แนะนำพับบลิคฮอลิเดย์

ตั้งอยู่เลขที่ 46/8 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 ได้รับการจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2544 เลขทะเบียนที่ 0105544103207 ด้วยทุนจดทะเบียนถึง 40 ล้านบาท ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/02643 ออกโดยสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ วงศ์เมธากูล และนายอภิชัย วงศ์เมธากูล โดยบริษัทเราเป็นบริษัทนำเที่ยวชั้นนำของประเทศ ซึ่งได้รับการไว้วางใจจากบรรดาผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางมาเป็นระยะเวลานาน และยังคงตั้งใจที่จะนำสิ่งดีๆ มาสู่ทุกท่านอยู่ตลอดเวลา

เปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 15 ปี

บริษัททัวร์คุณภาพ

มั่นใจด้วยบริการทัวร์คุณภาพ ไปกับเราไม่มีคำว่าผิดหวังนะครับ

บริการด้วยใจ

เราดูแลท่านตั้งแต่ออกจากประเทศพร้อมด้วยไกค์ไทย – ต่างประเทศ บริการท่านตลอดทริป ดั่งญาติมิตร

รู้จริงเรื่องทัวร์

เรามีพร้อมด้วยบริการทัวร์หลากหลายเส้นทางให้ท่านได้เลือกอย่างจุใจใช่เลย!

i

พร้อมบริการยื่นวีซ่า

พร้อมด้วยบริการยื่นวีซ่าครบวงจร รวดเร็วทันใจ

คำอธิบายชี้วัดมาตรฐานกิจนำเที่ยว

มาตรฐานที่ 1 ด้านองค์กรและการจัดการ

1.องค์กรมีวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และมีแนวนโยบายเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

องค์กรมีการจัดประชุมกันทุกสัปดาห์เพื่อวางกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงาน แล้วนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังมีการประเมินและติดตามการทำงานตามแผนงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีการดำเนินงานตามแนวทางที่องค์กรกำหนดไว้

2.การนำนโยบายและแผนงานของบริษัทไปปฏิบัติ และมีระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่ชัดเจน

องค์กรมีการกำหนดนโยบาย และแผนงานของบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนชัดเจน เพื่อให้พนักงานได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยนโยบายของทางองค์กรจะคำนึงถึงศีลธรรมของสังคม และพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 เป็นหลัก มีการนำนโยบายมาปฏิบัติอย่างอย่างเคร่งคัด และเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งจัดการประเมินนโยบายและแผนงานของบริษัทอยู่เป็นระยะ เพื่อที่จะได้นำมาปรับปรุงแก้ไข ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ และบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรู้ความเข้าใจต่อภาวการณ์เปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลก ทั้งยังมีการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ ทำให้ผู้ปฏิบัติ สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังบริหารจัดการองค์กรอย่างยุติธรรม โปร่งใส ประพฤติและดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรภายในบริษัท

4.บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจนำเที่ยว

ระดับผู้บริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการ ต่างมีความรู้และประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวในเส้นทางที่ตัวเองดูแลเป็นอย่างดี อีกทั้งมัคคุเทศก์หรือผู้นำเที่ยว ต้องได้รับการฝึกอบรมมีใบอนุญาตประจำตัวมัคคุเทศก์ หรือ บัตรประจำตัวผู้นำเที่ยว นอกจากนี้ยังมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารในธุรกิจนำเที่ยว ได้อย่างถูกต้องอีกด้วย

5.บุคลากรมีความรู้เรื่องพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ทั้งระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการ ต่างก็มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี เนื่องจากทางบริษัทได้มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างสม่ำสมอ ทั้งยังมีนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งคัดอีกด้วย

6.องค์กรมีการจัดรายการนำเที่ยวอย่างสร้างสรรค์

รายการนำเที่ยวของบริษัทเรา ล้วนคำนึงถึงความสำคัญของทรัพยากรทางการท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สร้างสรรค์ต่อสังคม และชี้ให้นักท่องเที่ยวเห็นถึงคุณค่าความสำคัญของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ จากมัคคุเทศก์ผู้ที่มีความรู้และความชำนาญเป็นอย่างดี

7.สิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์สำนักงานที่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน

ภายในสำนักงานประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย มีอุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์สื่อสาร และสารสนเทศที่จำเป็นอย่างครบถ้วน เช่น โต๊ะทำงาน โต๊ะประชุม ตู้เก็บเอกสาร ชุดรับแขก เคาน์เตอร์ โทรศัพท์ เครื่องโทรสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต เครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น รวมทั้งยังมี website ของบริษัท คือ http://www.pb8888.com/

8.ระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวและการบริการ

ทางบริษัทมีทั้งโปรแกรมทัวร์ที่เป็นทั้งสื่อสิ่งพิมพ์  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น website ของทางบริษัท ที่คอยให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการ เพื่อให้ได้รับรายละเอียดที่ถูกต้องครบถ้วน และเข้าใจตรงกัน

9.พัฒนาบุคลากรให้มีความชำนาญเฉพาะทางในสายวิชาชีพ

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลากรเพิ่มพูนความรู้อย่างสมำเสมอตลอดเวลา เช่นนำประสบการณ์สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ มาบรรยายให้สมาชิกฟัง เชิญอาจารย์ด้วยภาษาจีน,ญี่ปุ่น มาสอนหลังเวลาเลิกงาน เป็นต้น

10.การสร้างพันธมิตรหรือความร่วมมือในระหว่างธุรกิจและบริการ

ทางบริษัทเข้าใจดีว่าธุรกิจท่องเที่ยวไม่สามารถอยู่ได้เพียงลำพัง จึงได้มีการสร้างเครือข่ายในธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ กับบริษัทต่างๆ เป็นอย่างดี ไม่เว้นแม้แต่การท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นก็ตาม

11.การกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับพนักงาน มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว

ทางบริษัทมีการกำหนดค่าตอบแทนให้มัคคุเทศก์ทั่วไป และผู้นำเที่ยวได้รับค่าตอบแทนอย่างน้อย 1,000 บาทต่อวัน และให้มัคคุเทศก์เฉพาะได้รับค่าตอบแทนต่อวันตามข้อตกลงที่เหมาะสมและยุติธรรมตามสภาวะเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังให้ค่าเดินทาง 800 บาทต่อทริปอีกด้วย ด้านประกันอุบัติเหตุของมัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และลูกทัวร์ในระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทมีประกันอุบัติเหตุให้กับกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิง 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุแต่ละครั้ง 500,000 บาท

12.ผู้ประกอบการควรเป็นสมาชิกของสมาคมหรือชมรมด้านการท่องเที่ยว

ผู้ประกอบการและพนักงานภายในบริษัทหลายท่าน ล้วนแล้วแต่เป็นสมาชิกของสมาคมด้านการท่องเที่ยว ได้แก่

-สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว No.703
-สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว No.02056
-สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน.) No. ADT1-0602-0852

13.สถานที่ประกอบการต้องอยู่ในที่เห็นได้อย่างชัดเจนแน่นอน

บริษัทของเรามีเอกสารที่ใช้แสดงเป็นหลักฐานในการแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองสถานที่ที่ใช้เป็นสำนักงาน ไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ลูกค้าสามารถเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา นอกจากนี้สถานที่ตั้งของบริษัทยังตั้งอยู่ติดถนน ง่ายต่อการเดินทาง มีป้ายชื่อบริษัทติดอยู่หน้าตัวอาคาร สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อมองจากภายนอก

มาตรฐานที่ 2 ด้านการดำเนินธุรกิจนำเที่ยว

1.มีโปรแกรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
โปรแกรมท่องเที่ยว คือ สิ่งที่บริษัทของเราให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ทำให้โปรแกรมท่องเที่ยวมีความหลายหลาก น่าสนใจ และสามารถตอบสนองทุกความต้องการของผู้ใช้บริการได้ ไม่ว่าจะเป็น ซิตี้ทัวร์ หรือทัวร์เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ก็มีให้เลือกอย่างมากมาย อีกทั้งยังไม่เอาเปรียบผู้บริโภค มีการระบุราคา ค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน

2.มีช่องทางการส่งเสริมการขายที่ทันสมัยและหลากหลาย

ผู้ค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และโปรแกรมทัวรที่น่าสนใจของบริษัทได้หลายช่องทางด้วยกัน เช่น แผ่นพับ ใบปลิว เว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น

3.มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดรายการนำเที่ยว

ในทุกโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทจะมีการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของแต่ละแหล่งท่องเที่ยว โรงแรม ภัตตาคารและร้านขายของที่ระลึกเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีการวางแผนรับมือปัญหา เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นใน ระหว่างการนำเที่ยวที่อาจจะเกิดขึ้นได้

4.มีการจัดมัคคุเทศก์และทีมงานในแต่ละโปรแกรมฯ ตรงกับกลุ่มนักท่องเที่ยวและรายการนำเที่ยว

ทางบริษัทได้ทำการคัดสรรมัคคุเทศก์ผู้นำเที่ยวและทีมงานที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถด้านการนำเที่ยวการสื่อสาร เพื่อให้ลูกทัวร์ ได้รับความสะดวกสบาย และความพึงพอใจในบริการของเราเป็นอันดับแรก อีกทั้งยังเลือกใช้มัคคุเทศก์ผู้นำเที่ยว และทีมงานให้เหมาะสมกับความถนัดของแต่ละท่านด้วย เช่น หากเป็นทัวร์ประเทศญี่ปุ่น ก็จะใช้มัคคุเทศก์ที่ชำนาญเส้นทางของประเทศญี่ปุ่น และมีความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

5.มีบุคลากรส่วนปฏิบัติการสำนักงานที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ
บุคลากรของเราทุกคนสามารถใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์สำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะได้มีการพัฒนาตนเองให้ทันสมัยต่อเทคโนโลยีตลอดเวลา นอกจากนี้บุคลากรยังได้รับการปลูกจิตสำนึก ให้รับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรและอุปกรณ์สำนักงานตามนโยบายการประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน

6.มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว

บริษัทของเราคำนึงถึงความสะดวกสบายของนักท่องเที่ยว และต้องการให้ทุกท่านได้มีความสุขตลอดการเดินทาง จึงได้มีการจัดยานพาหนะในการเดินทางที่เหมาะสมและสะดวกสบาย มีการจัดการเข้าพักในโรงแรมที่ผ่านการเลือกสรรมาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งเมนูอาหารที่มีคุณภาพ นอกจากนี้เรายังคำนึงถึงรายละเอียดปลีกย่อย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจอย่างที่สุดด้วย เช่น มีการจัดการซื้อสินค้า ของที่ระลึกที่ไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยว มีการจัดการส่งนักท่องเที่ยวกลับอย่างน่าประทับใจ และมีการจัดการอำนวยความสะดวกในสิ่งที่นักท่องเที่ยวร้องขอในกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย เป็นต้น

7.มีการจัดการนำเที่ยวที่เน้นความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

ความปลอดภัย เป็นสิ่งที่บริษัทของเราจะไม่มองข้ามอย่างเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นการเลือกที่พัก การเลือกยานพาหนะ และการเลือกแหล่งท่องเที่ยว ที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีการเตือนภัยอุบัติเหตุต่างๆ มิจฉาชีพ และการลักขโมยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว

8.มีการจัดการนำเที่ยวที่ไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

ทางบริษัทไม่เคยจัดกิจกรรมใดๆ ที่ส่งผลทางลบต่อสิ่งแวดล้อม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ทั้งยังคอยปลูกฝังให้ผู้ร่วมเดินทางได้เห็นถึงคุ้นค่าของธรรมชาติ ร่วมไปถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามอีกด้วย

9.มีการจัดการนำเที่ยวที่ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและบริการ
นอกจากบริษัทเราจัดโปรแกรมท่องเที่ยวที่เน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักแล้ว เรายังคำนึงถึงชาวบ้านท้องถิ่นของที่ที่เราไปเยือนด้วย จึงได้มีการใช้บริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ใช้บริการยานพาหนะในท้องถิ่น ใช้บริการที่พักในท้องถิ่น ใช้บริการร้านอาหารในท้องถิ่น ใช้บริการร้านขายของที่ระลึก และสินค้าพื้นเมืองในท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นการพึงพากันทั้ง 2 ฝ่าย

มาตรฐานที่ 3 ด้านจริยธรรมในวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม

1.มีการบริหารจัดการและดำเนินการทางธุรกิจนำเที่ยว โดยยึดหลักศีลธรรมของสังคม

นโยบายและการบริหารจัดการของทางบริษัทเรา เมื่อนำไปปฏิบัติแล้ว ไม่มีสิ่งใดที่มีผลทางลบต่อศีลธรรมอันดีของสังคม

2.องค์กรมีการรณรงค์และอบรมบุคลากรให้ตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

องค์กรมีนโยบายและสนับสนุน รณรงค์เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เช่น ปิดเครื่องปรับอากาศ แสงไฟ และคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่ไม่มีผู้ใช้งาน หรือช่วงพักกลางวัน นอกจากนี้ยังนำกระดาษที่ใช้เพียงหน้าเดียวกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งด้วย โดยกระดาษที่ใช้ทั้ง 2 หน้าแล้ว จะนำไปบริจาคให้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อที่จะนำไปทำอักษรเบล

3.องค์กรมีการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและให้ข้อมูลประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง

ทางบริษัทมีการสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อยู่เป็นระยะๆ อีกทั้งรายการนำเที่ยวของทางบริษัท ยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย

4.มีการปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวด้วยจิตสำนึกในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยยึดจริยธรรม

บริษัทของเราให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก จึงได้มีอบรมพนักงาน พร้อมสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานทุกคน ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ต่อลูกค้าอย่างเคร่งคัด ทั้งยังกระทำด้วยความรับผิดชอบโดยไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ ทางบริษัทยังมีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยการใช้แบบประเมิน

5.บริษัทมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสังคม

บริษัทของเราได้มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม อย่างสร้างสรรค์ในทุกปีอย่างเป็นรูปธรรมอย่างในทุกๆ ปี ทางบริษัทจะจัดให้มีการไปทำบุญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เช่น บริจาคสิ่งของ เลี้ยงอาหาร บริจาคเงิน แก่เด็กที่ขาดโอกาสและพิการ เป็นต้น อย่างเช่นในปีนี้ ทางบริษัทได้มีการนำอุปกรณ์การเรียน และรองเท้าไปให้เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส ณ ร.ร. ทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยหลังจากสิ้นสุดกิจกรรม จะมีการประชุมกันภายในบริษัท เพื่อนำข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขในกิจกรรมครั้งต่อไป

 

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม

โครงการ เปิดเทอมนี้ น้องมีรองเท้าใส่
โครงการเลี้ยงอาหาร และบริจาคเงินแก่ผู้ด้อยโอกาส
ภาพบรรยายกาศขณะเลี้ยงอาหารน้องๆ
สิ่งของที่ทางบริษัทรวบรวมไปบริจาคมูลนิธิวัดสวนแก้ว
Shares
Share This