บินตรงหวงซาน ภูเขาที่สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน

Tour Code : TNX4D
ประเทศ : China
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 15,900.-

มนต์เสน่ห์หวงซาน ภูเขาที่สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน

ชมทิวทัศน์ด้านฝั่งซีไห่และฝั่งเป๋ยไห่

เดือน กำหนดการเดินทาง ราคา
เมษายน 2560 9 – 12, 16 – 19 , 23 – 26 เม.ย. 60 15,900.-
วันแรงงาน 30 เม.ย. – 3 พ.ค. 60 18,900.-

วันแรก สนามบินดอนเมือง - เมืองถุนซี

14.30

คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบิน NEWGEN AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินและกระเป๋าให้กับท่าน

17.00

ออกเดินทางสู่เมืองถุนซี โดยสายการบิน NEWGEN AIRWAYS เที่ยวบินที่ E3 …..

21.00

ถึงท่าอากาศยานถุนซี หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  นำท่านเข้าสู่ที่พัก GUOMAI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สอง อุทยานหวงซาน (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) – ชมทิวทัศน์ด้านเป๋ยไห่ – ทิวทัศน์ด้านฝั่งซีไห่

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านเดินทางสู่ อุทยานเขาหวงซาน ขุนเขาที่ชาวจีนต่างกล่าวขานกันมาแต่โบราณว่า “หากได้ชมขุนเขาที่หวงซานแล้วขุนเขาอื่นในปฐพีภพล้วนไม่มีความหมาย” ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลอันฮุยมีพื้นที่ประมาณ 154 ตร.กม. เดิมมีชื่อว่า อีซาน  หรือ ภูเขาดำ ต่อมา เปลี่ยนเป็น “หวงซาน” หรือ “ภูเขาเหลือง” ตามพระนามของหวงตี้ กษัตริย์องค์แรกของจีน ที่เชื่อว่าได้มาฝึกฝนพละกำลังและชุบตัวอยู่บนขุนเขาแห่งนี้ อุทยานแห่งชาติเขาหวงซานได้รับคัดเลือกจากองค์กรยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปีค.ศ.1990 เขาหวงซาน มียอดเขารวมทั้งหมดประมาณ 72 ลูก น้ำตกใหญ่ 2 แห่ง และลำธาร 24 สาย ความงดงามที่ธรรมชาติเสกสรรขึ้นเป็นหวงซาน นั้นประกอบไปด้วย ต้นสนรูปร่างแปลกประหลาดสวยงาม ก้อนหิน รูปร่างแปลกตาตามจินตนาการทะเลเมฆที่ลอยปกคลุมทั่วเขาและน้ำพุร้อนสมกับสำนวน “ไป 5 ภูกลับมาไม่มองภูเขา ไปหวงซานกลับมาไม่มองภู”ของสีวีเสี่ยเค่อ นักเดินทางจีนสมัยราชวงศ์หมิงที่ได้ไปสัมผัส นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าจากระดับ 894 ม. ที่สถานีหยุนกู่  นำท่านเที่ยวชมบริเวณโดยรอบของอุทยาน ชมทะเลเมฆ ทะเลหินและมวลหมู่ต้นสน ชมความงดงามตามอัธยาศัยเดินทางสู่บันไดสวรรค์ 100 ขั้น ยอดเขาสื่อชิ่น ชมยอดเขาสิงห์โต ที่ชิงเหลียงไถ ก้อนหินที่ยื่นออกจากภูเขารูปลักษณ์เหมือนสิงโต ซึ่งเป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามท่ามกลางทะเลหมอก สนรับแขก ซึ่งต้นสนเหล่านี้มีอายุตั้งแต่ 800 ปีขึ้นไป มีรูปลักษณ์ที่แปลกตาแผ่กิ่งก้านเขียวชะอุ่มต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาถึงเขาหวงซานอย่างอบอุ่น ปัจจุบันสนรับแขกได้กลายเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของเขาหวงซาน

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  นำท่านชม ทะเลเมฆ ยอดเขาเมฆแดง ยอดเก้ามังกร ยอดดอกบัว เขาหินบินซีไห่ เป็นสถานที่ที่ดีที่สุด เหมาะแก่การชมความงดงามของทะเลหมอก พื้นที่ที่สวยงามสูงสุด1,664 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล จากยอดไผยุนถิงใกล้ๆ กันนี้ยังมีเส้นทางภูเขาที่คดเคี้ยวเส้นทางใหม่ที่สามารถปีนขึ้นไปชมมุมสุดยอดมุมมองจุดที่สองของการชมพระอาทิตย์ขึ้นและชมพระอาทิตย์ตก จากนั้นนำท่านเดินขึ้น จุดชมวิวยอดเขากวงหมิงหรือยอดเขาสว่างสูงจากระดับน้ำทะเลราว 1,800 เมตร สมควรแก่เวลานำท่านลงกระเช้า

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก GUOMAI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม สื้อว่ายเถาหยวน – บ้านเกิดนักกวีเถายวนหมิง – อุทยานโส่วจั๋วหยวน – ถนนโบราณหลีหยาง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก  หลังอาหารนำท่านสู่ สื้อว่ายเถาหยวน บ้านเกิดนักกวีเถายวนหมิง อุทยานโส่วจั๋วหยวน บ้านเกิดเถายวนหมิง นักกวีชื่อดังในสมัยราชวงศ์จิ้นตะวันออก  ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านตระกูลเถา อำเภอยีเสี้ยนที่ได้รับสมญานามว่า สื้อว่ายเถายวน(เมืองลับแล)เดิมทีเป็นบ้านเกิดของบุตรหลายเถายวนหมิง  ปัจจุบันนี้ได้ทำการบุรณะปรับปรุงให้กลายเป็นอุทยานโส่วจั๋วหยวนที่มีเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมมณฑลอันฮุย   หมู่บ้านยังได้รักษาโบราณสถานด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไว้อย่างสมบูรณ์   เช่น   หนังสือบันทึกต้นตระกูล เถา  สุสานบรรพบุรุษตระกูลเถา  ศาลเจ้าตระกุลเถา  ฯลฯ  ในอุทยานมีสวนโส่วจั๋ว    ศิลาจารึกบทกวีของเถายวนหมิงขนาดใหญ่    ห้องวัฒนธรรมเถาฮัวหยวน   ห้องแสดงวิถีชีวิตของเถาฮัวหยวน  ศาลเจ้าตระกูลเถา  ศาลา ฯลฯ สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่เถายวนหมิงเขียนไว้ในบทกวี  และความหมายอันลึกซึ้งของวัฒนธรรมเถาฮัวหยวน นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ ให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ที่นำมาปรับเป็นเครื่องใช้ต่างๆ เช่นเสื้อผ้า หมอน ผ้าขนหนู สบู่ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่นๆอีกมากมายให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังนำท่านแวะชม ร้านหยก ให้ท่านได้เลือกชมหยกที่สวยงาม และเป็นเครื่องประดับที่ขึ้นชื่อของคนจีน และแวะชมร้านใยไผ่ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากใยไผ่ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณหลีหยาง ตั้งอยู่ที่เขตถุนซี  ห่างกับถนนโบราณถุ๋นซีแค่แม่น้ำ1สายกั้นไว้ตรงกลางถนนโบราณหลีหยางมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1800 ปี  ถนนมีความยาว 1200 เมตร  มีทั้งตึกอาคารเก่าแก่ที่ยังคงสภาพดั้งเดิมไว้ดี  และร้านค้าภัตตาคารที่สร้างใหม่ทันสมัย  สามารถไปชมวิวค่ำคืนอันสวยงามริมแม่น้ำได้ บรรยากาศน่าเที่ยว

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก GUOMAI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่ บ้านโบราณเฉียนโข่ว – พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมชาเซี่ยยวี่ต้า – พิพิธภัณฑ์ฮุ่ยโจว – ถนนโบราณถุนซี - สนามบินดอนเมือง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านชมบ้านโบราณเฉียนโข่ว มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่จำนวน 24 หลัง สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง ถูกเก็บรักษาเอาไว้อย่างดี จากนั้นนำท่านเดินทางชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมชาเซี่ยยวี่ต้า เปิดตั้งแต่ปี 2008   ตั้งอยู่ในเขตฮุยโจว  เมืองหวงซาน  มณฑลอานฮุยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีอุปกรณ์ผลิตชาแบบพื้นเมืองดั้ง เดิม จำนวนมากมาย     หนังสือตำราที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ชาเหมาเฟิงเพื่อแสดงให้เห็นวัฒนธรรมชาฮุยโจวอันยาวนาน  แวะเยี่ยมชม ศูนย์วัฒนธรรมชา ให้ท่านชิมชาดำ สุดยอดใบชาของมณฑลหูหนานที่มีสรรพคุณเรื่องสุขภาพ ให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ฮุ่ยโจว หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ของมณฑลอันฮุย ที่มีภาพและโบราณวัตถุที่แสดงถึง ประวัติของเมืองฮุ้ยโจว เช่น การแกะสลัก แท่นฝนหมึก และของล้ำค่าจัดแสดงมากมาย จากนั้นนำท่านสู่ เมืองโบราณถุนซี ของมณฑลอันฮุย ถุนซี เป็นที่ตั้งของเมืองหวงซานเป็นต้นทางสำหรับผู้ที่เดินทางขึ้นเขาหวงซาน เสน่ห์ของถุนซีอยู่ที่ ถนนโบราณถุนซี ถนนโบราณสายแคบๆ ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ.980 -1276)  มีความกว้างราว 2 เมตร ยาว 1,273 เมตรต่อมาในสมัยราชวงศ์หมิง มีพ่อค้าชื่อ เฉิงเหวยจง ได้เริ่มสร้างร้านค้าขึ้นบนถนนสายนี้จำนวน47หลัง เป็นที่พักโรงเตี๊ยม ร้านจำหน่ายสินค้าธัญพืช ใบชา สมุนไพร ฯลฯ ตราบจนปัจจุบัน อาคารบ้านเรือนร้านค้าบนสองฟากถนนยังคงถูกอนุรักษ์ตามแบบแผนสถาปัตยกรรมในสมัยราชวงศ์หมิง-ชิง ได้เป็นอย่างดี  อิสระให้ท่านได้เดินชมวิถีชีวิตของร้านค้าเก่าแก่ บรรยากาศโบราณเลือกซื้อสินค้าพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงมากมาย

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

23.00

เหินฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน NEWGEN AIRWAYS เที่ยวบินที่ E3 …..

02.00

เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ (วันรุ่งขึ้น)

สมัครรับโปรแกรมทัวร์โดนใจส่งตรงถึงมือคุณ!

สมัครรับโปรแกรมทัวร์โดนใจส่งตรงถึงมือคุณ!

สำหรับผู้ที่สนใจรับรายการทัวร์จากเราเป็นโปรโมชั่นพิเศษส่งตรงถึงคุณ ทาง Email ทั้งโปรแกรมใหม่/โปรแกรมโปรโมชั่นโดนๆ ที่น่าสนใจทุกตัวของเราเลยครับ

You have Successfully Subscribed!

Shares
Share This