มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ สวนน้ำฉางหลง 4 วัน 3 คืน [FD] (สงกรานต์)


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

สนุกกับ "สวนน้ำฉางหลง" สวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 23,999.- ประเทศ : ทัวร์จีน,ทัวร์มาเก๊า,ทัวร์ฮ่องกง จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : 12-15 , 13-16 เม.ย. 2561 สายการบิน : Air Asia (FD)

วันที่ 1 - สนามบินดอนเมือง–มาเก๊า–วัดเจ้าแม่กวนอิม - เซนต์ปอล - เซนาโด้ - The Venetian

04.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2  เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและบัตรที่นั่งแก่ทุกท่าน

06.45 น.

เหินฟ้าสู่ มาเก๊า  เที่ยวบินที่ FD 760 บริการอาหารบนเครื่อง (มื้อที่1)

10.20 น.

ถึง มาเก๊า ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยม ปากแม่น้ำเพิร์ล ทิศเหนือติดกับเมือง จูไห่ของมณฑลกวางตุ้ง มาเก๊าประกอบด้วยดินแดน 4 ส่วน คือ คาบสมุทรมาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และพื้นที่ถมทะเลขึ้นมาใหม่ เรียกว่า โคไท ซึ่งจะเชื่อมต่อเกาะไทปาและเกาะโคโลอาน เข้าเป็นพื้นที่เดียวกัน ด้วยมาเก๊าเป็นประเทศเล็กๆ ที่มีพื้นที่เพียง 27.3 ตร.กม.ระหว่างมาเก๊าและไทปา เชื่อมถึงกันด้วย สะพาน 2 สะพาน คือ สะพานมาเก๊า-ไทปาระยะทาง 2.5 ก.ม.และสะพานมิตรภาพ ระยะทาง 4.5 ก.ม.หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร... (มื้อที่ 2 )

พาท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มีอายุกว่า 600 ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานที่แห่งนี้ ทำให้เกิดตำนานเล่าขานอยู่หลายเรื่องรวมถึงเกิดเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญขึ้นคืน การลงสนธิสัญญามิตรภาพระหว่างอเมริกาและจีน จากนั้นพาท่านแวะ ร้านขนมพื้นเมืองมาเก๊า นำท่านชม โบสถ์เซนต์ปอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโบสถ์ ซึ่งโบสถ์เซนต์ปอล ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออก อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งเซนาโด้แสควร์ แหล่งช้อปปิ้งหรือย่านการค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในเกาะมาเก๊า มีร้านค้าและสินค้าให้เลือกซื้อมากมายพาท่านแวะร้านค้าปลอดภาษีของเกาะมาเก๊า ซึ่งมีทั้งเสื้อผ้า และเครื่องประดับ ฯลฯ จากนั้นพาท่านสู่ THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ช้อปปิ้งที่แกรนด์ พบกับร้านค้าแบนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ที่เปิดพร้อมให้บริการแก่ท่าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ พร้อมให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศการล่องเรือเวนิสที่อิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส เดอะแกรนด์คาแนลช้อปส์ตั้งอยู่ใจกลางโรงแรมเดอะเวเนเชี่ยน มาเก๊า รีสอร์ท โอเต็ล ศูนย์การค้าในร่มสุดหรูพื้นที่กว้าง 1 ล้านตารางฟุต ที่รวมเอาความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโค้งและลำคลองคดเคี้ยว  

*** อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการเที่ยวชมและช้อปปิ้ง ^^ ***

สมควรแก่เวลาพาท่านข้ามด่านสู่ เมืองจูไห่ นำท่านเข้าที่พัก (พักที่จูไห่)  FRIEND  HOTEL หรือเทียบเท่า  วันที่ 2 - จูไห่ - ฮ่องกง - วิคทอเรีย - วัดกังหัน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - จูไห่

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก (มื้อที่ 3 ) 

เดินทางสู่ท่าเรือ โดยสารเรือสู่เกาะฮ่องกง นำท่านเดินทางสู่ วิคทอเรีย VICTORIA ชมความสวยงามของอ่าววิคทอเรีย ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และชมสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างอันทันสมัยยุคปัจจุบัน อาทิเช่น ตึก EXCHANGE SQUARE อาคาร BANK OF CHINA TOWER, ตึก HONG KONG BANK และตึกเอมไพร์ที่สูงที่สุด 101 ชั้น ณ ปัจจุบัน ฯลฯ นำท่านไปไหว้หลวงพ่อแชกง ที่ วัดแชกงหมิง หรือวัดกังหันนำโชค ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง และ วัดแชกง ยังเป็นที่มาของจี้กังหันนำโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิริมงคลให้กับชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของเกาะฮ่องกง


เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4 )

นำท่านเดินทางสู่ อ่าวน้ำตื้น  Repulse Bay หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้ สวยที่สุดแห่งหนึ่งและยังใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง นำท่านกราบนมัสการขอพรจากองค์รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณ ชายหาด REPULSE  BAY นำท่านข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี จากนั้นอิสระให้ท่านสนุกกับการ ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย หรือย่านถนนนาธานที่คนไทยเรียกกัน เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำชื่อดังนานาชนิด อาทิเช่น เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เข็มขัด, น้ำหอมหรือของเด็กเล่น ณ จุดช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิเช่น DUTY FREE SHOP, ST. MICHEAL, HARBOUR CITY, OCEEAN TERMINAL อีกทั้งท่านยังสามารถ เลือกซื้อของฝากของคุณหนูที่ TOY R US ฯลฯ 

*** อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ^^ ***

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ท่าเรือโดยสารเรือสู่เมืองจูไห่   

นำท่านเข้าที่พัก (พักที่จูไห่) FRIEND  HOTEL หรือเทียบเท่า  วันที่ 3 - วัดผู่ถ่อ - บัวหิมะ - สวนน้ำฉางหลง Ocean Kingdom Theme Park

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร  (มื้อที่ 5 )

นำท่านเดินทางสู่ วัดผู่ถ่อ เป็นวัดจีนซึ่งประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมซึ่งเชื่อว่าวัดแห่งนี้ได้ สร้างขึ้นเพื่อเปรียบเสมือนวัดที่อยู่บนเกาะผู่ถ่อซาน เผื่อให้ประชาชนชาวเมืองจูไห่ได้สักการบูชาขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิม  จากนั้นแวะผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาล บัวหิมะ ของแท้ 100% ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ำร้อนลวก หรือ น้ำมัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกได้ดี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่างดำบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส 


เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6 )

พาท่านสู่ สวนน้ำฉางหลง โลกใต้ทะเลฉางหลง ( Chimelong Ocean  Kingdom Theme Park ) เป็นสวนน้ำที่ไดรับการออกแบบโดย PGAV Destinations และเป็นส่วนหนึ่งของ  Chime Long International Ocean Resort   รีสอร์ทที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็น "ออร์แลนโดเมืองจีน" (Orlando of China) ภายในรีสอร์ทจะประกอบไปด้วย สวนน้ำ สวนสนุกระดับโลกและโรงแรมสำหรับความโดดเด่นของสวนน้ำฉางหลง ก็คือสวนน้ำที่ประกอบไปด้วย พิพิธภัณธ์สัตว์น้ำขนาดใหญ่ซึ่งภายในพิพิธภัณธ์มีการจัดแสดงสัตว์ทะเลหลากหลายชนิด นักท่องเที่ยวจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับ เหล่าสัตว์น้ำผ่านทางช่องอุโมงค์กระจกได้แบบ 180 องศา นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงความสามารถของสัตว์น้ำชนิดต่างๆเช่น วาฬ โลมา รวมไปถึงเครื่องเล่นในสวนสนุกอีกจำนวนมากมายหลายอย่างอีกด้วย 


เย็น

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 7 ) 

นำท่านเข้าที่พัก (พักที่จูไห่)  FRIEND  HOTEL หรือเทียบเท่า  วันที่ 4 - สัญลักษณ์เมืองจูไห่ "หวี่หนี่" - ร้านผ้าไหม - ร้านหยก - ช้อปปิ้งกงเป่ย - มาเก๊า-สนามบินดอนเมือง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร  (มื้อที่ 8 )

พาท่านถ่ายรูปคู่กับ สัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล หรือที่มีชื่อเรียกว่า “หวี่หนี่” เป็นรูปปั้นนางฟ้าถือไข่มุก ซึ่งยื่นออกไปในทะเล ให้ท่านชมถนนคู่รัก เป็นถนนซึ่งอยู่ริมชายหาด ที่ทางรัฐบาลจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อน และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชาดหาดแห่งน้ำได้มีการนำเก้าอี้ หรือ ม้านั่ง ซึ่งทำมาสำหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงตั้งชื่อว่าถนนคู่รัก จากนั้นนำท่านชม ร้านผ้าไหม อิสระให้ท่านชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหมจีน 


เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เป๋าอื้อ+ไวนแดง) (มื้อที่ 9)

พาท่านท่าน ชมหยก ที่มีปี่เซี่ยะ สัตว์นำโชคที่ชาวจีนเชื่อว่าหากใครมีไว้ในครอบครองแล้วจะร่ำรวย และมีแต่โชคลาภ พาท่านช้อปปิ้ง แหล่งที่มีชื่อเสียงของเมืองจูไห่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย ซึ่งเป็นตลาดช้อปปิ้งสินค้าอาทิ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า สินค้าที่ระลึก ฯลฯ ซึ่งเป็นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและราคาถูก 

*** อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกแก่การช้อปปิ้งสินค้า^^ ***

...สมควรแก่เวลานำท่านข้ามด่านกลับสู่มาเก๊า พาท่านเดินทางสู่สนามบิน 


22.40 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบิน FD767 บริการอาหารบนเครื่อง (มื้อที่ 10)

00.30 น.

ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ...


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
 • ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม
 • ค่าที่พัก 
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน
 • ค่าน้ำมันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX
 • วีซ่ากรุ๊ป แบบ 144 ชั่วโมง (ของมณฑลกวางตุ้ง)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

 • ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ 
 • ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี)
 • ค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 120 หยวน/ท่าน ตลอดการเดินทาง /// หัวหน้าทัวร์คนไทยแล้วแต่ความพึงพอใจของทุกท่าน ^^

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

เงื่อนไขการจองชำระมัดจำ 8,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังการจอง // ส่วนที่เหลือชำระ 15 วันก่อนการเดินทาง 

*เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได้ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

*เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

*กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

*ถ้าหากท่านไม่เข้าร้านช็อป ขอเก็บเงินท่านร้านละ 200 หยวน


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ / ทางบริษัทฯ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหากรณีนัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลังกาและเวียดนามที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางราชการ ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่สามารถขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดังกล่าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า ต้องยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลที่ประจำในต่างประเทศหรือสำนักงานเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่าง ประเทศที่ประจำ ณ ฮ่องกง ค่าใช้จ่ายยื่นวีซ่า 1,200 บาท

ข้อมูลการยื่นวีซ่า ( Visa Information )

**รายการนี้ทำวีซ่ากรุ๊ปหน้าด่านแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่มีค่าใช้จ่าย) หากมีการยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป หรือ วีซ่าหน้าด่าน แบบ 144 ชั่วโมงนี้ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างเอง**


วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง–มาเก๊า–วัดเจ้าแม่กวนอิม - เซนต์ปอล - เซนาโด้ - The Venetian
วันที่ 2
จูไห่ - ฮ่องกง - วิคทอเรีย - วัดกังหัน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - จูไห่
วันที่ 3
วัดผู่ถ่อ - บัวหิมะ - สวนน้ำฉางหลง Ocean Kingdom Theme Park
วันที่ 4
สัญลักษณ์เมืองจูไห่ "หวี่หนี่" - ร้านผ้าไหม - ร้านหยก - ช้อปปิ้งกงเป่ย - มาเก๊า-สนามบินดอนเมือง