เชียงของ ลาว


รายการทัวร์:เชียงของ ลาว
รหัสทัวร์:DD ประเทศ:LAO ระยะเวลา:5วัน 4คืน สายการบิน:NOK air ราคาทัวร์ (เริ่มต้น):16,900 .-
เชียงของ ลาว เชียงของ ลาว เชียงของ ลาว
เชียงของ ลาว
รายละเอียดไฮไลท์:

เชียงของ - ลาว - ห้วยทราย - หลวงน้ำทา - บ่อเต็น - จีน - บ่อหาน - เชียงรุ้ง-สวนป่าดงดิบ - ชมฝูงนกยูง - สวนสาธารณะม่านทิง – วัดหลวง - โชว์-ตลาดเช้า-หมู่บ้านกาหลั่นป้า (หมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อ)- ถ้ำควายขาว - เมืองล้า

กำหนดการเดินทาง:19-23 ต.ค. 56 , 5-9ธ.ค.56 , 28 ธ.ค. 56 , -1 ม.ค. 57
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
ตุลาคม 19-23 ต.ค. 56 16,900 .-
ธันวาคม มกราคม 5-9ธ.ค.56 , 28 ธ.ค. 56 , -1 ม.ค. 57 17,900.-

วันแรก กรุงเทพฯ - เชียงราย - เชียงของ

14.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร 1 ชั้น 2 เคาน์เตอร์ 6 สายการบินนกแอร์

โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารในการเดินทาง

16.00น. เหินฟ้าสู่เชียงราย โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8722

17.15น. ถึงสนามบิน เชียงราย นำท่านขึ้นรถปรับอากาศ หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ อ.เชียงของ

19.00น. นำท่านเข้าพักที่ โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ ริมน้ำโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย หรือเทียบเท่า จัดสัมภาระเข้าห้องพักหลังจากนั้นรับประทานอาหารเย็น(2) ณ.ห้องอาหารโรงแรม หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง เชียงของ - ลาว - ห้วยทราย - หลวงน้ำทา - บ่อเต็น - จีน - บ่อหาน - เชียงรุ้ง

07.00 น. บริการอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านสู่ท่าเรือเชียงของ

08.00 น. เดินทางสู่ ท่าเรือเชียงของ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย เก็บสัมภาระลงเรือ นำท่านลงเรือข้ามแม่น้ำโขงสู่ เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว (สปป.ลาว) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาว เก็บสัมภาระขึ้นรถตู้ปรับอากาศของประเทศลาว เดินทางสู่ หลวงน้ำทา ระยะทาง 175 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) สภาพเส้นทางจะมีลักษณะเป็นภูเขา ชมทัศนียภาพสองข้างที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ

12.00 น. บริการอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารเดินทางสู่ ด่านบ่อเต็น (ด่าน ตม.ลาว) ระยะทาง 54 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เป็นด่านชายแดนประเทศลาวและประเทศจีน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาว จากนั้นเปลี่ยนเป็นนั่งรถปรับอากาศของประเทศจีน พร้อมเก็บสัมภาระขึ้นรถ นำท่านเดินทางสู่ ด่านบ่อหาน (ด่าน ตม.จีน) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งประเทศจีน เดินทางต่อสู่ เมืองหล้า ระยะทาง 40 กม. ซึ่งเป็นเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์เส้นทางสายใหม่ นำท่านเข้าเดินทางสู่เมืองเชียงรุ้ง

17.00 น. บริการอาหารเย็น (3) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าพัก โรงแรม JIN FENG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม สวนป่าดงดิบ - ชมฝูงนกยูง - สวนสาธารณะม่านทิง – วัดหลวง - โชว์

เช้า บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร เดินทางสู่ สวนป่าดงดิบ ชมสวนป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้นานาชนิด ชมการเรียกฝูงนกยูงขนาดใหญ่ที่บินลงมาจากภูเขา ซึ่งมีนกยูงนับร้อยๆตัว เต็มไปด้วยนกยูงนานาพันธุ์ที่ถูกเลี้ยงไว้ตามธรรมชาติ เชิญท่านถ่ายรูปกับฝูงนกยูงได้อย่างใกล้ชิด ชมโชว์วัฒนธรรมเผ่าอีก้อ และการสาธิตพิธีแต่งงานของเผ่าอีก้อ ชมการแสดงพื้นเมืองไทลื้อ หลังจากนั้นนำท่าน ชมวัดหลวงเมืองลื้อ เป็นวัดที่มีศิลปงดงาม

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง (5) ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร เดินทางสู่ สวนสาธารณะม่านทิง ชม อนุสาวรีย์โจวเอิลไหล อดีตนายกรัฐมนตรีจีนในสมัยนั้น ซึ่งเป็นผู้ประกาศให้เมืองสิบสองปันนาเป็นเขตการปกครองพิเศษ ชมสวนแห่งประวัติศาสตร์ สวนบ้านถิ่น ซึ่งอดีตเคยเป็นพระราชอุทยานของกษัตริย์ไทลื้อและเป็นสวนที่สมเด็จพระพี่นาง ทรงปลูกต้นโพธิ์คู่ไว้ เมื่อครั้งเสด็จมาเจริญสัมพันธไมตรีกับเมืองสิบสองปันนา ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2528 ชม เจดีย์ขาว (เจดีย์หน่อไม้)เจดีย์แปดเหลี่ยม สร้างเมื่อ ค.ศ.1701 เป็นศิลปะช่างฝีมือชาวไทลื้อ

ค่ำ บริการอาหารเย็น (6) แบบขันโตกพร้อมชมการแสดงพื้นเมือง หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
พักที่ JIN FENG HOTEL เมืองเชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ตลาดเช้า-หมู่บ้านกาหลั่นป้า (หมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อ)- ถ้ำควายขาว - เมืองล้า

เช้า บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองกาหลั่นป้า นำท่านชม หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อ เยี่ยมชมหมู่บ้านการการดำรงชีวิตของชาวไทลื้อ ซึ่งสามารถพูดจา สื่อสารกันเข้าใจได้ และนำท่านนมัสการพระพุทธรูปเพื่อเป็นสิริมงคลที่ วัดมหาราชฐานสุทธาวาส (วัดสวนม่อน) จากนั้นนำท่านเที่ยวชมวิถีชวิตที่ตลาดไทลื้อ

12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเมืองกาหลั่นป้า (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองหล้า ระหว่างทางผ่าน เมืองเฮม เมืองนุน เมืองแวน ชมวิวทิศน์และหมู่บ้านชาวไทลื้อระหว่าง เส้นทางซึ่งยังคงรูปแบบดั้งเดิมไว้อย่างสมบูรณ์ ชมการทำนาขั้นบันได ไร่ชาปู๋เอ่อและสวนยางพารา

บ่าย นำชมถ้ำควายขาว ที่มีความสวยงาม

18.00 น. นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม JIN XIU HOTEL หรือเทียบเท่า

18.30 น. บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารเมืองหล้า (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำเที่ยวชมราตรีเมืองหล้า พักผ่อนกันตามอัธยาศัย...ราตรีสวัสดิ์

วันที่ห้า เมืองล้า-บ่อหาน-ลาว-บ่อเต็น-หลวงน้ำทา-ห้วยทราย-เชียงของ- เชียงราย - กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า (10) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร อำลาเมืองเชียงรุ้ง(สิบสองปันนา) เดินทางสู่ ด่านบ่อหาน (ด่าน ตม.จีน) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งประเทศจีน เดินทางต่อสู่ ด่านบ่อเต็น (ด่าน ตม.ลาว) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาว เปลี่ยนเป็นนั่งรถตู้ปรับอากาศของลาว เก็บสัมภาระขึ้นรถตู้ เดินทางสู่ เมืองหลวงน้ำทา
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง (11) ณ ร้านอาหารเฮือนลาว (เมืองหลวงน้ำทา) หลังอาหาร เดินทางสู่ ห้วยทราย (สปป.ลาว) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาว จัดเก็บสัมภาระลงเรือ นำท่านข้ามแม่น้ำโขงกลับสู่ฝั่งไทย

14.00 น. ถึงด่านเชียงของ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย นำท่านเดินทางสู่สนามบิน จ.เชียงราย

17.45น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8723

19.00น. ถึงสนามบินดอนเมืองด้วยความสุขและความประทับใจ

เชียงของ ลาว เชียงของ ลาว เชียงของ ลาว
เชียงของ ลาว เชียงของ ลาว เชียงของ ลาว
เชียงของ ลาว เชียงของ ลาว เชียงของ ลาว

หมายเหตุ
กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพและความเหมาะสม

อัตราค่าบริการ เชียงของ ลาว
ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน : ตุลาคม
วันที่ : 19-23 ต.ค. 56
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 16,900 .-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 14,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) -
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 14,900.-

ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน : ธันวาคม มกราคม
วันที่ : 5-9ธ.ค.56 , 28 ธ.ค. 56 , -1 ม.ค. 57
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 17,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 15,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) -
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000.-

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

จองทัวร์

Fields marked with a * are required.

รายละเอียดทัวร์ที่จอง


กรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อทำการจองนะครับ

อัตราค่าบริการนี้รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-เชียงราย-กรุงเทพฯ
- ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าที่พัก 4 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า
- ค่ารถรับโค๊ชปรับอากาศ ไทย-จีน
-ค่าเรือข้ามฝั่งแม่น้ำโขง (เชียงของ-ห้วยทราย) ไป-กลับ ตามที่ระบุในรายการ
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (บรรยายไทย)
- ค่าวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศจีน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าชักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก เป็นต้น
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน

-

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

-

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

-

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

- หนังสือเดินทางตัวจริง ( PASSPORT )
ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุ)
- รูปถ่ายสี 2 นิ้ว (พื้นหลังสี ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป
(ห้ามเป็นรูปที่สแกนด์จากเครื่องคอมพิวเตอร์, รูปสติกเกอร์, ด้านหลังรูปภาพต้องเป็นพื้นสีเท่านั้น
เพราะอาจจะถูกปฏิเสธการยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าที่สถานฑูตได้)
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
*** กรุณาส่ง PASSPORT และเอกสารให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน **

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

-

หมายเหตุ
กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพและความเหมาะสม

เรื่องนี้ถูกเขียนใน และติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , , , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *