โปรเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้…หังโจว ล่องทะเลสาบซีหู 4 วัน 3 คืน

Tour Code :
ประเทศ : China
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 8,888.-

ชมถนนโบราณซินเทียนตี้ & ถนนโบราณถุนซี และช้อปปิ้งถนนนานกิง

เดือน กำหนดการเดินทาง ราคา
เมษายน 60 6-9 เม.ย. 60 8,888.-

วันแรก สนามบินดอนเมือง – เมืองหังโจว

15.00

คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบิน LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินและกระเป๋าให้กับท่าน โดยจะมีป้ายต้อนรับ DREAMLAND  HUANGSHAN

17.20

ออกเดินทางสู่เมืองหังโจว โดยสายการบิน LION AIR  เที่ยวบินที่ SL 8042 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

22.35

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติหังโจว  หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัว เมืองหังโจว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง ซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีคำเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี ซู (โจว) หัง (โจว)”

เข้าสู่ที่พัก XINGCHENG HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สอง ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – เซี่ยงไฮ้ – ถนนคนเดินซินเทียนตี้

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก จากนั้นนำท่านล่องทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) เนื่องมาจากตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองหังโจว ทะเลสาบมีลักษณะใกล้เคียงกับวงรี มีเนื้อที่ 5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร น้ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร สามด้านถูกล้อมรอบด้วยภูเขา และอีกหนึ่งด้านเป็นเมืองรอบซีหู ประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญมากกว่า 30 แห่ง และสถานที่ชมทิวทัศน์มากกว่า 40 แห่ง โดยจุดสำคัญก็ได้แก่ หนึ่งภูเขา สองทาง สามเกาะ ห้าทะเลสาบ และสิบทิวทัศน์ นำท่านล่องเรือผ่านชม สะพานขาด ซึ่งเป็นที่มาของตำนานเรื่อง “นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทร์น้ำลึก ตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่นรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ ที่ได้รับสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า “พฤกษชาติในนครินทร์”  จากนั้นนำท่านสู่หมู่บ้านเหมยเจียอู แหล่งผลิตใบชาเขียวที่ขึ้นชื่อของจีน “หลงจิ่งฉา” โดยกล่าวกันว่า “ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน” ให้ท่านชิมชาหลากหลายรสตามอัธยาศัย

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ที่ได้รับการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “ปารีส ตะวันออก” เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ  14  ล้านคน เป็นเมืองท่าพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านสู่ “ย่านซินเทียนตี้” ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวไนท์ทัวร์   สุดฮิตของหนุ่มสาวรุ่นใหม่ เซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่ฝั่งเมืองเก่า ออกแบบโดย “เบนจามิน วูด” สถาปนิกชื่อดังชาวมะกัน ได้รับเสียงชมว่ามีเสน่ห์อย่างเหลือเชื่อ เพราะอนุรักษ์ตึกรามบ้านช่องเก่าๆไว้ ผสมผสานลงตัวกับบ้านก่ออิฐสีเทาสไตล์ชิกูเหมิน ที่จำลองขึ้นใหม่จากยุคปลายศตวรรษที่ 19 ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศร้านอาหารชุดชิค ร้านกาแฟและคาเฟ่ต์ , ร้านเสื้อผ้าบูติกแนวใหม่ , ช้อปปิ้งมอลล์ และแกลเลอรี่ ฯลฯ  ให้ท่านเดินเล่นชิวชิว สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก  GREAT TANG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม บัวหิมะ – ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว – ขึ้นชมวิวชั้น 88 ตึก JINMAO –ร้านหยก – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก   หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือ ตลาดร้อยปี ของเมืองเซี่ยงไฮ้ ถือว่าเป็นตลาดเก่าของผู่ตง เซี่ยงไฮ้ อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง และได้มีการตกแต่งสไตล์สถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน และเก่ากว่าร้อยปี ที่ยังคงความงดงาม ทั้งร้านขายอาหาร ร้านขนมพื้นเมือง อาหารขึ้นชื่อของที่นี่คือ เสี่ยวหลงเปา อันลือชื่อ และยังมีขายของที่ระลึกต่างๆ มากมาย  จากนั้นแวะศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณจีน ให้ท่านแช่และนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร พร้อมเลือกซื้อครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ พุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร นำท่านขึ้นชมทัศนียภาพรอบเมืองเซี่ยงไฮ้ ที่ตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88  ตึกจินเม่า เป็นตึกระฟ้า ออกแบบโดยสถาปนิกอเมริกัน เอเดรียน สมิธ ใน สคิดมอร์, โอวิงส์ แอนด์ เมอร์ริลล์ เคยมีความสูงเป็นอันดับที่ 5 ของโลกจากความสูงหลังคา และอันดับที่ 7 ของโลกเมื่อวัดรวมถึงยอดสูงสุด โดยมีความสูง 421 เมตร หรือ 1,380 ฟุต และมีทั้งหมด 88 ชั้น พื้นที่รวมกว่า 278,707 ตารางเมตร โดยใช้เป็นสำนักงานและโรงแรมเซี่ยงไฮ้แกรนด์ไฮแอท    จากนั้นนำท่านเดินทางเยี่ยมชม โรงงานหยกจีน เครื่องประดับล้ำค่าที่ชาวจีนนิยมมีไว้ครอบครอง และมีชื่อเสียงอาทิเช่นปี่เซี๊ยะ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ และเครื่องประดับต่างๆให้ท่านเลือกเป็นเจ้าของ  สมควรแก่เวลานำท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่ มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า พิพิธภัณฑ์นานาชาติถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทานเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสำนักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาติ เป็นต้น จากนั้นเดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนแห่งนี้เปรียบเหมือนย่านสีลมของเมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ดของสิงคโปร์ ถนนนี้มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ้

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก GREAT TANG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ โรงงานผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – ตุนซี – ถนนโบราณถุนซี – กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านเดินทางสู่เมืองตุนซี เมืองโบราณแห่งมณฑลอานฮุย ให้ท่านพักผ่อนชมธรรมชาติสองข้างทาง  ระหว่างทางแวะเยี่ยมชม ร้านผ้าไหมจีน ให้ท่านเลือกชมสินค้าผลิตภัณฑ์จากไหมจีน อาทิเช่นไส้ผ้าห่มนวมจากใยไหม ปลอกผ้าห่ม หมอน และเสื้อผ้าลายสวยๆใส่สบายจากจีนเป็นของฝาก

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังนำท่านนำท่านเดินทางต่อ ให้ท่านผ่อนคลายอิริยาบท เมืองโบราณถุนซี ของมณฑลอันฮุย ถุนซี เป็นที่ตั้งของเมืองหวงซาน เป็นต้นทางสำหรับผู้ที่เดินทางขึ้นเขาหวงซาน เสน่ห์ของถุนซีอยู่ที่ ถนนโบราณถุนซี ถนนโบราณสายแคบๆ ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ.980 -1276)  มีความกว้างราว 2 เมตร ยาว 1,273 เมตร ต่อมาในสมัยราชวงศ์หมิง มีพ่อค้าชื่อ เฉิงเหวยจง ได้เริ่มสร้างร้านค้าขึ้นบนถนนสายนี้จำนวน 47 หลัง เป็นที่พักโรงเตี๊ยม ร้านจำหน่ายสินค้าธัญพืช ใบชา สมุนไพร ฯลฯ ตราบจนปัจจุบัน อาคารบ้านเรือนร้านค้าบนสองฟากถนนยังคงถูกอนุรักษ์ตามแบบแผนสถาปัตยกรรมในสมัยราชวงศ์หมิง-ชิง ได้เป็นอย่างดี อิสระให้ท่านได้เดินชมวิถีชีวิตของร้านค้าเก่าแก่ บรรยากาศโบราณเลือกซื้อสินค้าพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงมากมาย

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

23.00

เหินฟ้าสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน NEWGEN AIRWAYS เที่ยวบินที่ E3 …..

02.20

เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ (วันรุ่งขึ้น)

สมัครรับโปรแกรมทัวร์โดนใจส่งตรงถึงมือคุณ!

สมัครรับโปรแกรมทัวร์โดนใจส่งตรงถึงมือคุณ!

สำหรับผู้ที่สนใจรับรายการทัวร์จากเราเป็นโปรโมชั่นพิเศษส่งตรงถึงคุณ ทาง Email ทั้งโปรแกรมใหม่/โปรแกรมโปรโมชั่นโดนๆ ที่น่าสนใจทุกตัวของเราเลยครับ

You have Successfully Subscribed!

Shares
Share This