แวะเที่ยวอียิปต์ ปิระมิด สฟิงซ์


รายการทัวร์:แวะเที่ยวอียิปต์ ปิระมิด สฟิงซ์
รหัสทัวร์:MS ประเทศ:Turkey ระยะเวลา:10 วัน 9 คืน สายการบิน:EGYPT AIR ราคาทัวร์ (เริ่มต้น):53,998.-
แวะเที่ยวอียิปต์ ปิระมิด สฟิงซ์ แวะเที่ยวอียิปต์ ปิระมิด สฟิงซ์ แวะเที่ยวอียิปต์ ปิระมิด สฟิงซ์
แวะเที่ยวอียิปต์ ปิระมิด สฟิงซ์
รายละเอียดไฮไลท์:

ไคโร อิสตันบูล อิสตันบูล ชานัคคาเล่ เพอร์กามัม คูซาดาซี คูซาดาซี เอฟฟิซุส ปามุคคาเล่ ปามุคคาเล่ คอนย่า คัปปาโดเจีย คัปปาโดเจีย เกอเรเม แองการ่า

กำหนดการเดินทาง: 28 - 30 มิ.ย.56, - 7 ก.ค. 56, 19-28 ก.ค. 56, 9-18 ก.ค. 56, 27 ก.ย. 56,- 6 ต.ค.56
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
มิถุนายน กรกฎาคม 28 - 30 มิ.ย.56, -7 ก.ค. 56 ,19-28 ก.ค. 56 , 9-18 ก.ค. 56 53,998.-
กันยายน ตุลาคม 27 ก.ย.56, - 6 ต.ค.56 53,998.-

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ

22.30 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น4 เคาน์เตอร์ Q แถว 14-20 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน โปรดสังเกตุป้ายรับ “VACATION TURKEY”

วันที่สอง ไคโร - อิสตันบูล

00.50 น. ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล หรือ ในอดีตกรุงคอนสแตนติโนเปิลแห่งสมัยจักรวรรดิไบเซนไทน์ ออกเดินทางโดย สายการบิน อียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS961

05.40 น. เดินทางถึงสนามบิน ณ กรุงไคโร

09.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน อียิปต์ แอร์ เที่ยวบินที่ MS737

11.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติร์ก กรุงอิสตันบูล หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า หลังจากนั้น นำทุกท่านชมสนามแข่งม้าโบราณของชาวโรมัน “ฮิบโปโดรม” จัตุรัสสุลต่านอาห์เมต นำชม สุเหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่ง ชื่อนี้ได้มาจากกระเบื้องเคลือบสีน้ำเงินที่ใช้ปูตลอดแนวฝาผนังด้านใน และถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ ซึ่งเคยเป็นวังของจักรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาหเม็ตที่ 1 ค.ศ. 1609 ใช้เวลาสร้าง ทั้งหมด 7 ปี ชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย(Saint Sophia) หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลกยุคกลาง ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ พระเจ้าจักรพรรดิ์คอนสแตนตินเป็นผู้สร้างเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่13 ใช้เวลาสร้าง 17 ปี เพื่อ เป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์ แต่ถูกผู้ก่อการร้ายบุกทำลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการขัดแย้งระหว่างพวกที่นับถือศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลาม จวบจนถึงรัชสมัยของ พระเจ้าจัสตินเนียน มีอำนาจเหนือตุรกี จึงได้สร้าง โบสถ์เซนต์โซเฟีย ขึ้นใหม่ ใช้เวลาสร้างฐานโบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองค์ต้องการให้เป็นสิ่งสวยงามที่สุดได้พยายามหา สิ่งของมีค่าต่างๆ มาประดับไว้มากมาย สร้างเสร็จได้มีการเฉลิมฉลองกันอย่าง มโหฬาร ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่างใหญ่ทำให้แตกร้าวต้องให้ช่างซ่อมจนเรียบร้อยในสภาพเดิมเมื่อสิ้นสมัยของจักรพรรดิจัสตินเนียน ถึงสมัย พระเจ้าโมฮัมเหม็ดที่ 2 มีอำนาจเหนือตุรกี และเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามจึงได้ดัดแปลงโบสถ์หลังนี้ให้เป็น สุเหร่าของชาวอิสลาม 52

จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมัน ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอันล้ำค่า อาทิ เพชร 96 กะรัต, กริชทองประดับมรกต, เครื่องลายครามจากจีน, หยก, มรกต, ทับทิม และ เครื่องทรงของสุลต่าน ฯลฯ

ค่ำ บริการอาหารค่ำ นำทุกท่านเข้าสู่โรงแรม GOLDEN HILL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม อิสตันบูล – ชานัคคาเล่- AYVALIK

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ช่องแคบคาร์ดาแนลส์ จึงทำให้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางการค้า ตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถ่ายสินค้าจากเอเชียสู่ยุโรป นับตั้งแต่สุลต่าน อาห์เม็ดที่2 ได้สร้างป้อมปราการขึ้นที่นี่เมื่อปี 1452 ชานัคคาเล่ในอดีตเป็นที่ตั้งของสมรภูมิรบกัลป์ ลิโปลี สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรต้องการรุกคืบหน้า เข้าไปยัง ช่องแคบคาร์ดาแนลส์ เพื่อบีบให้ตุรกีถอนตัวออกจากสงครามโลก

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่นจากนั้น นำนำทุกท่านสู่ กรุงทรอย หรือ โทรจันอดีตที่เคยรุ่งเรือง เรื่องราวของความรักระหว่างเจ้าชายปารีสกับเฮเลน นำมาซึ่งสงครามระหว่างกรีก กับโทรจัน ปัจจุบันทรอยเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง มีการจัดห้องแสดงแบบจำลองกรุงทรอย และเรื่องราวการค้นพบโดยนักโบราณคดี มีซากเมืองเก่า กำแพง ประตู และ ชมม้าไม้จำลองแห่งทรอย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ โดยเป็นสาเหตุทำให้กรุงทรอยแตก ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเข้าสู่ที่โรงแรมที่พัก GRAND HOTEL TEMIZEL หรือเทียบเท่า บริการอาหารค่ำ

วันที่สี่ เพอร์กามัม - คูซาดาซี

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านเยี่ยมชมเมือง ASKLEPION เป็นเมืองถูกปกครองโดยสมัยโรมัน สมัยที่ 2 เมืองนี้เป็นเมืองศุนย์กลางของการแพทย์ ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียไมล์เนอร์และยังเป็นโรงเรียนสอนเกี่ยวกับจิตวิทยาแห่งแรกของโลก เมืองนี้ยังเคยเป็นที่พำนักรักษาตัวของ ผู้ยิ่งใหญ่ที่ปกครองจักรวรรดิโรมัน กษัตริย์เฮเดรียน ที่แห่งนี้ประกอบด้วยโรงอาบน้ำ โรงละคร และน้ำพุใจกลางเมือง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจากนั้นนำท่านเข้าชม House of Virgin Mary บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่ และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ชม วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ ที่ปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพัง แต่ก็ยังสามารถมองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตได้ ชมคอมเพล็กซ์ ที่ประกอบด้วย ยิมเนเซียมเวดิอุส ที่พ่อค้าและคหบดีสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 2 มีรูปแบบตามความนิยมของโรมันในสมัยนั้นคือ รวมยิมเนเซียมไว้กับโรงอาบน้ำที่พรั่งพร้อมไปด้วยน้ำร้อน น้ำเย็น และน้ำอุ่น ภายในประดับด้วยโมเสกและรูปปั้นต่าง ๆ สนามกีฬานี้สร้างขึ้นในยุคเฮเลนิสติคเป็นรูปเกือกม้า เป็นจุดศูนย์รวมของชาวเอฟิซุสมาแต่ต้น ใช้จัดแข่งกีฬาหลายประเภท ทั้งมวยและมวย ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ คูซาดาซี ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก BATIHAN HOTEL หรือเทียบเท่า พร้อมบริการอาหารค่ำ

วันที่ห้า คูซาดาซี - เอฟฟิซุส – ปามุคคาเล่

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านเยี่ยมชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของประเทศตุรกีหลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางไปชม เมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่งเคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (Ionian) จากกรีก ซึ่งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมือง ซึ่งรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนา “เอฟฟิซุส” ขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นำท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถจุผู้ชมได้กว่า 30,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้ นำท่านชมห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ำให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้, ห้องสมุดโบราณที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไว้ได้เป็นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคที่มีความอ่อนหวานและฝีมือปราณีต

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ได้เวลาอันสมควรแล้วนำทุกท่านเดินทางไปยัง เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) เมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผาผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทำให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก นำท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อนที่ซึ่งในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่า น้ำพุร้อนดังกล่าวรักษาโรคได้ จึงได้สร้างเมือง ฮีเยราโพลิส ล้อมรอบ ท่านจะได้สัมผัสเมืองโบราณอีกแห่งหนึ่งซึ่งสร้างขึ้นในสมัยโรมันได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ที่พักโรงแรม RICHMOND HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า พร้อมบริการอาหารค่ำ

หมายเหตุ โรงแรมมีบริการสระว่ายน้ำซึ่งเป็นน้ำแร่ธรรมชาติ หากท่านใดต้องการแช่น้ำแร่ ให้เตรียมชุดว่ายน้ำ ไปด้วย

วันที่หก ปามุคคาเล่ – คอนย่า – คัปปาโดเจีย

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางไปยัง เมือง คอนย่า นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum) ซึ่งเล่ากันว่าก่อตั้งขึ้นในราวปี ค.ศ. 1231 โดย เมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูมี่ ผู้วิเศษในศาสนาอิสลามซึ่งกำเนิดในอัฟกานิสถาน เดินทางมายังเมืองคอนย่าตามคำเชิญของสุลต่านเซลจูค เพื่อเขียนบทกวีลึกลับเป็นภาษาเปอร์เซีย และได้เสียชีวิตลงในปี 1273

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเจีย เป็นเมืองที่อยู่ระหว่างทะเลดำกับภูเขาเทารุส มีความสำคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม เส้นทางค้าขายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ทอดยาวจากตุรกีไปจรดประเทศจีน

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารหลังอาหารนำท่านชมการแสดงพื้นเมือง “ระบำหน้าท้อง” ประกอบดนตรีของสาวน้อยชาวตุรกีจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม PERI TOWER HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด คัปปาโดเจีย – เกอเรเม – แองการ่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านชม เมืองคัปปาโดเจีย เมืองที่ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ชื่นชมกับการเดินทางที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก เกิดจากภูเขาไฟที่ไหลออกปกคลุมไปทั่วพื้นที่ และเมื่อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน ได้เป็นตัวแปรที่ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปต่างๆที่งดงาม จากนั้นเดินทางสู่เกอเรเม่ นำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ จากนั้นนำท่านแวะชม โรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซื้อสินค้า และของที่ระลึก

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนำท่านลงไปชม นครใต้ดิน ( Underground City of Derinkuyu or Kaymakli) ซึ่งเป็นที่หลบ ซ่อนตัวจากการรุกรานของข้าศึก พร้อมทั้งยังมีระบบระบายอากาศและสภาพชีวิตความเป็นอยู่ใต้ ดินพร้อมสรรพ จากนั้นนำท่านสู่เดินทางสู่เมืองแองการ่า เมืองหลวงแห่งดินแดนอนาโตเลีย ประเทศตุรกี นำท่านเข้าสู่ที่พัก MARINEM HOTEL หรือเทียบเท่าพร้อมรับประทานอาหารค่ำ

วันที่แปด แองการ่า – อิสตันบูล

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางออกจากเมืองแองการ่าสู่เมืองอิสตันบูลเดินทางถึงเมืองอิสตันบูล มหานคร 2 ทวีประหว่างเอเซียและยุโรป

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารนำท่านล่องเรือ ล่องเรือช่องแคบ บอสฟอรัส ชม ช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำ (The Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea Of Marmara) ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 32 ก.ม. ความกว้าง ตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 ก.ม. ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรป และสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ นอกจากความสวยงามแล้วช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะ มีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี้ ว่ากันว่าจะกระทั่งถึงยุคของการนำเอาเรือปืนใหญ่มาใช้ และไม่เคยปรากฏว่า กรุงอิสตันบูลถูกถล่มจนเสียหายอย่างหนักมาก่อนเลย ทั้งที่เป็นเพราะป้อมปืนดังกล่าวนี่เอง ในปีค.ศ.1973 มีการเปิดใช้สะพานบอสฟอรัส ซึ่งทำให้เกิดการเดินทางไปมาระหว่างฝั่งเอเชียและยุโรปสะดวกมากขึ้น ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ สองข้างทาง ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเช่ หรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งล้วนแต่สวยงามตระการตาทั้งสิ้น

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเช็คอินที่โรงแรม Golden Hill หรือ เทียบเท่า

วันที่เก้า อิสตันบูล – ไคโร-กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมอิสระกับการเลือกซื้อของฝากที่ ตลาดสไปซ์ มาร์เกต (SPICE MARKET) หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยาว์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันขึ้นชื่อของตุรกีอย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ซึ่งมีให้เลือกซื้อมากมาย ปล่อยอิสระได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองอิสตันบูล

12.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไคโร โดยสายการบิน อียิปต์แอร์ MS738

14.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยาน กรุงไคโร หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองกีซ่า ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากไคโรนักเพื่อชม การแสดงแสง สี เสียง“มหาปีรามิด” หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ทั้ง 3 พระองค์ ซึ่งองค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสร้างขึ้นเพื่อฝังพระศพของพระองค์เอง นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 30 ปี และกำลังแรงงานกว่าแสนคน ตัดจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก หินแต่ละก้อนวางชิดติดกันแบบแนบสนิทมาก แม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ผ่านชมตัว “สฟิงซ์” ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์และลำตัวเป็นสิงโต

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

23.40 น. เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน อียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 960

วันที่สิบ กรุงเทพฯ

13.25 น. เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

****หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก****

แวะเที่ยวอียิปต์ ปิระมิด สฟิงซ์ แวะเที่ยวอียิปต์ ปิระมิด สฟิงซ์ แวะเที่ยวอียิปต์ ปิระมิด สฟิงซ์
แวะเที่ยวอียิปต์ ปิระมิด สฟิงซ์ แวะเที่ยวอียิปต์ ปิระมิด สฟิงซ์ แวะเที่ยวอียิปต์ ปิระมิด สฟิงซ์
แวะเที่ยวอียิปต์ ปิระมิด สฟิงซ์ แวะเที่ยวอียิปต์ ปิระมิด สฟิงซ์ แวะเที่ยวอียิปต์ ปิระมิด สฟิงซ์
อัตราค่าบริการ แวะเที่ยวอียิปต์ ปิระมิด สฟิงซ์
ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน : มิถุนายน กรกฎาคม
วันที่ : 28 - 30 มิ.ย.56, -7 ก.ค. 56 ,19-28 ก.ค. 56 , 9-18 ก.ค. 56
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 53,998.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 48,998.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 45,998 .-
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,000.-

ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน : กันยายน ตุลาคม
วันที่ : 27 ก.ย.56, - 6 ต.ค.56
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 53,998.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 48,998.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 45,998 .-
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,000.-

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

จองทัวร์

Fields marked with a * are required.

รายละเอียดทัวร์ที่จอง


กรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อทำการจองนะครับ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน อียิปต์ แอร์ ชั้นประหยัด
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกันรวมทั้งสิ้น 7 คืน
 • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ (บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวดเล็ก และ ในร้านอาหาร 1 ขวดใหญ่ต่อ 4 ท่าน
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะ

ชดใช้ค่า สินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
 • ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD ท่าน
 • ค่าทิปมัคุเทศก์ไทย มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ พนักงานขับรถในประเทศตุรกี
 • โดยเฉลี่ย 3 และ 2 ยูเอสดอลล่าร์ ท่าน วัน ตามลำดับ ฯลฯ

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน

-

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

-

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • กรณีที่จองทัวร์ ต้องขอรับมัดจำท่านละ 15,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อและหน้าพาสปอร์ตผู้ที่จะเดินทาง
 • การยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วัน มิฉะนั้นบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

  ทั้งหมด

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้ไม่ถึงจำนวนอย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบ หรือ คืนเงินค่าทัวร์ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธในการให้วีซ่า หรือ ปฏิเสธเข้าเมือง ในทุกกรณี
 • ในกรณีที่ท่านผู้โดยสารต้องการใช้พาสปอร์ตเล่มสีน้ำเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆในการที่ท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิให้เข้าเมือง เพราะโดยปกติในการท่องเที่ยวจะใช้เล่มสีเลือดหมู
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ
 • ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมัน หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

-

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

-

เรื่องนี้ถูกเขียนใน และติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *