MONGOLIA 5D 3N (SMK 02)


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

โดยสายการบินแห่งชาติมองโกเลียนแอร์ไลน์ (OM)

นอนเกอร์....ขี่สุนัขลากเลื่อน...ตะลุยความหนาว ณ ลานสกี….สไตล์มองโกเลีย

***เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์บินตรงสู่มองโกเลีย เตรียมพร้อมเทศกาลหิมะที่กำลังจะมาถึง***

***เยือนดินแดนนักรบมองโกเลีย ดินแดนแห่งธรรมชาติที่เงียบสงบ ชมวิถีชีวิตเรียบง่าย

***เปิดประสบการณ์ สนุกสนานกับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อนสุดน่ารักที่ทุกท่านจะได้สัมผัสด้วยตาตัวเอง

***พักกระโจม (GER) แบบชาวโนเมดแท้ สไตล์มองโกเลีย หากมาแล้วห้ามพลาด

พร้อมสวมชุดแบบชาวมองโกดั้งเดิมฟรี!!

บริการฟรี !!! SIM CARD...ท่านละ 1 อัน เช็คอิน เก็บภาพความประทับใจไม่รู้ลืมแบบไม่มีสะดุด

***เมนูพิเศษ+++ชาบูชาบูสไตล์มองโกเลีย,บาร์บีคิวปิ้งย่างสไตล์มองโกเลียแบบต้นตำหรับ

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 29999 ประเทศ : ทัวร์จีน จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : เดือน ธันวาคม 62 - มีนาคม 63 สายการบิน : MONGOLIAN AIRLINES (OM)

วันที่ 1 - กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ

20.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 สายการบิน Mongolian Airlines ชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ Q โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนร้บและอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและเอกสารก่อนการเดินทางแก่ท่าน

22.55 น.

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอูลานบาตอร์ (Ulaanbaatar) ประเทศมองโกเลีย (BKK-ULN) โดยสายการบิน มองโกเลียนแอร์ไลน์ Mongolian Airlines (MIAT) เที่ยวบินที่ OM702

(มีบริการเสริฟอาหารร้อน เครื่องดื่ม และของว่างบนเครื่องบิน)

***หมายเหตุ : กระเป๋าโหลด 1ท่านต่อ1ใบ= 23kg และ Carry onได้อีกไม่เกิน 5 kg /ท่าน****


วันที่ 2 - สนามบินเจงกิสข่าน – โรงแรม –วัดกานดัน -จตุรัสซัคบาทาร์ - พิพิธภัณฑ์Bogd Khaan Winter Palace Museumตลาดท้องถิ่น Black Market

06.05 น.

เดินทางถึง สนามบินเจงกิสข่าน เมืองอูลานบาตอร์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เมืองอูลานบาตอร์ เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของมองโกเลียตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศกว่าจะมาเป็นอูลานบาตอร์ได้มีการเปลี่ยนชื่อเมืองมาหลายครั้งจนสรุปเมื่อปี1924 ซึ่งมีความหมายว่าวีรบุรุษสีแดงเพื่อเป็นเกียรติแก่ ดัมดินซัคบาตอร์ (DamdinSukhbaatar) ผู้นำการปฏิวัติการปกครองและการประกาศอิสรภาพจากจีนของมองโกเลียปัจจุบันเมืองหลวงแห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของประเทศ จากนั้นให้ท่านได้พบ พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ภาษาอังกฤษ) มารอรับท่านที่ทางเข้าสนามบิน

เช้า

นำท่านเดินทางเข้าโรงแรมที่พัก

รับประทานอาหารเช้าห้องอาหารของโรงแรม PERMUIM HOTEL หรือเทียบเท่า

ให้ท่านได้นำสัมภาระเช็คอิน ท่านสามารถ ทำภาระกิจอาบน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย และให้ท่านปรับสภาพกับสภาพอากาศ จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ จากนั้นนำท่านชม วัดกานดาน (Gandantegchilen Monastery) ชาวมองโกเลียส่วนใหญ่คือชาวพุทธที่มีความคล้ายคลึงกับประเทศเนปาล วัดกานดานคือวัดใหญ่ที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธของมองโกเลียเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน สร้างโดยท่านข่านโบกด์ ราวปี ค.ศ.1835เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นศุนย์รวมจิตใจ ของชาวพุทธในมองโกเลีย ชื่อวัดมีความหมายว่า สถานที่ที่มีความสุขอย่างสมบรูณ์แบบ ภายในพระวิหารประดิษฐานพระอวโลกิเตศวร ซึ่งมีความสูงถึง 20 เมตร นำคณะเดินทาง เยี่ยมชม จตุรัสซัคบาทาร์ (Sukhbaatar Square) ชมความยิ่งใหญ่ตระการตาของ เป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นซัคบาทาร์ ผู้ประกาศ อิสรภาพแก่มองโกเลีย ในปี ค.ศ.1921ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอูลานบาตอร์เป็นสถานที่ที่ใช้ในการจัดงานพาเหรดต่างๆไฮไลท์ของที่นี่คือการไปเยี่ยมชม รูปปั้นของ ดัมดินซัคบาตอร์ (DamdinSukhbaatar) ผู้นำการปฏิวัติในปี1921 ที่ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางจัตุรัสในบริเวณใกล้เคียงกันนั้นมีรูปปั้นของเจงกิสข่านตั้งอยู่ด้วยเรียกได้ว่าไปที่เดียวได้เห็นรูปปั้นบุคคลสำคัญของมองโกเลียถึงสองคนนอกจากนี้ในบริเวณจัตุรัสยังเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญอีกหลายแห่งทั้งอาคารรัฐสภาพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานต่างๆมากมาย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มนู EUROPEAN SET ร้าน SILK ROAD RESTAURANT

นำท่านเดินทางสู่ Bogd Khaan Winter Palace Museum ภายในพิพิธภัณฑ์ มีการจัดแสดงสิ่งของที่ชาวมองโกล สมัยอดีตใช้งาน และประดิษฐ์ขึ้นจริงซึ่งประกอบไปด้วย งานหัตถกรรมที่มีลวดลายสวยงามอันเป็น เอกลักษณ์ของชาวมองโกล รวมทั้งยังมีการจัดแสดงนิทรรศการสิ่งของเครื่องใช้ ของบรรณาการ และของสะสมที่ถูกใช้ในสมัยราชวงศ์ของพระราชาองค์สุดท้ายของมองโกเลีย (ด้านในพระราชวังฤดูร้อนห้ามถ่ายรูป) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดBLACK MARGETDUNJINGARAV เป็นตลาดขายเสื้อผ้า อยู่ในตัวอาคาร ให้ท่านช้อปปิ้งอุปกรณ์กันหนาวรองเท้าถุงมือหรือหมวกพื้นเมือง ณ ตลาดDUNJINGARAV ซึ่งเป็นตลาดที่ชาวมองโกเลียจะมาจับจ่ายสินค้าอุปกรณ์เสื้อผ้ารองเท้าและอื่นๆท่านจะได้พบกับสินค้าราคาถูกคุณภาพใช้งานได้สำหรับกันหนาวที่มองโกเลีย จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อ สินค้า ห้าง STATE DEPARTMENT STORE นี้เป็นห้างอยู่ใจกลางเมืองอูลานบอตอร์อยู่ใกล้ๆจตุรัสซุกบาทามีซุปเปอร์มาร์เก็ตสำหรับซื้อของกินของใช้ของฝากถ้าใครหนาวขาดอุปกรณ์ก็มาหาซื้อได้โดยเฉพาะอุปกรณ์ กันหนาว ที่นี่มีราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย อาทิเช่น NORTHFACE,UNDER URMOUR , NIKE ,รองเท้าสำหรับปืนเขา เดินป่า , เครื่องใช้ไฟฟ้า , ของที่ระลึกต่างๆเป็นต้น

ค่ำ

รับประทานอาหารอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู THE BULL HOT POT ( เมนู ชาบูสไตล์มองโกเลียนเสริฟพร้อมเนื้อวัวเนื้อม้าเนื้อไก่เนื้อแกะ เสริฟคู่พร้อมผักสด )

พักที่ โรงแรม PREMIUM HOTELระดับ 4 ดาว ย่านใจกลางเมือง หรือเทียบเท่า


วันที่ 3 - อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน (Zaisan Hill) - SUPERMARKET -Turtle Rock – แวะชมสินค้าพื้นเมือง –เดินทางไปยัง GER CAMP –ทดลองขี่ สุนัขลากเลื่อน ( Dog Sledding ) – พักเกอร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

นำท่านขึ้นชม อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน (Zaisan Hill) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองถือเป็นจุดชมวิวที่อยู่สูงเหนือเมืองขึ้นไปแต่ยิ่งสูงกลับยิ่งสวยท่านจะสามารถมองเห็น เมืองอูลานบาตอร์ ได้รอบเมืองแบบ360 องศาสร้างเพื่อให้เกียรติแก่ฝ่ายสัมพันธมิตรของทหารมองโกเลียและโซเวียตที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่สองอนุสาวรีย์แห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาทางตอนใต้ของเมืองอนุสาวรีย์แห่งนี้มีภาพวาดที่ระลึกเป็นวงกลมภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงถึงฉากต่างๆเช่นโซเวียตสนับสนุนการประกาศเอกราชของมองโกเลียในปีพ. ศ. 2464 ความพ่ายแพ้ของกองทัพญี่ปุ่น Kwantung โดยโซเวียตที่ KhalhkinGol บนพรมแดนมองโกเลียในปี1939 เป็นต้นที่นี่เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองอูลานบาตอร์ได้ทั้ง เมือง (Zaisan Memory Hill) จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง SUPER MARKET เพื่อเลือกซื้อของก่อนเดินทางไปยังCAMP จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Terelj Mountain National Park ชมเส้นทางธรรมชาติระหว่างนั่งรถท่านจะได้พบกับภูเขาน้อยใหญ่เนินเขารูปร่างแปลกตาที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลนสุดลูกหูลูกตาหากท่านโชคดีอาจได้พบกับสุนัขจิ้งจอกขนฟูฟ่องที่วิ่งผ่านแมกไม้ในป่าสีขาว ระยะทาง ประมาณ 130 กิโลเมตร จากนั้นนำท่าน Check in ณ TERELJ STAR RESORT เป็น RESORT GER ระดับ DELUXE

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ เกอร์แคมป์ บริการอาหารพื้นเมือง

นำทุกท่านสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่สนุกสนานกับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน บนพื้นหิมะหนาๆ มีชื่อว่า "Mongol Dog Sledding หรือมองโกลด็อกสเลดดิ้ง" (รวมค่าบริการเรียบร้อยแล้ว) ริเริ่มโดยสองสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดและอยากให้นักท่องเที่ยวได้ลองสัมผัสประสบการณ์การนั่งรถลากเลื่อนที่ผูกติดกับฝูงสุนัขชมความสวยงามของป่าและริมฝั่งแม่น้ำตูลท่ามกลางอุณหภูมิที่ลดต่ำถึง -40 องศาเซลเซียสสุนัขทุกตัวเลี้ยงมากับมือตั้งแต่มันเกิดพวกเขาจึงรู้นิสัยและพฤติกรรมของมันเป็นอย่างดีและรู้ว่าสุนัขตัวใดทำงานได้ดีกับตัวใดจึงสามารถจัดกลุ่มการวิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดกำหนดให้นั่งไม่เกิน 2 ท่าน. (สำหรับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อนจะจัดในฤดูหนาวประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน –จนถึงเดือนมีนาคมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันเดินทางซึ่งในแต่ละปีจะมีหิมะปกคลุมไม่พร้อมกันทั้งนี้ขึ้นอยู่ซึ่งสภาพอากาศเป็นสำคัญเข้าร่วมกิจกรรมสุนัขลากเลื่อนจะใช้เวลาประมาณ 20-30นาทีเนื่องจากช่วงที่เดินทางต้นเดือนพฤศจิกายนอาจจะยังไม่มีหิมะทางบริษัทจึงพาทุกท่านขี่ม้าแทน โดยรวมในค่าใช้จ่ายเรียบร้อย ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบก่อนวันเดินทาง )

***การขี่ม้า (**สำหรับรายการที่ไม่สามารถขี่สุนัขลากเลื่อนได้**) ม้าของชาวมองโกลเป็นม้าที่มีลักษณะตัวเล็ก เตี้ย ไม่สูงใหญ่ เป็นม้าประเภทเดียวหรือตระกูลเดียวกับม้าโพนี่ Pony ซึ่งทำให้เด็กมองโกลอายุสัก 3-4 ขวบก็สามารถขี่ได้ และมีความ ผูกพันธ์กับม้ามาตั้งแต่เด็กธรรมชาติของม้ามองโกลเนื่องจากเป็นม้าเตี้ยทำให้จุดศูนย์ถ่วงต่ำ เวลาม้าวิ่งม้าจึงไม่กระโดกกระแดกเช่นม้าที่มีขนาดใหญ่ หลังม้าเรียบราบไปกับพื้นที่วิ่ง ข้อดี คือ เมื่อม้าวิ่งหลังม้าเรียบราบไปกับพื้นที่วิ่ง ไม่กระโดกกระแดก ทำให้การยิงและเล็งธนูของนักรบบนหลังม้าเป็นไปอย่างแม่นยำ นักรบมองโกลจึงยิงธนูบนหลังม้าแม่นข้อดีอีกข้อของการที่ม้าเตี้ยวิ่งหรือเดินไม่กระโดกกระแดก ทำให้นักรบมองโกลสามารถนอนบนหลังม้าได้อย่างสบาย โดยไม่ตกม้า และไม่ต้องใช้เชือกหรือเข็มขัดรัดตัวติดกับม้า จึงได้เห็นว่า นักรบมองโกลสามารถเดินทางรอมแรมไปไหนได้ไกลๆเป็นเวลาหลายวัน โดยไม่ต้องหยุดพัก การขี่ม้าชาวมองโกลที่ไม่ขี่ม้าเปรียบเสมือนอินทรีย์ที่ไม่มีปีกเด็กชาวมองโกลทุกคนขี่ม้าเป็นตั้งแต่อายุยังไม่เข้าเกณฑ์โรงเรียน!! จากนำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ GorkhiTerelj National Park แวะชมTurtle Rock หินเต่าหินที่มีรูปร่างคล้ายเต่าขนาดใหญ่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีสวยงามโดยวิวทิวทัศน์โดยรอบปกคลุมด้วย หิมะซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นมาสำหรับนักท่องเที่ยวเกิดขึ้นโดยธรรมชาติซึ่งไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ดูคล้ายเต่าขนาดยักษ์ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาทางเข้าอุทยานแห่งชาติพร้อมวิวทิวทัศน์โดยรอบให้ท่านแวะชมสินค้าพื้นเมืองทำจากเครื่องหนังอาทิเช่นพวงกุญแจหนังปกพาสปอร์ตทำจากหนังเป็นของที่ระลึกของฝากคนทางบ้าน จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองของมองโกเลีย Mongol Nomadic family ในค่าย Mongol Nomadic Ger Camp นั่นคือการได้ชมการดำเนินกับชาวมองโกเลียโนแมดส์ (Nomad-ชาวเผ่าเร่ร่อน) แท้ๆ Nomad คือชนเผ่าเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนในมองโกเลียพวกเขาย้ายถิ่นฐานกันหลายครั้งเพื่อหาแหล่งอาหารและน้ำสำหรับสัตว์ทั้งหลายของพวกเขาโดยส่วนใหญ่แล้วพวกเขาจะย้ายกลับมาที่เดิมหลังสิ้นสุดหน้าหนาวในทุกๆปีพวกเขาจะย้ายที่อยู่ทั้งหมด 4-5 ครั้งต่อปีเพื่อหาแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับสัตว์เลี้ยงของพวกเขาที่เป็น HIGHT LIGHT ของโปรแกรม ให้ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ชมได้ทดลองชิมฟรี ผลิตภัณฑ์จากนม จามรี (yaks) และชิมรสชาตินมสดแท้ๆ และ เหล้าพื้นเมือง

ค่ำ

รับประทานอาหารอาหารค่ำ ณ แคมป์กระโจม (บาร์บีคิวมองโกเลีย)

หลังรับประทานอาหารค่ำ ร่วมเรียนรู้วิธีการเล่นเกมแบบชาวมองโกล พร้อมสังสรรค์พบปะกับชาวคณะ มีกิจกรรมเกมส์ให้ท่านได้ร่วมเล่นสนุกภานในแคมป์ สนุกสนานไปกับบรรยากาศสุดอบอุ่นผิงไฟในกระโจมแบบชาวมองโกเลียนแท้ๆให้ท่านได้ทดลองสวมใส่ชุดมองโกเลียฟรี !!!

พักที่ TERELJ STAR RESORT เป็น Ger ตั้งอยู่ในพื้นที่อันสวยงามห่างจาก Ulaanbaatar ค่ายเป็นหนึ่งในไม่กี่ค่าย Ge rที่ทำงานตลอดทั้งปี วันนี้เราจะพักเกอร์ (GER) หรือ กระโจมระดับ DELUXE GER

*** GER CAMP เป็นแบบ DELUXEGER เป็นเกอร์ ที่มีฮิตเตอร์ทำความร้อนในตัว ไม่ต้องเติมเตาถ่าน มีประตูกระจกล็อค เพื่อความปลอดภัย ภายในเกอร์จะไม่มีห้องอาบน้ำบริการ แต่มีห้องน้ำสะอาดให้บริการใกล้กับกระโจม 2 นาที มีอ่างล้างหน้าสามารถล้างหน้าแปรงฟันได้ และทำธุระหนักเบาได้ปกติ แยกชาย และ แยกหญิงเป็นสัดส่วน)***

-ภายในห้องพัก TWN/TRP/DBL 

- ห้องอาบน้ำแยก /ชาย หญิง


วันที่ 4 - อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน -สกีรีสอร์ท SKY RESORT-บนเขาBogd Khaan

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ แค้มป์ ที่พัก

จากนั้นระหว่างทางให้ท่านได้เข้าชม อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน ให้ท่านได้เดินขึ้นชมด้านหน้าเป็นรูปปั้นขนาดใหญ่ 40 เมตร (130 ฟุต) ของท่านเจงกีสข่านขี่บนหลังม้าตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำทางตะวันออกของเมืองหลวงมองโกเลียอูลานบาตอร์ รูปปั้นนี้ชี้ไปทางทิศตะวันออกซึ่งว่ากันว่าไปทางจุดกำเนิดของเขาพื้นที่รูปปั้นหลักจะถูกล้อมรอบด้วย 200 ger (กระโจม) และด้านในขึ้นสู่จุดชมวิวที่คุณสามารถขึ้นไปถ่ายภาพกับเจงกิสข่านได้อย่างสวยงาม ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารเกาหลี

จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ สกีรีสอร์ท SKY RESORTสถานที่เล่นสกีที่ได้รับความนิยมสำหรับการเล่นสกีของประเทศมองโกเลีย ลานสกีได้รับการออกแบบตามระดับมาตรฐานสากลโดยพ้ืนที่ถูกแบ่ง สำหรับผู้ที่เริ่มเล่นเลื่อน ไปจนถึงระดับ ADVANCE ทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นที่พักโรงแรม ร้านอาหาร มินิมาร์ท ฟิ ตเนส สปา หรือ คลับเฮาส์ให้ ท่านที่หลงใหลในการเล่นสกีหรือจะสนุกตื่นเตน้กบัความเร็วของสโนวบ์อร์ดที่ไหลเลื่อนลงมาจากเนินสกีบนภูเขาได้อย่างเต็มที่ (ค่าอุปกรณ์การเล่นสกี+ชุดเล่นสกี+รองเท้า+กระเช้า+ ครูฝึกสอนเล่นท่านละ30USD /(ในราคาดังกล่าวต้องมีจำนวนผู้เล่นถึง 10 ท่านจึงจะมีครูฝึกสอนเล่นให้บริการ) ค่าสโนว์บอร์ดดิ้งท่านละ$35 USDและห่วงยางเนินหิมะท่านละ 10USD )

ค่ำ

รับประทานอาหารอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน YU LONG RESTAURANT

พักที่ โรงแรมPREMIUM HOTEL ระดับ 4 ดาว ย่านใจกลางเมือง หรือเทียบเท่า


วันที่ 5 - ช้อปปิ้งของฝากที่ “GOBI Factory Outlet -BD BARBEQUE บาร์บีคิวมองโกโลเลีย – สนามบิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำาท่านช้อปปิ้งของฝากที่ GOBI Factory Outlet เป็น Outlet ขายเสื้อผ้าขนสัตว์แบรนด์GOBI ที่ทำส่งออกมาตราฐานยุโรปอเมริกาให้ ท่านได้เลือกซื้อเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ที่ มีชื่อเสียงของมองโกเลียและมีคุณภาพสูงสุดอันดับ ต้นๆของโลกมีความเป็นเลิศมานานกว่า30 ปีจากนั้น ผ่านการตรวจQC. มาอย่างดีผ้าทนทานแข็งแรงเนื้อสัมผัสนุ่มนวลอาทิเช่นผ้าพันคอถุงมือถุงเท้ารวมทั้งเสื้อผ้าที่ได้รับการออกแบบดีไซน์มาอย่างทันสมัยให้ท่านเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากได้ 

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู BD BARBEQUE บาร์บีคิว มองโกโลเลีย (ใช้เวลารับประทานประมาณ 1.30-2 ชม.)

ได้เวลาอันสามควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

16.35 น.

เหิรฟ้าเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย บริการโดยสายการการบินมองโกเลียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OM701

(มีบริการเสริฟอาหารร้อน+เครื่องดื่ม+ของว่าง บนเครื่องบิน)

21.55 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมภาพความประทับใจ


หมายเหตุ: ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์การปรับเปลี่ยนโปรแกรมดังกล่าว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพดิน ฟ้า อากาศและเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง หรือก่อนการเดินทาง เพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของทุกท่าน / พาสปอร์ตชาวไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศมองโกเลีย และพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน

-เทศกาลปีใหม่ รายการอาจมีการสลับ สับเปลี่ยน เนื่องจากเป็นเทศกาล สถานที่บางที่อาจปิดทำการ อาจต้องมีการสลับรายการ ทางบริษัทจะแจ้งพร้อมกับใบเตรียมตัวการเดินทางอีกครั้งนะคะ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

อัตราค่าบริการนี้รวม

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก.

 ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการอาทิ เช่น ค่าขี่สุนัชลากเลื่อน,SIM CARD

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) เฉพาะรายการที่มีไป SKY SKI RESORT )

 ค่าอุปกรณ์การเล่นสกี+ชุดเล่นสกี+รองเท้า+กระเช้า+ ครูฝึกสอนเล่น ท่านละ $30/ท่าน (ในราคาดังกล่าวต้องมีจำนวนผู้เล่นถึง 10 ท่านจึงจะมีครูฝึกสอนเล่นให้บริการ) ราคาสโนว์บอร์ดดิ้ง ท่านละ $35/ท่าน และห่วงยางเนินหิมะ $10/ท่าน แจ้งหัวหน้าทัวร์พร้อมชำระเงินก่อนเดินทางไปลานสกี 1 วัน ชำระเป็นเงินดอลล่าร์เท่านั้น (เฉพาะในช่วงเทศกาลที่สามารถไปลานสกีได้)

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

เงื่อนไขการให้บริการ

1. ในการจองครั้งแรกมัดจำท่านละ15,000 บาทหรือทั้งหมดส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน (ไม่นับรวมวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ)

เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจำแล้วถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจำใดๆทั้งสิ้นและในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วหากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนเดินทางผู้จองจะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้

เว้นแต่

   1.1 ผู้จองยกเลิกการเดินทางแต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบินบริษัทฯจะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่าหรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด

   1.2 ผู้จองยกเลิกการเดินทางแต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบินแต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใดบริษัทฯจะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น

   1.3 ผู้จองยกเลิกการเดินทางตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้วแต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิมผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการซื้อตั๋วใบใหม่

2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

การยกเลิก

4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไปคืนเงินในส่วนมัดจำ

4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วันยึดในส่วนของค่ามัดจำทั้งหมด

4.3 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วันเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

หมายเหตุ

1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 30ท่านขึ้นไปเที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

4. บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบินภัยธรรมชาติปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อมเช่นการเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจลหรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้อันเนื่องมาจากธรรมชาติความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบันหากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้นบริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบอาทิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษเมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

12. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

14..มัคคุเทศก์พนักงานหรือตัวแทนของทางบริษัทไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆแทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

ข้อควรระวัง : กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คเรื่องการยื่นวีซ่าเข้าประเทศมองโกเลียกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง


วันที่ 1
กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
สนามบินเจงกิสข่าน – โรงแรม –วัดกานดัน -จตุรัสซัคบาทาร์ - พิพิธภัณฑ์Bogd Khaan Winter Palace Museumตลาดท้องถิ่น Black Market
วันที่ 3
อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน (Zaisan Hill) - SUPERMARKET -Turtle Rock – แวะชมสินค้าพื้นเมือง –เดินทางไปยัง GER CAMP –ทดลองขี่ สุนัขลากเลื่อน ( Dog Sledding ) – พักเกอร์
วันที่ 4
อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน -สกีรีสอร์ท SKY RESORT-บนเขาBogd Khaan
วันที่ 5
ช้อปปิ้งของฝากที่ “GOBI Factory Outlet -BD BARBEQUE บาร์บีคิวมองโกโลเลีย – สนามบิน