับสมญา “ดินแดนในเทพนิยาย” เคยอากาศติดลบถึง -58 องศา

เออร์กูน่า..อีกเมืองพรมแดนจีน-รัสเซีย ฉายา “เมืองแห่งนิเวศวิทยาที่ดีที่สุดของจีน”

มื้อพิเศษ...เป็ดย่าง สุกี้มองโกล เนื้อแพะโส่วปาโร่ว เกี้ยวมองโกล

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 32999 ประเทศ : ทัวร์จีน จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : วันที่ 3-9 , 24-30 มี.ค. 63 สายการบิน : Air China (CA)

วันที่ 1 - สนามบินสุวรรณภูมิ

22.30 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์ไชน่า (CA) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับท่านที่หน้าเคาน์เตอร์เช็ค


วันที่ 2 - กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – ตลาดหัวเฉียว – ปักกิ่ง – ไฮลาเออร์

01.15 น.

เหินฟ้าสู่ เมืองปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ CA980 *บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

06.45 น.

เดินทางถึงสนามบินแคปปิตอล ปักกิ่ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

บริการอาหารเช้าแบบกล่อง

นำท่านสู่ วัดลามะ หรือ "ยงเหอกง" โบราณสถานหนึ่งเดียวในจีนที่ผสมผสานเอกลักษณ์แห่ง 4 ชนชาติ ฮั่น แมนจู มองโก ทิเบต รวมไว้ได้อย่างลงตัว ที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมไว้อย่างลงตัว วัดองค์ชายสี่ หรือ ยงเหอกง (Yonghe Temple) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่ง วัดแห่งนี้สร้างขึ้นตามพระราชโองการของ คังซีฮ่องเต้ เพื่อใช้เป็นที่ประทับสำหรับพระราชโอรสองค์ที่ 4 ที่ชื่อว่า "หย่งเจิ้น" โดยพระองค์ได้พระราชทานพื้นที่ส่วนหนึ่งของวังแห่งนี้ให้กับลามะ "นิกายหมวกเหลือง" หนึ่งในนิกายย่อยของพระพุทธศาสนานิกายธิเบตเพื่อตั้งเป็นวัด ภายหลังที่พระองค์สวรรคต ฮ่องเต้องค์ใหม่ได้พระราชทานพื้นที่ทั้งหมดของวังให้กับวัด และเปลี่ยนชื่อที่นี่เป็น "วัดลามะ" อย่างที่เราเรียกกันในปัจจุบัน ในสมัยก่อนที่นี่จะมีพระทิเบตมาจำพรรษาแต่ปัจจุบันเริ่มน้อยลง เพราะที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักอีกแห่งของเมืองปักกิ่ง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ตลาดหงเฉียว ที่ขายสินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก รวมถึงเสื้อผ้า รองเท้า ให้ท่านเลือกซื้อสินค้า เครื่องกันหนาวเพิ่มเติม

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

19.55 น.

บินสู่ เมืองไฮลาเออร์ โดยเที่ยวบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ CA1131 *บริการอาหารว่าง

22.20 น.

ถึง เมืองไฮลาเออร์ ศูนย์กลางทางการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมการแพทย์การศึกษาการขนส่งการศึกษาและศูนย์การท่องเที่ยวของฮูหลุนเป้ยเอ๋อร์ ได้รับการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งทุ่งหญ้า” มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์รวมกว่า 26 ชนเผ่ารวมถึงฮั่น มองโกล ฮุ่ย แมนจู และเกาหลีเหนือ นำท่านเข้าสู่ที่พัก

พัก เมืองไฮลาเออร์ BAVARIA REGENT HOTEL HAILAR หรือเทียบเท่า


วันที่ 3 - ไฮลาเออร์ – ทุ่งหญ้าไป๋หยิน – พิธีต้อนรับแบบมองโกล – เกินเหอ – หมู่บ้านกวางเรนเดียร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เขตชนเผ่ามองโกลไป๋หยิน เขตทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่และมีชื่อเสียงของเขตนี้ บรรยากาศหน้าหนาวระหว่างทางวิวทุ่งหญ้าจะกลายเป็นลานหิมะขาวโพลนสุดลูกหูลูกตา เป็นวิวที่สวยงามจับใจ รับการต้อนรับด้วยผ้าฮาดะ และสุราจอกเงิน ซึ่งถือว่าเป็นพิธีต้อนรับแบบสูงสุดของชาวมองโกล จากนั้นนำท่านร่วมพิธีกรรมทางจิตวิญญาณ อวยพรความสุขแค่ครอบครัวและโชคดี อันเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวมองโกล ชม "Ao Bao" สถานศักดิ์สิทธิ์ประจำเผ่าของชาวมองโกลจุดศูนย์เพื่อบวงสรวงขอพรเทพเจ้าให้มีความสุขและความอุดมสมบูรณ์ สัมผัสชีวิตความป็นอยู่ และพบกิจกรรมการแสดงของชาวมองโกลต่างๆ เช่น การขี่ม้า มวยปล้ำ การร้องเพลง ท่ามกลางหิมะและบรรยากาศอันหนาวเย็น จากนั้นนำท่านเข้าสู่กระโจมต้อนรับให้ท่านเข้าร่วมพิธีแต่งงานแบบชาวมองโกล ฟังเพลงมองโกลอันมีเสียงไพเราะเป็นเอกลักษณ์ประจำเผ่า

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารท้องถิ่น ลิ้มรสอาหารมองโกลแท้ๆ (เนื้อแพะ) พร้อมชิมชานมหอมกรุ่น

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองเกินเหอ ซึ่งตามชื่อแม่น้ำประจำเมือง GENHE GAOLE ซึ่งแปลว่า “แม่น้ำที่ใสและโปร่งใส” เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเทือกเขาซิงอัน ทางเหนือของฮูหลุนเป้ยเออร์ ติดกับจังหวัดเฮยหลงเจียงของฮาร์บิน รู้จักในนามของเมืองที่หนาวที่สุดของประเทศจีน โดยมีอากาศเฉลี่ยทั้งปี -5.3 องศา และอุณหภูมิต่ำที่สุดถึง -58 องศา ระหว่างทางท่านจะได้พบวิวหิมะแตะกับขอบฟ้าสีคราม หมู่บ้านชาวมองโกลทั้งแบบใหม่และกระโจมแบบเก่า ผ่านป่าไม้เบิร์ช ป่าธรรมชาติที่ใกล้เมืองที่สุดใน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 6,000 ไร่ และในฤดูหนาวสถานที่แห่งนี้งดงามหมือนโลกแห่งเทพนิยาย ชม หมู่บ้านกวางเรนเดียร์ AOLUGUYA เป็นที่อยู่อาศัยของ EVENKI พรานป่านักล่าที่ย้านถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ ณ ที่แห่งนี้ กว่า 300 ปี ถูกจัดเป็นชนกลุ่มน้อย 1 ใน 56 กลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากประเทศจีน ปัจจุบันยังคงอาศัยอยู่ในป่าใหญ่ ออกล่าสัตว์ในป่าลึก และเลี้ยงกวางเรนเดียร์ ชมวิถีชิวิตความเป็นอยู่ดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในเต็นท์รูปกรวยที่ทำจากเปลือกไม้เบิร์ช ท่านสามารถชมและให้อาหารกวางเรนเดียร์ ได้อย่างใกล้ชิด

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร *เกี๊ยวสไตล์มองโกล หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ เมืองเกินเหอ BLUEBERRY TOWN THEME HOTEL หรือเทียบเท่า 4*


วันที่ 4 - CHINA COLDEST VILLAGE – เออร์กูน่า – พื้นที่ชุ่มน้ำเกินเหอเออร์กูน่า

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน CHINA COLDEST VILLAGE หมู่บ้านแห่งนี้เคยมีอุณหภูมิติดลบ 58 องศา สัมผัสกับชีวิตของครอบครัวชนพิ้นเมือง ชมความมหัศจรรย์ของการสาดน้ำขึ้นไปในอากาศ มีคำกล่าวว่าที่นี่ไม่ต้องดูอุณหภูมิ ไม่ต้องมองเวลา ตราบใดที่ยังต้องการจะสนุกกับมัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเออร์กูน่า “เมืองแห่งการอุทิศตน” มีแม่น้ำเออร์กูน่าเป็นแม่น้ำชายแดนระหว่างจีนและรัสเซีย ด้วยความยาวกว่า 1,600 กิโลเมตร ต้นลำธารของแม่น้ำเฮยหลงเจียง เป็นเขตพื้นที่เกษตรกรรมที่ดีที่สุดในเขตฮูหลุนเป้ยเออร์ และได้ชื่อว่าเป็นเมืองนิเวศน์วิทยาที่ดีที่สุดของประเทศจีนอีกด้วย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (เมนูพื้นเมือง 8 ชาม)

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เขตพื้นที่ชุ่มน้ำเอ่อร์กูน่ (ระยะทาง 127 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง) พื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงและสมบูรณ์ที่สุดของประเทศจีน ถูกเรียกว่า “พื้นที่ชุ่มน้ำแห่งแรกของเอเชีย” ปอดของโลก ที่ควบคุมระบบนิเวศธรรมชาติที่งดงาม อุดมด้วยพรรณพืช และสัตว์นานาชนิด ชมแม่น้ำเกิงเหอ ได้ชื่อว่าสายน้ำที่คดเคี้ยวที่สุดในโลก ไหลเลี้ยวลดมหัศจรรย์ราวกับผืนแพรที่พลิ้วไหวของนางฟ้าจากสวรรค์

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ เมืองเออร์กูน่า EERGUNA HOTEL หรือเทียบเท่า 4*


วันที่ 5 - เออร์กูน่า – ทะเลสาบหูหลุน – ม่านโจวหลี่ (แมนจูเรีย) – พรมแดนประตูจีน-รัสเซีย (ชมข้างนอก) – ลานแสดงตุ๊กตาแม่ลูกดก (ชมข้างนอก)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮูหลุน ในภาษามองโกเลียหมายถึง “ทะเสสาบเหมือนทะเล” เป็นแหล่งกำเนิดหลักของชนเผ่าเร่ร่อนหลายคนในภาคเหนือหลายกลุ่มหลายชาติพันธุ์ ด้วยพื้นที่ 2,339 ตารางกิโลเมตร ยาวครอบคลุม 41 กิโลเมตร กว้างเฉลี่ย 32 กิโลเมตร ความลึกของน้ำสูงสุด 8 เมตร ความลึกน้ำเฉลี่ย 5.7 เมตรและความจุน้ำ 13.85 พันล้านลูกบาศก์เมตร เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในมองโกเลีย และใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ใหญ่เป็นอันดับห้าของจีน ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในเดือนพฤศจิกายน 2002 เป็นแหล่งพักพิงของสัตว์น้ำนานาชนิด นำท่านสู่จุดชมวิวของทะเลสาบซึ่งแต่ละฤดูจะมีกิจกรรม และวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบแตกต่างกันออกไปให้ท่านได้เลือกเก็บภาพประทับใจ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองหม่านโจวหลี่ หรือ แมนจูเรีย เมืองพรมแดนจีน-รัสเซีย ประตูเชื่อมเอเชีย-ยุโรป สิ่งก่อสร้างของเมืองหม่านโจวหลี่ มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมต่างประเทศ ไม่เพียงแต่มีสถาปัตยกรรมแนวกอธิคเท่านั้น หากยังมีสิ่งก่อสร้างสไตล์รัสเซียอีกด้วย และเป็นเมืองที่รวม 3 วัฒนธรรมไว้ด้วยกันทั้งจีน มองโกล และรัสเซีย โดยที่ไม่แปลกที่จะเห็นป้ายร้านค้าในเมืองติดไว้ 3 ภาษานอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่ค้นพบฟอสซิลช้างแมมมอธ ที่เคยอาศัยอยู่ในยุคน้ำแข็งเมื่อ 20,000 ปีก่อนด้วย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ด่านพรมแดนจีน-รัสเซีย (ถ่ายรูปภายนอก) ด่านแห่งนี้เป็นด่านที่ใช้ทางการขนส่งสินค้าที่เพียงแค่ประตูด่านกั้นก็สามารถข้ามเขตไปสู่รัสเซีย ในปี 1992 ม่านโจวหลี่เป็นเมืองชายแดนแห่งแรกทางภาคเหนือที่ทางรัฐบาลจีนเปิดให้ติดต่อค้าขายกับยุโรปกว่า 40 ประเทศและภูมิภาคเช่นรัสเซีย, โปแลนด์, ฮังการี , ญี่ปุ่น, สิงคโปร์และสิงคโปร์และได้จัดตั้งระบบการค้าต่างประเทศที่ครอบคลุมและความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี เช่นการค้าการเงินการขนส่งและคลังสินค้า รวมไปถึงการท่องเที่ยวด้วย จากนั้นชม สนามจัดแสดงตุ๊กตาแม่ลูกดกรัสเซีย (ภายนอก) สถานที่ที่โด่ดเด่นและมีชื่อเสียง ครอบคลุมพื้นที่ 870,000 ตารางเมตร ถ่ายรูปกับกองทัพตุ๊กตาแม่ลูกดก ทั้งขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่ที่มีความสูง ถึง 30 เมตร ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และชมการเต้นรำและร้องเพลงสไตล์รัสเซีย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านชม แสงสีเมืองม่านโจวหลี่ ชมตึกรามบ้านช่องสไตล์รัสเซียที่ประดับประดาไฟแสงสีที่งดงาม สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ เมืองหม่านโจวหลี่ MATRYOSHKA THEME HOTEL หรือเทียบเท่า 4*


วันที่ 6 - ม่านโจวหลี่ - พิพิธภัณฑ์ฟอสซิลช้างแมมมอธ – ไฮลาเออร์ – เจงกีสข่านแสควร์ - พิพิธภัณฑ์ชนชาติหูหลุนเป้ยเออร์ – ช้อปปิ้ง

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม อุทยานช้างแมมมอธ (ICE AGE) พื้นที่ 790,000 ตารางเมตร มีประติมากรรมซากดึกดำบรรพ์ อาทิ ช้างแมมมอธ เสือเขี้ยวดาบ เป็นต้น ชมพิพิธภัณฑ์จาไลนัวร์ ที่รวบรวมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาค อารยธรรมโบราณ กระดูกซากดึกดำบรรพ์ ฯลฯ จากนั้นชมทะเลสาบฮูหลุน หรือทะเลสาบต๋าไล่ เป็นทะเลสาบเหมือนทะเล รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและพื้นที่กว้างใหญ่ มีจุดชมวิวทิวทัศน์มากมาย มีระบบนิเวศขนาดใหญ่ สัตว์อีกหลากหลายสายพันธุ์ ภายใต้ท้องฟ้าสีฟ้า เมฆสีขาว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไฮลาเออร์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเจงกีสข่านแสควร์ เป็นหนึ่งในอาคารที่โดดเด่นในเขตไฮลาเออร์ ครอบคลุมพื้นที่ 230,000 ตารางเมตร แบ่งพื้นที่ออกเป็น 7 ส่วน รวมถึงพื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพื้นที่กีฬาทางน้ำและพื้นที่จัตุรัสน้ำพุ สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของจัตุรัสคือประติมากรรมสี่เหลี่ยมด้านบนของรูปปั้นคือรูปร่างของเจงกีสข่าน แล้วยังมี Bayan Erdun Aobao ได้รับการยกย่องให้เป็น "ภูเขา Dahan" และ "ภูเขาหินศักดิ์สิทธิ์" นอกจากนี้ยังเป็นสวนพักผ่อนของชาวไฮลาเออร์อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ชนชาติหูหลุนเป้ยเออร์ สร้างขึ้นในปี 1998 เป็นสถานที่จัดแสดงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมความเป็นมาของชนเผ่ามองโกเลียตั้งแต่สมัยโบราณ วิถีชีวิตและความเป็นมาของชนเผ่าเร่รอน รวมถึงจัดแสดงวัตถุโบราณอันทรงคุณค่าไว้ให้ท่านได้ชื่นชมด้วย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร สุกี้มองโกล (ท่านสามารถเลือกทานหมู-แพะ-ไก่-เนื้อ)

หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับที่พักโรงแรม อิสระพักผ่อน หรือจะเลือกไปช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย ณ ห้างสรรพสินค้าข้างโรงแรมที่พัก

พักที่ เมืองไฮลาเออร์ BAVARIA REGENT HOTEL HAILAR หรือเทียบเท่า 4*


วันที่ 7 - ไฮลาเออร์ – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

11.00 น.

เดินทางกลับสู่เมืองปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ CA1132

13.35 น.

เดินทางถึงสนามบินปักกิ่ง หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารภายในสนามบิน หลังอาหารอิสระรอเวลาต่อเครื่องกลับกรุงเทพฯ

19.35 น.

เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ CA979 *บริการอาหารและเครื่องดื่ม

23.40 น.

เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ…


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

อัตรานี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัด และตั๋วภายในประเทศ 1 เที่ยวบิน

- ค่ารถไฟความเร็วสูงปักกิ่ง-โฮฮอท (ที่นั่งชั้น 2 )

- ค่าโรงแรมที่พักตามในรายการระบุหรือเทียบเท่า

- ค่าภาษีสนามบิน , ภาษีน้ำมัน และภาษีประกันภัยสายการบิน

- ค่าอาหารตามรายการ - ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์***

- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

*** ค่าน้ำหนักกระเป๋า ท่านละ 23 กิโลกรัม/ ท่าน สายการบินกำหนดให้โหลดกระเป๋าใต้ท้องเครื่องได้เพียง 1 ใบเท่านั้นกรณีที่น้ำหนักเกิน กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนน้ำหนักที่เกินเอง ***

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ อาหาร-เครื่องดื่มสั่งพิเศษ ค่าซักรีด

- ค่าภาษีบริการ 3%, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- ค่านํ้าหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบยื่นเดี่ยวที่เมืองไทยท่านละ 1,000 บาท (กรณีวีซ่าแบบกรุ๊ปที่เมืองจีนยกเลิกชั่วคราว)

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ท่านละ 2,000 บาท ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ไทยขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน โดยธรรมเนียมปฏิบัติ วันละ 100 บาท

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง

- มัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ ภายใน 2 วันหลังทำการจอง

- ชําระยอดส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วัน

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

การยกเลิก

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วัน คืนหรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้

2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป     เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท

3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-29 วัน        เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-19 วัน          เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

5.ยกเว้น กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำ กับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

หมายเหตุ

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกำหนด

-บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้

-กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนำใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจำเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการเดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ

-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทำให้มิสามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร

-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกค่าบริการ

-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ

ข้อมูลการยื่นวีซ่า ( Visa Information )

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่าจีน @วีซ่าแบบกรุ๊ปทัวร์ @ กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน @

1. กรุณาแสกนหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน้า ส่งมาให้ที่บริษัททางอีเมลล์หรือไลน์ เพื่อความคมชัดของหน้าพาสปอร์ต


อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน ในกรณีเมืองจีนยกเลิกการทำวีซ่ากรุ๊ปชั่วคราว

- พาสปอร์ตตัวจริง + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ (พื้นหลังสีขาวเปิดหน้าผากเปิดใบหู/ไม่สวมเครื่องประดับ)

- ที่อยู่ปัจจุบัน+เบอร์โทรศัพท์ และเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน

- ยื่นวีซ่าจีน 4 วันทำการ เพิ่มค่าใช้จ่ายท่านละ 1,000 บาท

- ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,500 บาท


วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – ตลาดหัวเฉียว – ปักกิ่ง – ไฮลาเออร์
วันที่ 3
ไฮลาเออร์ – ทุ่งหญ้าไป๋หยิน – พิธีต้อนรับแบบมองโกล – เกินเหอ – หมู่บ้านกวางเรนเดียร์
วันที่ 4
CHINA COLDEST VILLAGE – เออร์กูน่า – พื้นที่ชุ่มน้ำเกินเหอเออร์กูน่า
วันที่ 5
เออร์กูน่า – ทะเลสาบหูหลุน – ม่านโจวหลี่ (แมนจูเรีย) – พรมแดนประตูจีน-รัสเซีย (ชมข้างนอก) – ลานแสดงตุ๊กตาแม่ลูกดก (ชมข้างนอก)
วันที่ 6
ม่านโจวหลี่ - พิพิธภัณฑ์ฟอสซิลช้างแมมมอธ – ไฮลาเออร์ – เจงกีสข่านแสควร์ - พิพิธภัณฑ์ชนชาติหูหลุนเป้ยเออร์ – ช้อปปิ้ง
วันที่ 7
ไฮลาเออร์ – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ