เสิ่นหนงเจี้ย โอเอซิสแห่งแดนมังกร 5 วัน 4 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

• ที่เที่ยวใหม่ล่าสุด...อุทยานแห่งชาติเสินหนงเจี้ย... มรดกโลกทางธรรมชาติล่าสุดของจีน “เชิงเขาร้อนดั่งฤดูร้อน ยอดเขาสดชื่นดั่งฤดูใบไม้ผลิ ตีนเขาสบายดั่งฤดูใบไม้ร่วง ยอดดอยเป็น น้ำแข็ง สีแดง-ส้ม-เหลือง-เขียวดูไม่เบื่อ แต่ไม่อาจจำแนกว่าเป็นฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง หรือฤดูหนาว” “ไข่มุกสีเขียว” สมญาเหล่านี้ล้วนเป็นดั่งความงามและสมบูรณ์แบบทางธรรมชาติที่รอคอย ให้ท่านไปเยือนสักครั้ง...

• สวนกวนอี่หยวน... สักการะรูปปั้นเทพเจ้ากวนอู องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

• บ้านเกิดหวังเจาจวิน... ชมสะพานบนน้ำที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในประเทศจีน

• วัดกุยหยวน... 1 ใน 4 ของเมืองอู่ฮั่นเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่เก่าแก่และโด่งดังที่สุดของเมืองอู่ฮั่น

• เที่ยวสบายใจ ไม่เสียเวลาเข้าร้านช้อปปิ้งส่งเสริมการท่องเที่ยว ....

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 27999 ประเทศ : ทัวร์จีน,ทัวร์ปีใหม่ จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : 12-16 เมษายน 2563 สายการบิน : Air Asia (FD)

วันที่ 1 - สนามบินดอนเมือง – อู่ฮั่น – จิงโจว – สวนกวนอูอวี้หยวน – กำแพงเมืองจิงโจว(ด้านนอก) – อี๋ชาง

04.00

คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์ แอร์เอเชีย สายการบิน AIR ASIA โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน

07.00

เหินฟ้าสู่เมืองอู่ฮั่น AIR ASIA โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ FD 570 ( บริการอาหารบนเครื่อง )

11.35

ถึง“เมืองอู่ฮั่น” ตั้งอยู่ตอนกลางของแม่น้ำแยงซีเกียงในมณฑลหูเป่ย มีพื้นที่ประมาณ 8,467 ตร.กม. อาณาเขตอยู่ในพื้นที่ของแม่น้ำ 2 สาย มีประชากรกว่า 8 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,500 ปี หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองจิงโจว เดินทางสู่ สวนกวนอูอวี้หยวน อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกำแพงเมืองเกงจิ๋ว ใช้เงินลงทุนในการก่อสร้างถึง 1,500 ล้านหยวน ใช้ความจงรักภักดีเป็นหัวข้อ ใช้วิธีต่างๆบอกเล่าชีวประวัติของท่านกวนอู ภายในสวนมีรูปปั้นเทพเจ้ากวนอูที่ใหญ่ที่สุดในโลกก่อสร้างโดยใช้แผ่นทองสัมฤทธิ์กว่า 4,000 ชิ้นมีความสูง 58 เมตร หมายถึงท่านมีอายุ 58 ปี น้ำหนักมากกว่า 1,200 ตัน มือถือง้าวยาว 70 เมตร ไหว้ขอพร ศาลเจ้ากวนอู สร้างขึ้นในสมัยสามก๊ก อดีตเป็นที่ทำการของกวนอู และได้มีการบรูณะซ่อมแซมมาอีกหลายสมัย จนถึง ค.ศ. 1396 ได้มีการบูรณะใหญ่อีกครั้ง เพื่อรำลึกถึงท่านกวนอู จึงถือเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองจิงโจว (เกงจิ๋ว) เพื่อให้ชนรุ่นหลังรำลึกถึงความดีของท่าน“กวนอู” เป็นเทพสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ ความกตัญญู จากนั้นนำท่านชม กำแพงเมืองโบราณจิงโจว (เมืองเก็งจิ๋ว) ชมด้านนอก มีความกว้าง 3.75 กิโลเมตรมีเนื้อที่ 4.5 ตารางกิโลเมตร ยาว 10.5 กิโลเมตร สูง 8.3 เมตร มี 6 ประตู ทุกประตูจะมีป้อมหรือซุ้มอยู่ด้านบน ซึ่งได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี พร้อมชมทัศนียภาพโดยรอบหรือเก็บภาพเป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองอี๋ชาง

ค่ำ

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พักโรงแรม

พักที่เมืองอี๋ชาง YI CHANG PING HU HOTEL หรือเทียบเท่า 4*


วันที่ 2 - อี๋ชาง–เสินหนงเจี้ย–อุทยานเสินหนงถาน–สะพานสวรรค์ (เทียนเซินเฉียว)–น้ำตกสวรรค์–หอหมีแพนด้า

เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติ เสินหนงเจี้ย (神农架) ตั้งอยู่ในเขตภูเขาภาคตะวันตกเฉียงเหนือมณฑลหูเป่ยของจีน ได้รับการจัดตั้งเป็นเขตป่าไม้ในทศวรรษที่ 1970 มีระบบนิเวศวิทยาป่ากึ่งเขตร้อนที่ยังคงอยู่ในสภาพดีแห่งเดียวในโลก อุดมด้วยทรัพยากรป่าไม้ ได้แก่ สัตว์และพันธุ์พืชมากกว่า 5,000 ชนิด ได้รับประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโก้ แห่งใหม่ล่าสุดของจีนเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา นับเป็นมรดกโลกแห่งที่ 50 ของประเทศจีน เสินหนงเจี้ย ยังได้ชื่อว่าเป็นอาณาเขตแห่งเทพกสิกร(神农氏)ซึ่งชาวจีนเชื่อกันว่าเป็นบูรพกษัตริย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์จีน ที่นี่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเฉลี่ยแล้วกว่า1,700 เมตร มียอดเสินหนงติ่งที่สูงสุด ที่แห่งนี้มีระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติดั้งเดิมที่สมบูรณ์ ป่าไม้หนาแน่นตั้งแต่โบราณ มีประวัติโบราณกว่า 3,000 กว่าปี ก่อนจดบันทึกไว้ว่ามีคนป่าอาศัยอยู่ จึงเป็นปริศนาที่ไม่มีคำตอบ 1ใน 4 ของโลก ยังมีสัตว์ป่านานาชนิด ที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือลิงขนทองและหมีแพนด้าและสถานที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่ง “โอโซน” (อากาศที่บริสุทิ์) ตามธรรมชาติที่หายากในโลก

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเที่ยว อุทยานเสินหนงถาน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเหยียนตี้ เทพกสิกร เสินหนงถานมีความหมายต่อทุกคนที่มีเชื้อสายที่เป็นคนจีนเหยียนตี้ เป็นผู้ซึ่งทำให้คนจีนได้ตั้งรกรากในพื้นที่แห่งนี้ ซึ่งท่านเน้นเรื่องความอุดมสมบูรณ์ สอนให้คนรู้จักเพาะปลูก รู้จักการอยู่ร่วมกัน ไม่ต้องเป็นชนเผ่าเร่ร่อน จัตุรัสแท่นที่บูชาสง่างดงาม สิ่งก่อสร้างหลักคือ องค์เทพกสิกร สูง 21 เมตร กว้าง 35 เมตร พระเศียรเป็นวัว ลำตัวอยู่ในแผ่นดิน ข้างแท่นที่บูชามีหินห้าสีเป็นองค์ประกอบ หมายถึง ทอง ไม้ น้ำ ไฟ และ ดิน 5 ธาตุ สำหรับคนจีนถ้าได้มาที่เสินหนงเจี้ยต้องได้มาที่เสินหนงถานเพื่อมากราบไหว้สักการะบรรพบุรุษ นำท่านชม เขตเทียนเซินเฉียว หรือ สะพานสวรรค์ สูงจากระดับน้ำทะเล1,200 เมตร พื้นที่ 60 ตร.กม. เขตนี้มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ และ น้ำตกสวรรค์ น้ำตกที่ไหลลอดลงมาจากช่องเขา สายน้ำสาดกระเซ็นเป็นละอองน้ำ สวยงามยามต้องแสงอาทิตย์ ท่ามกลางอากาศอันบริสุทธ์สดชื่นให้ท่านได้สูดโอโซนให้เต็มปอด นำท่านเดินทางสู่ อุทยานกวนเหมินซาน ชมหอหมีแพนด้า ชมความน่ารักของเจ้าหมีซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศจีน

ค่ำ

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พักโรงแรม

พักที่เมืองเสินหนงเจี้ย SHEN NONG MOUNTAIN RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า 4*


วันที่ 3 - อุทยานเทียนเยี่ยน – สะพานสายรุ้ง – เสินหนงติ่ง – ป่ายปี้เหยียน – แคนย่อนเสินหนง – เสี่ยวหลงถัน

เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารเดินทางสู่ เขตเทียนเยี่ยน (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นที่ตั้งของสะพานสายรุ้ง สะพานเหล็กที่สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมช่องเขาสองฝั่งเข้าด้วยกัน อิสระให้ท่านได้เดินข้ามสะพานไป ชมทัศนียภาพมุมกว้างของธรรมชาติที่งดงามรายรอบตัว

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ยอดเขาเสินหนงติ่ง นำท่านเที่ยวชมตามจุดท่องเที่ยว ทะเลสาบมังกรเล็ก 小龙潭 ณ จุดนี้ท่านจะพบกับลิงขนทองสัตว์ป่าหายากอีกด้วย จากนั้นนำท่านชมธารน้ำตกที่ยังคงความสมบูรณ์และงดงามพร้อมเดินสูดอากาศบริสุทธิ์ที่หาได้ยากขึ้นทุกวัน นำท่านสู่จุดชมวิวยอด เขาเสินหนงติ่ง 神农顶 ที่ระดับความสูงน้ำทะเล 3100 กว่าเมตร คือยอดเขาที่สูงที่สุดในมณฑลหูเป่ย ในฤดูร้อน และฤดูใบไม้ร่วง บนยอดเสินหนง สามารถมองเห็นทุกยอดหุบเขาดั่งอยู่ใต้ตัวเราได้อย่างชัดเจนให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ จากนั้นนำท่านชม ป่าหินงามป่านปี้เหยียน板壁岩จากระดับน้ำทะเลกว่า 2,500 เมตรท่านจะได้พบกับหมู่ป่าหินรูปทรงต่างๆ ตามแต่จินตนาการนำท่านถ่ายรูปจุดหินบินมา ก่อนหินที่วางทับซ้อนกันกว่าพันปีแต่ไม่หล่นลงมาตามกาลเวลา สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองซิงซาน

ค่ำ

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พักโรงแรม

พักที่เมืองซิงซาน XING SHAN ZHAO JUN HOTEL หรือเทียบเท่า 4*


วันที่ 4 - บ้านเกิดหวังเจาจวิน – ผ่านชมสะพานบนน้ำ – อู่ฮั่น – ถนนคนเดินฉู่เหอฮั่นเจีย

เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านเยี่ยมชม บ้านเก่าของหวังเจาจวิน 1 ใน 4 สาวงามยุคโบราณ ตำนานเล่าว่าเป็นหญิงสาวสวย ที่ต้องจากบ้านเกิดไปแต่งงานอยู่กินกับหัวหน้าเผ่าสงหนู (เผ่ามองโกลโบราณ) ปัจจุบันชาวบ้านที่นี่นอกจากปลูกชาและพืชสมุนไพรแล้วยังปลูกส้มเพื่อเลี้ยงชีพด้วย

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับตัวเมืองอู่ฮั่น ระหว่างเส้นทางผ่านชม ถนนลอยน้ำ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดของประเทศจีนจากนิตยสาร Discovery เป็นทางด่วนที่สร้างอยู่เหนือแม่น้ำ ระยะทางประมาณ 10.9 กิโลเมตร สร้างขึ้นบนสายน้ำที่ไหลคดเคี้ยวไปตามช่องเขา รักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติไว้ แทนที่การทำลายป่าไม้

ค่ำ

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ ถนนฉู่เหอฮ่านเจีย (Chu River and Han Street) แหล่ง ช้อปปิ้งสำคัญของอู่ฮั่น เพราะที่นี่มีทั้งแบรนด์เนมสุดหรูให้ได้เลือกช้อปกันอย่างสะใจ หรือใครจะช้อปราคาเบาๆ สบายกระเป๋า ก็มีสินค้าพื้นเมืองให้เลือกสรร รวมถึงอาหารรสชาติอู่ฮั่นแท้ๆ ที่รอให้เราไปเลือกชิมอีกต่างหาก เหมาะกับการเปลี่ยนบรรยากาศหลังจากไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกันอย่างเต็มอิ่มแล้ว สมควรแก่เวลาเดินทางเข้าที่พัก

พักที่เมืองอู่ฮั่น VEENUS INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 5*


วันที่ 5 - วัดกุยหยวน – นั่งรถผ่านชมสะพานข้ามแม่น้ำ – THE BUND WUHAN – ถนนอาหาร – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านชม วัดกุยหยวน (Guiyuan Temple) วัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง 1 ใน 4 ของเมืองอู่ฮั่น สร้างขึ้นในราวปลายราชวงศ์หมิงต่อเนื่องถึงต้นราชวงศ์ชิง ภายในมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ที่ชาวจีนนิยมไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล มีวิหารพระอรหันต์ 500 องค์ที่ปั้นจากดินเหนียวเคลือบทอง ซึ่งแต่ละองค์มีรูปร่างหน้าตาและอากัปกริยาที่ไม่ซ้ำกันเป็นวัดที่โด่งดังและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเมืองอู่ฮั่น ซึ่งชาวจีนนิยมมาไหว้พระขอพรกับพระอรหันต์ 500 รูป เพื่อให้เกิดโชคลาภ วาสนา การค้าเจริญรุ่งเรือง การเสี่ยงทาย ขอพรพระอรหันต์ 500 องค์ คือให้เดินเข้าไปในวิหารพระอรหันต์ จากนั้นนำท่านนั่งรถ ผ่านชมสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงช่วงที่แคบที่สุดในอู่ฮั่น เป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับเขตการปกครองของซุนกวนตั้งแต่ยุคสามก๊ก ตัวสะพานสามารถเดินข้ามได้ และมีทางรถไฟอยู่ด้านล่าง ถือว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงแห่งแรกของจีนด้วย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินอู่ฮั่น

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ เดอะบันส์ ฮั่นโข่ว THE BUND HANKOW ด้วยความยาวกว่า 4 กิโลเมตรท่านจะได้สัมผัสบ้านเรือนอาคารทรงยุโรปที่ได้รับอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี สวยงามไม่แพ้ เขตเดอะบันส์ที่เซี่ยงไฮ้ อิสระให้ท่านถ่ายรูป จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ถนนสายอาหารฮู้ปู้เสี้ยง เป็นถนนโบราณตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์หมิงชิง มีความยาวแค่ 150 เมตร ความกว้าง 4 เมตร ถนนสายนี้มีอาหารแบบพื้นเมือง ราคาถูกมากมายให้ท่านได้มาลิ้มลองทั้ง 2 ฝั่งถนน จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับสวนสาธารณะริมแม่น้ำ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินอู่ฮั่น

18.25

เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD 573 ( บริการอาหารบนเครื่อง )

20.50

ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัด   

- ค่าภาษีสนามบิน

- ค่าโรงแรมที่พัก                                                             

- ค่าอาหารตามรายการ                                                   

- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท                     

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 4 วันทำการ ** 

***หากท่านที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าวีซ่าจีน***

*** ค่าน้ำหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน  กรณีที่น้ำหนักเกิน กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนน้ำหนักที่เกินเอง ***

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%                                  

-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ                      

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ 

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาทตลอดการเดินทาง

**หัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่สินน้ำใจ โดยธรรมเนียมปฏิบัติวันละ 100 บาท**

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

- การจอง มัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ

- เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน

- ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

เงื่อนไขในการให้บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย

เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อท่านจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจำใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่

1.         ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด

2.         ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช่จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น

3.         ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกำหนด และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น    

4.         กรณีที่ท่านซื้อตั๋วเพิ่ม เกินจากจำนวนตั๋วที่มีในกรุ๊ป ทางบริษัทจองตั๋วผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผู้เดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง หรือเปลี่ยนผู้เดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกำหนด จะต้องเสียค่าใช้จ่ายตั๋วเต็มใบ

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที่ยวตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการที่จะไม่ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านชำระเงินเพิ่ม 1,500 บาท ต่อวันต่อท่าน เนื่องจากราคาทัวร์ เป็นราคาพิเศษซี่งได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวและร้านค้าต่างๆ

หมายเหตุ

-เนื่องจากเป็นไฟล์ทเหมาลำ เมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถนำมาคืนเงินได้ และไม่มีราคาตั๋วเด็ก

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกำหนด

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อนเปลี่ยนแปลงสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้

-กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนำใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจำเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการเดินทาง  กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ  

-กรณีเกิดโรคระบาดภัยธรรมชาติสถานการณ์ทางการเมืองสายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทำให้มิสามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร

-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกค่าบริการ

เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีความแปรปรวน ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต

ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนออกตั๋ว

บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

ข้อมูลการยื่นวีซ่า ( Visa Information )

@ @ เอกสารสำหรับยื่นวีซ่าจีนแบบเดี่ยว @ @

เอกสารสำหรับผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 18 ปีขึ้นไป 
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง 
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ 
3. สำเนาบัตรประชาชน

สำหรับผู้เดินทางที่อายุน้อยกว่า 18 ปีมีบิดา-มารดาเดินทางด้วย 
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง 
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ 
3. สูติบัตร - กรณีชื่อบิดา-มารดา มีเปลี่ยนชื่อ ให้แนบใบเปลี่ยนชื่อ

สำหรับผู้เดินทางที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่มีบิดา-มารดา เดินทางด้วย 
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง 
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ 
3. สูติบัตร 
4. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหน้าพาสปอร์ตของบิดา หรือมารดา 
5. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางออกต่างประเทศ ออกโดย เขต/อำเภอ 
    - กรณีบิดา-มารดา แยกทางกัน ต้องมีหนังสือใบหย่า

สำหรับผู้เดินทางที่เป็นเพศที่ 3 
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง 
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ 
3. หนังสือรับรองตนเองเป็นภาษาอังกฤษ 
4. หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ 
5. สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน *** ต้องโชว์ตัวต่อสถาทูต***

หมายเหตุ : โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,050 บาท

สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนี้คือ 
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก 
2. นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 
3. นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า 
4. นำรูปที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่ใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์


วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง – อู่ฮั่น – จิงโจว – สวนกวนอูอวี้หยวน – กำแพงเมืองจิงโจว(ด้านนอก) – อี๋ชาง
วันที่ 2
อี๋ชาง–เสินหนงเจี้ย–อุทยานเสินหนงถาน–สะพานสวรรค์ (เทียนเซินเฉียว)–น้ำตกสวรรค์–หอหมีแพนด้า
วันที่ 3
อุทยานเทียนเยี่ยน – สะพานสายรุ้ง – เสินหนงติ่ง – ป่ายปี้เหยียน – แคนย่อนเสินหนง – เสี่ยวหลงถัน
วันที่ 4
บ้านเกิดหวังเจาจวิน – ผ่านชมสะพานบนน้ำ – อู่ฮั่น – ถนนคนเดินฉู่เหอฮั่นเจีย
วันที่ 5
วัดกุยหยวน – นั่งรถผ่านชมสะพานข้ามแม่น้ำ – THE BUND WUHAN – ถนนอาหาร – กรุงเทพฯ